Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο. - νόμος 1361/1983) - Διοικητικό Συμβούλιο - Ελεγκτική Επιτροπή - Αντιπρόσωποι - Διάρκεια θητείας

Αρθρο 15. Διοικητικό Συμβούλιο - Ελεγκτική Επιτροπή Αντιπρόσωποι. 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την επιδίωξη των σκοπών της συνδικαλιστικής οργάνωσης και τη διαχείριση της περιουσίας της, μέσα στα πλαίσια του Νόμου, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αντιπροσωπεύει δε τη συνδικαλιστική οργάνωση στα δικαστήρια ή εξώδικα. Το ΔΣ. αποτελείται από πέντε μέχρι δεκαπέντε μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται μεταξύ των μελών που έχουν εγγραφεί τουλάχιστο δυο (2) μήνες πριν από τις εκλογές. Οι ιδιότητες του προέδρου, αντιπροέδρου γενικού γραμματέα και ταμία, δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. 2. Σε κάθε αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών της Ελεγκτική Επιτροπή. Οι εκλογές για Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή γίνονται ταυτόχρονα. Η διάρκεια της θητείας των ελεγκτικών επιτροπών ακολουθεί πάντοτε τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Ελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την οικονομική διαχείριση της οργάνωσης. 3. Η συνέλευση των μελών κάθε Αγροτικού Συλλόγου εκλέγει τους αντιπροσώπους της για την Ομοσπονδία στην οποία συμμετέχει. Η συνέλευση κάθε Ομοσπονδίας εκλέγει τους αντιπροσώπους της για τη Συνομοσπονδία στην οποία συμμετέχει. 4. Ο αριθμός των αντιπροσώπων σε κάθε δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια Α.Σ.Ο. ορίζεται με το ίδιο μέτρο για όλες τις οργανώσεις, που συμμετέχουν στη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια οργάνωση. Ο σχετικός υπολογισμός γίνεται με βάση τον αριθμό των μελών που ψήφισαν για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στην πρωτοβάθμια οργάνωση. Σε περίπτωση που προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο από το μισό του αριθμού που αποτελεί το μέτρο, προστίθεται ένας ακόμη αντιπρόσωπος. Δεν αντιπροσωπεύεται η οργάνωση που δεν καλύπτει τουλάχιστον το μισό του μέτρου. 5. Η προσωρινή διοίκηση της Αγροτικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης για τις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα διορίζονται από τον Ειρηνοδίκη κατά τη διαδικασία του άρθρου 786 Κ.Πολ. Δικ.

Αρθρο 16. Διάρκεια θητείας. 1. Η διάρκεια της θητείας των μελών της διοίκησης των Α.Σ.Ο. είναι τρία (3) χρόνια. (2. Δεν επιτρέπεται σε μέλος Α.Σ.Ο. να είναι ταυτόχρονα μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Αγροτικού Συλλόγου και Ομοσπονδίας ή Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων. Το εκλεγόμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Α.Σ.Ο. άλλου βαθμού θεωρείται ότι παραιτείται από τη θέση που κατέχει, εκτός αν μέσα σε δέκα (1Ο) ημέρες από την ημέρα της εκλογής του δηλώσει ότι δεν δέχεται τη νέα θέση του. 3. Μέσα σε τέσσερεις(4) μήνες από τη δικαστική αναγνώριση της Α.Σ.Ο. η προσωρινή διοίκηση συγκαλεί Γενική Συνέλευση των μελών για την εκλογή αιρετού Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής, διαφορετικά η προσωρινή διοίκηση εκπίπτει αυτοδίκαια). *** Οι παράγραφοι 2 και 3 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ με το άρθρο 20 Ν.4015/2011,ΦΕΚ Α 210/21.9.2011.

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.