Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο. - νόμος 1361/1983) - Συμμετοχή σε εκλογές - Διεξαγωγή εκλογών - Εκλογικό σύστημα

Αρθρο 17. Συμμετοχή σε εκλογές - Διεξαγωγή εκλογών. 1. Τα μέλη του Αγροτικού Συλλόγου, εκλέγουν τα όργανα διοίκησης τους και εκλέγονται γι" αυτά εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, που προβλέπονται από το Καταστατικό ή έχουν καθοριστεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η εκλογή των οργάνων διοίκησης διενεργείται με το σύστημα της απλής αναλογικής. 2. Κάθε Αγροτικός Σύλλογος και κάθε Ομοσπονδία συμμετέχει αντίστοιχα στην εκλογή των οργάνων της διοίκησης της Ομοσπονδίας ή της Συνομοσπονδίας που ανήκει, εφόσον έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή διοίκησης των Αγροτικών Συλλόγων, των αντιπροσώπων για την αντίστοιχη Ομοσπονδία και Συνομοσπονδία, διενεργούνται ταυτόχρονα και με την καθολική και αυτοπρόσωπη συμμετοχή των φυσικών προσώπων, τα οποία είναι μέλη των Αγροτικών Συλλόγων. 3. Οι εκλογές για τα όργανα διοίκησης των Α.Σ.Ο. γίνονται από εφορευτική επιτροπή, τα μέλη της οποίας εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. 4. Στις αρχαιρεσίες μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων παρευρίσκεται ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού ή χωριστού υποψηφίου, καθώς και ο κατά τόπον αρμόδιος δικαστικός λειτουργός, ο οποίος παρίσταται ατελώς. 5. Οι υφιστάμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις υποχρεούνται να προβούν στις αναγκαίες καταστατικές αλλαγές το αργότερο μέσα σε ένα έτος από την ισχύ του παρόντος νόμου. Για το σκοπό αυτόν παρατείνεται για το ίδιο χρονικό διάστημα η θητεία των διοικήσεων των υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του παρόντος Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων όλων των βαθμίδων (Αγροτικών Συλλόγων, Ομοσπονδιών, Συνομοσπονδιών).» *** Το άρθρο 17 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 17 παρ.8 Ν.4015/2011,ΦΕΚ Α 210/21.9.2011.

Αρθρο 18. Εκλογικό σύστημα. 1. Οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης των Α.Σ.Ο. καθώς και των αντιπροσώπων στις ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες τους, γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής. 2. Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και ο αριθμός των αντιπροσώπων μοιράζονται μεταξύ των συνδυασμών κα των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού κου Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης σε περίπτωση δε ύπαρξης κλάσματος ο πλησιέστερος προς το κλάσμα ακέραιος αριθμός αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Εάν το κλάσμα ισούται με το μισό της μονάδας, σαν εκλογικό μέτρο θεωρείται ο μεγαλύτερος ακέραιος αριθμός. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο διοικητικό συμβούλιο ή την ελεγκτική επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. 3. Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αρθιμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή. 4. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους απο τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνον έδρες ή εκλέγει τόσους μόνον αντιπροσώπους όσοι είναι και οι υποψήφιοι του. 5. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων κατανέμονται από μια στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια έδρα ή έχουν εκλέξει έναν τουλάχιστον αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου, κατά τη σειρά του αριθμού των υπολοίπων. 6. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων, κατά τη σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.