Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο. - νόμος 1361/1983) - Αντιπροσώπευση σε θεσμοθετημένα όργανα - Πόροι - Οικονομικές ενισχύσεις

Αρθρο 19. Αντιπροσώπευση σε θεσμοθετημένα όργανα. 1. Για την προάσπιση των οικονομικών κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των αγροτών οι Α.Σ.Ο συμμετέχουν στα θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου και συνεργασίας με το κράτος, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις άλλες κοινωνικές ομάδες. 2. Προϋπόθεση της συμμετοχής των Α.Σ.Ο σε θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου και συνεργασίας, όργανα διοίκησης νομικού προσώπου και γενικά σε κάθε μορφής δραστηριότητες, που συνεπάγονται είτε άμεσα είτε έμμεσα την άσκηση δημόσιας εξουσίας είναι να έχουν καταστατικά σύμφωνα με τις διατάξες του νόμου αυτού να λειτουργούν και να εκλέγουν τα όργανα διοίκησης τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού τους. 3. Αγροτική Συνδικαλιστική Οργάνωση η οποία αμφισβητεί ότι άλλη Α.Σ.Ο. νομιμοποιείται να εκπροσωπεί το σύνολο των αγροτών μιας περιοχής ενός νομού ή της χώρας, για το λόγο ότι ή δεν έχει σοβαρό αριθμό μελών, ή δεν έχει επαρκή παρουσία στην περιοχή στο νομό ή στη χώρα ή δεν έχει αξιόλογη δράση μπορεί με αίτηση της στο κατά τόπο αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο να ζητήσει να αναγνωρισθεί ότι η οργάνωση αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπεί τους αγρότες σε όργανα διαλόγου και συνεργασίας ή διοίκησης νομικού προσώπου. Το δικαστήριο εκδικάζει την αίτηση κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 επομ Κ.Πολ.Δικ. και η απόφαση που εκδίδεται υπόκειται σε έφεση. 4. Οι ΣυνΟμοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων εκπροσωπούν τους αγρότες στις αντίστοιχες διεθνές επαγγελματικές οργανώσεις. 5. Οπου διατάξεις νόμων ή διατάξεις καταστατικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημοσίων επιχειρήσεων ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ελέγχονται και εποπτεύονται από το κράτος προβλέπουν τη συμμετοχή αγροτών σε συμβούλια ή επιτροπές οι αγρότες που θα συμμετάσχουν εκλέγονται από τις αντίστοιχες κατά τόπο και βαθμό Α.Σ.Ο., σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού τους. 6. Σε περίπτωση που οι Α.Σ.Ο. δεν εκλέξουν αντιπρόσωπους για να συμμετάσχουν στα συμβούλια και επιτροπές της προηγούμενης παραγράφου σε διάστημα ενός μήνα από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση, επιλέγονται οι εκπρόσωποι των αγροτών σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή της δημόσιας επιχείρησης ή του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. 7. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες της μιας Α.Σ.Ο και η συμμετοχή ή εκπροσώπηση όλων δεν είναι δυνατή λόγω του περιορισμένου του αριθμού των μελών των οργάνων, στα οποία θα εκπροσωπηθούν οι Α.Σ.Ο. ορίζουν κοινούς εκπροσώπους. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μπορεί να ορίζεται διαδικασία εκλογής των κοινών εκπροσώπων.

Αρθρο 20. Πόροι - Οικονομικές ενισχύσεις. 1. Πόροι της Α.Σ.Ο είναι: α) Οι συνδρομές των μελών το ύψος των οποίων ορίζεται από το Καταστατικό. β) Εισφορές των μελών εκούσιες ή επιβαλλόμενες με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων για συγκεκριμένους σκοπούς. γ) Οι πρόσοδοι από την περιουσία της συνδικαλιστικής οργάνωσης. δ) Ενισχύσεις των δευτεροβάθμιων και τρτοβάθμιων συνεταιριστικών οργανώσεων, που μπορεί να δίνονται με απόφαση της Γενικής τους Συνέλευσης από τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως σε Α.Σ.Ο. που λειτουργούν στην περιφέρεια τους. ε) Εσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές και από γιορτές ή άλλες εκδηλώσεις. 2. Οι δωρεές και οι επιχορηγήσεις σε Α.Σ.Ο. γίνονται πάντοτε επώνυμα. 3. Απαγορεύεται να δέχονται οι Α.Σ.Ο. εισφορές και ενισχύσεις από κομματικούς οργανισμούς ή άλλες πολιτικές οργανώσεις. 4. Οι συνδρομές των Αγροτικών Συλλόγων στις Ομοσπονδίες και των ομοσπονδιών στις Συνομοσπονδίες τους καθορίζονται με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της ανώτερης βαθμίδας.

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.