Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο. - νόμος 1361/1983) - Ποινικές κυρώσεις - Μεταβατικές διατάξεις

Αρθρο 23. Ποινικές κυρώσεις. 1. Τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη όποιος εμποδίζει με σωματική ή ψυχολογική βία τις συνεδριάσεις της Διοίκησης ή τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών των Α.Σ.Ο. 2. Τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες. α) Οποιος ενεργεί πράξεις διοίκησης μετά τη λήξη της θητείας του. β) Οποιος με οποιονδήποτε τρόπο παραποιεί ή νοθεύει το εκλογικό αποτέλεσμα για την ανάδειξη διοικητικών συμβουλίων, ελεγκτικών επιτροπών και αντιπροσώπων. γ) Ο αρμόδιος για την έκδοση της βεβαίωσης της αναφερομένης στο άρθρο 2 παρ. 3 του νόμου αυτού, που εν γνώσει του πιστοποιεί με τέτοια βεβαίωση την ιδιότητα του αγρότη για πρόσωπο που δεν είναι αγρότης.

Αρθρο 24. Μεταβατικές διατάξεις. 1. Οι Αγροτικοί Σύλλογοι που υπάρχουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καθώς και οι Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες τους, εφόσον επιθυμούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες και στα όργανα του άρθρου 19 οφείλουν μέσα σε ένα χρόνο από τη δημοσίευση του, να προσαρμοσθούν τα καταστατικά τους στο νόμο αυτόν και να ενεργήσουν αρχαιρεσίες για την εκλογή νέων οργάνων, σύμφωνα με τις διατάξεις τους. 2. Ο περιορισμός του άρθρου 15 παρ. 1 εδαφ. 3 του νόμου αυτού δεν ισχύει για τις πρώτες μετά τη δημοσίευση του νόμου εκλογές. 3. Μέχρις ότου παρέλθει η προθεσμία της παραγράφου 1, ο Υπουργός Γεωργίας μπορεί να ορίσει για το χρονικό διάστημα της προθεσμίας αυτής και μόνο, ως αντιπροοωπευτικές, συνδικαλιστικές οργανώσεις σε επίπεδο νομού και χώρας των οποίων τα καταστατικά δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Εφόσον ο Υπουργός Γεωργίας ορίσει σε ορισμένο νομό ή σε επίπεδο χώρας συνδικαλιστική οργάνωση ως αντιπροσωπευτική άλλη οργάνωση του ίδιου νομού ή πανελλαδικού επιπέδου μπορεί να ζητήσει την αναγνώριση της ως αντιπροσωπευτικής, κατά τη διαδικασία του άρθρου 19 παρ.3 του νόμου αυτού. 4. Οι Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων που έχουν καταστατικά σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, μπορεί να ενισχύονται, κατά τα τρία πρώτα χρόνια από την έναρξη ισχύος του νόμου, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας από τις πιστώσεις που διατίθενται για τους σκοπούς που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 65 του Ν. 921/1979 "περι γεωργικών συνεταιρισμών". Με την αυτή απόφαση μπορεί να ορίζεται ότι ποσοστό της ενίσχυσης αυτής θα διατίθεται στις πρωτοβάθμιες οργανώσεις. Οι σχετικές αποφάσεις ανακοινώνονται δια του ημερήσιου τύπου. Η ενίσχυση του προηγούμενου εδαφίου δίνεται σε αναλογία με τις συνδρομές που έχουν πράγματι καταβληθεί από τα μέλη. 5. Η έγκριση ή η τροποποίηση των καταστατικών των Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων από τα πολυμελή πρωτοδικεία για διάστημα ενός χρόνου από τη δημοσίευση του νόμου αυτού πραγματοποιείται ατελώς.

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.