Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Σύμβαση πωλήσεως - Έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση τιμολόγια (Εφετείο Πειραιά, αριθμός απόφασης 670/2012)

Διατάξεις: άρθρα 443, 444, 447, 623 επ. ΚΠολΔ

Περίληψη: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΣ. Είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση τιμολόγια, μόνον αν αυτά φέρουν την υπογραφή του αγοραστή κατά τρόπο που να αποδέχεται την οφειλή του. Αν έχει υπογράψει τρίτο πρόσωπο ως αντιπρόσωπος του αγοραστή, απαιτείται, για την έκδοση διαταγής πληρωμής, η εντολή και πληρεξουσιότητα να αποδεικνύεται εγγράφως. [...]

[...] 5. Επί της υπό κρίση ανακοπής: Αναφορικά με τον πρώτο λόγο της (ακυρότητα διαταγής πληρωμής, λόγω έλλειψης έγγραφης απόδειξης της απαιτήσεως), πρέπει να σημειωθούν τα ακόλουθα: Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 623, 624 παρ. 1, 626, 628 παρ. 1 εδ. α', 632 παρ. 1 και 633 παρ. 1 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματική απαίτηση, εφ' όσον η απαίτηση αυτή δεν εξαρτάται από αίρεση ή προθεσμία, όρο ή αντιπαροχή και αποδεικνύεται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, ή με συνδυασμό τέτοιων εγγράφων, που επισυνάπτονται στην αίτηση. Εάν η απαίτηση ή το ποσό δεν αποδεικνύονται εγγράφως, ο δικαστής οφείλει, κατ' άρθρο 628 του ΚΠολΔ να μην εκδώσει διαταγή πληρωμής. Εάν δε, παρά την έλλειψη της διαδικαστικής αυτής προϋπόθεσης (έγγραφη απόδειξη), εκδοθεί διαταγή πληρωμής αυτή ακυρώνεται, ύστερα από ανακοπή του οφειλέτη κατά τα άρθρα 632 και 633 του ίδιου Κώδικα. Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής στην περίπτωση αυτή απαγγέλλεται λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου, ανεξαρτήτως της ύπαρξης της απαίτησης και της δυνατότητας να αποδειχθεί αυτή με άλλα αποδεικτικά μέσα (ΑΠ Ολ 10/1997 ΕΝΔ 1999,324, ΑΠ 1480/2007 ΝοΒ 2007,2398). Εξάλλου, κατά το άρθρο 443 του ΚΠολΔ για να έχει αποδεικτική δύναμη ιδιωτικό έγγραφο πρέπει να έχει την ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη. Ως εκδότης, κατά την έννοια του άρθρου αυτού, θεωρείται εκείνος ο οποίος αναλαμβάνει υποχρεώσεις από το έγγραφο. Κατά δε το άρθρο 447 του ΚΠολΔ, το ιδιωτικό έγγραφο αποτελεί απόδειξη υπέρ του εκδότη μόνο αν το προσκόμισε ο αντίδικος ή αν πρόκειται για τα βιβλία που αναφέρονται στο άρθρο 444 του ίδιου Κώδικα. Έτσι, είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση τιμολόγια, μόνο αν τα έγγραφα αυτά φέρουν την υπογραφή του αγοραστή κατά τρόπο που να αποδέχεται την οφειλή του. Στην περίπτωση δε, κατά την οποία έχει υπογράψει επί των εγγράφων αυτών (τιμολογίων), κάτω από την δήλωση παραλαβής τους, τρίτο πρόσωπο, ως αντιπρόσωπος του υπόχρεου αγοραστή, κατόπιν εντολής και εξουσιοδοτήσεως τούτου, απαιτείται για την έκδοση διαταγής πληρωμής η εντολή και πληρεξουσιότητα αυτή να αποδεικνύεται από δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Η προϋπόθεση αυτή επιβάλλεται και από την αρχή της ασφάλειας των συναλλαγών, διότι διαφορετικά ο φερόμενος ως αντιπροσωπευόμενος αγοραστής δεσμεύεται υπέρμετρα χωρίς να υπάρχει προηγούμενη καθαρή δήλωση της βούλησής του για αντιπροσωπευτική διάθεση (ΑΠ 1480/2007, ό.π.).

Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από την επισκόπηση του κειμένου της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς την εξέδωσε λαμβάνοντας υπόψη του, προς τούτο, (μόνο) το υπ' αριθμ. .../31.1.2009 τιμολόγιο της ήδη εφεσίβλητης - αιτούσας (καθ' ης η ανακοπή - εναγομένης) ποσού 321.950,01 ευρώ, καθαρής αξίας πλέον ΦΠΑ, πληρωτέο, με πίστωση 15 ημερών, από την ήδη εκκαλούσα - καθ' ης αυτή (ανακόπτουσα - ενάγουσα). Από το ίδιο το περιεχόμενο, όμως, του επίμαχου τιμολογίου δεν αποδεικνύεται ότι η Α.Δ., που το υπέγραψε, στη θέση του παραλήπτη και κάτω από την εταιρική σφραγίδα της ανακόπτουσας, της οποίας, όπως, εκατέρωθεν, συνομολογείται, αυτή δεν ήταν, τότε, η νόμιμη εκπρόσωπος, είχε την προς τούτο εντολή και πληρεξουσιότητά της τελευταίας, που, σημειωτέον, αρνείται την ύπαρξή της (πληρεξουσιότητας). Επομένως, αφού, από το ρηθέν τιμολόγιο δεν αποδεικνύεται η παραπάνω πληρεξουσιότητα της καθ' ης η διαταγή πληρωμής - ανακόπτουσας, προς το ανωτέρω πρόσωπο, που το υπέγραψε ως παραλήπτης και, επιπλέον, δεν προσκομίσθηκε, πλην αυτού (τιμολογίου), για την έκδοσή της (ένδικης διαταγής), όπως τούτο προκύπτει από το κείμενο της, κανένα άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, αποδεικτικό της εν λόγω πληρεξουσιότητας ή εντολής, αυτή (διαταγή πληρωμής), σύμφωνα με τις προηγούμενες νομικές σκέψεις, είναι άκυρη, ως εκδοθείσα παρά την έλλειψη της (απαιτούμενης) διαδικαστικής προϋποθέσεως της έγγραφης απόδειξης της απαίτησης και του ποσού, που διατάσσεται, μ' αυτή, να πληρώσει η καθ' ης - ανακόπτουσα. [...]

(Δέχεται την έφεση.)

πηγή: nbonline.gr

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.