Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Διορισμός προσωρινής διοίκησης σε νομικό πρόσωπο / ανώνυμη εταιρία με προσωρινή διαταγή (Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός απόφασης 13448/2012)

Διατάξεις: άρθρα 69 ΑΚ, 786 ΚΠολΔ

Περίληψη: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Εκλογή διοικητικού συμβουλίου με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Αγωγή ακύρωσης της σχετικής απόφασης και αναστολή της ισχύος της με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων. Διορισμός, κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, προσωρινής διοίκησης για τη διαχείριση επειγουσών υποθέσεων μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της αγωγής ακύρωσης. Η προσωρινή διοίκηση θα έχει ως έργο τη σύγκληση γενικής συνέλευσης για την ανάδειξη αιρετής διοίκησης μόνο στην περίπτωση που η αγωγή γίνει δεκτή.

[...] Στην προκειμένη περίπτωση, ο αιτών, επικαλούμενος έννομο συμφέρον ως μέτοχος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «...» που εδρεύει στη Θ., ζητεί να διοριστεί προσωρινή διοίκηση της ως άνω εταιρίας, για το λόγο ότι δυνάμει απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, ανεστάλη η ισχύς της απόφασης της γενικής συνέλευσης που εξέλεξε το τελευταίο ΔΣ της εταιρίας, η οποία θα εκπροσωπήσει την εταιρία μέχρι εκδόσεως τελεσίδικης απόφασης επί της αγωγής που άσκησε για την ακύρωση της ως άνω απόφασης της γενικής συνέλευσης, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. [...] Ο κληθείς με διαταγή του δικαστηρίου Πρόεδρος του τελευταίου ΔΣ της ως άνω ανώνυμης εταιρίας, ο οποίος ως έχων την ιδιότητα του διαδίκου, κατά τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη, κατέθεσε προτάσεις επί του ακροατηρίου, ζητεί να διορισθούν ως μέλη της προσωρινής διοίκησης ο ίδιος, ο ... και ο ..., ήτοι τρία από τα μέλη του τελευταίου εκλεγμένου ΔΣ, που αποτελούν πρόσωπα αποδεκτά από την πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης, άλλως να διορισθούν πρόσωπα από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Με το με αριθμό κατάθεσης .../2012 αυτοτελές δικόγραφο, παρενέβη στην εκκρεμή δίκη κατά του αιτούντος, ο ..., με την ιδιότητα του μετόχου της άνω ανώνυμης εταιρίας, ζητώντας να διορισθούν μέλη της προσωρινής διοίκησης, πρόσωπα από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων, με μοναδικό σκοπό τη σύγκληση γενικής συνέλευσης, εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης, για την εκλογή νέου αιρετού ΔΣ και όχι για να διοικήσουν την εταιρία μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, επί της αγωγής ακύρωσης του αιτούντος, κατά της απόφασης της γενικής συνέλευσης που εξέλεξε το τελευταίο ΔΣ, διότι σε περίπτωση που η αγωγή γίνει δεκτή, θα υπάρχει εκ νέου ανυπαρξία διοίκησης, αφού δεν θα επανέλθει σε ισχύ το προηγούμενο ΔΣ της εταιρίας. Διαφορετικά αν δεν συγκληθεί η Γενική Συνέλευση σε προθεσμία 30 ημερών, ζητά να συγκαλέσει ... ο ίδιος έκτακτη ΓΣ με τον ως άνω σκοπό καθώς και να καταδικασθεί ο αιτών στη δικαστική του δαπάνη, Η παρέμβαση αυτή που έχει το χαρακτήρα κύριας παρέμβασης, αφού με αυτήν υποβάλλεται διαφορετικό αίτημα από αυτό της κύριας αιτήσεως και δη ως προς την έκταση των εξουσιών της προσωρινής διοίκησης, παραδεκτώς και νομίμως (άρθρο 752 παρ. 1 ΚΠολΔ), ασκείται από το ..., που δικαιολογεί έννομο συμφέρον λόγω της ιδιότητας του, ως μετόχου της προαναφερόμενης ΑΕ και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 69 ΑΚ και 786 ΚΠολΔ, εκτός από το αίτημα να συγκαλέσει αυτός (κυρίως παρεμβαίνων) έκτακτη Γενική Συνέλευση με σκοπό την εκλογή ΔΣ, το οποίο είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο, διότι η δικαιοδοσία του παρόντος Δικαστηρίου εκτείνεται μόνο έως τον διορισμό προσωρινής διοίκησης και τον καθορισμό των εξουσιών της και όχι των συνεπειών, εξαιτίας της μη άσκησης τους από αυτήν. Εξάλλου, απορριπτέο ως μη νόμιμο είναι το αίτημα περί καταδίκης του αιτούντος στα δικαστικά έξοδα του κυρίως παρεμβαίνοντος, διότι η κύρια παρέμβαση ασκείται προς το συμφέρον της ανώνυμης εταιρίας και όχι του αιτούντος (άρθρο 746 ΚΠολΔ). Επομένως, θα ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. Από τα έγγραφα που προσκομίζονται νόμιμα από τους διαδίκους, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Την 29.9.2011 μετά από αναβολή της τακτικής γενικής συνέλευσης της 1.9.2011, συνήλθαν σε τακτική γενική συνέλευση, οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «...» και το διακριτικό τίτλο «... ΑΒΕΕ», που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, με θέμα ημερήσιας διάταξης μεταξύ άλλων την ανάκληση του υφιστάμενου διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας και την εκλογή νέου. Η γενική συνέλευση μετά την απόρριψη του αιτήματος αναβολής της, από τον αιτούντα-μέτοχο αυτής σε ποσοστό 32,40% του μετοχικού κεφαλαίου, ανέδειξε με πλειοψηφία 66,67% (μειοψηφούντος του αιτούντος, πρώην προέδρου ΔΣ) νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τους 1) ... του ... 2) ... του ... 3) ... του ... 4) ... του ... 5) ... του ... Ως πρόεδρος δε του ΔΣ, ορίστηκε ο τέταρτος εξ αυτών. Μετά τη λήψη της ανωτέρω αποφάσεως, ο αιτών, άσκησε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης την με αριθμό κατάθεσης .../2011 αγωγή με την οποία ζητά την ακύρωση της από 29.9.2011 απόφασης της γενικής συνέλευσης για τους αναφερόμενους σε αυτήν λόγους, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 του Ν 2190/1920 , δικάσιμος για την οποία ορίσθηκε η 9.1.2012. Στη συνέχεια άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, την με αριθμό κατάθεσης .../11.10.2011 αίτηση, με την οποία ζήτησε την αναστολή ισχύος της άνω απόφασης της γενικής συνέλευσης έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της αγωγής του.

Η ως άνω αίτηση έγινε δεκτή και εκδόθηκε η με αριθμό 503/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) με την οποία ανεστάλη η ισχύς της από 29.9.2011 απόφασης της γενικής συνέλευσης, όσον αφορά την ανάκληση του νέου ΔΣ και την ανάδειξη νέου, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της από 10.11.2011 αγωγής, διότι πιθανολογήθηκε η ακυρωσία της (απόφασης ΓΣ). Κατόπιν της ως άνω αναστολής της απόφασης περί εκλογής νέου ΔΣ, η εταιρία «... ΑΒΕΕ» στερείται αιρετής διοίκησης. Περαιτέρω, αποδεικνύεται ότι μεταξύ του αιτούντος και του κυρίως παρεμβαίνοντος, μετόχων της εταιρίας με ποσοστό 32,40% έκαστος, οι οποίοι διετέλεσαν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, αντίστοιχα την αυτή χρονική περίοδο, υφίστανται αντιδικίες, διότι κατά τη διάρκεια προεδρίας του αιτούντος στο ΔΣ της εταιρίας, αποκαλύφθηκαν με πρωτοβουλία του, οικονομικές ατασθαλίες όσον αφορά στη διοίκηση, από μεριάς του κυρίως παρεμβαίνοντος, με αποτέλεσμα την υποβολή έγκλησης εναντίον του από την εταιρία, καθώς και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος της περιουσίας του (βλ. τη με αριθμό 11091/2011 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τα πρακτικά της από 29.9.2011 γενικής συνέλευσης, όπου μειοψήφησε ο αιτών). Από τα πρακτικά δε της προαναφερόμενης γενικής συνέλευσης, και ειδικότερα από τη μειοψηφία του αιτούντος, αποδεικνύεται, ότι ο τελευταίος, όντας μέτοχος σημαντικού ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου, ήταν αντίθετος με την εκλογή των μελών του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου, στο οποίο περιλαμβάνεται ο κλητευθείς με διαταγή του δικαστηρίου, ... καθώς και οι προτεινόμενοι από τον τελευταίο για την προσωρινή διοίκηση της εταιρίας ... και ... Κατόπιν των ανωτέρω πραγματικών περιστατικών, το Δικαστήριο κρίνει ότι για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της εταιρίας και δεδομένων των προβλημάτων που υφίστανται (αλληλοκατηγορίες μεταξύ των προηγούμενων δύο διοικήσεων για τα χρέη της εταιρίας), επιβάλλεται ο διορισμός νέας προσωρινής διοικήσεως από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων που τηρείται στο πρωτοδικείο αυτό, οι οποίοι ως αμερόληπτοι και αμέτοχοι στις διαφωνίες των μετόχων, θα περατώσουν το έργο τους, Περαιτέρω, επειδή η έκταση των εξουσιών της προσωρινής διοίκησης εξαρτάται από το λόγο που προκάλεσε το διορισμό της, εν προκειμένω δε ο λόγος αυτός είναι η αναστολή ισχύος της απόφασης που εξέλεξε το τελευταίο ΔΣ, η διοριζόμενη διοίκηση θα παραμείνει μέχρι την τελεσιδικία της δικαστικής αποφάσεως επί της με αριθμό καταθέσεως .../2011 αγωγής ακυρώσεως και θα διαχειρίζεται, τις επείγουσες υποθέσεις του νομικού προσώπου, χωρίς να δικαιούται να προκηρύξει νέες αρχαιρεσίες, δοθέντος ότι το κύρος αυτών που αφορούν την παλαιά διοίκηση είναι εκκρεμές στο δικαστήριο. Αν απορριφθεί τελεσίδικα η αγωγή ακυρώσεως, παύει η αποστολή της και στη θέση της αποκαθίσταται η αιρετή διοίκηση. Αν αντίθετα, γίνει δεκτή η αγωγή και ακυρωθεί η εκλογή του ΔΣ, τότε η διορισμένη διοίκηση, έχει ως έργο και τη μέριμνα διεξαγωγής νέων αρχαιρεσιών, κατόπιν σύγκλησης της ΓΣ των μετόχων, μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την τελεσιδικία της αποφάσεως. Η τελευταία αυτή λύση κρίνεται περισσότερο σκόπιμη, για την εξοικονόμηση χρόνου και δαπανών, ενώ αποφεύγεται ο κίνδυνος ύπαρξης δύο αιρετών διοικήσεων σε περίπτωση διενέργειας αρχαιρεσιών από την προσωρινή διοίκηση και μετέπειτα απόρριψης της αγωγής ακύρωσης της απόφασης της γενικής συνέλευσης (βλ. ΜΠρΑθ 341/1989 ΕΕργΔ 1989/355 Nomos). Επομένως, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη στην ουσία της και η κύρια παρέμβαση να γίνει εν μέρει δεκτή στην ουσία της, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. (Δέχεται την αίτηση.)

πηγή: nbonline.gr

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγόροι - Νομικοί Σύμβουλοι, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.