Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Διαδικτυακές προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 4658/2012).

Διατάξεις: άρθρο 64 Ν 2121/1993

Περίληψη: Διαδικτυακές προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Προστασία. Εφαρμογή άρθρου 64Α του Ν 2121/1993 που ενσωματώνει πρόβλεψη Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δυνατότητα λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατά των διαμεσολαβητών (παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου), οι υπηρεσίες των οποίων χρησιμοποιούνται από τρίτο για την προσβολή του δικαιώματος του δημιουργού ή συγγενικού δικαιώματος. Υποχρέωση ελληνικών εταιριών παροχής πρόσβασης σε ιστοσελίδες με παράνομα αναπαραχθέντα έργα ή/και παράνομης ανταλλαγής έργων να λάβουν συγκεκριμένα τεχνικά μέτρα προκειμένου να παρεμποδίσουν την πρόσβαση των συνδρομητών τους στις ιστοσελίδες αυτές με τα συγκεκριμένα ονόματα πεδίου (domain name) και IP διευθύνσεις.

Α) Στην προκειμένη περίπτωση, με την κρινόμενη από 18.11.2010 και με αρ. κατ. .../19814/2010 αίτηση υπό στοιχείο (I) η αιτούσα «G.» εκθέτει ότι είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία συλλογικής διαχείρισης και προστασίας των συγγενικών δικαιωμάτων, που έχει συσταθεί νόμιμα κατά το άρθρο 54 παρ. 4 του ως άνω νόμου (2121/1993) από τις δισκογραφικές επιχειρήσεις-παραγωγούς υλικών φορέων ήχου, με τις προβλεπόμενες από τον ως άνω νόμο αρμοδιότητες και υποχρεώσεις. Ότι μέσω της ιστοσελίδας με domain name vvww.ellinadiko.com, η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ με διεύθυνση στο διαδίκτυο IP: 67.159.26.126 και δεν ανήκει ούτε και φιλοξενείται από τις καθών εταιρίες που είναι φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, αφενός έχουν παρανόμως αναπαραχθεί (ανέβει) και καθίστανται διαρκώς προσιτά στο κοινό και αφετέρου καταφορτώνονται παράνομα μουσικά έργα, ταινίες, βιβλία και άλλα έργα επί των οποίων υπάρχουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα. Ότι η εν λόγω ιστοσελίδα κατατάσσεται στη θέση με αριθμό 293 της ελληνικής επισκεψιμότητας. Ότι οι ιδιοκτήτες/εκμεταλλευτές, αλλά και οι συνδρομητές/μέλη της εν λόγω ιστοσελίδας προβαίνουν σε ψηφιοποίηση ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου, ακολούθως δε στη διαδικασία του φορτώματος των εν λόγω ψηφιοποιημένων έργων - αντιγράφων σε κεντρικούς servers γνωστών διαδικτυακών τόπων παράνομης αποθήκευσης φωνογραφημάτων, που αναφέρονται ειδικά στην αίτηση, δημιουργουμένου σταθερού ψηφιακού αντιγράφου εκάστου φωνογραφήματος. Τα εν λόγω φωνογραφήματα είναι ανοικτά προς ψηφιακή κλήση με τη δημιουργία υπερσυνδέσμων ή συνδέσμων. Ότι έτσι παρέχουν τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε επισκέπτη της εν λόγω ιστοσελίδας να αποκτήσει πρόσβαση σε αποθηκευμένα φωνογραφήματα ενεργοποιώντας το σύνδεσμο, η ύπαρξη του οποίου καθιστά το έργο προσιτό στο χρήστη, όταν και από όπου ο ίδιος το επιθυμεί. Ότι το σύνολο των φωνογραφημάτων που ψηφιοποιήθηκαν, φορτώθηκαν και κατέστησαν ανοικτά προς ψηφιακή κλήση, έχουν ψηφιοποιηθεί άνευ αδείας των αποκλειστικών για την Ελλάδα δικαιούχων των συγγενικών δικαιωμάτων επ' αυτών. Ότι τα παρατειθέμενα στην κρινόμενη αίτηση φωνογραφήματα αποτελούν δειγματοληπτική αναφορά των φωνογραφημάτων που έχουν ψηφιοποιηθεί κατά τα ανωτέρω και σημαίνονται με συνδέσμους στην παραπάνω ιστοσελίδα. Ότι από τις αρχές του Ιουλίου του 2010 η αιτούσα είχε πληροφορίες σχετικές με την ανωτέρω δραστηριότητα της ως άνω ιστοσελίδας. Ότι τα περιεχόμενα στην ως άνω ιστοσελίδα φωνογραφήματα έγιναν πράγματι αντικείμενο εκμετάλλευσης από Έλληνες διαδικτυακούς χρήστες, οι οποίοι είναι συνδρομητές σε κάποια από τις καθών, οι οποίες είναι οι μοναδικές που παρέχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε Έλληνες χρήστες, εγκατεστημένους στην Ελλάδα. Ότι ο χρήστης πληκτρολογώντας το domain name της ένδικης ιστοσελίδας σε λογισμικό πρόγραμμα περιήγησης, αποκτά πρόσβαση στην ιστοσελίδα και μπορεί να πλοηγηθεί σ' αυτή και να επιλέξει το φωνογράφημα που επιθυμεί, το οποίο σημαίνεται με συγκεκριμένο σύνδεσμο, που ενεργοποιεί ο χρήστης και ο οποίος ανακατευθύνει τη σύνδεση σε διακομιστή, όπου το έργο είναι προαποθηκευμένο. Ότι κατόπιν αυτού το έργο αποθηκεύεται ως αρχείο στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή του χρήστη-μέλους της ιστοσελίδας. Ότι οι καθών εταιρίες, οι οποίες διατηρούν δίκτυο επικοινωνιών, παρέχουν στους συνδρομητές τους χρήστες του διαδικτύου τις υπηρεσίες της πρόσβασης στο διαδίκτυο και της μετάδοσης πληροφοριών με τη διαδικασία του caching εντός τους δικτύου τους. Ότι αυτοί (χρήστες) καθίστανται αποδέκτες των εν λόγω υπηρεσιών. Ότι και οι ιδιοκτήτες/εκμεταλλευτές της ένδικης ιστοσελίδας είναι επίσης αποδέκτες, καθώς παρέχουν στους συνδρομητές των καθών πρόσβαση στα παραπάνω φωνογραφήματα. Ότι χωρίς την υπηρεσία πρόσβασης που παρέχεται από τις καθών στους συνδρομητές τους οι ιδιοκτήτες/εκμεταλλευτές της ένδικης ιστοσελίδας θα αδυνατούσαν να παράσχουν τα φωνογραφήματα «ανοικτά» προς κλήση στην Ελλάδα και να προβούν στις ως άνω εκτεθείσες προσβολές των συγγενικών δικαιωμάτων. Ότι μέλη της ίδιας (αιτούσας) είναι οι λεπτομερώς αναφερόμενοι στην αίτηση παραγωγοί υλικών φορέων ήχου. Ότι έτσι εκπροσωπεί στην Ελλάδα το σύνολο του ελληνικού και αλλοδαπού ρεπερτορίου. Ότι αμέσως μόλις αποκτήθηκε από την ίδια επαρκής γνώση σχετικά με τις εκτεθείσες προσβολές των συγγενικών δικαιωμάτων κοινοποίησε στις καθών τις αναφερόμενες στην αίτηση εξώδικες γνωστοποιήσεις προσκλήσεις της, προκειμένου να προβούν αυτές σε κάθε αναγκαία πράξη για να παύσει η προσβολή των δικαιωμάτων μελών της. Με βάση αυτό το ιστορικό, η αιτούσα, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης, καθώς και ότι ο κίνδυνος προσβολής είναι όχι μόνον επικείμενος, αλλά ότι έχει επέλθει ήδη αυτή (προσβολή) λόγω των συνεχώς επαναλαμβανόμενων και πυκνών προσβολών, εκ των οποίων υπολογίζεται ότι απόλλυνται καθημερινά εισπράξεις που αντιστοιχούν σε πωλήσεις 20.456 δίσκων, όπως τούτο προκύπτει από τον αντίστοιχο αριθμό των συνδρομητών των καθών, που καθημερινά προβαίνουν σε πράξεις καταφόρτωσης φωνογραφημάτων από την παραπάνω ιστοσελίδα, η απώλεια δε εισπράξεων ανέρχεται στο ποσό των 306.840 ευρώ ημερησίως, ζητεί όπως προσωρινά: I) όσον αφορά την απλή μετάδοση: 1) να λάβουν οι καθών τα κατάλληλα, αναλογικά και πρόσφορα μέτρα, η εφαρμογή των οποίων θα καταστήσει αδύνατη στους συνδρομητές των καθών τη δυνατότητα πρόσβασης - επίσκεψης στην ανωτέρω ιστοσελίδα ή τα αντίστοιχα μέτρα που θα καταστήσουν αδύνατη στους συνδρομητές των καθών την ψηφιακή on demand καταφόρτωση στους υπολογιστές των συνδρομητών τους, των φωνογραφημάτων που καθίστανται προσιτά στο κοινό από την εν λόγω ιστοσελίδα και εκπροσωπούνται από την ίδια (αιτούσα), 2) να παύσουν οι καθών να προβαίνουν σε προσωρινή και ενδιάμεση αποθήκευση των φωνογραφημάτων που καθίστανται προσιτά στο κοινό από την παραπάνω ιστοσελίδα και να παραλείπουν την αποθήκευση αυτή στο μέλλον, 3) να απενεργοποιήσουν την πρόσβαση των συνδρομητών τους στα εν λόγω προσωρινά αποθηκευμένα φωνογραφήματα που εκπροσωπούνται από την ίδια, 4) να απομακρύνουν από τους διακομιστές τους τα υφιστάμενα σ' αυτούς αποθηκευμένα φωνογραφήματα που εκπροσωπούνται από την ίδια και καθίστανται προσιτά στο κοινό από την ανωτέρω ιστοσελίδα, II) όσον αφορά στην αποθήκευση σε κρυφή μνήμη: 1) να παύσουν να προβαίνουν σε αυτόματη αποθήκευση στους διακομιστές τους όλων των φωνογραφημάτων που εκπροσωπούνται από την ίδια και καθίστανται προσιτά στο κοινό από την ανωτέρω ιστοσελίδα, 2) να απενεργοποιήσουν την πρόσβαση των συνδρομητών τους στα εν λόγω προσωρινά αποθηκευμένα φωνογραφήματα που εκπροσωπούνται από την ίδια και καθίστανται προσιτά στο κοινό από την ανωτέρω ιστοσελίδα, 3) να απομακρύνουν από τους διακομιστές τους τα υφιστάμενα σ' αυτούς αποθηκευμένα φωνογραφήματα που εκπροσωπούνται από την ίδια και καθίστανται προσιτά στο κοινό από την ανωτέρω ιστοσελίδα, άλλως και επικουρικά να υποχρεωθούν να λάβουν οι καθών τα κατάλληλα, αναλογικά και πρόσφορα μέτρα, η εφαρμογή των οποίων θα άρει τις εκτεθείσες προσβολές που λαμβάνουν χώρα στην ανωτέρω ιστοσελίδα και την παράλειψη των προσβολών αυτών στο μέλλον και να απειληθεί σε βάρος εκάστης των καθών χρηματική ποινή 5.000 ευρώ για κάθε ημέρα παράβασης του διατακτικού της απόφασης που θα εκδοθεί, III) 1) να γνωστοποιήσουν οι καθών ποια φωνογραφήματα έχουν μεταδώσει στους συνδρομητές τους και πόσες φορές από 1.1.2008 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της παραπάνω ιστοσελίδας) και μέχρι την ημερομηνία εκ μέρους εκάστης των καθών εκπλήρωσης της υποχρέωσης πληροφόρησης, 2) να γνωστοποιήσουν οι καθών ποια φωνογραφήματα έχουν μεταδώσει στους συνδρομητές τους και πόσες φορές κατά το χρονικό διάστημα από την επομένη της επίδοσης σε έκαστη των καθών του ανωτέρω εξωδίκου της, έως και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης. Η αίτηση, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στις παραπάνω νομικές σκέψεις της παρούσας, παραδεκτά και αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, εφαρμοζόμενου σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτιθέμενα στην οικεία μείζονα σκέψη του ελληνικού δικαίου, αφού αφενός στην κρινόμενη αίτηση και κατ' εκτίμηση αυτής εκτίθεται ότι οι καθών είναι εταιρίες παροχής υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο με έδρα και άσκηση της οικονομικής τους δραστηριότητας στην ελληνική επικράτεια, αφετέρου δε υφίσταται προσβολή συγγενικών δικαιωμάτων, μέσω ενεργειών των συνδρομητών των καθών για καταφόρτωση φωνογραφημάτων που εκπροσωπούνται από την αιτούσα, ο αποδέκτης των οποίων -ιδιοκτήτης/εκμεταλλευτής της ανωτέρω ιστοσελίδας- εδρεύει στο εξωτερικό (ΗΠΑ), η δε επικαλούμενη ζημία επήλθε στην Ελλάδα. Περαιτέρω, είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων που διαλαμβάνονται ανωτέρω στις οικείες μείζονες σκέψεις, καθώς και σ' αυτές των άρθρων 1, 2 παρ.1, 46, 47, 54, 55, 63Α, 64, 64Α, 65 παρ. 1 του Ν 2121/1993 , 11, 12, 17 ΠΔ 131/2003 , 682 επ., 450 επ, 731, 732, 176, 947 παρ. 1 ΚΠολΔ, 901 επ., 914 ΑΚ, πλην του αιτήματος της αιτούσας περί γνωστοποίησης εκ μέρους των καθών των αρχείων για τα φωνογραφήματα που θα καταφορτώνουν οι συνδρομητές της στο μέλλον από την ανωτέρω ιστοσελίδα, που είναι μη νόμιμο και απορριπτέο, καθόσον η ως άνω υποχρέωση παράδοσης εκ μέρους των καθών τέτοιου αρχείου-καταλόγου, προϋποθέτει την καταφόρτωση έργων, η στο μέλλον όμως τέτοια καταφόρτωση μουσικών έργων εκ μέρους των' συνδρομητών των καθών είναι γεγονός μελλοντικό και αβέβαιο και, συνεπώς, δεν έχει γεννηθεί υποχρέωση αυτών για γνωστοποίηση των σχετικών αρχείων, ώστε να συντρέχει περίπτωση εξαναγκασμού της προς εκπλήρωσή της. Επομένως, το σχετικό αίτημα της αιτούσας είναι νόμιμο, μόνο κατά το μέρος που αφορά τις εκτειθέμενες ως ήδη πραγματοποιηθείσες κατά τα επίδικα έτη καταφορτώσεις φωνογραφημάτων που εκπροσωπούνται από την ίδια, εκ μέρους των συνδρομητών των καθών εταιριών- χρηστών του διαδικτύου. Τέλος, αναφορικά με τους κάτωθι ισχυρισμούς των καθών, που προβάλλονται με τα σημειώματα μίας εκάστης, τόσο όσον αφορά την παρούσα αίτηση, όσο και τις κάτωθι αναφερόμενες αιτήσεις της ίδιας αιτούσας, αλλά και άλλων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης (ΟΣΔ), λεκτέα τα εξής: Η κρινόμενη αίτηση -αλλά και οι υπόλοιπές κάτωθι κρινόμενες αιτήσεις: i) είναι επαρκώς ορισμένη απορριπτομένης της σχετικής ένστασης των καθών περί αοριστίας του δικογράφου αυτής για το λόγο ότι δεν περιέχονται στην αίτηση τα προβλεπόμενα εκ του νόμου στοιχεία για το ορισμένο αυτής, καθώς αφενός περιέχονται σ' αυτή τα απαραίτητα για το ορισμένο εκ του νόμου στοιχεία, όσα δε δεν διαλαμβάνονται είναι και τα προς πιθανολόγηση ζητήματα, βάσει του συνόλου των προσκομιζομένων από την αιτούσα, περαιτέρω δε και τα μέτρα που ζητείται να ληφθούν κρίνονται επαρκώς ορισμένα, θα συγκεκριμενοποιηθούν δε από το Δικαστήριο σε περίπτωση κρίσης περί της ουσιαστικής βασιμότητας της αίτησης με βάση και όσα θα πιθανολογηθούν κατά την εξέταση της ουσίας της αίτησης, ii) δεν άγει σε πλήρη ικανοποίηση δικαιώματος, σύμφωνα και με τα ανωτέρω στην οικεία μείζονα σκέψη διαλαμβανόμενα, καθώς ασκείται από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων –άλλες δε εκ των κάτωθι αιτήσεων (ασκούνται) από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας– κατά παροχών υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο προκειμένου να καταστήσουν αδύνατη στους συνδρομητές τους την πρόσβαση σε ιστοσελίδα όπου φορτώνονται/ανεβαίνουν και καταφορτώνονται έργα χωρίς τη σχετική άδεια, για τα οποία (έργα) υφίστανται σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και/ή συγγενικά, iii) παραδεκτά και νόμιμα κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα στην οικεία μείζονα σκέψη στρέφεται κατά των συγκεκριμένων καθών εταιριών, οι οποίες έχοντας την ιδιότητα του διαμεσολαβητή, του οποίου, κατά τα εκτιθέμενα στην κρινόμενη αίτηση οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται από τρίτο για προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, νομιμοποιούνται παθητικά για την άσκηση της αίτησης, απορριπτομένου ως μη νομίμου του σχετικού ισχυρισμού τους περί έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης, αλλά και του ίδιου ισχυρισμού της τετάρτης των καθών περί απαραδέκτου λόγω έλλειψης αιτιώδους συνάφειας, όπως αυτός εκτιμάται από το Δικαστήριο ως ένσταση έλλειψης παθητικής νομιμοποίησής της, περαιτέρω δε ο προβαλλόμενος από τις ίδιες (καθών) ισχυρισμός ότι η κρινόμενη αίτηση μη νομίμως δεν στρέφεται κατά των λοιπών παρόχων πρόσβασης υπηρεσιών διαδικτύου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, προβάλλεται πρωτίστως αλυσιτελώς, καθώς δεν υφίσταται εκ των ανωτέρω στη μείζονα σκέψη διαλαμβανομένων διατάξεων τέτοιου είδους περιορισμός-νόμιμη προϋπόθεση για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης, iv) δεν ασκείται καταχρηστικά κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ, απορριπτομένης ως μη νόμιμης της σχετικής ένστασης εκ του εν λόγω άρθρου, καθώς στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων, όπως η προκειμένη, επίδικο δεν είναι το ουσιαστικό δικαίωμα (=ασφαλιστέα αξίωση). Επίδικο είναι το διαπλαστικό δικονομικό δικαίωμα του δικαιούχου προς παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας. Το δικαίωμα αυτό, είναι δημοσίου (κι όχι ιδιωτικού) χαρακτήρα, (Μπέης , ΕρμΚΠολΔ, άρθ. 686 παρ. 1.1, σελ. 834). Συνεπώς, ερευνητέο είναι το κατά πόσο νοείται καταχρηστική άσκηση του εν λόγω δικονομικού (=δημοσίου) δικαιώματος, (κι όχι της ασφαλιστέας αξίωσης). Στο πεδίο του δικονομικού δικαίου η ΑΚ 281 είναι ανεφάρμοστη, διότι αναφέρεται σε ιδιωτικά δικαιώματα ( Ράμμος, Εγχειρ I, (1980), παρ. 228, σελ. 624/5, Μπέης , ό.π. άρθ. 116 III, σελ. 595, ΑΠ 224/1986 ΕλλΔνη 27,1109, ΑΠ 13/1981 Δ 12,289, ΑΠ 892/1980 ΝοΒ 29,284). Η καταχρηστική άσκηση των δικονομικών δικαιωμάτων και ευχερειών ρυθμίζεται αποκλειστικά από την ΚΠολΔ 116 ( Μπέη, ό.π. σελ. 595, Κεραμεύς, ΑστΔικΔ II, έκδ. (1978), σελ. 148, Κλαμαρής, Η καταχρηστική άσκησις δικαιώματος εν τω αστικώ δικονομικά) δίκαιω σελ. 319, Ράμμος, ό.π. ΕφΑθ 5454/1986 ΕλλΔνη 28,1448). Όμως η διάταξη αυτή δεν θεσμοδοτεί, ως γνήσια δικονομική κύρωση, το απαράδεκτο διαδικαστικής πράξης, η οποία επιχειρήθηκε κατά παράβαση της ( Κεραμεύς, Αστικό ΔικονΔ (1986), παρ. 70, σελ. 197). 3) Στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων, αντικείμενο είναι η εξασφάλιση του ιδιωτικού δικαιώματος κι όχι η άσκησή του. Συνεπώς, (αα) δε νοείται κατάχρηση του δικαιώματος αυτού, αφού η ΑΚ 281 ρητά αναφέρει, ως προϋπόθεση για την εφαρμογή της, την άσκηση του διαφιλονικουμένου δικαιώματος ( Σημαντήρας, ΓενΑ, No 314, Βλ. επίσης: ΑΠ 950/1981 ΕλλΔνη 32,77, ΑΠ 84/1984 ΝοΒ 33,239) και (ββ) ισχυρισμοί που επιδρούν καταλυτικά στο ασφαλιστέο δικαίωμα (όπως η υπό κρίση ένσταση), δεν έχουν έννομη επιρροή ( Παμπούκης - Κεραμέας, Γνμδ, Δ 4,574 (και ιδίως 576, παρ. III 3, περί των ανωτέρω ΜΠρΧ 139/1992 ΕλλΔνη 34,1397 - ΤΝΠ ΔΣΑ). Η αίτηση, όπως παραπάνω κρίθηκε νόμιμη, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ' ουσία.

Β) Στην προκειμένη περίπτωση, με την κρινόμενη από 1.11.2010 και με αρ. κατ. .../2010 αίτηση υπό στοιχείο (III) η ίδια αιτούσα της υπό στοιχείο (I) αίτησης «G.», εκθέτοντας ως προς την ενεργητική νομιμοποίησή της τα αυτά ως άνω στοιχεία, διαλαμβάνει στην αίτηση της ότι μέσω της ιστοσελίδας με domain name www.music-bazaar.com, η οποία εδρεύει στη Ρωσία με διεύθυνση στο διαδίκτυο IP: 217.23.143.152, η οποία δεν ανήκει ούτε και φιλοξενείται από τις καθών εταιρίες, οι οποίες είναι φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, αφενός έχουν παρανόμως αναπαραχθεί (ανέβει) και καθίστανται διαρκώς προσιτά στο κοινό και αφετέρου καταφορτώνονται παράνομα μουσικά φωνογραφήματα επί των οποίων υπάρχουν συγγενικά δικαιώματα. Ότι η εν λόγω ιστοσελίδα κατατάσσεται στη θέση με αριθμό 1452 της ελληνικής επισκεψιμότητας. Ότι οι ιδιοκτήτες της εν λόγω ιστοσελίδας προβαίνουν σε ψηφιοποίηση ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου, ακολούθως δε στη διαδικασία του φορτώματος των εν λόγω ψηφιοποιημένων έργων - αντιγράφων σε servers της ιστοσελίδας, δημιουργουμένου σταθερού ψηφιακού αντιγράφου εκάστου φωνογραφήματος. Ότι τα εν λόγω φωνογραφήματα τα οποία υπολογίζονται πάνω από 1.000.000 είναι ανοικτά προς ψηφιακή κλήση. Ότι έτσι παρέχουν τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε επισκέπτη της εν λόγω ιστοσελίδας να αποκτήσει πρόσβαση σε αποθηκευμένα φωνογραφήματα, όταν και από όπου ο ίδιος το επιθυμεί. Ότι το σύνολο των φωνογραφημάτων που ψηφιοποιήθηκαν, φορτώθηκαν και κατέστησαν ανοικτά προς ψηφιακή κλήση, έχουν ψηφιοποιηθεί άνευ αδείας των αποκλειστικών για την Ελλάδα δικαιούχων των συγγενικών δικαιωμάτων επ' αυτών. Ότι τα παρατειθέμενα στην κρινόμενη αίτηση φωνογραφήματα αποτελούν δειγματολειπτική αναφορά των φωνογραφημάτων που έχουν ψηφιοποιηθεί κατά τα ανωτέρω. Ότι από το τέλος του 2009 η αιτούσα είχε πληροφορίες σχετικές με την ανωτέρω δραστηριότητα της ως άνω ιστοσελίδας. Ότι τα περιεχόμενα στην ως άνω ιστοσελίδα φωνογραφήματα έγιναν πράγματι αντικείμενο εκμετάλλευσης από Έλληνες διαδικτυακούς χρήστες, οι οποίοι είναι συνδρομητές σε κάποια από τις καθών, οι οποίες είναι οι μοναδικές που παρέχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε Έλληνες χρήστες, εγκατεστημένους στην Ελλάδα. Ότι ο χρήστης πληκτρολογώντας το domain name της παραπάνω ιστοσελίδας σε λογισμικό πρόγραμμα περιήγησης, αποκτά πρόσβαση στην ιστοσελίδα και μπορεί να πλοηγηθεί σ' αυτή και να επιλέξει το φωνογράφημα που επιθυμεί και να το καταφορτώσει μέσω των τεχνικών διαδικασιών streaming και buffering. Ότι κατόπιν αυτού το έργο αποθηκεύεται ως αρχείο στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή του χρήστη-μέλους της ιστοσελίδας. Ότι οι καθών εταιρίες, οι οποίες διατηρούν δίκτυο επικοινωνιών παρέχουν τις υπηρεσίες της πρόσβασης στο διαδίκτυο και της μετάδοσης πληροφοριών εντός τους δικτύου τους με τη διαδικασία του caching στους συνδρομητές τους χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι καθίστανται αποδέκτες των εν λόγω υπηρεσιών. Ότι και οι ιδιοκτήτες-εκμεταλλευτές της ανωτέρω ιστοσελίδας είναι επίσης αποδέκτες, καθώς παρέχουν στους συνδρομητές των καθών πρόσβαση στα παραπάνω φωνογραφήματα. Ότι χωρίς την υπηρεσία πρόσβασης που παρέχεται από τις καθών στους συνδρομητές τους οι ιδιοκτήτες-εκμεταλλευτές της ανωτέρω ιστοσελίδας θα αδυνατούσαν να παράσχουν τα φωνογραφήματα «ανοικτά» προς κλήση στην Ελλάδα και να προβούν στις ως άνω εκτεθείσες προσβολές των συγγενικών δικαιωμάτων. Ότι μέλη της ίδιας (αιτούσας) είναι οι λεπτομερώς αναφερόμενοι στην αίτηση παραγωγοί υλικών φορέων ήχου. Ότι έτσι εκπροσωπεί στην Ελλάδα το σύνολο του ελληνικού και αλλοδαπού ρεπερτορίου. Ότι αμέσως μόλις αποκτήθηκε από την ίδια επαρκής γνώση σχετικά με τις εκτεθείσες προσβολές των συγγενικών δικαιωμάτων τα μέλη της κοινοποίησαν στις καθών την αναφερόμενη στην αίτηση εξώδικη δήλωσή τους προκειμένου να προβούν αυτές σε κάθε αναγκαία πράξη για να παύσει η προσβολή των δικαιωμάτων μελών της. Με βάση αυτό το ιστορικό, η αιτούσα, επικαλούμενη περαιτέρω επείγουσα περίπτωση προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης και ότι ο κίνδυνος προσβολής είναι όχι μόνον επικείμενος, αλλά ότι έχει επέλθει ήδη η προσβολή, λόγω των συνεχώς επαναλαμβανόμενων και πυκνών προσβολών, εκ των οποίων υπολογίζεται ότι απόλλυνται καθημερινά εισπράξεις που αντιστοιχούν σε πωλήσεις 3.500 δίσκων, όπως τούτο προκύπτει από τον αντίστοιχο αριθμό των συνδρομητών των καθών, που καθημερινά προβαίνουν σε πράξεις καταφόρτωσης φωνογραφημάτων από την παραπάνω ιστοσελίδα, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 52.000 ευρώ ημερησίως, ζητεί τα ίδια με την ως άνω υπό στοιχείο (I) αίτησή της. Η αίτηση παραδεκτά και αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, εφαρμοζόμενου του ελληνικού δικαίου σύμφωνα με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα για την υπό στοιχείο (I) αίτηση, είναι δε νόμιμη επίσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω για την υπό στοιχείο (I) αίτηση, πλην του αιτήματος της αιτούσας περί γνωστοποίησης εκ μέρους των καθών των αρχείων για τα φωνογραφήματα που θα καταφορτώνουν οι συνδρομητές της στο μέλλον από την ανωτέρω ιστοσελίδα, που είναι μη νόμιμο για τους ίδιους παραπάνω λόγους. Η αίτηση, όπως παραπάνω κρίθηκε νόμιμη, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ' ουσία, απορριπτομένων κατά τα ανωτέρω των σχετικών ισχυρισμών των καθών.

Γ) Με την κρινόμενη από 25.11.2010 και με αρ. κατ. .../2010 αίτηση υπό στοιχείο (V) η αιτούσα «Ε.» εκθέτει ότι είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία συλλογικής διαχείρισης και προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που αφορούν οπτικοακουστικά έργα, που έχει συσταθεί νόμιμα με το Ν 2121/1993 , με τις προβλεπόμενες από τον ως άνω νόμο αρμοδιότητες και υποχρεώσεις. Ότι μέσω της ιστοσελίδας με domain name www.ellinadiko.com, η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ με διεύθυνση στο διαδίκτυο IP: 67.159.26.126, αφενός έχουν παρανόμως αναπαραχθεί (ανέβει) και καθίστανται διαρκώς προσιτά στο κοινό και αφετέρου καταφορτώνονται οπτικοακουστικά έργα επί των οποίων υπάρχουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα. Ότι μέλη της εν λόγω ιστοσελίδας είναι περίπου 600.000 χρήστες. Ότι οι διαχειριστές και οι χρήστες της εν λόγω ιστοσελίδας προβαίνουν σε ψηφιοποίηση ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου, ακολούθως δε στη διαδικασία του φορτώματος των εν λόγω ψηφιοποιημένων έργων - αντιγράφων σε κεντρικούς servers γνωστών διαδικτυακών τόπων αποθήκευσης, που αναφέρονται ειδικά στην αίτηση, δημιουργουμένου σταθερού ψηφιακού αντιγράφου εκάστου φωνογραφήματος. Τα εν λόγω φωνογραφήματα είναι ανοικτά προς ψηφιακή κλήση. Ότι έτσι παρέχουν τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε επισκέπτη της εν λόγω ιστοσελίδας να αποκτήσει πρόσβαση σε αποθηκευμένα οπτικοακουστικά έργα ενεργοποιώντας το σύνδεσμο, η ύπαρξη του οποίου καθιστά το έργο προσιτό στο χρήστη, όταν και από όπου ο ίδιος το επιθυμεί. Ότι ο χρήστης με την είσοδο στην ένδικη ιστοσελίδα σε λογισμικό πρόγραμμα περιήγησης, αποκτά πρόσβαση στην ιστοσελίδα και μπορεί να πλοηγηθεί σ' αυτή και να επιλέξει το έργο που επιθυμεί, το οποίο σημαίνεται με συγκεκριμένο σύνδεσμο, που ενεργοποιεί ο χρήστης και ο οποίος ανακατευθύνει τη σύνδεση σε διακομιστή, όπου το έργο είναι προαποθηκευμένο. Ότι Έλληνες διαδικτυακοί χρήστες προβαίνουν σε καταφόρτωση οπτικοακουστικών έργων εκ των ανωτέρω στους ηλεκτρονικούς τους υπολογιστές. Ότι το σύνολο των έργων που ψηφιοποιήθηκαν, φορτώθηκαν και κατέστησαν ανοικτά προς ψηφιακή κλήση, έχουν ψηφιοποιηθεί άνευ αδείας των αποκλειστικών για την Ελλάδα δικαιούχων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων επ' αυτών. Ότι τα παρατειθέμενα στην κρινόμενη αίτηση οπτικοακουστικά έργα αποτελούν δειγματολειπτική αναφορά των φωνογραφημάτων που έχουν ψηφιοποιηθεί κατά τα ανωτέρω και σημαίνονται με συνδέσμους στην παραπάνω ιστοσελίδα. Ότι η ίδια παρά την προσπάθειά της δεν κατόρθωσε να της γνωστοποιηθούν τα στοιχεία των ιδιοκτητών της ένδικης ιστοσελίδας. Ότι οι καθών εταιρίες διαμεσολαβήτριες, οι οποίες διατηρούν δίκτυο επικοινωνιών, παρέχουν στους συνδρομητές τους χρήστες του διαδικτύου τις υπηρεσίες της πρόσβασης στο διαδίκτυο. Ότι τα ανωτέρω γνωστοποίησε στις καθών με την από 8.10.2010 εξώδικη δήλωση και πρόσκληση για να προβούν αυτές στα πρόσφορα μέτρα για να παύσει η προσβολή των δικαιωμάτων μελών της. Με βάση αυτό το ιστορικό, η αιτούσα, επικαλούμενη κατεπείγουσα περίπτωση και ότι ο κίνδυνος προσβολής είναι επικείμενος, ζητεί όπως προσωρινά υποχρεωθούν οι καθών να λάβουν τα ασφαλιστικά μέτρα, που θα συνίστανται στην προσωρινή εφαρμογή από μέρους τους της διήθησης ή οποιουδήποτε άλλου ισοδύναμου τεχνικού μέσου στα δίκτυά τους, η εφαρμογή του οποίου θα καταστήσει αδύνατη στους συνδρομητές των καθών τη δυνατότητα πρόσβασης στην ανωτέρω ιστοσελίδα και την καταφόρτωση στους υπολογιστές τους, των έργων που καθίστανται προσιτά στο κοινό από την εν λόγω ιστοσελίδα και εκπροσωπούνται από την ίδια (αιτούσα), να θέσουν ηλεκτρονικά ειδοποίηση προς τους συνδρομητές τους, με την οποία θα ειδοποιούνται για το παράνομο περιεχόμενο της εν λόγω ιστοσελίδας και να απειληθεί σε βάρος των καθών χρηματική ποινή 5.000 για κάθε πράξη προσβολής ή συνέχισης των προσβολών των μελών της. Η αίτηση, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στις παραπάνω νομικές σκέψεις της παρούσας, παραδεκτά και αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, εφαρμοζόμενου σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτιθέμενα του ελληνικού δικαίου, είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων που διαλαμβάνονται ανωτέρω στις οικείες μείζονες σκέψεις, καθώς και σ' αυτές των άρθρων 1, 2 παρ. 1, 3, 46, 47, 54, 55, 63Α, 64, 64Α, 65 παρ. 1 του Ν 2121/1993 , 11, 12, 17 ΠΔ 131/2003 , 682 επ., 731, 732, 176, 947 παρ. 1 ΚΠολΔ, 914 ΑΚ. Η αίτηση πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ' ουσία, απορριπτομένων κατά τα ανωτέρω στην υπό στοιχείο (I) αίτηση διαλαμβανόμενα, των σχετικών ισχυρισμών των καθών.

Δ) Με την κρινόμενη από 26.11.2010 και με αρ. κατ. .../2010 αίτηση υπό στοιχείο (VII) η αιτούσα «Α. ΑΕ» εκθέτει ότι είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία συλλογικής διαχείρισης και προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών μουσικής, που έχει συσταθεί νόμιμα με το Ν 2121/1993 δυνάμει συμβάσεως από τους έλληνες συνθέτες και στιχουργούς και λοιπούς δικαιούχους και με τις ομόλογες εταιρίες του εξωτερικού, με τις προβλεπόμενες από τον ως άνω νόμο αρμοδιότητες και υποχρεώσεις. Ότι μέσω της ιστοσελίδας με domain name www.ellinadiko.com, η οποία εδρεύει στις Η.Π.Α. με διεύθυνση στο διαδίκτυο IP: 67.159.26.126, αφενός έχουν παρανόμως αναπαραχθεί (ανέβει) και καθίστανται διαρκώς προσιτά στο κοινό και αφετέρου καταφορτώνονται παράνομα μουσικά έργα, ταινίες, βιβλία και άλλα έργα επί των οποίων υπάρχουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα. Ότι βάσει μετρήσεων την 12.7.2010 την εν λόγω ιστοσελίδα επισκέπτονται καθημερινά 27.571 χρήστες κατά προσέγγιση. Ότι οι διαχειριστές και οι χρήστες της εν λόγω ιστοσελίδας προβαίνουν σε ψηφιοποίηση ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου, ακολούθως δε στη διαδικασία του φορτώματος των εν λόγω ψηφιοποιημένων έργων - αντιγράφων σε κεντρικούς servers γνωστών διαδικτυακών τόπων παράνομης αποθήκευσης φωνογραφημάτων, που αναφέρονται ειδικά στην αίτηση, δημιουργουμένου σταθερού ψηφιακού αντιγράφου εκάστου φωνογραφήματος. Ότι τα εν λόγω φωνογραφήματα είναι ανοικτά προς ψηφιακή κλήση. Ότι έτσι παρέχουν τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε επισκέπτη της εν λόγω ιστοσελίδας να αποκτήσει πρόσβαση σε αποθηκευμένα φωνογραφήματα ενεργοποιώντας το σύνδεσμο, η ύπαρξη του οποίου καθιστά το έργο προσιτό στο χρήστη, όταν και από όπου ο ίδιος το επιθυμεί. Ότι ο χρήστης με την είσοδο στην ένδικη ιστοσελίδα σε λογισμικό πρόγραμμα περιήγησης, αποκτά πρόσβαση στην ιστοσελίδα και μπορεί να πλοηγηθεί σ' αυτή και να επιλέξει το φωνογράφημα που επιθυμεί, το οποίο σημαίνεται με συγκεκριμένο σύνδεσμο, που ενεργοποιεί ο χρήστης και ο οποίος ανακατευθύνει τη σύνδεση σε διακομιστή, όπου το έργο είναι προαποθηκευμένο. Ότι Έλληνες διαδικτυακοί χρήστες προβαίνουν σε καταφόρτωση φωνογραφημάτων εκ των ανωτέρω στους ηλεκτρονικούς τους υπολογιστές. Ότι το σύνολο των έργων που ψηφιοποιήθηκαν, φορτώθηκαν και κατέστησαν ανοικτά προς ψηφιακή κλήση, έχουν ψηφιοποιηθεί άνευ αδείας των αποκλειστικών για την Ελλάδα δικαιούχων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επ' αυτών. Ότι τα παρατειθέμενα στην κρινόμενη αίτηση φωνογραφήματα αποτελούν δειγματολειπτική αναφορά των φωνογραφημάτων που έχουν ψηφιοποιηθεί κατά τα ανωτέρω και σημαίνονται με συνδέσμους στην παραπάνω ιστοσελίδα. Ότι από έρευνα που διενήργησε η αιτούσα στις 4.7.2010 διαπιστώθηκε ότι έχει φορτωθεί/ανέβει ο αναφερόμενος στην αίτηση αριθμός φωνογραφημάτων. Ότι η ίδια παρά την προσπάθειά της δεν κατόρθωσε να της γνωστοποιηθούν τα στοιχεία των ιδιοκτητών της ένδικης ιστοσελίδας. Ότι οι καθών εταιρίες διαμεσολαβήτριες, οι οποίες διατηρούν δίκτυο επικοινωνιών και καταλαμβάνουν αθροιστικά το μέγιστο μέρος της αγοράς, παρέχουν στους συνδρομητές τους χρήστες του διαδικτύου τις υπηρεσίες της πρόσβασης στο διαδίκτυο. Ότι τα ανωτέρω γνωστοποίησε στις καθών με την από 20.9.2010 εξώδικη γνωστοποίηση, πρόσκληση και όχλησή της για να προβούν αυτές στα πρόσφορα μέτρα για να παύσει η προσβολή των δικαιωμάτων μελών της. Με βάση αυτό το ιστορικό, η αιτούσα, επικαλούμενη κατεπείγουσα περίπτωση και ότι ο κίνδυνος προσβολής είναι παρών και μελλοντικός, ζητεί όπως προσωρινά υποχρεωθούν οι καθών να λάβουν τα κατάλληλα, αναλογικά και πρόσφορα μέτρα, η εφαρμογή των οποίων θα καταστήσει αδύνατη στους συνδρομητές των καθών τη δυνατότητα πρόσβασης - επίσκεψης στην ανωτέρω ιστοσελίδα ή τα αντίστοιχα μέτρα που θα καταστήσουν αδύνατη στους συνδρομητές των καθών την καταφόρτωση στους υπολογιστές τους, των μουσικών έργων που καθίστανται προσιτά στο κοινό από την εν λόγω ιστοσελίδα και εκπροσωπούνται από την ίδια (αιτούσα), άλλως να υποχρεωθούν να λάβουν οι καθών τα κατάλληλα, αναλογικά και πρόσφορα μέτρα, η εφαρμογή των οποίων θα άρει τις εκτεθείσες προσβολές που λαμβάνουν χώρα στην ανωτέρω ιστοσελίδα και την παράλειψη των προσβολών αυτών στο μέλλον. Η αίτηση, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στις παραπάνω νομικές σκέψεις της παρούσας, παραδεκτά και αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, εφαρμοζόμενου σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτιθέμενα, του ελληνικού δικαίου, είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων που διαλαμβάνονται ανωτέρω στις οικείες μείζονες σκέψεις, καθώς και σ' αυτές των άρθρων 1, 2 παρ.1, 3, 46, 54, 55, 63Α, 64, 64Α, 65 παρ. 1 του Ν 2121/1993 , 11, 12, 17 ΠΔ 131/2003 , 682 επ., 731, 732, 176 ΚΠολΔ, 914 ΑΚ. Η αίτηση πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ' ουσία, απορριπτομένων κατά τα ανωτέρω στην υπό στοιχείο (I) αίτηση διαλαμβανόμενα, των σχετικών ισχυρισμών των καθών.

Ε) Με την κρινόμενη από 25.11.2010 και με αρ. κατ. .../2010 αίτηση υπό στοιχείο (IX) ο αιτών με την επωνυμία «Α. - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» εκθέτει ότι είναι αστικός μη κερδοσκοπικός συνεταιρισμός συλλογικής διαχείρισης και προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των διαλαμβανόμενων στην αίτηση προσώπων, που αφορούν θεατρικά και οπτικοακουστικά έργα, που έχει συσταθεί νόμιμα με το Ν 2121/1993 , με τις προβλεπόμενες από τον ως άνω νόμο αρμοδιότητες και υποχρεώσεις. Κατά τα λοιπά εκθέτει τα ίδια με την υπό στοιχείο (V) αίτηση (ανωτέρω υπό Γ) πραγματικά περιστατικά. Ότι τα ανωτέρω περιστατικά γνωστοποίησε στις καθών με την από 11.10.2010 εξώδικη γνωστοποίηση - πρόσκληση - όχληση για να προβούν αυτές στα πρόσφορα μέτρα για να παύσει η προσβολή των δικαιωμάτων μελών του. Με βάση αυτό το ιστορικό, ο αιτών επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση και ότι ο κίνδυνος προσβολής είναι επικείμενος, ζητεί όπως προσωρινά υποχρεωθούν οι καθών να λάβουν τα ασφαλιστικά μέτρα, που θα συνίστανται στην προσωρινή εφαρμογή από μέρους τους της διήθησης ή οποιουδήποτε άλλου ισοδύναμου τεχνικού μέσου στα δίκτυά τους, η εφαρμογή του οποίου θα καταστήσει αδύνατη στους συνδρομητές των καθών τη δυνατότητα πρόσβασης στην ανωτέρω ιστοσελίδα και την καταφόρτωση στους υπολογιστές τους, των έργων που καθίστανται προσιτά στο κοινό από την εν λόγω ιστοσελίδα και εκπροσωπούνται από τον ίδιο (αιτούντα), να θέσουν ηλεκτρονικά ειδοποίηση προς τους συνδρομητές τους, με την οποία θα ειδοποιούνται για το παράνομο περιεχόμενο -της εν λόγω ιστοσελίδας, άλλως να υποχρεωθούν να λάβουν οι καθών τα κατάλληλα, αναλογικά και πρόσφορα μέτρα, η εφαρμογή των οποίων θα άρει τις εκτεθείσες προσβολές που λαμβάνουν χώρα στην ανωτέρω ιστοσελίδα και την παράλειψη των προσβολών αυτών στο μέλλον και να απειληθεί σε βάρος των καθών χρηματική ποινή 5.000 ευρώ για κάθε ημέρα παράβασης εκάστου σκέλους της απόφασης που θα εκδοθεί. Η αίτηση, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στις παραπάνω νομικές σκέψεις της παρούσας, παραδεκτά και αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, εφαρμοζόμενου σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτιθέμενα του ελληνικού δικαίου, είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων που διαλαμβάνονται ανωτέρω στις οικείες μείζονες σκέψεις, καθώς και σ' αυτές των άρθρων 1, 2 παρ. 1, 3, 46, 54, 55, 63Α, 64, 64Α, 65 παρ. 1 του Ν 2121/1993 , 11, 12, 17 ΠΔ 131/2003 , 682 επ., 731, 732, 176, 947 παρ. 1 ΚΠολΔ, 914 ΑΚ. Η αίτηση πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ' ουσία, απορριπτομένων κατά τα ανωτέρω στην υπό στοιχείο (I) αίτηση διαλαμβανόμενα, των σχετικών ισχυρισμών των καθών. Οι ανωτέρω κρινόμενες αιτήσεις υπό στοιχεία (I, III, V, VII, IX) πρέπει να ενωθούν και να συνεκδικασθούν λόγω της πρόδηλης μεταξύ τους συνάφειας, εφόσον εκκρεμούν ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου, αφορούν αξιώσεις που απορρέουν από την ίδια ιστορική και νομική αιτία, υπάγονται, κατά τα ανωτέρω, στην ίδια διαδικασία και κατά την κρίση του Δικαστηρίου από τη συνεκδίκασή τους διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων [άρθρο 246 του ΚΠολΔ]. […] Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων [...], που εξετάσθηκαν νόμιμα στο ακροατήριο του δικαστηρίου τούτου, από όλα τα έγγραφα που με επίκληση προσκομίζουν οι διάδικοι και γενικά από την όλη συζήτηση της υπόθεσης πιθανολογήθηκαν τα εξής: Οι αιτούντες είναι αντιπροσωπευτικοί οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση και την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων των μελών τους και δη: […] Οι αιτούντες λειτουργούν νόμιμα καθόσον η λειτουργία τους εγκρίθηκε με τις νόμιμα δημοσιευμένες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως […] Συγκεκριμένα, πιθανολογήθηκε ότι ο αριθμός των μελών του κάθε αιτούντος και του τελευταίου ως άνω προσθέτως παρεμβαίνοντος είναι μεγάλος και ικανός να θεωρηθεί ενόψει του ότι υπερκαλύπτει το ελάχιστο της αντιπροσωπευτικότητας της κάθε κατηγορίας δικαιούχων για την οποία ενεργούν αντίστοιχα, ότι αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα αυτών και συνεπώς έχουν κατά τεκμήριο (άρθρα 55 παρ.2 και 58 του Ν 2121/1993 ), -προς ανατροπή του οποίου δεν προσκόμισαν κανένα στοιχείο οι καθών-, την αρμοδιότητα διαχείρισης και προστασίας όλων των έργων, όλων των δικαιούχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων που ανήκουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες, για τα οποία δήλωσαν ότι έχουν μεταβιβασθεί σ' αυτούς οι σχετικές εξουσίες ή ότι καλύπτονται από την πληρεξουσιότητα. Ήδη, ως διαχειριζόμενοι και προστατεύοντες τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα των μελών τους, έχουν, εκτός άλλων, καταρτίσει συμβάσεις με πλήθος χρηστών και κατόπιν αιτήσεών τους έχουν εκδοθεί οι αναφερόμενες στη νομική σκέψη της παρούσας δικαστικές αποφάσεις και πλήθος άλλων, με τις οποίες κρίθηκε ότι νομιμοποιούνται για την προστασία τόσο ημεδαπών όσο και αλλοδαπών φορέων πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων. Ειδικότερα, ως προς τους αλλοδαπούς φορείς, πιθανολογήθηκε ότι οι αιτούντες και οι προσθέτως υπέρ αυτών παρεμβάντες (ΟΣΔ), ως μόνοι και αντιπροσωπευτικοί στην ημεδαπή οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης των ως άνω δικαιωμάτων, έχουν συνάψει με αντίστοιχους αλλοδαπούς οργανισμούς συμβάσεις αμοιβαιότητας, με βάση τις οποίες νομιμοποιούνται για την προστασία των αντίστοιχων αλλοδαπών δικαιωμάτων για τη χρήση των εν λόγω δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Εξάλλου, σύμφωνα και με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, όλα τα μουσικά έργα, ακόμη και τα προερχόμενα από χώρες που δεν έχουν κυρώσει την Σύμβαση της Ρώμης, της 26.10.1961, σε χρονικό διάστημα τριάντα ημερών από την πρώτη δημοσίευσή τους, με βάση τις ανάγκες της αγοράς σε παγκόσμια κλίμακα και την ραγδαία εξάπλωση των παλαιών και νέων εξελιγμένων και ταχύτατων μέσων επικοινωνίας (όπως π.χ. το διαδίκτυο) δημοσιεύονται και παρουσιάζονται στην Ελλάδα, όπως σε όλη την Ευρώπη και, συνεπώς, οι αιτούντες νομιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση και κατά τεκμήριο και ως προς τους αλλοδαπούς φορείς των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων. Από το ίδιο υλικό πιθανολογήθηκε ότι οι καθών είναι ανώνυμες εταιρίες παροχής υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet service providers), η δε προσθέτως υπέρ αυτών παρεμβαίνουσα «Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» (ΕΕΤΤ), η οποία είναι Ανεξάρτητη Αρχή και ως εκ του ανωτέρω Ν 3431/2006 αποτελεί την εθνική κανονιστική αρχή που ελέγχει, ρυθμίζει και εποπτεύει μεταξύ άλλων, την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην οποία δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά οι ανωτέρω καθών, πλην της τελευταίας καθής «ΕΔ. ΑΕ». Οι εν λόγω καθών η υπό στοιχείο (I) από 18.11.2010 και με αρ. κατ. .../2010 αίτηση, είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που τηρεί η ΕΕΤΤ ως ακολούθως: η πρώτη καθής με AM ..., η δεύτερη με ΑΜ ..., η τρίτη με ΑΜ ..., η τέταρτη με AM ..., η πέμπτη με AM ..., η έκτη με AM ..., η έβδομη με AM ..., η όγδοη με AM ..., η ένατη με AM ... και η δέκατη με AM ..., η δε «ΕΔ. ΑΕ» ιδρυθείσα και λειτουργούσα με το ΠΔ 29/1998 , αποτελεί εταιρία δημοσίου συμφέροντος με μόνο μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, εποπτευόμενη από το Υπουργείο Παιδείας διά βίου μάθησης και θρησκευμάτων. Οι καθών εταιρίες, οι οποίες διατηρούν δίκτυο επικοινωνιών, παρέχουν στους συνδρομητές τους χρήστες του διαδικτύου εγκατεστημένους στην Ελλάδα τις υπηρεσίες της πρόσβασης στο διαδίκτυο και της μετάδοσης πληροφοριών με τη διαδικασία του caching, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω στην οικεία μείζονα σκέψη, εντός τους δικτύου τους, οι δε συνδρομητές/χρήστες καθίστανται αποδέκτες των εν λόγω υπηρεσιών. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι μέσω της ιστοσελίδας με domain name www.ellinadiko.com, η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ στην πολιτεία του Αρκάνσας με διεύθυνση στο διαδίκτυο IP: 67.159.26.126, δεν φιλοξενείται δε από τις ως άνω καθών εταιρίες, τουλάχιστον από το έτος 2010, οπότε και ήλθε σε γνώση των αιτούντων η ύπαρξη, η δραστηριότητα και η λειτουργία της εν λόγω ιστοσελίδας και μέχρι τη συζήτηση των κρινόμενων υπό στοιχεία (I, V, VII, IX) αιτήσεων, αφενός παρανόμως αναπαράγονταν (ανέβαιναν) και καθίσταντο διαρκώς προσιτά στο κοινό και αφετέρου καταφορτώνονταν σε καθημερινή βάση και από συνδρομητές των καθών - χρήστες του διαδικτύου, μουσικά έργα, ταινίες, βιβλία και άλλα έργα επί των οποίων υπάρχουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα δικαιούχων που εκπροσωπούνται από τους αιτούντες και τον προσθέτως παρεμβαίνοντα αστικό μη κερδοσκοπικό συνεταιρισμό περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Ο.Σ.Δ.Ε.Λ.». Το σύνολο των έργων που ψηφιοποιήθηκαν, φορτώθηκαν και κατέστησαν ανοικτά προς ψηφιακή κλήση, από έρευνα που διενήργησε η αιτούσα «G.» την 4.7.2010 ανερχόταν σε 381.618 μουσικά έργα, 239 ελληνικές ταινίες, 6.400 αλλοδαπές ταινίες, 1.247 βιβλία, 376 ελληνικές τηλεοπτικές σειρές, 2.442 ξένες τηλεοπτικές σειρές και 820 ντοκιμαντέρ, τα έργα δε αυτά έχουν ψηφιοποιηθεί άνευ αδείας των αποκλειστικών για την Ελλάδα δικαιούχων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων επ' αυτών. Η ένδικη ιστοσελίδα λειτουργεί με τη μορφή διαδικτυακού forum όπου η θεματολογία του είναι προσβάσιμη μόνο σε εγγεγραμμένα μέλη, η διαδικασία δε που ακολουθείται για την φόρτωση/ανέβασμα (uploading) και την καταφόρτωση/κατέβασμα (downloading) των εν λόγω έργων έχει ως ακολούθως: οι ιδιοκτήτες/εκμεταλλευτές, αλλά και οι συνδρομητές/μέλη της εν λόγω ιστοσελίδας προβαίνουν σε παράνομη ψηφιοποίηση ελληνικών και αλλοδαπών έργων, που ήδη είχαν το πρώτον νόμιμα ψηφιοποιηθεί από τους δικαιούχους αυτών, όπως αυτοί εκπροσωπούνται στην Ελλάδα από τους αιτούντες και τον ανωτέρω προσθέτως παρεμβαίνοντα, ακολούθως δε (προβαίνουν) στη διαδικασία του φορτώματος των εν λόγω ψηφιοποιημένων έργων - αντιγράφων σε κεντρικούς servers γνωστών διαδικτυακών τόπων αποθήκευσης ψηφιοποιημένων έργων με την έννοια του Ν 2121/1993 (www.rapidshare.com, www.megaupload.com κλπ), δημιουργουμένου εκεί σταθερού ψηφιακού αντιγράφου εκάστου έργου. Τα εν λόγω έργα είναι ανοικτά προς ψηφιακή κλήση από την ένδικη ιστοσελίδα με τη δημιουργία υπερσυνδέσμων ή συνδέσμων, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε επισκέπτη της εν λόγω ιστοσελίδας, που θα καταστεί μέλος αυτής κατά τα ανωτέρω, να αποκτήσει πρόσβαση σε αποθηκευμένα έργα ενεργοποιώντας το σύνδεσμο, η ύπαρξη του οποίου καθιστά το έργο προσιτό στο χρήστη κατ' αίτησή του (on demand) - όπως η έννοια αυτή περιγράφεται ανωτέρω στην οικεία μείζονα σκέψη-, όταν και από όπου ο ίδιος το επιθυμεί. Τα περιεχόμενα στην ένδικη ιστοσελίδα έργα έχουν γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από διαδικτυακούς χρήστες εγκατεστημένους στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι συνδρομητές και σε κάποια από τις καθών εταιρίες. Συγκεκριμένα ο χρήστης, που επιθυμεί να προβεί σε καταφόρτωση κάποιου έργου, πληκτρολογώντας το domain name της ένδικης ιστοσελίδας σε λογισμικό πρόγραμμα περιήγησης (browser), αποκτά πρόσβαση στην ιστοσελίδα, μπορεί να πλοηγηθεί σ' αυτή και να επιλέξει το έργο που επιθυμεί, το οποίο σημαίνεται με συγκεκριμένο σύνδεσμο που ενεργοποιεί αυτός και ο οποίος (σύνδεσμος) ανακατευθύνει τη σύνδεση στο διακομιστή (server) όπου το έργο είναι προαποθηκευμένο. Κατόπιν αυτού το έργο μέσω φευγαλέων αναπαραγωγών (caching) καταφορτώνεται και αποθηκεύεται ως αρχείο σε ψηφιακό μέσο αποθήκευσης (σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλο, ψηφιακό δίσκο, κ.λπ.) του χρήστη του διαδικτύου -μέλους της ιστοσελίδας, ενώ χωρίς την υπηρεσία πρόσβασης που παρέχεται από τις καθών εταιρίες στους συνδρομητές τους (μέλη της ένδικης ιστοσελίδας) οι εκμεταλλευτές αυτής θα αδυνατούσαν να παράσχουν τα έργα «ανοικτά» προς κλήση στην Ελλάδα και να προβούν στις ως άνω εκτεθείσες προσβολές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων. Οι χρήστες του διαδικτύου που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και εισέρχονταν στην εν λόγω ιστοσελίδα ανέρχονταν σε 20.456 άτομα ημερησίως βάσει στατιστικών στοιχείων που συγκέντρωσε η αιτούσα «G.» την 29.10.2010 από τη σχετική ιστοσελίδα του διαδικτύου με domain name www.statbrain.com. Τα κάτωθι παρατειθέμενα έργα αποτελούν δειγματοληπτική αναφορά των έργων που έχουν ψηφιοποιηθεί παράνομα άνευ αδείας, προσβάλλοντας τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα των δικαιούχων αυτών που εκπροσωπούνται από τους αιτούντες και από τον ως άνω προσθέτως παρεμβαίνοντα, σημαίνονται δε με συνδέσμους στην παραπάνω ιστοσελίδα: […] Επίσης, πιθανολογήθηκε ότι μέσω της ιστοσελίδας με domain name www.music-bazaar.com, η οποία εδρεύει στη Ρωσία με διεύθυνση στο διαδίκτυο IP: 217.23.143.152, δεν φιλοξενείται δε από τις καθών, τουλάχιστον από το τέλος του έτους 2009, οπότε ήλθε σε γνώση της αιτούσας της υπό στοιχείο (III) αίτησης η δραστηριότητα και η λειτουργία της και μέχρι τη συζήτηση της εν λόγω αίτησης, παρανόμως αναπαράγονταν (ανέβαιναν) και καθίσταντο διαρκώς προσιτά στο κοινό και αφετέρου καταφορτώνοντον παράνομα σε καθημερινή βάση, μουσικά φωνογραφήματα επί των οποίων υπάρχουν συγγενικά δικαιώματα δικαιούχων που εκπροσωπούνται από την εν λόγω αιτούσα. Περαιτέρω, οι εκμεταλλευτές της εν λόγω ιστοσελίδας προβαίνουν σε παράνομη ψηφιοποίηση ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου που ήδη είχε το πρώτον νόμιμα ψηφιοποιηθεί από τους δικαιούχους αυτών, όπως αυτοί εκπροσωπούνται στην Ελλάδα από την εν λόγω αιτούσα, ακολούθως δε (προβαίνουν) στη διαδικασία του φορτώματος των εν λόγω ψηφιοποιημένων έργων - αντιγράφων σε εξυπηρετητές (servers) της ένδικης ιστοσελίδας, δημιουργουμένου σταθερού ψηφιακού αντιγράφου εκάστου φωνογραφήματος. Τα εν λόγω φωνογραφήματα, που ο αριθμός τους υπερβαίνει το 1.000.000 είναι ανοικτά προς ψηφιακή κλήση στην ένδικη ιστοσελίδα, παρέχοντας τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε επισκέπτη της εν λόγω ιστοσελίδας να αποκτήσει πρόσβαση σε αποθηκευμένα φωνογραφήματα, όταν και από όπου ο ίδιος το επιθυμεί. Το σύνολο των φωνογραφημάτων που ψηφιοποιήθηκαν, φορτώθηκαν και κατέστησαν ανοικτά προς ψηφιακή κλήση, έχουν ψηφιοποιηθεί άνευ αδείας των. αποκλειστικών για την Ελλάδα δικαιούχων των συγγενικών δικαιωμάτων επ' αυτών. Τα περιεχόμενα στην εν λόγω ιστοσελίδα φωνογραφήματα έχουν γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από διαδικτυακούς χρήστες εγκατεστημένους στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι συνδρομητές και σε κάποια από τις καθών εταιρίες. Συγκεκριμένα ο χρήστης, που επιθυμεί να προβεί σε καταφόρτωση κάποιου φωνογραφήματος πληκτρολογώντας το domain name της ένδικης ιστοσελίδας σε λογισμικό πρόγραμμα περιήγησης (browser), αποκτά πρόσβαση στην ιστοσελίδα, μπορεί να πλοηγηθεί σ' αυτή, να επιλέξει το φωνογράφημα που επιθυμεί και να το καταφορτώσει μέσω φευγαλέων αναπαραγωγών (caching) ως αρχείο σε ψηφιακό μέσο αποθήκευσης (σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλο, ψηφιακό δίσκο, κλπ), ενώ χωρίς την υπηρεσία πρόσβασης που παρέχεται από τις καθών εταιρίες στους συνδρομητές τους (μέλη της ένδικης ιστοσελίδας) οι εκμεταλλευτές αυτής θα αδυνατούσαν να παράσχουν τα έργα «ανοικτά» προς κλήση στην Ελλάδα και να προβούν στις ως άνω εκτεθείσες προσβολές των συγγενικών δικαιωμάτων. Οι χρήστες του διαδικτύου που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και εισέρχονταν στην εν λόγω ιστοσελίδα ανέρχονταν σε 5.532 άτομα ημερησίως βάσει στατιστικών στοιχείων που συγκέντρωσε η εν λόγω αιτούσα την 28.10.2010 από τη σχετική ιστοσελίδα του διαδικτύου με domain name www.statbrain.com. Τα κάτωθι παρατειθέμενα φωνογραφήματα αποτελούν δειγματοληπτική αναφορά των φωνογραφημάτων που έχουν ψηφιοποιηθεί παράνομα άνευ αδείας, προσβάλλοντας τα συγγενικά δικαιώματα των δικαιούχων που εκπροσωπούνται από την εν λόγω αιτούσα: […] Τέλος, πιθανολογήθηκε αφενός ότι η ζημία από τις ανωτέρω προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων μέσω των παράνομων ενεργειών των μελών/συνδρομητών ή εισερχομένων χρηστών του διαδικτύου στις ένδικες ιστοσελίδες ανέρχεται στο ποσό που θα πωλείτο στην ελληνική αγορά έκαστο φωνογράφημα ή μουσικό έργο ή οπτικοακουστικό έργο ή βιβλίο, το οποίο καταφορτώνεται από τις ως άνω ιστοσελίδες από τους εισερχόμενους σ' αυτές ανωτέρω χρήστες - συνδρομητές των καθών εγκατεστημένους στην Ελλάδα, καθώς και ότι οι αιτούντες προέβησαν στις αναγκαίες και κατάλληλες ενέργειες για την ανακάλυψη των εκμεταλλευτών των ένδικων ιστοσελίδων, που εδρεύουν κατά τα ανωτέρω στις ΗΠΑ και τη Ρωσία αντίστοιχα και την παύση των ανωτέρω παράνομων προσβολών, με την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους διαχειριστές των εν λόγω ιστοτόπων, πλην όμως χωρίς κάποιο αποτέλεσμα, ακολούθως δε αμέσως μόλις αποκτήθηκε από τους ίδιους (αιτούντες) επαρκής γνώση σχετικά με τις προεκτεθείσες προσβολές των συγγενικών δικαιωμάτων, αυτοί κοινοποίησαν στις καθών, εξώδικες γνωστοποιήσεις - δηλώσεις, όπως τούτο συνομολογείται από τις τελευταίες: α) η αιτούσα της υπό στοιχείο (I) αίτησης κοινοποίησε στις α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄, θ΄ των καθών την από 15.7.2010 εξώδικη γνωστοποίηση πρόσκλησή της και στις ι΄ και ια΄ των καθών την από 22.9.2010 όμοιου περιεχομένου πρόσκληση, β) τα μέλη της αιτούσας της υπό στοιχείο (III) αίτησης κοινοποίησαν την από 28.12.2009 όμοια εξώδικη δήλωσή τους, γ) η αιτούσα της υπό στοιχείο (V) αίτησης κοινοποίησε την από 8.10.2010 εξώδικη δήλωση και πρόσκλησή της, δ) η αιτούσα της υπό στοιχείο (VII) αίτησης κοινοποίησε την από 20.9.2010 εξώδικη γνωστοποίηση πρόσκληση, όχληση, ε) η αιτούσα της υπό στοιχείο (IX) αίτησης κοινοποίησε την από 8.10.2010 εξώδικη δήλωση και πρόσκλησή της, προκειμένου να προβούν οι καθών στις αναγκαίες πράξεις για να παύσει η προσβολή των δικαιωμάτων των προσώπων που εκπροσωπούνται από τους αιτούντες. Εξάλλου, από τα ανωτέρω πιθανολογηθέντα: α) περί της λειτουργίας των ανωτέρω ιστοσελίδων και της συνέχισης της παράνομης δραστηριότητάς τους κατά το χρόνο συζήτησης των κρινόμενων αιτήσεων, καθώς και β) περί της λήψης γνώσης από το σύνολο των αιτούντων το πρώτον κατά το έτος 2010 όσον αφορά την ανωτέρω δραστηριότητα και τις τελούμενες προσβολές μέσω της ιστοσελίδας με domain name www.ellinadiko.com και το πρώτον κατά το τέλος του έτους 2009 όσον αφορά τη δραστηριότητα και τις τελούμενες προσβολές μέσω της ιστοσελίδας με domain name www.music-bazaar.com, πρέπει να απορριφθούν οι κάτωθι ισχυρισμοί των καθών ως ακολούθως: 1) ο ισχυρισμός περί έλλειψης κατεπείγοντος κατ' άρθρ. 682 παρ. 1 ΚΠολΔ, για τη λήψη των αιτούμενων ασφαλιστικών μέτρων απαγόρευσης πρόσβασης στις ανωτέρω ιστοσελίδες, (πρέπει να απορριφθεί) ως ουσιαστικά αβάσιμος, καθόσον οι προσβολές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων των δικαιούχων αυτών, όπως εκπροσωπούνται από τους αιτούντες και από τον ανωτέρω προσθέτως παρεμβαίνοντα, συνεχίζονταν και κατά το χρόνο συζήτησης των κρινόμενων αιτήσεων, για τον ίδιο δε λόγο πρέπει να απορριφθεί και ο ισχυρισμός περί έλλειψης αντικειμένου της δίκης που στηρίζεται στο ότι η ιστοσελίδα με domain name www.ellinadiko.com δεν φαίνεται να είναι ενεργή μετά τη συζήτηση των κρινόμενων αιτήσεων ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, 2) ο ισχυρισμός περί συντρέχοντος πταίσματος των αιτούντων, που στηρίζεται στο ότι αυτοί είχαν γνώση της παραπάνω δραστηριότητας της πρώτης ως άνω ιστοσελίδας ήδη από το έτος 2005 και δεν προέβησαν σε ενέργειες για την παύση της ζημίας, ο οποίος αποτελεί νόμιμη ένσταση εκ του άρθρου 300 ΑΚ, επίσης (πρέπει να απορριφθεί) ως ουσιαστικά αβάσιμος, καθώς πιθανολογήθηκε κατά τα ανωτέρω η μεταγενέστερη γνώση των αιτούντων για την παραπάνω λειτουργία των ένδικων ιστοσελίδων. Ενόψει των παραπάνω πιθανολογηθέντων προσβολών των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων των δικαιούχων που εκπροσωπούν οι αιτούντες και ο ανωτέρω προσθέτως παρεμβαίνων «Ο.Σ.Δ.Ε.Λ.», οι οποίες διενεργούνται μέσω του δικτύου επικοινωνιών των καθών εταιριών - οι οποίες έχουν την ιδιότητα του διαμεσολαβητή, ως πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο- από συνδρομητές τους που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτών (καθών) για τις εν λόγω προσβολές, κρίνεται αναγκαία η λήψη ασφαλιστικών μέτρων, συνιστάμενων αυτών σε προσωρινή ρύθμιση κατάστασης, κατά την έννοια του άρθρου 64Α του Ν 2121/1993 , που θα αφορά τη διακοπή της πρόσβασης στους χρήστες του διαδικτύου που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, από τις καθών εταιρίες προς τις ένδικες ιστοσελίδες. Περαιτέρω, από την προσκομιζόμενη από την αιτούσα των υπό στοιχείο (I και III) αιτήσεων, τεχνική έκθεση («γνωμοδότηση») του ανωτέρω μάρτυρα Β.Β., αναπληρωτή καθηγητή Πληροφορικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αναφορικά με το εφικτό, τη διαδικασία και το κόστος της διακοπής πρόσβασης των συνδρομητών παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) σε συγκεκριμένη διεύθυνση διαδικτύου (IP address) ή/και σε συγκεκριμένο όνομα δικτυακού τόπου (domain name), αλλά και αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των ως άνω περιγραφόμενων διαδικασιών, τη δυνατότητα παράκαμψής τους και τις επιπτώσεις στην παροχή των υπηρεσιών των ISP, η οποία (τεχνική έκθεση) δεν αναιρείται κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ούτε από τις αντίθετες τεχνικές εκθέσεις - αναλύσεις [...], ούτε δε και από τις ένορκες ενώπιον του Δικαστηρίου καταθέσεις των μαρτύρων των καθών, όσον αφορά τα εν λόγω τεχνικού χαρακτήρα ζητήματα, ενώ ενισχύεται ως προς τα ανωτέρω από τις τεχνικές εκθέσεις των [...], όπως αυτές εκτιμώνται από το Δικαστήριο, πιθανολογήθηκαν τα περιεχόμενα στην εν λόγω έκθεση και δη ότι: «... ένας χρήστης ο οποίος αιτείται ενός δικτυακού πόρου (π.χ. συγκεκριμένης ιστοσελίδας φιλοξενούμενης από δικτυακό τόπο και έχουσας συγκεκριμένη τοποθεσία, ήτοι Uniform Resource Locator- URL αποστέλλοντας αίτημα με χρήση κατάλληλου δικτυακού πρωτοκόλλου, π.χ. HTTP για την περίπτωση πόρων του Παγκόσμιου Ιστού, το αίτημα αυτό αποστέλεται μέσω κατάλληλου λογισμικού, ειδικότερα του φυλλομετρητή στην περίπτωση του Παγκόσμιου Ιστού και υλικού και ειδικότερα της κάρτας δικτύου του υπολογιστή του χρήστη. Το αίτημα αυτό περιλαμβάνει πληροφορία για τον αποδέκτη: την πλήρη διεύθυνση του αιτούμενου πόρου, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης δικτύου (IP address) όπου φιλοξενείται ο πόρος. Αν η διεύθυνση δεν είναι γνωστή, πρέπει να είναι γνωστό το όνομα του δικτυακού τόπου (domain name) όπου φιλοξενείται ο πόρος. Σε αυτή την περίπτωση, κατάλληλες διατάξεις του υπολογιστή του χρήστη στέλνουν αίτημα στην κατανεμημένη Υπηρεσία Ονομάτων Δικτυακών Τόπων (Domain Name Service- DNS) προκειμένου να ενημερωθούν για τη διεύθυνση (ή τις διευθύνσεις) διαδικτύου που αντιστοιχεί(ουν) στο συγκεκριμένο όνομα. Το αίτημα μεταβιβάζεται στις κατάλληλες διατάξεις του Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) και ειδικότερα στους δρομολογητές (routers) και μέσω αυτών αποστέλλεται στον τελικό προορισμό του. Στη διαδρομή μεσολαβούν και άλλοι δρομολογητές ή άλλες διατάξεις μετάδοσης του αιτήματος, μέχρι αυτό να καταλήξει στον αποδέκτη-φιλοξενητή του αιτούμενου πόρου, μέσω δρομολογητή του Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου του αποδέκτη, και της κάρτας δικτύου και κατάλληλου λογισμικού του αποδέκτη (π.χ. εξυπηρετητής Παγκόσμιου Ιστού. Η απάντηση στο αίτημα από τον αποδέκτη (π.χ., η αποστολή του αιτούμενου πόρου/ ιστοσελίδας προς τον αιτούντα χρήστη) γίνεται με την ακριβώς αντίστροφη διαδικασία εμπλέκοντας τις ίδιες διατάξεις και πρωτόκολλα, με τελικό αποδέκτη τον αιτούντα μέσω των διατάξεων του IPS του. Για τη διακοπή πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους, οι πρόσφορες μέθοδοι αφορούν τη διακοπή πρόσβασης σε συγκεκριμένη διεύθυνση διαδικτύου (IP address) και τη διακοπή πρόσβασης σε συγκεκριμένο όνομα δικτυακού τόπου (domain name). Σε σχέση με την ως άνω γενική περιγραφή, οι μέθοδοι αυτές αφορούν τον αποκλεισμό αποστολής αιτημάτων από τη χρήστη και ειδικότερα την ουσιαστική ακύρωση των αιτημάτων αυτών μετά την αποστολή τους και μόλις παραληφθούν από διατάξεις του ISP (παρόχου). Υπάρχουν επίσης μέθοδοι διακοπής της απάντησης του εξυπηρετητή στο αίτημα του χρήστη, αλλά είναι πιο απαιτητικές σε πόρους και χρησιμοποιούν εν γένει εξοπλισμό που δεν είναι διαθέσιμος σε όλους τους ISP [...] (2.1) Τεχνικές διακοπής πρόσβασης σε συγκεκριμένη διεύθυνση διαδικτύου: Η βασική τεχνική αφορά στην παρεμβολή στη διαδικασία δρομολόγησης αιτημάτων για δικτυακούς πόρους. Ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε, τα αιτήματα των χρηστών/πελατών του ISP διαβιβάζονται στις διατάξεις δρομολόγησης του ISP για περαιτέρω μεταβίβαση με βάση τη διεύθυνση διαδικτύου του αποδέκτη. Οι διατάξεις δρομολόγησης (δρομολογητές- routers) διαθέτουν τεχνική δυνατότητα λήψης ρητών οδηγιών σε σχέση με συγκεκριμένες διευθύνσεις και μπλοκ διευθύνσεων διαδικτύου. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω οδηγίες καθορίζουν το είδος των αιτημάτων και των απαντήσεων σε αιτήματα («κίνηση») που επιτρέπεται ή απαγορεύεται να δέχονται οι δρομολογητές σε συγκεκριμένες λίστες διευθύνσεων που ονομάζονται «λίστες πρόσβασης» (access lists.) Οι διευθύνσεις εμφανίζονται σε μια λίστα πρόσβασης μαζί με οδηγίες για το επιτρεπτό ή ανεπίτρεπτο της κίνησης από ή προς την καθεμία διεύθυνση. Η συμπερίληψη μιας διεύθυνσης και των σχετικών με αυτή οδηγιών σε λίστα πρόσβασης γίνεται με προσθήκη λίγων (λιγότερων των δέκα, συνήθως) γραμμών κώδικα σε ένα αρχείο ρυθμίσεων του δρομολογητή. Πρόσβαση στο αρχείο αυτό έχει μόνο το προσωπικό διαχείρισης του δικτύου του ISP. Οι ρυθμίσεις αυτές αναλόγως της αρχιτεκτονικής δικτύου του ISP μπορεί να πρέπει να γίνουν σε άνω του ενός δρομολογητή. Ωστόσο για δίκτυα του μεγέθους των ελληνικών ISP ο αριθμός των δρομολογητών που εξασφαλίζουν πρόσβαση των χρηστών του κάθε ISP στο ευρύτερο διαδίκτυο είναι εν γένει μικρός. Με την προσθήκη της διεύθυνσης που θέλουμε να διακοπεί η πρόσβαση και της κατάλληλης οδηγίας (απαγόρευση πάσης εξερχόμενης από το δίκτυο του ISP κίνησης προς τη συγκεκριμένη διεύθυνση, ήτοι διακοπή κάθε αιτήματος χρήστη στην «πηγή», αλλά δυνητικά απαγόρευση και πάσης εισερχόμενης προς το δίκτυο του ISP κίνησης προερχομένης από τη συγκεκριμένη διεύθυνση, επικουρικά) επιτυγχάνεται η διακοπή πρόσβασης με βάση τη διεύθυνση διαδικτύου του δικτυακού τόπου των χρηστών του ISP. Εναλλακτική μέθοδος επίτευξης του ίδιου αποτελέσματος αποτελεί η με κατάλληλο τρόπο ενημέρωση του/των δρομολογητή/ων του ISP για την ανακατεύθυνση (αντί για την απόρριψη ως ανωτέρω) των αιτημάτων με προορισμό την εν λόγω διεύθυνση. Ειδικότερα, ο δρομολογητής περιλαμβάνει «πίνακα διαδρομών» όπου με βάση την διεύθυνση αποστολής ενός αιτήματος, επιλέγεται η αποστολή του προς επόμενη, «εγγύτερη» προς τον τελικό προορισμό διάταξη δρομολόγησης. Με χρήση κατάλληλων οδηγιών που μπορούν να εισαχθούν στο δρομολογητή του ISP είναι δυνατό να ενημερωθεί αυτός να αποστέλλει αιτήματα με διεύθυνση αποστολής την υπό διακοπή πρόσβασης προς συγκεκριμένη, επιλεγμένη από τον ISP, ιδιωτική διεύθυνση, εμποδίζοντας έτσι την παράδοσή τους. Η ενημέρωση του δρομολογητή για μια τέτοια διαδρομή γίνεται με προσθήκη λίγων γραμμών κώδικα από το προσωπικό διαχείρισης του δικτύου του ISP. Η ενημέρωση αυτή, αναλόγως του ακριβούς τρόπου υλοποίησής της και της αρχιτεκτονικής δικτύου του ISP, μπορεί να πρέπει να γίνει σε άνω του ενός δρομολογητή. Ωστόσο για δίκτυα του μεγέθους των ελληνικών ISP ο αριθμός των δρομολογητών που εξασφαλίζουν πρόσβαση των χρηστών του κάθε ISP στο ευρύτερο διαδίκτυο είναι εν γένει μικρός. (2.2) Τεχνική διακοπής πρόσβασης σε συγκεκριμένο όνομα δικτυακού τόπου: Η βασική τεχνική αφορά στην παρεμβολή στη διαδικασία στην κατανεμημένη Υπηρεσία Ονομάτων Δικτυακών Τόπων (Domain Name Service-DNS) που χρησιμοποιείται από τον υπολογιστή του χρήστη προκειμένου να ενημερωθεί για τη διεύθυνση (ή τις διευθύνσεις) διαδικτύου που αντιστοιχεί(ουν) στο συγκεκριμένο όνομα δικτυακού πόρου που αναφέρεται στο αίτημα του χρήστη. Ειδικότερα, το αίτημα γίνεται από τις διατάξεις του υπολογιστή του χρήστη προς συγκεκριμένο εξυπηρετητή Ονομάτων Δικτυακών Τόπων (Domain Name Server) που διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) του χρήστη. Ο κάθε τέτοιος εξυπηρετητής διαθέτει λίστα αντιστοιχίσεων ονομάτων δικτυακών τόπων με διευθύνσεις διαδικτύου, ενώ για ονόματα που δεν «γνωρίζει» μπορεί να απευθύνει ερώτημα σε άλλους παρόμοιους εξυπηρετητές. Η τεχνική διακοπής πρόσβασης συνιστάται στην τοποθέτηση στον (στους) εξυπηρετητή(ες) Ονομάτων Δικτυακών Τόπων που διαθέτει και διαχειρίζεται ο ISP της αντιστοίχισης από το όνομα δικτυακού τόπου που θέλουμε να διακόψουμε την πρόσβαση (π.χ. www.ellinadiko.com) προς μια από τον ISP επιλεγμένη διεύθυνση (όχι την πραγματική για τον εν λόγω τόπο) όπου και θα μεταφέρεται κάθε αίτημα προς το αποκλεισμένο όνομα δικτυακού τόπου. Στην εν λόγω επιλεγμένη διεύθυνση είναι δυνατόν να αναρτηθεί ενημερωτικό μήνυμα για τους λόγους αποκλεισμού πρόσβασης στο ζητούμενο δικτυακό τόπο. Με τον τρόπο αυτό διακόπτεται η πρόσβαση προς τον δικτυακό τόπο μέσω αιτημάτων που ζητούν πρόσβαση μέσω ονόματος. Σε συνδυασμό με τις μεθόδους που αναφέρονται στην ενότητα 2.1, επιτυγχάνεται η συνολική διακοπή πρόσβασης των αιτημάτων σε κάποιο δικτυακό τόπο με χρήση διατάξεων που βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου (ISP). Συμπεράσματα: Οι ως άνω περιγραφόμενες τεχνικές επιτρέπουν τη διακοπή πρόσβασης χρηστών σε συγκεκριμένες διευθύνσεις διαδικτύου ή/και σε δικτυακούς τόπους με συγκεκριμένα ονόματα. Οι τεχνικές της ενότητας 2.1 αποτελούν τις αποτελεσματικότερες για τη διακοπή πρόσβασης. Σε συνδυασμό με την τεχνική της ενότητας 2.2, εξασφαλίζουν στο μέγιστο βαθμό τη διακοπή πρόσβασης στο δικτυακό τόπο στην πλειονότητα των δυνητικών χρηστών. Για την εφαρμογή των τεχνικών αυτών δεν απαιτείται καθόλου νέο υλικό/νέο λογισμικό και εν γένει νέος εξοπλισμός, καθώς η λειτουργικότητα που χρησιμοποιείται ενυπάρχει στον εξοπλισμό που ήδη χρησιμοποιεί ο ISP (δρομολογητές/routers και λογισμικό για τη διαχείριση της Υπηρεσίας Ονομάτων Δικτύου - Domain Name Service). Η εφαρμογή των τεχνικών μέσω της υλοποίησης των απαραίτητων εντολών προς τους δρομολογητές και τους εξυπηρετητές Ονομάτων Δικτύου (Domain Name Servers) απαιτεί πολύ μικρή προσπάθεια: Ειδικότερα απαιτείται η ενσωμάτωση λίγων (εν γένει, και αναλόγως του μοντέλου του υπάρχοντος εξοπλισμού, λιγότερων των 50) γραμμών κώδικα υπό μορφή οδηγιών. Η συγγραφή, έλεγχος και εγκατάσταση των εν λόγω οδηγιών στις σχετικές διατάξεις μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα από ένα εξειδικευμένο άτομο και ειδικότερα από τον διαχειριστή των εν λόγω διατάξεων, εντός σύντομου χρονικού διαστήματος. Η εγκατάσταση συγκεκριμένα γίνεται εντός λίγων λεπτών. Η χρήση των ανωτέρω περιγραφόμενων τεχνικών για τη διακοπή πρόσβασης σε μια διεύθυνση διαδικτύου δεν προβλέπεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην επίδοση των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο (π.χ. ταχύτητα πρόσβασης, καθυστέρηση απόκρισης, διαθέσιμο εύρος ζώνης). Ειδικότερα, οι υπάρχουσες διατάξεις ενσωματώνουν τα μέσα για την υλοποίηση των περιγραφόμενων μεθόδων διακοπής με τρόπο συμβατό με την πραγματοποίηση των κύριων λειτουργιών τους, που είναι η δρομολόγηση και η αντιστοίχηση ονομάτων δικτυακών τόπων με διευθύνσεις. Έτσι, η ενσωμάτωση και υπό των διατάξεων εκτέλεση των οδηγιών διακοπής, όπως περιγράφονται ανωτέρω δεν καθυστερούν ή άλλως αρνητικά επηρεάζουν τις κύριες λειτουργίες των διατάξεων. Η χρήση όλων των αναφερόμενων τεχνικών οδηγεί σε παθητικό έλεγχο της κίνησης στο διαδίκτυο: Οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζουν με τρόπο ομοιόμορφο τις οδηγίες διακοπής πρόσβασης επί όλων των αιτημάτων σύνδεσης στο διαδίκτυο που διακινούνται μέσω του εξοπλισμού των ISP. Η εφαρμογή αυτή δεν απαιτεί από τα συστήματα δρομολόγησης καμιά περαιτέρω γνώση των χαρακτηριστικών των αιτημάτων πέραν της γνώσης που απαιτείται για καθαυτή τη λειτουργία της δρομολόγησης. Ως εκ τούτου, κανείς δεν αποκτά οποιαδήποτε πρόσθετη γνώση για τους αποστολείς, τους αποδέκτες ή το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που διακινούνται μέσω του ISP, ενώ δεν ασκείται καμιά επέμβαση επί οποιασδήποτε ενέργειας των χρηστών διαδικτύου-πελατών του ISP πέραν της συγκεκριμένης διακοπής πρόσβασης στο/στους συγκεκριμένο/ους δικτυακό τόπο/ους, ούτε οποιαδήποτε μεταβολή ή τροποποίηση των μεταδιδόμενων πληροφοριών. Σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες τεχνικές διακοπής πρόσβασης, επισημαίνουμε επίσης τα εξής: 1. Αν και υπάρχουν δυνατότητες παράκαμψης των συγκεκριμένων τεχνικών από τη μεριά των χρηστών διαδικτύου, οι τεχνικές αυτές είναι άγνωστες στο μέσο χρήστη διαδικτύου και γενικότερα άγνωστες στη μεγάλη πλειονότητα των πελατών (συνδρομητών) των ISP, που είναι οι δυνητικοί επισκέπτες των ιστοτόπων στους οποίους έχει διακοπεί η πρόσβαση. Επιπλέον της ως άνω αδυναμίας... σημαντικά μικρότερος ως ελάχιστος αριθμός χρηστών προβαίνει σε ενέργειες παραβίασης τεχνολογικών μέτρων προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, σε σχέση με τους χρήστες που «κατεβάζουν»/αντιγράψουν ή καθιστούν προσβάσιμα άνευ αδείας έργα πνευματικής ιδιοκτησίας η πρόσβαση στα οποία είναι ανεμπόδιστη. Με άλλα λόγια, η ύπαρξη των μέτρων διακοπής πρόσβασης για προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ισχυρό σήμα αποτροπής της πρόσβασης από τους χρήστες, ακόμα και αν αυτοί θα μπορούσαν να αποκτήσουν την τεχνολογική δυνατότητα παράκαμψης της διακοπής, καθότι απαιτεί από τους χρήστες να επέμβουν με ενεργητικό τρόπο «διαρρηγνύοντας» το μέτρο προστασίας... 2. Με τα προτεινόμενα μέτρα διακόπτεται η πρόσβαση εξ ολοκλήρου στην εν λόγω δικτυακή διεύθυνση. Αυτό έχει τις εξής συνέπειες: i) Εμποδίζεται η πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου με αυτή τη διεύθυνση. Συγκεκριμένα, για την περίπτωση του www.ellinadiko.com, εμποδίζεται η πρόσβαση π.χ. και στις ιστοσελίδες συζήτησης των μελών του ιστοτόπου περί μουσικής και άλλων θεμάτων. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η κίνηση από/προς τον εν λόγω δικτυακό τόπο και η δραστηριότητα που πραγματοποιείται στο δικτυακό τόπο (όπως τη γνωρίζουμε μέσω στοιχείων επισκεψιμότητας) είναι σε συντριπτικό ποσοστό (άνω του 95%) εστιασμένη στο περιεχόμενο και τις δραστηριότητες που περιγράφονται στις υπό εξέταση αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων και για τις οποίες ακριβώς ζητείται η διακοπή πρόσβασης, ii) Με τις τεχνικές της Ενότητας 2.1 εμποδίζεται η πρόσβαση σε όλους τους δικτυακούς τόπους που έχουν την ίδια διεύθυνση. Με άλλα λόγια, είναι δυνατόν περισσότερα ονόματα δικτυακών τόπων (όπως είναι το www.ellinadiko.com, να αντιστοιχούν στην ίδια διεύθυνση διαδικτύου. Για να συμβεί αυτό πρέπει οι δικτυακοί αυτοί τόποι να φιλοξενούνται στην ίδια συσκευή (π.χ. εξυπηρετητής) στην οποία έχει ανατεθεί η εν λόγω διεύθυνση. Σε τέτοια περίπτωση, η διακοπή πρόσβασης θα επηρέαζε και άλλους δικτυακούς τόπους. Ωστόσο στην περίπτωση των δικτυακών τόπων που αναφέρονται στις αιτήσεις, δηλαδή www.ellinadiko.com, και www.music-bazzar.com, αυτό δεν φαίνεται να ισχύει: Έρευνά μου με κατάλληλα εργαλεία δεν εντόπισε άλλους δικτυακούς τόπους που να μοιράζονται την ίδια διεύθυνση διαδικτύου είτε με το www.ellinadiko.com είτε με το www.music- bazzar.com. Εν κατακλείδι, επαναλαμβάνοντας τα ερωτήματα που τέθηκαν προς γνωμοδότηση: Είναι εφικτή, με ποιά διαδικασία και με ποιό κόστος, η διακοπή πρόσβασης των πελατών φορέων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) σε συγκεκριμένη διεύθυνση διαδικτύου (IP address) ή/και συγκεκριμένο όνομα δικτυακού τόπου (domain name). Η διακοπή πρόσβασης είναι εφικτή με διαδικασίες που περιγράφονται αναλυτικά ανωτέρω και αμελητέο κόστος. Είναι αποτελεσματικές οι ως άνω περιγραφόμενες διαδικασίες, υπάρχει δυνατότητα παράκαμψής τους και τι επιπτώσεις έχουν στην παροχή των υπηρεσιών των ISP. Στις δυνατότητες παράκαμψης λεπτομερής αναφορά γίνεται αμέσως ανωτέρω. Τα προτεινόμενα τεχνολογικά μέσα είναι αποτελεσματικά και ευκόλως υλοποιήσιμα, αμελητέας όχλησης και χωρίς επιπτώσεις στα απολαμβανόμενα από τους χρήστες αγαθά και υπηρεσίες στο διαδίκτυο (εκτός των πολύ περιορισμένων δυνητικών τοιαύτων που αναφέρονται ακριβώς ανωτέρω), καθώς και χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία του διαδικτύου γενικώς και του εξοπλισμού των ISP ειδικότερα». Από τα παραπάνω πιθανολογηθέντα κρίνεται ότι οι διαλαμβανόμενες στην ως άνω τεχνική έκθεση, τεχνολογικές μέθοδοι για τη διακοπή πρόσβασης των συνδρομητών των καθών, χρηστών του διαδικτύου, προς τις ένδικες ιστοσελίδες, αποτελούν κατάλληλες, αναλογικές και πρόσφορες μεθόδους, όπως οι έννοιες αυτές ερμηνεύονται από το Δικαστήριο σύμφωνα με τα ανωτέρω στην οικεία μείζονα σκέψη, για το συγκεκριμένο σκοπό, καθώς όσον αφορά: α) το στοιχείο της καταλληλότητας, η εγκατάσταση των συγκεκριμένων τεχνικών διακοπής πρόσβασης γίνεται εντός λίγων λεπτών, η δε χρήση των ανωτέρω περιγραφόμενων τεχνικών για τη διακοπή πρόσβασης σε μια διεύθυνση διαδικτύου δεν προβλέπεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην επίδοση των υπηρεσιών των καθών για πρόσβαση στο διαδίκτυο (π.χ. ταχύτητα πρόσβασης, καθυστέρηση απόκρισης, διαθέσιμο εύρος ζώνης) ενώ το κόστος είναι αμελητέο, β) όσον αφορά το στοιχείο της με στενή έννοια αναλογικότητας, είναι καταρχήν αναγκαίες σύμφωνα με τα ανωτέρω πιθανολογηθέντα, ενώ τελούν και σε εύλογη σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, διότι επιτρέπουν τη διακοπή πρόσβασης χρηστών - συνδρομητών των καθών εγκατεστημένων στην Ελλάδα σε συγκεκριμένες διευθύνσεις διαδικτύου ή/και σε δικτυακούς τόπους με συγκεκριμένα ονόματα και γ) όσον αφορά το στοιχείο της προσφορότητας, εμποδίζεται η πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου με αυτή τη διεύθυνση για την οποία ζητείται η διακοπή πρόσβασης, ενώ η τεχνική διαδικασία της παράκαμψης των συγκεκριμένων τεχνικών διακοπής πρόσβασης είναι άγνωστη στο μέσο χρήστη διαδικτύου και γενικότερα άγνωστη στη μεγάλη πλειονότητα των συνδρομητών των καθών, που είναι οι δυνητικοί επισκέπτες των ιστοτόπων, στους οποίους θα διακοπεί η πρόσβαση, απορριπτομένων ως εκ τούτου ως ουσία αβασίμων: i) της εκτιμώμενης ως ερειδόμενης στο άρθρο 692 παρ. 3 ΚΠολΔ ένστασης των καθών περί απαραδέκτου της άσκησης των κρινόμενων αιτήσεων λόγω παραβίασης της αρχής της αναγκαιότητας και της προσφορότητας και ii) της ένστασης εκ δικαιώματος τρίτου, στηριζόμενης στο άρθρο 692 παρ. 5 ΚΠολΔ όσον αφορά τους χρήστες του διαδικτύου, των οποίων θα διακοπεί η πρόσβαση και η πλοήγηση στις ανωτέρω ιστοσελίδες, για το λόγο ότι οι εν λόγω χρήστες που εισέρχονται σ' αυτές το πράττουν με σκοπό παράνομης φόρτωσης και καταφόρτωσης των ανωτέρω έργων (βλ. σχετ. περί της διακοπής πρόσβασης με τις ανωτέρω τεχνολογικές μεθόδους, τις ακόλουθες αποφάσεις ευρωπαϊκών δικαστηρίων: 1) High Court [2011] EWHC 1981 (CH), 28.7.2011 MPA vs BT PLC Μεγάλη Βρετανία, 2) Ανώτατο Δικαστήριο 27.5.2010 IFPI vs DMT2 A/S Δανία, 3) Κοπεγχάγη City Court, 25.10.2006 IFPI vs Tele2A/S Δανία). Από το σύνολο, όμως, του ίδιου παραπάνω υλικού δεν πιθανολογήθηκε ότι οι καθών εταιρίες προβαίνουν σε προσωρινή ή/και ενδιάμεση αποθήκευση των έργων που καταφορτώνονται από τους συνδρομητές τους από τις ένδικες ιστοσελίδες, σε εξυπηρετητές - διακομιστές του δικτύου τους, ούτε δε και ότι τηρούν κατάλογο των καταφορτωθέντων από συνδρομητές τους αρχείων - έργων από τις ίδιες ιστοσελίδες, για το λόγο δε αυτό πρέπει να απορριφθούν ως ουσιαστικά αβάσιμα τα σχετικά προβαλλόμενα αιτήματα από την αιτούσα «G.». Περαιτέρω, πρέπει να απορριφθεί το αίτημα για ειδοποίηση ηλεκτρονικά περί της διακοπής πρόσβασης, όσον αφορά τους συνδρομητές των καθών που αιτούνται την πρόσβαση αυτή στις ένδικες ιστοσελίδες, καθόσον το μέτρο αυτό δεν κρίνεται πρόσφορο. Ενόψει όλων των ανωτέρω πιθανολογηθέντων, κρίνεται αφενός ότι η διακοπή της πρόσβασης στο σύνολο των ιστοτόπων που περιέχουν τις ανωτέρω ένδικες ιστοσελίδες, είναι νόμιμη, σύμφωνα με τα παραπάνω στην οικεία μείζονα σκέψη αναφερόμενα, καθώς δεν εντοπίστηκαν άλλοι δικτυακοί τόποι που να μοιράζονται την ίδια διεύθυνση διαδικτύου με τις ένδικες ιστοσελίδες και αφετέρου ότι εκ των ανωτέρω διαλαμβανομένων στην τεχνική έκθεση του Β.Β. Τεχνικών Διακοπής Πρόσβασης σε συγκεκριμένη διεύθυνση του διαδικτύου, θα πρέπει να εφαρμοστεί η υπό (2.1) «Βασική Τεχνική Διακοπής Πρόσβασης σε συγκεκριμένη διεύθυνση του διαδικτύου», που αφορά τις ένδικες ιστοσελίδες με τις παραπάνω διευθύνσεις, μέσω της εγκατάστασης από το προσωπικό διαχείρισης του δικτύου των καθών, των σχετικών ρητών οδηγιών στους δρομολογητές - routers του εν λόγω δικτύου. Εξάλλου, κατά παραδοχή και του παρεπομένου ενδίκου αιτήματος πρέπει να απειληθεί χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση σε βάρος εκάστης των καθών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό, για κάθε περίπτωση που ήθελε παραβιασθεί το διατακτικό της παρούσας. Κατόπιν όλων των ανωτέρω, πρέπει να γίνουν εν μέρει δεκτές οι κρινόμενες αιτήσεις ως βάσιμες και από ουσιαστική άποψη, να συμψηφισθεί δε η δικαστική δαπάνη μεταξύ όλων των διαδίκων λόγω της δυσχερούς ερμηνείας και του νέου των εφαρμοσθέντων κανόνων δικαίου (179 του ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

[Δέχεται εν μέρει τις αιτήσεις.]

πηγή: nbonline.gr

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.