Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Πτώχευση - Διαδικασία επαλήθευσης απαιτήσεων - Αντιρρήσεις οφειλέτη (Πολυμελές Πρωτοδικείο Ξάνθης, αριθμός απόφασης 10/2013)

[...] Ι. Από τις διατάξεις των άρθρων 93 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007) προκύπτει ότι η εξέλεγξη (επαλήθευση) των πιστώσεων, η οποία αποτελεί το μοναδικό τρόπο συμμετοχής των πτωχευτικών πιστωτών στϊς εργασίες της πτώχευσης και στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης της πτωχευτικής περιουσίας, αρχίζει εντός τριών ημερών από τη λήξη της προθεσμίας προς αναγγελία των πιστώσεων και διεξάγεται σε τόπο και χρόνο που ορίζεται από τον εισηγητή και γνωστοποιούνται εγγράφως στους πιστωτές από το σύνδικο (άρθρο 93 παρ, 1). Κατά τη διαδικασία της επολήθευσης ο πιστωτής είναι υποχρεωμένος να αποδείξει την απαίτησή του. Η επαλήθευση γίνεται με αντιπαραβολή των εγγράφων του πιστωτή προς το βιβλία και λοιπά έγγραφα του οφειλέτη, χωρίς πάντως να χρειάζεται να προκύπτει η απαίτηση από έγγραφα βεβαίας χρονολογίας. Ο σύνδικος υποχρεούται να ερευνήσει την απαίτηση που αναγγέλθηκε τόσο από άποψη νομιμότητας όσο και από άποψη ουσιαστική. Ετσι μπορεί να ελέγξει το έγκυρο σύμβασης που συνομολογήθηκε η την πραγματική λήψη ποσού π.χ. που αναφέρεται σε δανειστικό συμβόλαιο (Κοτσίρη Πτωχευτικό Δίκαιο έκδοση 2011 σελ. 541 παρ. 49). Ο οφειλέτης έχει δικαίωμα να παρευρίσκεται και να προβάλλει αντιρρήσεις κατά τη διαδικασία της επαλήθευσης (άρθρο 95 παρ. 1). Λόγω της προφορικής, όμως, σε συνέλευση πιστωτών διαδικασίας, πρέπει να γίνει δεκτό, ότι ο οφειλέτης έχει συγχρόνως υποχρέωση τόσο παράστασης όσο και παροχής εξηγήσεων επί των επαληθευόμενων απαιτήσεων. Η σιωπή του οφειλέτη πρέπει να εκλαμβάνεται ως αναγνώριση της απαίτησης. Ο εισηγητής συντάσσει έκθεση σχετικά μέ την εξέλεγξη των πιστώσεων, όπου αναφέρεται, μεταξύ άλλων, αν η απαίτηση έγινε δεκτή ή αμφισβητήθηκε (άρθρο 93 παρ. 5) και η έκθεση αυτή αποτελεί την προδικασία της δίκης στην οποία επιλύεται στη συνέχεια η αμφισβήτηση περί της παραδοχής ή όχι του πιστώματας (Κοτσίρη ο.π. σελ. 542 παρ. 52). Αμφισβητούμενη είναι δε η απαίτηση κατά της οποίας εγέρθηκαν αντιρρήσεις από το σύνδικο ή τον πτωχό ή από πιστωτή. Περιεχόμενο των αντιρρήσεων μπορεί να είναι παράπονο των πιστωτών κατά της απόρριψης ή εν μέρει παραδοχής της απαίτησής τους ή παράπονο οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου κατά της παραδοχής απαίτησης πιστωτή. Οι αντιρρήσεις εισάγονται από κοινού στο σύνολό τους, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, ενώπιον του Πτωχευτικού Δικαστηρίου, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 95 παρ. 2 εδ. α`). Νέοι λόγοι, σε ενίσχυση ή αντίκρουση των αμφισβητήσεων (αντιρρήσεων), δεν επιτρέπονται εκτός από εκείνους που προβλήθηκαν ενώπιον του εισηγητή. Επιτρέπεται εν τούτοις να δικαιολογηθούν οι προβληθέντες λόγοι.

Στη συζήτηση κλητεύονται ο οφειλέτης και οι πιστωτές των οποίων αμφισβητήθηκαν οι απαιτήσεις, καθώς και αυτοί που υπέβαλαν τις αντιρρήσεις, με επιμέλεια του συνδίκου. Στη διαδικασία μπορεί να παρέμβει όποιος έχει έννομο συμφέρον και η επιτροπή των πιστωτών (άρθρο 95 παρ, 2 εδ. γ`). Οι αντιρρήσεις αποτελούν διαδικαστική πράξη για την οποία ισχύουν οι γενικές περί διαδικαστικών πράξεων διατάξεις. Ετσι, οι αντιρρήσεις μπορεί να ανακληθούν από αυτόν που τις υπέβαλε με δήλωση προς το Δικαστήριο (Κοτσίρη ο.π. σελ 548 παρ. 66). Στην προκείμενη περίπτωση, με την υπ` αριθ. 54/2013 έκθεση της εισηγήτριας της πτώχευσης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «.............................. Α.Ε.», εισάγονται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, οι αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν κατά της υπ` αριθ. 109/2012. έκθεσης επαλήθευσης των απαιτήσεων, από τους κάτωθι ενδιαφερόμενους: Α) Την οφειλέτιδα «..........................................." η οποία, όπως παραδεκτά ανακάλεσε εν μέρει τις αντιρρήσεις της με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, παραπονείται νια την παραδοχή των απαιτήσεων: α) της εταιρίας με την επωνυμία «..............................................Α.Ε.» που επαληθεύθηκε στις 16-1-2013 και έγινε δεκτή ως ανέγγυα για το ποσό των 7.187.687,93€, β) του εργαζομένου ..................................... που επαληθεύθηκε στις 13-3-2013 και έγινε εν μέρει δεκτή ως γενικώς προνομιούχα για το ποσό των 51.430,04€, γ) του δικηγόρου .....................που επαληθεύθηκε στις 19-12-2012 και έγινε δεκτή ως γενικώς προνομιούχα για το ποσό των 86.953,44€ και ως ανέγγυα για το ποσό των 69.761,05€, δ) του εργαζομένου ............................. που επαληθεύθηκε στις 13-3-2013 και έγινε δεκτή ως γενικώς προνομιούχα για τα ποσό των 74.647,06 € και ως ανέγγυα για το ποσό των 16,643,05€, ε) του εργαζομένου ................... που επαληθεύθηκε στις 13-3-2013 και έγινε δεκτή ως γενικώς προνομιούχα για το ποσό των 40.567.89 € και ως ανέγγυα για το ποσό των 25.748,84€, στ) της εργαζομένης .....................που επαληθεύθηκε στις 20-2-2013 και έγινε δεκτή ως γενικώς προνομιούχα για το ποσό των 85.015,51 € και ως ανέγγυα για το ποσό των 3.144,51€: ζ) του εργαζομένου .......................... που επαληθεύθηκε στις 13-3-2013 και έγινε δεκτή ως γενικώς προνομιούχα για το ποσό των 58.085,79 €. η) του εργαζομένου ..............................που επαληθεύθηκε στις 6-3-2013 καί έγινε εν μέρει δεκτή ως γενικώς προνομιούχα για το ποσό των 54.309,62€: 8) του εργαζομένου ..................η που επαληθεύθηκε στις 13-3-2013 και έγινε δεκτή ως γενικώς προνομιούχα για το ποσό των 46.860,87€, ι) του εργαζομένου ................................... που επαληθεύθηκε στις 20-2-2013 και έγινε εν μέρει δεκτή ως γενικώς προνομιούχα για το ποσό των 87.602.77€ και ως ανέγγυα για το ποσό των 9,781,39€, και ια) του εργαζομένου ........................που επαληθεύθηκε στις 13-3-2013 και έγινε δεκτή ως γενικώς προνομιούχα για το ποσό των 61,245,52€ και ως ανέγγυα για το ποσό των 7.188,70€. Β) Την αναγγελθείσα πιστώτρια εταιρία με την επωνυμία «.............. που εδρεύει στο Λουξεμβούργο και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραπονείται για την ολική απόρριψη της απαίτησής της ποσού 294.204€. Γ) Την αναγγελθείσα πιστώτρια εταιρία με την επωνυμία «.........................................................." που εδρεύει στη Νέα Ερυθραία Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραπονείται για τη μερική απόρριψη της απαίτησης της ποσού 793.426€, Δ) Την αναγγελθείσα πιστώτρια εταιρία με την επωνυμία «.....................» που εδρεύει στο Λουξεμβούργο και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραπονείται για την ολική απόρριψη της απαίτησης της ποσού 294.204€. Και, Ε) Τον αναγγελθέντα πιστωτή ........................... του ....................., ο οποίας παραπονείται για την ολική απόρριψη της απαίτησης του ποσού 17.418,166,54€. Με αυτό το περιεχόμενο, οι αντιρρήσεις αρμοδίως φέρονται από κοινού στο σύνολό τους, ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά την προκείμενη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρο 4, 53 και 95 παρ. 2 εδ, α` του Πτωχευτικού Κώδικα), πλην όμως, όσον αφορά τις αντιρρήσεις της οφειλέτιδος εταιρίας κατά της επαλήθευσης των απαιτήσεων της εταιρίας με την επωνυμία «...........................................», του δικηγόρου ................................η και των εργαζομένων, ...................................................., πρέπει, αυτές να απορριφθούν ως απαράδεκτες λόγω έλλειψης προδικασίας, διότι προβλήθηκαν για πρώτη φορά με τα υπ` αριθ. πρωτ. 16/13-3- 2013 και 25/15-3-2013 δικόγραφα της οφειλέτιδος, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης των απαιτήσεων, καθόσον, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη έκθεση επαληθεύσεων της εισηγήτριας της πτώχευσης (η οποία αποτελεί την προδικασία της παρούσας δίκης), κατά την εξέλεγξη των συγκεκριμένων απαιτήσεων η οφειλέτιδα δεν παραστάθηκε και ουδόλως τις αμφισβήτησε.

Τυγχάνουν απορριπτέοι δε οι ισχυρισμοί της οφειλέτιδος ότι δεν της γνωστοποιήθηκε η έναρξη των επαληθεύσεων, ούτε κλήθηκε να παραστεί κατά τη διενέργεια αυτών (βλ.την από 19-11-2012 πρόσκληση της συνδίκου και την υπ` αριθ.............................απόδειξη των ΕΛΤΑ. Ξάνθης από τα οποία προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Δ.ΣΜ Διευθύνων Σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος της οφειλέτιδος.............................. έλαβε γνώση της έναρξης των επαληθεύσεων) και ότι έλαβε γνώση του πίνακα αναγγελθέντων δανειστών μόλις τρεις ημέρες πριν το πέρας των επαληθεύσεων (βλ. την από 23-10-2012 αίτηση του ................................, που υπογράφεται από τον ίδιο και την πληρεξούσια δικηγόρο του ... και υποβλήθηκε στη γραμματέα του Τμήματος Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Ξάνθης στις 14-11-2012 με αριθ, πρωτ. 204/14-11-2012 από την οποία προκύπτει ότι ο ανωτέρω έλαθε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου του αντίγραφο του πίνακα αναγγελθέντων δανειστών της πτωχής στις 15-11-2012). Κατά τα λοιπά, παραδεκτώς ασκήθηκαν οι αντιρρήσεις της οφειλέτιδος κατά της απαίτησης του εργαζομένου ..............................(όπως προκύπτει από την έκθεση επαληθεύσεων κατά τη διαδικασία της εξέλεγξης παραστάθηκε η πληρεξούσια δικηγόρος της οφειλέτιδος και αμφισβήτησε την απαίτησή του), αλλά και οι αντιρρήσεις των αναγγελθέντων πιστωτών της πτωχής, οι απαιτήσεις των οποίων απορρίφθηκαν ολικά ή εν μέρει κατά τη διαδικασία της επαλήθευσης, και πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω ως προς τη νομική και ουσιαστική τους βασιμότητα, εφόσον για το παραδεκτό της συζήτησης επιδόθηκε ακριβές αντίγραφο της υπ` αριθ. 54/2013 έκθεσης της εισηγήτριας της πτώχευσης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση στην αντίκλητο του .........................., δικηγόρο Ξάνθης ............................, (όπως προκύπτει από το από 11-4-2013 αποδεικτικό κλήτευσης της συνδίκου). Για τους πιστωτές, ως προς τους οποίους η οφειλέτιδα ανακάλεσε τις αντιρρήσεις της με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, πρέπει να κηρυχθεί καταργημένη η δίκη και να θεωρηθούν οι αντιρρήσεις ως μη ασκηθείσες (άρθρο 295 παρ. 1 ΚΠολΔ).

ΙΙΙ. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 54 παρ, 1 εδ, β` του Πτωχευτικού Κώδικα, οι παρεμβάσεις (πρόσθετες ή κύριες) ενώπιον του Πτωχευτικού Δικαστηρίου ασκούνται και με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά. Στην προκείμενη περίπτωση, η ............................(.............) Α.Ε„ ......................................................................................... των οποίων οι απαιτήσεις έχουν γίνει δεκτές με την υπ αριθ. 109/2012 έκθεση επαληθεύσεων της εισηγήτριας της πτώχευσης, με προφορικές δηλώσεις των πληρεξουσίων δικηγόρων τους οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, άσκησαν παρεμβάσεις κατά της οφειλέτιδος ζητώντας να απορριφθούν οι αντιρρήσεις της κατά της επαλήθευσης των απαιτήσεών τους, επικαλούμενοι ότι οι αντιρρήσεις της πτωχής τυγχάνουν απαράδεκτες λόγω έλλειψης προδικασίας. Οι παρεμβάσεις αυτές πρέπει να κριθούν ως κύριες, καθόσον οι παρεμβαίνοντες αντιδικούν με την οφειλέτιδα (ΑΠ 1076/2002, ΕφΛαρ 224/2007, ΕφΑΘ 6442/2006), ασκήθηκαν παραδεκτώς, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 54 παρ. 1 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι νόμιμες, στηριζόμενες στις διατάξεις των άρθρων 68, 79 ΚΠολΔ κα! 95 παρ. 2 εδ, γ` του ιδίου κώδικα πρέπει δε να γίνουν δεκτές ως κατ` ουσία βάσιμες αφού ως προς τους ανωτέρω παρεμβαίνοντες οι αντιρρήσεις της πτωχής κρίνονται απορριπτέες ως απαράδεκτες λόγω έλλειψης προδικασίας (ΠΠρΘεσ 672/2013), παρελκομένης της έρευνας των λοιπών λόγων ουσίας που αναπτύσσουν στα δικόγραφά τους. Δικαστικά έξοδα δεν πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας, διότι η παρούσα δίκη δεν υπάγεται στις δίκες που διεξάγονται προς το συμφέρον της πτωχευτικής διαδικασίας, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 13 του Πτωχευτικού Κώδικα. Για τους υπόλοιπους παρεμβαίνοντες, ως προς τους οποίους η οφειλέτιδα ανακάλεσε τις αντιρρήσεις της με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, εφόσον οι αντιρρήσεις αυτές θεωρούνται ως μη ασκηθείσες, πρέπει και οι παρεμβάσεις κατά της οφειλέτιδος, ενόψει του παρακολουθηματικού χαρακτήρά τους, να θεωρηθούν επίσης ως μη ασκηθείσες, διότι προϋπόθεση νια την άσκησή τους είναι η ύπαρξη δίκης εκκρεμούς μεταξύ άλλων (άρθρο 79 ΚΠολΔ), μετά δε την ανάκληση των αντιρρήσεων εκ μέρους της οφειλέτιδος ανατράπηκε αναδρομικά η επ` αυτών εκκρεμοδικία (Εφθεσ 749/2009).

IV. Κατά τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 1 του Πτωχευτικού Κώδικα, «πτωχευτικοί πιστωτές είναι εκείνοι που κατά την κήρυξη της πτώχευσης έχουν κατά του οφειλέτη γεννημένη και δικαστικώς επιδιώξιμη χρηματική ενοχική απαίτηση. Eτσι, δεν αποτελούν πτωχευτικές απαιτήσεις, οι εταιρικές απαιτήσεις των εταίρων κατά του νομικού προσώπου της εταιρίας που πτώχευσε και στην οποία μετέχουν. Συνεπώς, οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας δεν μπορούν να αναγγελθούν στην πτώχευση της ανώνυμης εταιρίας για την κεφαλαιουχική συμμετοχή τους. Τούτο, γιατί ακριβώς από αυτές τις συμμετοχικές μερίδες, εισφορές, σύγκειται η περιουσία ευθύνης του νομικού προσώπου που πτώχευσε. Το συμμετοχικό δικαίωμα δεν αποτελεί οφειλή της εταιρίας. Αντίθετα όμως, στις περιπτώσεις εκείνες που οι εταίροι εμφανίζονται ως δανειστές του νομικού προσώπου, σαν να ήταν τρίτοι (λ.χ. σχέση δανείου), οι απαιτήσεις τους από τη σχέση αυτή αποτελούν πτωχευτικές απαιτήσεις, εκτός εάν το δάνειο αυτό είχε κατά προορισμό χαρακτήρα εισφοράς, οπότε καθ` υποκατάσταση θα αποτελεί στοιχείο της πτωχευτικής περιουσίας και όχι πτωχευτική απαίτηση (Κοτσίρη Πτωχευτικό Δίκαιο έκδοση 2011 σελ. 303 παρ, 14). V. Από όλα τα νομίμως προσκομιζόμενα έγγραφα, καθώς και από τις αναγγελίες των πιστωτών που περιέχονται στο φάκελο της πτώχευσης, οι οποίες λαμβάνονται αυτεπαγγέλτως υπόψη κατ` άρθρο 759 παρ. 3 ΚΠολΔ, αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Με την υπ` αριθ. 22/3-7- 2012 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, δικάσαντος με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «........................» και ορίστηκε ημέρα παύσεως των πληρωμών η 9η-12-2011. Στη συνέχεια, με πρόσκληση της συνδίκου κλήθηκαν αι πιστωτές της πτωχής να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους και ακολούθησε η διαδικασία εξέλεγξης των πιστώσεων, η οποία ολοκληρώθηκε σπς 13-3-2013, κατόπιν παράτασης που δόθηκε από την εισηγήτρια της πτώχευσης. Στις 13-3- 2013 διεξήχθη η επαλήθευση των απαιτήσεων των εδρευουσών στο Λουξεμβούργο εταιριών με τις επωνυμίες «............................ » και «......................» και του .................... του ................ που ανήγγειλαν εμπροθέσμως απαίτηση ποσού 294,204€ η κάθε μία από τις δύο πρώτες και ποσού 30,568€ ο τρίτος, κατά της πτωχεύσασας εταιρείας, επικαλούμενοι ότι είναι μέτοχοι αυτής, κατέχουσες το 47,5% η κάθε μια από τις δύο πρώτες και ο τρίτος το υπόλοιπο 5% του συνόλου των μετοχών της, ότι οι αναγγελθείσες απαιτήσεις τους αφορούν μερίσματα πληρωτέα τα οποία με την από 29-12-2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας (πρακτικό 1065Α) αποφασίσθηκε να κεφαλαιοποιηθούν, ότι εξαιτίας της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει η εταιρία δεν πραγματοποιήθηκε η αάξηση μετοχικού κεφαλαίου και ότι με την από 30-11-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας (πρακτικό 1099) ανακλήθηκε η προηγούμενη απόφαση και τα παραπάνω ποσά μεταφέρθηκαν από το λογαριασμό «Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου» στο λογαριασμό «Mερίσματα πληρωτέα». Επίσης, με την ίδια αναγγελία του προς τη σύνδικο της πτώχευσης, ο ...................... του ....................., ανήγγειλε εμπροθέσμως απαίτηση του ποσού 17.387.198,54€ από ταμειακές διευκολύνσεις στις οποίες προέβη προς την εταιρία κατά τα έτη 2006 έως 2011, επικαλούμενος ότι τα εν λόγω ποσά μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό «Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την ίδια ως άνω από 29-12-2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας (πρακτικό 1065α) η οποία ανακλήθηκε με την από 30-11-2011 απόφαση του ιδίου οργάνου (πρακτικό 1099} επειδή λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει η εταιρία δεν πραγματοποιήθηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και το παραπάνω ποσό μεταφέρθηκε στο λογαριασμό «Πιστωτές διάφοροι».

Οι παραπάνω απαιτήσεις τυγχάνουν στο σύνολό τους μη νόμιμες, διότι, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρα μείζονα σκέψη, οι εισφορές των εταίρων δεν αποτελούν πτωχευτικές απαιτήσεις, αλλά στοιχείο της πτωχευτικής περιουσίας το χαρακτήρα δε τέτοιας εισφοράς, είχε, εν προκειμένω, η διάθεση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, των μη καταβληθέντων μερισμάτων προηγουμένων χρήσεων και του ποσού που ισχυρίζεται ο .................................... ότι κατέβαλε σταδιακά από το έτος 2006 έως το έτος 2011 στο ταμείο της πτωχεύσασας εταιρίας, για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, αφού οι καταβολές αυτές ήταν απαραίτητες προκειμένου η ζημιογόνος εταιρία να διευκολυνθεί οικονομικά και να εξακολουθήσει να λειτουργεί. Τα ανωτέρω δεν μπορούν να αναιρεθούν επειδή δέκα ημέρες πριν η εταιρία προβεί σε δήλωση παύσης πληρωμών, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής αποφάσισε να ανακαλέσει την προηγούμενη απόφαση του για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και να μεταφερθούν τα διατεθειμένα γι` αυτήν κεφάλαια στο λογαριασμό «Μερίσματα πληρωτέα» και «Πιστωτές διάφοροι», αντίστοιχα, ώστε να εμφανισθούν άπαντες οι μέτοχοι ως έχοντες κεκτημένο δικαίωμα έναντι της εταιρίας για καταβολή μερίσματος, παρά το γεγονός ότι επί σειρά ετών η εταιρία εμφάνιζε ζημίες και εξακολουθούσε να δημιουργεί χρέη προς τρίτους, και ο τρίτος εξ αυτών, επιπλέον ως δανειστής της. Επομένως, ορθώς με την υπ` αριθ. 109/2012 έκθεση επαλήθευσης των απαιτήσεων δεν έγιναν δεκτές στα πιστώματα της πτώχευσης οι ως άνω απαιτήσεις, έστω και με διαφορετική αιτιολογία, και οι αντιρρήσεις των μετόχων της πτωχής πρέπει να απορριφθούν στο σύνολό τους,

Από τα παραπάνω αποδεικτικά μέσα, αποδεικνύονται, ακόμη, τα εξής: Στις 13-3-2013 διεξήχθη η επαλήθευση της απαίτηαης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «.................... » πού εδρεύει στη Νέα Ερυθραία Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ........................... του ............................., η οποία αναγγέλθηκε εμπροθέσμως για το ποσό των 793,426€, επικαλούμενη ότι η απαίτησή της βασίζεται σε προφορική σύμβαση που είχε καταρτίσει με την πτωχεύσασα, δυνάμει της οποίας, η αναγγελθείσα εταιρία παραχώρησε το δικαίωμα στην πτωχεύσασα να εισπράττει από πελάτες και τρίτους δικές της χρηματικές απαιτήσεις. Από τα έγγραφα που προσκομίζει η εν λόγω πιστώτρια εταιρία (και προσκόμισε κατά την επαλήθευση της απαίτησης της), και ειδικότερα από το άθροισμα των ποσών των αποδείξεων είσπραξης της πτωχεύσασας για λογαριασμό της αναγγελθείσας, στις οποίες επισυνάπτονται οι αντίστοιχες αποδείξεις είσπραξης της αναγγελθείσας από τους πελάτες της, προκύπτει άτι το συνολικό ποσό των χρηματικών απαιτήσεων που εισέπραξε η πτωχεύσασα από πελάτες της αναγγελλόμενης και έπρεπε να αποδοθεί σ` αυτήν, ανέρχεται στο ποσό των 230,652,82€. Περαιτέρω, η αναγγελθείσα εταιρία προσκομίζει (και προσκόμισε κατά τη διαδικασία της επαλήθευσης) τα εξής έγγραφα: 1) την από 13-4-2010 επιστολή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της «.................. Α.Ε.» ................... προς υπάλληλο της «.............." με την οποία ζητά τη μεταφορά ποσού 60.000€ από λογαριασμό της αναγγελθείσας εταιρίας σε λογαριασμό της πτωχεύσασας, 2) αντίγραφο επιταγής της «.......» ποσού 40.000€ εκδόσεως της αναγγελθείσας εταιρίας «..............» σε διαταγή αυτής της ιδίας, 3) την από 30-4-2010 επιστολή του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της «............» προς υπάλληλο της «................................» με την οποία ζητά τη μεταφορά ποσού 50.000€ από λογαριασμό της αναγγελθείσας εταιρίας σε λογαριασμό της πτωχεύσασας και το παραστατικό μεταφοράς, 4) την από 19-10-2010 επιστολή του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της «................. Α.Ε.» προς υπάλληλο της «.....................» με την οποίο ζητά τη μεταφορά ποσού 152.000€ από λογαριασμό της αναγγελθείσας σε λογαριασμό της πτωχεύσασας εταιρίας, το παραστατικό μεταφοράς και το αντίστοιχο έγγραφο συμψηφισμού της πτωχεύσασας. 5) την από 7-4-2011 επιστολή του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της «..............» προς υπάλληλο της «...............» με την οποία ζητά τη μεταφορά ποσού 100.000€ από λογαριασμό της αναγγελθείσας σε λογαριασμό της πτωχεύσασας, εταιρίας και το παραστατικό μεταφοράς, και 6) το από 21-01-2011 παραστατικό μεταφοράς της «....................» ποσού 150.000€ από την αναγγελλόμενη στην πτωχεύσασα εταιρία. Από τα ανωτέρω έγγραφα, συνάγεται ότι η αναγγελθείσα εταιρία μετέφερε το συνολικό ποσό των 552.000 € σε τραπεζικό λογαριασμό της πτωχεύσασας, κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες. Οι παραπάνω μεταφορές χρηματικών ποσών, όμως, δεν προκύπτει ότι απορρέουν από την ύπαρξη, λειτουργία και ισχύ της προαναφερθείσας προφορικής σύμβασης που καταρτίστηκε μεταξύ των δύο εταιριών, διότι σαφώς δεν αποτελούν χρηματικές απαιτήσεις πελατών της «..........................» που εισέπραξε η πτωχεύσασα, ούτε προκύπτει ότι καταβλήθηκαν σε εκτέλεση της υπάρχουσας ως άνω προφορικής σύμβασης που η αναγγελθείσα εταιρία επικαλείται. Επίσης, από το περιεχόμενα της εν λόγω αναγγελίας δεν προκύπτει ότι είχε καταρτισθεί κάποιο άλλη σύμβαση μεταξύ της αναγγελθείσας και της πτωχεύσασας εταιρίας (π.χ. δανείου), σε εκτέλεση της οποίας, ενδεχομένως να είχαν καταβληθεί τα ανωτέρω χρηματικά ποσά, ούτε δικαιολογεί η αναγγελθείσα με τις προτάσεις της για ποιο λόγο έλαβαν χώρα οι συγκεκριμένες μεταφορές χρημάτων. Δηλαδή δεν αποδεικνύεται νόμιμη γενεσιουργός ασία της εν λόγω απαίτησης για το ανωτέρω ποσό των 552.000 €. Κατά συνέπεια, ορθώς με την υπ` αριθ. 109/2012 έκθεση επαλήθευσης των απαιτήσεων δεν έγινε αυτή δεκτή στα πιστώματα της πτώχευσης, VII. Από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα, αποδεικνύονται, ακόμη, τα ακόλουθα: Στις 13-3- 2013 διεξήχθη η επαλήθευση της απαίτησης του ........................ του ..................... ο οποίος αναγγέλθηκε για: α) ποσό 9.838,37€ για δεδουλευμένους μισθούς από 1-4-2012 έως 2-8-2012, για επίδομα αδείας 2012, για αποδοχές αδείας και για αναλογία δώρου Χριστουγέννων 2012, και β) ποσό 41,591,67€ για αποζημίωση απόλυσης, δηλαδή συνολικά για το ποσό των 51.430,04€. Την παραπάνω απαίτηση αμφισβήτησε η οφειλέτιδα ισχυριζόμενη ότι υπάρχει αντίθετη απαίτηση της εταιρίας από δάνειο που χορήγησε στον αναγγελθέντα εργαζόμενό της ποσού 40.000€, από το οποίο απομένει μη αποπληρωθέν υπόλοιπο 16,300€ και το ποσό αυτό ζήτησε να συμψηφισθεί με την απαίτησή του Με την υπ` αριθ. 109/2012 έκθεση των επαληθεύσεων απορρίφθηκαν οι αντιρρήσεις της οφειλέτιδος γιατί δεν προσκομίσθηκε κανένα έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύονται οι ισχυρισμοί της και έγινε δεκτή η απαίτηση του αναγγελθέντος, ως γενικώς προνομιούχα, για το ποσό των 51,430,04€. Στην παρούσα δίκη, η οφειλέτιδα επαναφέρει τις αντιρρήσεις της αναφορικά με το προαναφερθέν υπόλοιπο δανείου ποσού 16.300€ και επιπροσθέτως, με τις προτάσεις της, ισχυρίζεται ότι έχει και δεύτερη απαίτηση κατά του αναγγελθέντος που έχει αναγνωρίσει ο τελευταίος και ανερχόταν, κατά το χρόνο κήρυξης της πτώχευσης, στα ποσό των 87.185,86€ και το ποσό αυτό ζητά να συμψηφισθεί με την απαίτηση του αναγγελθέντος, Η τελευταία αυτή απαίτηση, απαραδέκτως προβάλλεται, για πρώτη φορά, σ` αυτό το στάδιο της δίκης, διότι, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπό στοιχείο (Ι) μείζονα σκέψη, νέοι λόγοι, σε ενίσχυση των αμφισβητήσεων (αντιρρήσεων), δεν επιτρέπονται, εκτός από εκείνους που προβλήθηκαν ενώπιον του εισηγητή.

Επιτρέπεται εν τούτοις να δικαιολογηθούν οι προβληθέντες λόγοι. Ως εκ τούτου, αναφορικά με την πρώτη απαίτηση της οφειλέτιδας κατά του αναγγελθέντος εργαζομένου, από τα έγγραφα που παραδεκτά προσκομίζει η η οφειλέτιδα, αποδεικνύεται ότι: Ο αναγγελθείς εργαζόταν στην πτωχεύσασα εταιρία ως υπεύθυνος προϊόντων πωλήσεων και οι μικτές μηνιαίες απολαβές του ανέρχονταν στο ποσό των 1.550€. Στις 28-9-2005 η εταιρία του χορήγησε δάνειο ύψους 40.000€ και συμφώνησαν για την αποπληρωμή του δανείου να παρακρατείται από το μισθό του κάθε μήνα το ποσό των 500€. Επίσης, συμφωνήθηκε ότι κατά την απόλυση ή την οικειοθελή αποχώρησή του, το τυχόν τότε υπόλοιπο θα καθίστατο ολόκληρο απαιτητό αμέσως και ο εργαζόμενος όφειλε να το επιστρέψει εφάπαξ, δίνοντας το δικαίωμα στην εταιρία να το παρακρατήσει από κάθε τυχόν απαίτηση που θα είχε σε βάρος της όπως προκύπτει από την από 28-9-2004 αίτηση χορήγησης εκτάκτου προκαταβολής του ....................... σε συνδυασμό με την από 28-9-2005 απόδειξη καταβολής υπογεγραμμένη από τον ίδιο). Περαιτέρω, όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο από την οφειλέτιδα αντίγραφο της κίνησης του λογαριασμού ...................... που τηρήθηκε για την παρακολούθηση του εν λόγω δανείου, κατά το χρόνο κήρυξης της πτώχευσης, παρέμενε ανεξόφλητο υπόλοιπο ύψους 16.300€ το οποίο ο αναγγελθείς δεν έχει καταβάλει μέχρι σήμερα, καίτοι τούτο, σύμφωνα με τη μεταξύ των μερών συμφωνία, έχει καταστεί ήδη ληξιπρόθεσμο κοί απαιτητό. Συνεπώς, το ποσό αυτό πρέπει να συμψηφισθεί με την επαληθευθείσα απαίτηση του αναγγελθέντος, δεκτών γενομένων των αντιρρήσεων της οφειλέτιδος κατά το μέρας αυτό. VΙΙΙ. Επομένως, με βάση όλα όσα προαναφέρθηκαν, πρέπει να απορριφθούν οι αντιρρήσεις των εδρευουσών στο Λουξεμβούργο εταιριών με τις επωνυμίες «.................... S.A. και «.............. SA», του ...................... του .................... και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «.................. » που εδρεύει στη Νέα Ερυθραία Αττικής, να γίνουν εν μέρει δεκτές αι αντιρρήσεις της οφειλέτιδος κατά του αναγγελθέντος πιστωτή της .......................... του ........................ και να αναγνωρισθεί άτι η απαίτηση του τελευταίου κατά της πτωχεύσασας εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των (51.430,04- 16.300)= 35.130,04€. Δικαστικά έξοδα δεν πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του ελλείψει σχετικού αιτήματος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν κατά της υπ` αριθ. 100/2012 έκθεσης επαλήθευσης των απαιτήσεων της εισηγήτριας της πτώχευσης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «.............................. Α.Ε.» και τις παραδεκτώς ασκηθείσες κατά τη συζήτηση κύριες παρεμβάσεις. ΚΗΡΥΣΣΕΙ καταργημένη τη δίκη όσον αφορά τις αντιρρήσεις της οφειλέτιδος ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «.................................» κατά της επαλήθευσης των απαιτήσεων: 1) του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 2) του Ελληνικού Δημοσίου, 3) της ............... της Ελλάδας, 4) της τράπεζας ................. 5) της «...................... Α.Ε.». και 6) του ........... ΘΕΩΡΕΙ ως μη ασκηθείσες τις κύριες παρεμβάσεις που άσκησαν κατά της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «...........................»: 1) το ΝΠ.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΙΚΑ ΕΤΑΜ», 2) το Ελληνικό Δημόσιο. 3) η ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «..................................... ΑΕ» ( 4) η ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «..................... Α.Ε.». ΔΕΧΕΤΑΙ τις κύριες παρεμβάσεις που άσκησαν κατά της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία. «.................................. Α.Ε.: ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ως απαράδεκτες τις αντιρρήσεις της αφειλέτιδος ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «........................................Α..Ε.» κατά της επαλήθευσης των απαιτήσεων: 1) της εταιρίας με την επωνυμία «........................................ Α.Ε.», ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ως νόμω αβάσιμες τις αντιρρήσεις των εδρευουσών στο Λουξεμβούργο εταιριών με τις επωνυμίες «................. ..» και «................. του ........................... του ...............και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «........................................» που εδρεύει στη Νέα Ερυθραία Αττικής, κατά της υπ αριθ. 109/2012 έκθεσης επαλήθευσης της εισηγήτριας της πτώχευσης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «...........................................» με την οποία απορρίφθηκαν ολικά ή εν μέρει οι αναγγελθείσες απαιτήσεις τους. ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει τις αντιρρήσεις της οφειλέτιδος ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «.....................................» κατά της επαλήθευσης της απαίτησης του ............................. του ..................... ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η απαίτηση του ................... κατά της πτωχεύσασας εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα Ευρώ και τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (35.130,04€).

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.