Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αίτηση ανώνυμης εταιρίας (ΑΕ) για υπαγωγή της σε διαδικασία εξυγίανσης. Εφαρμοστέο δίκαιο και προϋποθέσεις υπαγωγής (Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός απόφασης 11923/2013)

Περίληψη: Εκούσια δικαιοδοσία. Αίτηση ΑΕ για υπαγωγή της σε διαδικασία εξυγίανσης. Εφαρμοστέο δίκαιο και προϋποθέσεις υπαγωγής (99-106 Πτωχ Κωδ. - ν. 3588/07, όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 4013/11 και 4072/12). Πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της αιτούσας από εργαζομένους και πιστωτές της επικαλούμενους έννομο συμφέρον τους. Κύρια παρέμβαση από εργαζομένους , προμηθευτές και πιστωτές της πρώτης αιτούσας με την οποία επιδιώκουν την απόρριψη της υπό κρίση αίτησης, επικαλούμενοι τις σε βάρος της αιτούσας απαιτήσεις τους και τη μη συνδρομή των προϋποθέσεων ανοίγματος της διαδικασίας εξυγίανσης. Αποδείχθηκε η συνδρομή των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων ανοίγματος της διαδικασίας, προκύπτουν δε: α) η δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας, β) βάσιμες προσδοκίες επιτυχίας και γ) η έλλειψη βλάβης της συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών. Απορρίπτει τις κύριες παρεμβάσεις ως ουσία αβάσιμες και το αίτημα των εργαζομένων - κυρίως παρεμβαινόντων- να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας τους μέχρι την επικύρωση ή απόρριψη του σχεδίου εξυγίανσης. Δέχεται την αίτηση ως προς την πρώτη αιτούσα ΑΕ καθώς και την πρόσθετη παρέμβαση. Απορρίπτει την αίτηση ως προς τους λοιπούς αιτούντες.

[...] Κατά το άρθρο 576 παρ. 2 ΚΠολΔ, αν ο αντίδικος εκείνου που επισπεύδει τη συζήτηση δεν εμφανισθεί ή εμφανισθεί αλλά δεν λάβει μέρος σε αυτή με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως, αν κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα και σε καταφατική περίπτωση προχωρεί στην συζήτηση παρά την απουσία εκείνου που έχει κλητευθεί.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 99 του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικού Κώδικα), όπως το έκτο κεφάλαιο αυτού αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4013/2011 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 234 του ν. 4072/2012, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του ιδίου Κώδικα, το οποίο έχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του στην Ελλάδα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων του κατά τρόπο γενικό, δύναται να υπαχθεί στη διαδικασία εξυγίανσης που προβλέπεται στο παραπάνω κεφάλαιο, με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου. Κατά την παρ. 2 του ιδίου άρθρου, η διαδικασία εξυγίανσης αποτελεί συλλογική προπτωχευτική διαδικασία, που αποσκοπεί στη διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης με τη συμφωνία που προβλέπεται στο ίδιο κεφάλαιο του ΠτΚ, χωρίς να παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών. Η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών παραβλάπτεται, αν προβλέπει ότι οι μη συμβαλλόμενοι στη συμφωνία πιστωτές θα βρεθούν σε χειρότερη οικονομική θέση απ` αυτή στην οποία θα βρίσκονταν με βάση αναγκαστική εκτέλεση ή, σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει περιέλθει σε παύση πληρωμών, με βάση τα προβλεπόμενα στο όγδοο κεφάλαιο του ανωτέρω Κώδικα. Για την εκτίμηση της οικονομικής θέσης των πιστωτών λαμβάνονται υπόψη τα ποσά και τυχόν άλλα ανταλλάγματα που θα λάβουν και οι όροι αποπληρωμής των ποσών αυτών. Περαιτέρω, κατά την παράγραφο 3, οι σκοποί της ανωτέρω παραγράφου επιδιώκονται με τη σύναψη και επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης, η οποία, κατά την παράγραφο 4, δύναται είτε να καταρτισθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης είτε και πριν από την έναρξη της, σύμφωνα με το άρθρο 106β, οπότε, υποβάλλεται στο δικαστήριο προς επικύρωση με την αίτηση για το άνοιγμα της διαδικασίας. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 100 του ΠτΚ, μετά την κατά τα ανωτέρω αντικατάσταση του, οφειλέτης, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 99, δύναται να ζητήσει από το πτωχευτικό δικαστήριο, το οποίο, κατ` άρθρο 99 παρ.10 ΠτΚ, δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, το άνοιγμα διαδικασίας εξυγίανσης. Στην αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο πρέπει να περιγράφονται η επιχείρηση του οφειλέτη, η οικονομική του κατάσταση, με παράθεση των πιο πρόσφατων οικονομικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν οφειλών του προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, τα αίτια της οικονομικής του αδυναμίας, τα προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής αδυναμίας και οι τυχόν διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη λάβει χώρα με τους πιστωτές. Ιδιαίτερα, πρέπει να γίνεται περιγραφή του μεγέθους της επιχείρησης, του προσωπικού που απασχολεί, καθώς και της κατάστασης και των προοπτικών της αγοράς, στην οποία ο οφειλέτης δραστηριοποιείται. Με την αίτηση ο οφειλέτης οφείλει να καταθέσει, με ποινή απαραδέκτου, τις οικονομικές του καταστάσεις (εφόσον υπάρχουν) για την τελευταία χρήση, για την οποία είναι διαθέσιμες, βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας για τα χρέη του προς το Δημόσιο και άλλα έγγραφα που στηρίζουν τα παρεχόμενα απ` αυτόν στοιχεία, βεβαιωμένα ως προς την ακρίβεια του περιεχομένου τους από τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου, όπου υπάρχει, και από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

Στην περίπτωση των κεφαλαιουχικών εταιρειών, οι ως άνω οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι δημοσιευμένες και εγκεκριμένες από γενική συνέλευση. Στην περίπτωση των λοιπών επιχειρήσεων, αλλά και όταν πρόκειται για ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον υπάρχουν, αυτές πρέπει να είναι δημοσιευμένες σε μία οικονομική εφημερίδα και ελεγμένες. Με την ίδια αίτηση ο οφειλέτης δύναται να ζητά σύγκληση της συνέλευσης των πιστωτών (άρθρο 105) ή και ορισμό μεσολαβητή (άρθρο 102). Η αίτηση προς το δικαστήριο πρέπει, επίσης, να συνοδεύεται, με ποινή απαραδέκτου, από έκθεση εμπειρογνώμονα της επιλογής του οφειλέτη, στην οποία επισυνάπτεται κατάλογος των περιουσιακών στοιχείων και των πιστωτών του οφειλέτη, με ειδική μνεία των ενέγγυων πιστωτών και αναλύονται οι πιθανότητες εξυγίανσης της επιχείρησης. Επίσης, εκτίθεται η γνώμη του εμπειρογνώμονα σε σχέση με τα οικονομικά στοιχεία του οφειλέτη, την κατάσταση της αγοράς, τη βιωσιμότητα της επιχείρησης του οφειλέτη, με το κατά πόσο η εξυγίανση της επιχείρησης του οφειλέτη δεν παραβλάπτει τη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 παρ. 2, καθώς και ως προς την ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων του άρθρου 103, εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα. Τα παραπάνω στοιχεία δύνανται να περιλαμβάνονται στην αίτηση του οφειλέτη, οπότε ο εμπειρογνώμονας θα βεβαιώνει την ακρίβεια τους και κατά πόσο συμμερίζεται τις εκφερόμενες στην αίτηση εκτιμήσεις. Η αίτηση προς το δικαστήριο πρέπει να συνοδεύεται, με ποινή απαραδέκτου, από γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 4.000,00 ευρώ, σε περίπτωση οφειλέτη Α.Ε. ποσού 7.000,00 ευρώ και για την περίπτωση οφειλετών φυσικών προσφπων ή στην περίπτωση που με την αίτηση δεν ζητείται η σύγκληση συνέλευσης ή ο διορισμός μεσολαβητή, ποσού 2.000,00 ευρώ. Κατά το άρθρο 101 ΠτΚ, το πτωχευτικό δικαστήριο, εφόσον προβλέπει ότι η επίτευξη της συμφωνίας είναι δυνατή, ότι υπάρχουν βάσιμες προσδοκίες επιτυχίας της προτεινόμενης εξυγίανσης και ότι δεν παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών, αποφασίζει το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης, για περίοδο όχι μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών από την έκδοση της απόφασης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ορίζει μεσολαβητή, σύμφωνα με το άρθρο 102, η απόφαση, δε, του δικαστηρίου δημοσιεύεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Τομέας Νομικών). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 103 του ιδίου Κώδικα, όπως αυτό κατά τα ανωτέρω αντικαταστάθηκε, με την απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης ή με απόφαση του προέδρου του που λαμβάνεται κατόπιν αιτήσεως οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον και δικάζεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, μπορεί να αναστέλλονται μέχρι τη λήξη της εξυγίανσης, εν όλω ή εν μέρει, τα ατομικά μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας του οφειλέτη. Η αναστολή καταλαμβάνει τις υποχρεώσεις του οφειλέτη που είχαν γεννηθεί πριν από την υποβολή της αίτησης για το άνοιγμα διαδικασίας εξυγίανσης, το δικαστήριο, όμως (ή κατά περίπτωση ο πρόεδρος) δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επεκτείνει την αναστολή και σε νεότερες απαιτήσεις. Κατά τη διάρκεια της αναστολής αναστέλλεται η παραγραφή κατά το άρθρο 255 του Αστικού Κώδικα, ενώ η χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση της διάθεσης των ακινήτων και του εξοπλισμού της επιχείρησης του οφειλέτη.

Στην προκείμενη περίπτωση, με την υπό κρίση αίτηση, οι αιτούντες εκθέτουν ότι η πρώτη εξ αυτών ανώνυμη εταιρεία, της οποίας οι λοιποί αιτούντες τυγχάνουν εγγυητές της, οι δε 2ος - 8ος είναι και μέλη του Δ.Σ. της, έχει ως σκοπό την εμπορία ειδών νεωτερισμού, αρωματοποιίας, ενδύσεως, υφασμάτων, υποδήσεως, ηλεκτρισμού, ραδιοφωνίας, τηλεοράσεως, διακοσμήσεως επιπλώσεως και κάθε συναφούς είδους, η κατασκευή ετοίμων ενδυμάτων και ειδών νεωτερισμού, όπως και η συμμετοχή σε άλλες βιομηχανικές ή εμπορικές εταιρείες ή επιχειρήσεις παρεμφερούς σκοπού και οι οποίες είτε υπάρχουν είτε πρόκειται να δημιουργηθούν, με δυνατότητα ανάληψης της αντιπροσώπευσης βιομηχανικών ή εμπορικών οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού. Ότι, λόγω της γενικευμένης οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα και της, εξαιτίας αυτής, μείωσης των εισοδημάτων των καταναλωτών και συνακόλουθης κάμψης του λιανικού εμπορίου ενδυμάτων, υποδημάτων και αξεσουάρ, του περιορισμού της τραπεζικής χρηματοδότησης, της αύξησης του ανταγωνισμού από ομοειδείς πολυεθνικές εταιρείες, των επενδύσεων που πραγματοποίησε η πρώτη αιτούσα υπό διαφορετικές οικονομικές συνθήκες, οι οποίες την επιβάρυναν με υψηλά λειτουργικά κόστη και δανεισμό, και την αύξηση των επισφαλειών των δύο τελευταίων ετών, αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη ρευστότητας και βρίσκεται σε γενική αδυναμία εκπλήρωσης των οικονομικών της υποχρεώσεις, χωρίς, όμως, ακόμα να βρίσκεται σε κατάσταση παύσης πληρωμών. Ακολούθως, αφού περιγράφεται στην αίτηση η οικονομική κατάσταση της πρώτης αιτούσας και παρατίθεται πίνακας των υποχρεώσεων της προς τους πιστωτές της, όπως αυτές προκύπτουν από τα εμπορικά της βιβλία, με ειδική μνεία και των ενέγγυων πιστωτών της, προτείνονται τα μέτρα ανατροπής της υφιστάμενης κατάστασης, ήτοι ανάπτυξης και ανάκαμψης της, καθώς και τρόπος ρύθμισης των υφισταμένων οφειλών της. Ακολούθως, ισχυριζόμενη η πρώτη αιτούσα ότι με την τήρηση των ανωτέρω εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα της και ότι με τους προτεινόμενους τρόπους εξυγίανσης δεν παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών της, ζητεί να ανοιχθεί γι` αυτήν η διαδικασία εξυγίανσης, άπαντες δε οι αιτούντες ζητούν να διαταχθούν τα αναφερόμενα προληπτικά μέτρα μέχρι τη λήξη της διαδικασίας.

Η αίτηση, με το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα, αρμόδια εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 99 παρ. 10 ν. 3588/2007, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 ν. 4013/2011), και παραδεκτά, αφού συνοδεύεται από α) το με αρ. 173704/27.11.2012 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 2.000,00 ευρώ, β) την από 23.11.2012 έκθεση του εμπειρογνώμονα, νόμιμου ελεγκτή ....................... της εταιρείας «.....................................», με το επιβαλλόμενο από τη διάταξη του άρθρου 100 παρ. 3 αναγκαίο αυτής περιεχόμενο, γ) τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμούς) της αιτούσας· για τις χρήσεις των ετών 2008 - 2011, βεβαιωμένες ως προς την ακρίβεια του περιεχομένου τους από τον υπεύθυνο του λογιστηρίου, λογιστή Α` τάξης .................... και από τη διευθύνουσα σύμβουλο της πρώτης αιτούσας ............................., και επίσης δημοσιευμένες (στα με αρ. 11478/2009, 10154/2010, 4856/2011 και 5639/2012 ΦΕΚ - τεύχη ΑΕ και ΕΠΕ, αντίστοιχα), ο δε ισολογισμός της τελευταίας χρήσης (2011) είναι εγκεκριμένος από τη Γ.Σ. της πρώτης αιτούσας (βλ. με αρ. 105/30.06.2012 πρακτικό τακτικής Γ.Σ. και 9299/2012 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ με την ανακοίνωση καταχώρησης στο μητρώο ΑΕ του ανωτέρω πρακτικού Γ.Σ. και των οικονομικών καταστάσεων, έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2011), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 100 παρ. 2 ΠτΚ, απορριπτόμενων ως αβασίμων όσων αντιθέτων ισχυρίζεται η κυρίως παρεμβαίνουσα ΠΑΤΕΡ Α.Ε., και δ) τη με αρ. πρωτ. 29149/14.11.2012 βεβαίωση οφειλής της Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσ/νίκης, για τα χρέη της αιτούσας προς το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 100 παρ. 2 ΠτΚ. Περαιτέρω, η αίτηση είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις που αναγράφονται στην ανωτέρω νομική σκέψη. Συνεπώς, η αίτηση πρέπει να ερευνηθεί και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της, καθόσον για το παραδεκτό της συζήτησης της έχουν κληθεί τα μέλη της διοίκησης της αιτούσας (άρθρα 100 παρ. 1 και 96 παρ. 2 ΠτΚ), τα οποία άλλωστε είναι και αιτούντες, και (δεδομένου ότι σύμφωνα με τα επικαλούμένα στην αίτηση υφίστανται χρέη της αιτούσας προς το Δημόσιο και προς το Ι.Κ.Α.), έχει τηρηθεί η προδικασία που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 100 παρ. 6 του ΠτΚ, με την επίδοση αντιγράφου της αίτησης στο Δημόσιο και στο Ι.Κ.Α., που παραστάθηκαν κατά τη συζήτηση ζητώντας την απόρριψη της αίτησης, ενώ επίσης αντίγραφο της αίτησης επιδόθηκε και στην εκπρόσωπο των εργαζομένων της πρώτης αιτούσας, ύστερα από σχετική διαταγή του Προέδρου του παρόντος Δικαστηρίου κατά την κατάθεση της αίτησης, κατ` άρθρο 748 παρ. 3 ΚΠολΔ (βλ. με αρ. 4593/17.01.2013 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Ηλία Χριστομάνου).

Περαιτέρω, κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, οι αναφερθέντες στην αρχή της παρούσας προσθέτως παρεμβαίνοντες, ισχυριζόμενοι ότι είναι εργαζόμενοι και πιστωτές της αιτούσας εταιρείας, με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου τους, η οποία καταχωρίσθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, και με τις νομίμως κατατεθείσες προτάσεις τους, άσκησαν πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της αιτούσας εταιρείας, με τις οποίες, επικαλούμενοι έννομο συμφέρον τους, συνιστάμενο στη συνέχιση της δραστηριότητας της αιτούσας εταιρείας, ώστε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας τους και να καταστεί δυνατή η ικανοποίηση των αξιώσεων τους, ζητούν να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση και να διαταχθεί το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης. Η παρέμβαση αυτή ασκήθηκε παραδεκτά (άρθρο 54 παρ. 1 του ΠτΚ), είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 68, 80 ΚΠολΔ και 54 παρ. 1 του ΠτΚ και πρέπει να ερευνηθεί κατ` ουσία, συνεκδικαζόμενη με την ένδικη αίτηση.

Περαιτέρω, κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, οι αναφερθέντες στην αρχή της παρούσας, με στοιχεία Α - Ε, κυρίως παρεμβαίνοντες, εκ των οποίων οι με στοιχείο Α κυρίως παρεμβαίνοντες τυγχάνουν εργαζόμενοι και πιστωτές της πρώτης αιτούσας, οι δε λοιποί είναι προμηθευτές και πιστωτές αυτής, με προφορικές δηλώσεις των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, οι οποίες καταχωρίσθηκαν στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, και με τις νομίμως κατατεθείσες προτάσεις τους, άσκησαν, κύριες παρεμβάσεις κατά των αιτούντων, με τις οποίες επιδιώ απορριφθεί η υπό κρίση αίτηση, επικαλούμενοι την ύπαρξη των της πρώτης αιτούσας απαιτήσεις τους και τη μη συνδρομή των προϋποθέσεων ανοίγματος της διαδικασίας εξυγίανσης. Οι παρεμβάσεις αυτές ασκήθηκαν παραδεκτά, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 54 παρ. 1 του ΠτΚ, είναι νόμιμες, στηριζόμενες στις διατάξεις των άρθρων 68, 79 ΚΠολΔ και 54 παρ. 1 του ΠτΚ, και πρέπει να ερευνηθούν κατ΄ ουσίαν, συνεκδικαζόμενες με την ένδικη αίτηση.

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων και της ανωμοτί κατάθεσης της εκ των κυρίως παρεμβαινόντων εργαζόμενης, που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, και των εγγράφων που προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Η πρώτη αιτούσα είναι ανώνυμη εταιρεία και άρα έμπορος κατά το τυπικό σύστημα, έχουσα .συνακόλουθα την κατά νόμο πτωχευτική ικανότητα. Συστάθηκε το έτος 1936 με την επωνυμία «............................», με τη με αρ. 7701 πράξη του συμβολαιογράφου Θεσ/νίκης Μενέλαου Οικονόμου, η οποία τροποποιήθηκε με τη με αρ. 17888 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Στέφανου Σαγιά, κυρώθηκε με τη με αρ. 108839 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και δημοσιεύτηκε νόμιμα στο με αρ. 321/1936 ΦΕΚ - δελτίον ανωνύμων εταιρειών. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό μητρώου Α.Ε. 08226/062/Β/86/0061. Σκοπός της εταιρείας είναι η εμπορία ειδών νεωτερισμού, αρωματοποιίας, ενδύσεως, υφασμάτων, υποδήσεως, ηλεκτρισμού, ραδιοφωνίας, τηλεοράσεως, διακοσμήσεως επιπλώσεως και κάθε συναφούς είδους, η κατασκευή ετοίμων ενδυμάτων και ειδών νεωτερισμού, όπως και η συμμετοχή σε άλλες βιομηχανικές ή εμπορικές εταιρείες ή επιχειρήσεις παρεμφερούς σκοπού και οι οποίες είτε υπάρχουν είτε πρόκειται να δημιουργηθούν, με δυνατότητα ανάληψης της αντιπροσώπευσης βιομηχανικών ή εμπορικών, οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού. Το αρχικό μετοχικό της κεφάλαιο ορίσθηκε στο ποσό των 5.000.000 δρχ. και ήδη σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 21.855.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 7.285.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η καθεμία. Απασχολεί μόνιμο προσωπικό 594 ατόμων (βλ. προσκομ. κατάσταση εργαζομένων). Διαθέτει δύο ιδιόκτητα ακίνητα, ήτοι ένα αυτοτελές και διηρημένο τμήμα αγρού, έκτασης 4.923,02 τ.μ., κείμενο στη θέση «..........................», στο ............................ προς ......................, στο Δήμο ............................, επί του οποίου έχουν ανεγερθεί με τις με αρ. 168/1967 και 3882/1970 άδειες της Πολεοδομίας Θεσ/νίκης κτιριακές εγκαταστάσεις (γραφεία και αποθηκευτικοί χώροι) συνολικής κάλυψης 1.577 τ.μ. και συνολικής δόμησης 2.873 τ.μ., και ένα αγροτεμάχιο, αποτελούμενο από τρία αγροτεμάχια όμορα και συνεχόμενα, εμβαδού συνολικού 25.734,07 τ.μ., κείμενο στην κτηματική περιοχή ...................................., εκτός σχεδίου και εκτός ζώνης, επί του οποίου έχουν ανεγερθεί με τη με αρ. 5131/2007 άδεια της Πολεοδομίας Δυτικής Θεσ/νίκης κτιριακές εγκαταστάσεις (αποθηκευτικοί χώροι - μονάδα παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας και γραφεία), εμβαδού κάλυψης 6.000,32 τ.μ. και συνολικού εμβαδού δόμησης 6.571,40 τ.μ., συνολικής αξίας των ανωτέρω ακινήτων 10.000.000,00 ευρώ περίπου (βλ. κατάθεση μάρτυρα .......................................) και συνολικής αξίας ρευστοποίησης σε περίπτωση «βίαιης εκποίησης», κατά τα αναφερόμενα στην αίτηση, 4.500 ευρώ περίπου, επί των οποίων έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης υπέρ των τραπεζών ................ ....................... ......................, προς εξασφάλιση κοινού ομολογιακού δανείου.

Επίσης, η πρώτη αιτούσα διαθέτει εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων, αξίας ρευστοποίησης 6.517.604,00 ευρώ, μηχανήματα, μεταφορικά μέσα και έπιπλα, αξίας ρευστοποίησης 917.578,00 ευρώ, αποθέματα, αξίας ρευστοποίησης 7.085.597,00 ευρώ, διάφορες απαιτήσεις ύψους 6.409.828,00 ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα ύψους 2.159.964,00 ευρώ. Η αιτούσα, κατά τον χρόνο συζήτησης της ένδικης αίτησης, ήταν φορολογικά ενήμερη, αλλά είχε απωλέσει τη ρύθμιση των οφειλών της προς το ΙΚΑ, λόγω παύσης των καταβολών, εντός του έτους 2013. Αμείβει με καθυστέρηση τους εργαζομένους σε αυτήν, ενώ 130 περίπου εργαζόμενοι σε αυτήν βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας. Περαιτέρω, λόγω της γενικευμένης οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα και της, εξαιτίας αυτής, μείωσης, των εισοδημάτων των καταναλωτών και της συνακόλουθης κάμψης του λιανικού εμπορίου ενδυμάτων, υποδημάτων και αξεσουάρ, του περιορισμού της τραπεζικής χρηματοδότησης, της αύξησης του ανταγωνισμού από ομοειδείς πολυεθνικές εταιρείες, των επενδύσεων που πραγματοποίησε η πρώτη αιτούσα υπό διαφορετικές οικονομικές συνθήκες, οι οποίες την επιβάρυναν με υψηλά λειτουργικά κόστη και δανεισμό, και την αύξηση των επισφαλειών των δύο τελευταίων ετών, υπήρξε ραγδαία πτώση του τζίρου (από 80.000.000,00 ευρώ το 2010 σε 28.000.000,00 ευρώ το 2011 και σε 20.000.000,00 ευρώ το 2012) και διόγκωση των χρεών της πρώτης αιτούσας, η οποία σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας και βρίσκεται σε κατάσταση επαπειλούμενης γενικής αδυναμίας κάλυψης των οικονομικών της υποχρεώσεων, χωρίς ωστόσο να βρίσκεται ήδη σε τέτοια αδυναμία, αφού εξακολουθεί να καλύπτει εν μέρει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της και συνεχίζει τη δραστηριότητα της λειτουργώντας τέσσερα πολυκαταστήματα, δύο στη ......................, επί της οδού .............., ένα στην ................., επί της ...................... και ......................, και ένα στο ................, καθώς και τρία καταστήματα των προϊόντων της εταιρείας .................. που αντιπροσωπεύει, εκ των οποίων ένα στη ....................... και δύο στην ..................... (βλ. κατάθεση μάρτυρα ......................). Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η αιτούσα εταιρεία είχε, σύμφωνα με την έκθεση του εμπειρογνώμονα με βάση τα βιβλία της αιτούσας κατά την 31.08.2012, υποχρεώσεις προς τους εργαζομένους της συνολικού ύψους 6.537.020,00 ευρώ (από μισθοδοσία 1.162.157,00 ευρώ και από αποζημιώσεις 5.374.863,00 ευρώ), προς το Ελληνικό Δημόσιο ύψους 2.734.147,00 ευρώ, προς ασφαλιστικούς οργανισμούς ύψους 2.094.518,00 ευρώ, υποχρεώσεις προς τράπεζες (συμπεριλαμβάνων των υποχρεώσεων από την αντίστροφη χρηματοδοτική μίσθωση του ακινήτου της οδού ..........................) συνολικού ύψους 42.830.000,00 ευρώ (βλ. πίνακα δανείων της έκθεσης του εμπειρογνώμονα), υποχρεώσεις από επιταγές ύψους 9.035.336,00 ευρώ και υποχρεώσεις προς προμηθευτές και λοιπούς πιστωτές ύψους 17.565.672,00 ευρώ (βλ. πίνακα έκθεσης εμπειρογνώμονα με τίτλο «Σύγκριση σεναρίου εκκαθάρισης και σχεδίου εξυγίανσης).

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η παρούσα οικονομική αδυναμία της αιτούσας εταιρείας να ανταπεξέλθει στο σύνολο των οφειλών της μπορεί να αντιμετωπισθεί, κυρίως, με μερική κεφαλαιοποίηση των τραπεζικών απαιτήσεων, με την περαιτέρω ανάπτυξη του μοντέλου της παρακαταθήκης στις πωλήσεις, με τη διατήρηση των συνεργασιών της με στρατηγικούς προμηθευτές, (π.χ. .............), με μείωση των λειτουργικών της εξόδων, με διακοπή της λειτουργίας των μη κερδοφόρων καταστημάτων και συνεργασιών και την αντίστοιχη μείωση του κόστους μισθοδοσίας, που ήδη έχουν λάβει χώρα σε μεγάλο βαθμό, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη από την πρώτη αιτούσα ρύθμιση των οφειλών της προς τους πιστωτές της σε βάθος χρόνου, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην έκθεση του εμπειρογνώμονα (βλ. πίνακα έκθεσης εμπειρογνώμονα με τίτλο «Σύγκριση σεναρίου εκκαθάρισης και σχεδίου εξυγίανσης). Εξάλλου, αποδείχθηκε ότι η συνέχιση της λειτουργίας της αιτούσας εταιρείας και η οικονομική ανάκαμ\μη αυτής με τη σύμπραξη των δανειστών της στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης διασφαλίζει τη διατήρηση μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας στην ίδια την αιτούσα, παρά την ήδη μείωση αυτών εξαιτίας της διακοπής λειτουργίας αρκετών ζημιογόνων καταστημάτων της, αλλά και σε συνεργαζόμενες ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς και την προσήκουσα συλλογική ικανοποίηση των απαιτήσεων των δανειστών της, καθόσον αποδείχθηκε ότι η αιτούσα έχει προοπτική να ικανοποιήσει αυτούς σε μεγάλο βαθμό, ειδικότερα δε προβλέπεται πλήρης ικανοποίηση των εργαζομένων, του Δημοσίου, των ασφαλιστικών οργανισμών και των ενέγγυων πιστωτών και μείωση των λοιπών απαιτήσεων σε ποσοστό 50% περίπου, ενώ σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης ή πτώχευσης ή εκκαθάρισης αυτής, η περιουσία αυτής δεν επαρκεί για την ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών της και ειδικότερα δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση των ενέγγυων πιστωτών και καθόλου για την ικανοποίηση των ανέγγυων. Εφόσον, λοιπόν, αποδείχθηκε η συνδρομή των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων ανοίγματος της διαδικασίας εξυγίανσης στην προκείμενη περίπτωση, προκύπτει δε και από τις μέχρι την παρούσα συζήτηση διαπραγματεύσεις που έχουν λάβει χώρα με τους πιστωτές της : α) δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας (βλ. προσκομ. επιστολές προθέσεων τραπεζών και προμηθευτών), β) βάσιμες προσδοκίες επιτυχίας της προτεινόμενης εξυγίανσης και γ) η έλλειψη βλάβης της συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών, καθόσον από την εκτίμηση της ουσιαστικής επίπτωσης των όρων της προτεινόμενης συμφωνίας στα συμφέροντα των μη συμβεβλημένων πιστωτών, οι οποίοι θα δεσμευτούν από το περιεχόμενο των όρων της, και από τη σύγκριση της θέσης στην οποία θα περιέλθουν εξαιτίας της συμφωνίας οι μη συμβαλλόμενοι πιστωτές και εκείνης στην οποία θα βρίσκονταν χωρίς αυτήν, αν ακολουθούσε ατομική αναγκαστική εκτέλεση κατά της αιτούσας εταιρείας ή εκκαθάριση ή διανομή της περιουσίας της κατά την πτωχευτική διαδικασία, πρέπει να απορριφθούν οι κύριες παρεμβάσεις ως ουσία αβάσιμες και να γίνουν δεκτές η αίτηση ως προς την αιτούσα εταιρεία και η πρόσθετη παρέμβαση ως κατ1 ουσίαν βάσιμες, να διαταχθεί το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης για περίοδο δύο (2) μηνών, η οποία αρχίζει από την έκδοση της παρούσας απόφασης (άρθρο 101 παρ. 1 ΠτΚ), προς επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ της αιτούσας εταιρείας και των πιστωτών της. Επίσης, προκειμένου να δοθεί πράγματι στην αιτούσα εταιρεία η δυνατότητα διατήρησης της προοπτικής εξυγίανσης της μέσω της σύναψης συμφωνίας, πρέπει να διαταχθούν προληπτικά μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 1 ΠτΚ, έως τη λήξη της διαδικασίας εξυγίανσης, κατά το διατακτικό, ενώ δεν αποδείχθηκε ότι συντρέχει σπουδαίος επιχειρηματικός ή κοινωνικός λόγος να επεκταθούν τα μέτρα αυτά και στους εγγυητές της αιτούσας εταιρείας, 2α - 8Π των αιτούντων, απορριπτόμενης της αίτησης ως προς αυτούς. Το αίτημα των κυρίως παρεμβαινόντων εργαζομένων να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας τους μέχρι την επικύρωση ή απόρριψη του σχεδίου εξυγίανσης, κατ` άρθρο 103 παρ. 3 τελευτ. εδάφιο ΠτΚ, κρίνεται απορριπτέο, διότι το παρόν Δικαστήριο δεν δύναται να προσδιορίσει τις αναγκαίες θέσεις εργασίας, ενόψει των προαναφερόμενων συνθηκών και του προτεινόμενου σχεδίου εξυγίανσης. Τέλος, η παρούσα απόφαση πρέπει να δημοσιευθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Νομικών) (άρθρο 101 παρ. 2 ΠτΚ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ, με την παρουσία των διαδίκων, την αίτηση, την πρόσθετη παρέμβαση και τις κύριες παρεμβάσεις. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση ως προς τους 2° - 9η των αιτούντων. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τις κύριες παρεμβάσεις. ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση ως προς την πρώτη αιτούσα εταιρεία, καθώς και την πρόσθετη παρέμβαση. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης για την αιτούσα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «...........................» και το διακριτικό τίτλο «...........................», που εδρεύει στη ............................. . ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη δημοσίευση, της παρούσας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΈΜΗ) και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Νομικών) με επιμέλεια της αιτούσας εταιρείας, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της παρούσας απόφασης. ΤΑΣΣΕΙ προθεσμία δύο (2) μηνών για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας εξυγίανσης, αρχόμενης από της έκδοσης της παρούσας απόφασης. ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ μέχρι τη λήξη της διαδικασίας εξυγίανσης : α) τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας της αιτούσας εταιρείας για υποχρεώσεις της που γεννήθηκαν μέχρι την 27.11.2012, για την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών της, και β) τη λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά της αιτούσας εταιρείας, εκτός αν με αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επιχείρησης, (πέραν των προς πώληση εμπορευμάτων), τεχνολογικού ή μηχανολογικού εν γένει εξοπλισμού της, που ενέχει τον κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησής της.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.