Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εκουσία Δικαιοδοσία - Αίτηση πτώχευσης της οφειλέτριας εταιρείας με υποβολή σχεδίου αναδιοργάνωσης (αριθμός απόφασης 14539/2013, Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης)

Περίληψη: Εκουσία Δικαιοδοσία. Αίτηση πτώχευσης της οφειλέτριας εταιρείας και των εγγυητών υπέρ αυτής με υποβολής σχεδίου αναδιοργάνωσης. Αίτημα να διαταχθούν προληπτικά μέτρα απαγόρευσης κάθε διαδικασίας ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης για απαιτήσεις σε βάρος όλων των αιτούντων έως την έκδοση απόφασης που θα επικυρώνει το προτεινόμενο σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης. Διαφοροποίηση από αίτηση εξυγίανσης. Απαράδεκτη η αίτηση ως προς τους εγγυητές. Δεν νομιμοποιούνται για την άσκηση αίτησης πτώχευσης της οφειλέτριας. Μη νόμιμο το αίτημα λήψης προληπτικών μέτρων ως προς τους εγγυητές. Δεκτή η αίτηση ως προς την οφειλέτρια. Διαφορετικά θα απομειωνόταν το ενεργητικό της εταιρείας ήτοι οι συμφωνίες παροχής υπηρεσιών και απαιτήσεις της σε βάρος τρίτων και οι πιστωτές δεν θα μπορούσαν να εισπράξουν ούτε μέρος των οφειλομένων δεδομένης της έλλειψης κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων. Η λειτουργία της επιχείρησης δεν είναι αυτοσκοπός. Δεκτό το αίτημα παράλειψης σφράγισης της πτωχευτικής περιουσίας. Αναθέτει την διοίκηση της περιουσίας και τη συνέχιση της επαγγελματικής δραστηριότητας της οφειλέτριας στο ΔΣ της με σύμπραξη του Συνδίκου. Διορίζει σύνδικο. Διατάσσει δημοσιεύσεις κλπ.

[...] Με την ένδικη αίτηση οι αιτούντες, επικαλούμενοι την εμπορική ιδιότητα της πρώτης των αιτούντων, ισχυρίζονται, ότι αυτή αντιμετωπίζει έλλειψη ταμειακής ρευστότητας για την κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της, με κίνδυνο να παύσει στο άμεσο μέλλον τις πληρωμές της, χωρίς, όμως, ακόμη να βρίσκεται σε κατάσταση παύσης αυτών, και προτείνει σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης της, εκθέτοντας το κατά νόμο απαιτούμενο πληροφορικά, περιγραφικό και διαμορφωτικό μέρος αυτού. Ζητούν, δε, με βάση τα παραπάνω, επικαλούμενοι και την ιδιότητα του δεύτερου και τρίτου των αιτούντων ως εγγυητών υπέρ της πρώτης αιτούσας, να κηρυχθεί η τελευταία σε κατάσταση πτώχευσης, να οριστεί ημερομηνία παύσης των πληρωμών η ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, να διαταχθεί η παράλειψη σφράγισης της πτωχευτικής περιουσίας, να ανατεθεί προσωρινά η διοίκηση της περιουσίας και η συνέχιση της επαγγελματικής δραστηριότητας της πρώτης αιτούσας στο Διοικητικό της Συμβούλιο και στο δεύτερο των αιτούντων Διευθύνοντα Σύμβουλο της, με τη σύμπραξη του συνδίκου και έως την έκδοση απόφασης που θα επικυρώνει το σχέδιο αναδιοργάνωσης, να διαταχθούν τα νόμιμα προκειμένου να προχωρήσει η συνέλευση, των πιστωτών στη λήψη απόφασης επί του σχεδίου αναδιοργάνωσης, να επικυρωθεί το σχέδιο αυτό, να διαταχθούν προληπτικά μέτρα τα οποία θα απαγορεύουν κάθε διαδικασία ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης για απαιτήσεις σε βάρος όλων των αιτούντων έως την έκδοση απόφασης που θα επικυρώνει το προτεινόμενο σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης της και να καταλογιστεί η δικαστική τους δαπάνη σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας.

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση αίτηση παραδεκτά, ως προς την πρώτη αιτούσα, και αρμόδια εισάγεται ενώπιον του παρόντος πτωχευτικού Δικαστηρίου, για να συζητηθεί κατά τις διατάξεις της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 4 §§ 1, 2 και 3 εδ. α` ΠτΚ και 741επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, ως προς την πρώτη αιτούσα, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 107 - 115 ΠτΚ, εκτός α) από το αίτημα του δεύτερου και τρίτου των αιτούντων να κηρυχθεί η πρώτη αιτούσα σε πτώχευση, το οποίο πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτο ελλείψει ενεργητικής νομιμοποίησης, αφού προς τούτο νομιμοποιείται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 108 § 1 ΠτΚ, μόνο η οφειλέτρια πρώτη αιτούσα και ο σύνδικος και β) εκτός από το αίτημα του δεύτερου και τρίτου των αιτούντων να διαταχθούν τα προμνησθέντα προληπτικά μέτρα υπέρ αυτών, το οποίο πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο, καθόσον, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 114 § 4 ΠτΚ, το πτωχευτικό δικαστήριο κατά τη δικαστική προεξέταση του σχεδίου αναδιοργάνωσης μπορεί, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή του συνδίκου και για το μέχρι την αποδοχή και επικύρωση

του σχεδίου διάστημα ή μέχρι την απόρριψη του, να διατάξει προσωρινά την απαγόρευση εκποίησης ή μεταβολής της κατάστασης της πτωχευτικής περιουσίας ή στοιχείων αυτής, που θα μπορούσε να θέσει σε διακινδύνευση την πραγματοποίηση του σχεδίου, δεν γίνεται όμως μνεία σε αυτή (διάταξη) περί λήψης προληπτικών μέτρων υπέρ άλλων προσώπων, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι, αφενός, στην προκείμενη περίπτωση δεν χωρεί εφαρμογή του άρθρου 10 ΠτΚ, καθόσον σε αυτό προβλέπεται η λήψη προληπτικών μέτρων για το χρονικό διάστημα έως την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης της κήρυξης της πτώχευσης, η οποία ζητείται για την πρώτη αιτούσα με την υπό κρίση αίτηση, αφετέρου, δεν υφίσταται πεδίο επίκλησης της διάταξης του άρθρου 103 ΠτΚ, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για τη διαδικασία εξυγίανσης, επί της οποίας αυτή καθοριστικά ισχύει, αλλά για πτώχευση με σχέδιο αναδιοργάνωσης, που έχει διάφορες προϋποθέσεις, ενώ σε κάθε περίπτωση παραδοχής της αίτησης και κήρυξης της πτώχευσης θα ισχύει η διάταξη του άρθρου 27 ΠτΚ, από την οποία συνάγεται ότι η πτώχευση ενός εκ των συνοφειλετών εις ολόκληρον δεν επηρεάζει την υποχρέωση των λοιπών συνοφειλετών του (βλ. σχετ, Κοτσίρη,Λ., Πτωχευτικό Δίκαιο, 2011, σελ. 346, πλγιαρ. 6επ.). Πρέπει, επομένως, η κρινόμενη αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε"παραδεκτή και νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, αφού επισυνάπτεται σε αυτή το με αριθμό 176.426/10.4.2013 γραμμάτιο σύστασης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ προσκομίζεται και η με ημερομηνία; 28.3.2013 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ..............................

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης στο ακροατήριο της μάρτυρος των αιτούντων, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημοσίας συνεδρίασης του Δικαστηρίου, σε συνδυασμό με τα έγγραφα, που νόμιμα προσκομίζουν αυτοί (αιτούσες), στα οποία περιλαμβάνεται και η ως άνω έκθεση του προαναφερθέντος εμπειρογνώμονα,, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η πρώτη αιτούσα εταιρία με την επωνυμία ""...................... Α.Ε.", με το διακριτικό τίτλο ".....................Α.Ε.", με ΑΦΜ ....................... και ΓΕΜΗ ...................που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα, συνεστήθη το έτος 1976 με τη με αριθμό 29.829/1.6.1976 πράξη του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ............................., που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό, 2.3030/31.7.1976 ΦΕΚ τεύχη. ΑΕ και ΕΠΕ, αρχικά με τριακονταετή διάρκεια, η οποία όμως ανανεώθηκε έως τις 31.7.2016 με, τη με ημερομηνία 15.10.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 12.287/9.11.2006 ΦΕΚ. Κύριος καταστατικός της σκοπός είναι η ίδρυση και λειτουργία εργοστασίου αποφλοίωσης και επεξεργασίας ρυζιού, η εμπορία ρυζιού και γεωργικών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η! αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ελληνικών εμπορικών και βιομηχανικών ομοειδών εταιριών. Το μετοχικό της κεφάλαιο έχει διαμορφωθεί, μετά από αλλεπάλληλες αυξήσεις, με το με αριθμό 14.045/14.12.2007 ΦΕΚ στα 2.354.094,90 ευρώ, διηρημένο σε 80.235 μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμίας από αυτές 29,34ευρώ, από τις οποίες 48.427 μετοχές κατέχει ο ......................, 24,048 μετοχές κατέχει ο .............................., ο οποίος τυγχάνει και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, 3.130 μετοχές κατέχει ο ......................., 815 μετοχές κατέχει ο ..................................., 3.000 μετοχές κατέχει ο ................................ και 815 μετοχές κατέχουν οι κληρονόμοι της ..................... Η εν λόγω εταιρία δραστηριοποιείτο, έως το έτος 2004, και στο χώρο της παραγωγής και της επεξεργασίας ρυζιού, πλην όμως το παραπάνω έτος αποφασίσθηκε η εκποίηση του εργοστασίου που αυτή διατηρούσε, προκειμένου να αποπληρωθούν οι δανειστές της επιχείρησης. Εκτοτε αυτή δραστηριοποιείται επιχειρηματικό μόνο στον τομέα της εμπορίας ρυζιού και της επεξεργασίας τους σε εγκαταστάσεις τρίτων, προσπαθώντας να διατηρήσει το πελατολόγιο που είχε αναπτύξει κατά τα έτη αυτά λειτουργίας της. Ειδικότερα η κύρια δραστηριότητα της συνίσταται από το 2004 και εντεύθεν στην αγορά μεγάλων ποσοτήτων ρυζιού από Ελληνες καλλιεργητές και από ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών της βορείου Ελλάδος και μετά την επεξεργασία αυτών σε εγκαταστάσεις τρίτων, στη διάθεση τους σε " αγορές του εξωτερικού και σε ελληνικές εταιρίες.

Από τα μέσα του έτους 2012 η επιχείρηση της πρώτης αιτούσας άρχισε να αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες, κυρίως λόγω επισφαλειών που προέκυψαν από πελάτες της του εξωτερικού, αλλά και του εσωτερικού, ποσού 227.035,70ευρώ και 391.932,42ευρώ, αντίστοιχα, ως επακόλουθο της πασίδηλης πλέον οικονομικής κρίσης, αλλά και λόγω της αλλαγής της στάσης του τραπεζικού τομέα στη χορήγηση πιστώσεων και δανείων. Ειδικότερα, αποδείχθηκε, ότι η πρώτη αιτούσα οφείλει σε τρίτους συνολικό το ποσό των 706.984,03 ευρώ, από το οποίο οφείλει σε γενικώς προνομιούχους πιστωτές το ποσό των 479.147,53 ευρώ, από τα οποία το ποσό των 771,85 ευρώ στο Δημόσιο (βλ, το με αριθμό 14.658/11.6.2013 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης) και το ποσό των 22.857,17ευρώ στο ΙΚΑ (βλ. το με αριθμό 1068/27.2.2013 έγγραφο του ΙΚΑ) και σε μη προνομιούχους πιστωτές οφείλει το ποσό των 298.648,66ευρώ. Σε βάρος της έχουν εκδοθεί α) η με αριθμό ............./2013 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, μετά από αίτηση του συνεταιρισμού με την επωνυμία "..................", για το ποσό των 80.000,00 ευρώ, β) η με αριθμό ............/2013 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, μετά από αίτηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "............................ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ", για το ποσό των 48.000,00 ευρώ και γ) η με αριθμό ................../2013 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, μετά από αίτηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "........................Α.Ε.", για το ποσό των 3.421,38 ευρώ. Απασχολεί για την άσκηση της δραστηριότητας της δύο (2) εργαζόμενους και τα έσοδα της ανήλθαν το έτος 2009 στο ποσό του 1.010.107,80 ευρώ, το έτος 2010 στο ποσό των 844.321,00 ευρώ και το έτος 2011 στο ποσό των 7.75.578,98 ευρώ.

Τα μέτρα τα οποία προτίθεται να λάβει η πρώτη αιτούσα με σκοπό την αναδιοργάνωση της επιχείρησης της, σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο, συνίστανται, α) στην αποφλοίωση των ποσοτήτων ρυζιού από την εταιρία με την επωνυμία "..................... και ΣΙΑ Ο.Ε.", με την οποία αυτή έχει προχωρήσει σε συνομιλίες, έναντι ποσού 15,00ευρώ ανά τόνο (βλ. το με ημερομηνία 12.6.2013 έγγραφο της παραπάνω εταιρίας), ενώ παλαιότερα.το κόστος για την εργασία αυτή ανερχόταν στο ποσό των 23,00 ευρώ ανά τόνο, β) στη σύναψη σύμβασης με την εταιρία με την επωνυμία ".............................. Α.Ε." (βλ. το άνευ ημερομηνίας έγγραφο της παραπάνω εταιρίας), με βάση την οποία θα προμηθεύεται από αυτή ποσότητες επεξεργασμένου κίτρινου ρυζιού τύπου Αμερικής έναντι 560,00ευρώ ανά τόνο, έναντι τρέχουσας τιμής χονδρικής 620,00 ευρώ ανά τόνο και τιμής λιανικής 1000,00 ευρώ ανά τόνο, γ) στην άσκηση τιμολογιακής πολιτικής, κατά την οποία η μέση τιμή αγοράς θα ανέρχεται στο ποσό των 290,00 ευρώ ανά τόνο και η μέση τιμή μεταπώλησης επεξεργασμένου προϊόντος στο ποσό των 650,00 ευρώ ανά τόνο, ώστε να είναι εφικτή η επίτευξη μεσοσταθμικού μικτού περιθωρίου κέρδους 15%, δ) στην επιτευχθείσα ήδη μείωση του κόστους λειτουργίας της κατά ποσοστό 12% και στην περαιτέρω μείωση αυτού κατά ποσοστό 15% σε σχέση με το προσδοκώμενο ύφος πωλήσεων ανά έτος για τα έτη 2013 -2019, ε) στη χορήγηση πίστωσης στους πελάτες έως 30 ημέρες ή στην εξόφληση από αυτούς με την παραλαβή του προϊόντος, στ) στο κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού που τηρείται στο πλαίσιο οικείας σύμβασης στην Τράπεζα ....... και στην άτοκη εξόφληση του καταλοίπου, με καταβολή 10% αυτού εντός των πρώτων τριών ετών από την τυχόν επικύρωση του σχεδίου αναδιοργάνωσης με ισόποσες μηνιαίες δόσεις και καταβολή του 50% αυτού εντός των επόμενων τεσσάρων ετών με ισόποσες μηνιαίες δόσεις και στη διαγραφή του υπόλοιπου ποσού, ζ) στην είσπραξη εντός των επόμενων πέντε (5) ετών ποσοστού 35% των απαιτήσεων της έναντι τρίτων, συνολικού ποσού 216.638,84ευρώ, καθώς και στην είσπραξη οφειλόμενου σε αυτή ΦΠΑ συνολικού ποσού 73.000,00 ευρώ, η) στην επέκταση της δραστηριότητάς της στον τομέα της πώλησης οσπρίων και ηλιελαίου, θ) στην επίτευξη συμφωνίας με τους πιστωτές της για τη διαγραφή μέρους των χρεών της και συγκεκριμένα προβλέπεται ί) ο μη περιορισμός των απαιτήσεων του Δημοσίου και του ΙΚΑ και η καταβολή αυτών σε τρία (3) έτη άτοκα,- με την καταβολή 36 ισόποσων μηνιαίων δόσεων, ιι) ο περιορισμός των απαιτήσεων των λοιπών ανέγγυων πιστωτών σε ποσοστό 60% επί των οφειλομένων, συμπεριλαμβανομένων και των δεδουλευμένων τόκων, και εξόφλησή τους σε επτά (7) έτη άτοκα με την καταβολή 84 μηνιαίων δόσεων, με κατανομή των δόσεων για το 10% επί των αρχικών οφειλών σε 3 έτη με ισόποσες μηνιαίες καταβολές και για το υπόλοιπο 50% σε 48 ισόποσες μηνιαίες καταβολές. Τούτη (πρώτη αιτούσα) δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία αλλά μόνο εξοπλισμό γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συνολικής αξίας 3.000,00 ευρώ, ο οποίος έχει αποκτηθεί πριν από το έτος 2008, εμπορεύματα συνολικής αξίας 30.000,00 ευρώ, ενώ δεν διαθέτει μηχανήματα, μεταφορικά μέσα ή άλλα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία.

Με την υλοιποίηση των προμνησθέντων μέτρων η πρώτη αιτούσα προσδοκά την εξυπηρέτηση των οφειλών της και τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης της. Με βάση δε αυτά τα προβλεπόμενα από την ίδια έσοδα από τις πωλήσεις θα ανέλθουν στο ποσό των 875.000,00 ευρώ για το έτος 2013, στο ποσό των 945.000,00 ευρώ για το έτος 2014, στο ποσό των 985.500,00ευρώ για το έτος 2015, στο ποσό των 1.150.000,00 ευρώ για το έτος 2016, στο ποσό των 1.265.000,00 ευρώ για το έτος 2017, στο ποσό των 1.366.200,00 ευρώ για το έτος 2018 και στο ποσό των 1.420.848,00 ευρώ για το έτος 2019. Με τον τρόπο αυτό η πρώτη αιτούσα προσδοκά να αρχίσει την εξόφληση των οφειλών της από το έτος 2013. Αντίθετα, με βάση τα ανωτέρω, σε περίπτωση διακοπής της επιχειρηματικής της δραστηριότητας θα απομειωθεί σημαντικά η αξία του προκετθέντος ενεργητικού της, ενόψει και της μη ύπαρξης ενσώματων περιουσιακών στοιχείων, λόγω του πιστωτικού γεγονότος και δεν θα μπορέσει να αποτελέσει αυτή το κύριο όχημα του ενεργητικού της, ενώ με το προτεινόμενο: σχέδιο αναδιοργάνωσης προβλέπεται να καταβληθεί προς τους πιστωτές της ένα σημαντικό μέρος του ποσού που τους οφείλεται. Εξάλλου κατά την προεξέταση του παρόντος σχεδίου πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι η αναδιοργάνωση της επιχείρησης δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά μέσο ενδεχόμενης καλύτερης ικανοποίησης των πιστωτών και, συγχρόνως διάσωσης της επιχείρησης του οφειλέτη, έτσι ώστε η πτώχευση ενσωματώνει την ιδέα μιας οικονομικώς λογικής μορφής πραγμάτωσης ευθύνης που περιλαμβάνει και την οικονομική διάσωση του οφειλέτη, η επιλογή δε της μίας ή της άλλης λύσης αποφασίζεται ελεύθερα από τους πιστωτές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 107επ. ΠτΚ (βλ. Μαρίνο,Μ.Θ., Το σχέδιο αναδιοργανώσεως κατά τον ΠτωχΚ και η οργάνωση της ανώνυμης εταιρίας, ΧρΙΔ 2010, 3επ.). Επομένως η πρόταση που εισάγει το παραπάνω σχέδιο κρίνεται πιο συμφέρουσα για τους πιστωτές της πρώτης αιτούσας, σε σχέση με την ικανοποίηση τους μέσω της διαδικασίας της εκκαθάρισης. Επίσης, αποδείχθηκε ότι αυτή έχει την εμπορική ιδιότητα, κατά το τυπικό σύστημα, βρίσκεται σε κατάσταση επαπειλούμενης παύσης πληρωμών και, συνεπώς, συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, καθώς και ότι είναι σκόπιμη, για το συμφέρον των πιστωτών της, η παράλειψη σφράγισης της πτωχευτικής της περιουσίας, ώστε να μην διακοπεί η λειτουργία της επιχείρησης της, με τις αυτονόητες συνέπειες στη μείωση των εσόδων της και στη φήμη της, καθώς και η προσωρινή ανάθεση της διοίκησης της περιουσίας της και της συνέχισης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, με τη σύμπραξη συνδίκου, στο Διοικητικό της Συμβούλιο, λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου της δραστηριότητας της και της σχετικής με αυτό πείρας που απαιτείται για την ευόδωση του σχεδίου αναδιοργάνωσης της (επιχείρησης). Συνεπώς, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη, να κηρυχθεί η πρώτη αιτούσα σε κατάσταση πτώχευσης, να οριστεί ημερομηνία παύσης των πληρωμών της η ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, να διαταχθεί η παράλειψη σφράγισης της πτωχευτικής περιουσίας, να ανατεθεί προσωρινά στο Διοικητικό Συμβούλιο της πρώτης αιτούσας ή διοίκηση της περιουσίας της και η συνέχιση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, με τη σύμπραξη του συνδίκου και να διαταχθούν, τα νόμιμα προκειμένου να προχωρήσει η συνέλευση των πιστωτών στη λήψη απόφασης επί του προτεινόμενου σχεδίου αναδιοργάνωσης. Επίσης, προκειμένου να δοθεί στην πρώτη αιτούσα η δυνατότητα συνέχισης της παραγωγικής της λειτουργίας και υλοποίησης του προτεινόμενου σχεδίου αναδιοργάνωσης της επιχείρησης της, πρέπει να διαταχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 114 § 4 ΠτΚ, προσωρινά η απαγόρευση εκποίησης ή μεταβολής της κατάστασης της πτωχευτικής περιουσίας ή στοιχείων αυτής, καθώς και να απαγορευθεί κάθε μέτρο ατομικής αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της από τους ενέγγυους πιστωτές (βλ. σχετ. Περάκη,Ε., ΠτΔ, 2012, σελ. 388), έως και την ως άνω ημερομηνία σύγκλησης και λήψης απόφασης, της ειδικής συνέλευσης των πιστωτών για την επικύρωση ή την απόρριψη του σχεδίου αναδιοργάνωσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας. Τελος η απόφαση αυτή πρέπει να δημοσιευθεί στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών και να σημειωθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (άρθρο 8§2 ΠτΚ).

ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ:

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση ως προς το δεύτερο και τον τρίτο των αιτούντων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση ως προς την πρώτη αιτούσα.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την πρώτη αιτούσα ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "................. Α.Ε.", με το διακριτικό τίτλο ".............. Α.Ε." με ΑΦΜ .................... και ΓΕΜΗ .................., που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα, σε κατάσταση πτώχευσης.

ΟΡΙΖΕΙ ημερομηνία παύσης των πληρωμών την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ Εισηγήτρια της πτώχευσης τη διορισμένη από την Ολομέλεια του παρόντος Δικαστηρίου, σύμφωνα με τη διάταξη του όρθρου 58 του Πτωχευτικού Κώδικα.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ σύνδικο της πτώχευσης της διορισμένη, στο, Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης δικηγόρο Ευτυχία Παναγιώτα του Παναγιώτη Θεσσαλονίκης (Α.Μ.Δ.Σ.Θ. 8395), κάτοικο Θεσσαλονίκης (Λεωφ. Νίκης αριθ 3 ), το όνομα της οποίας περιλαμβάνεται στον κατάλογο συνδίκων του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την παράλειψη σφράγισης της πτωχευτικής περιουσίας και την προσωρινή ανάθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο της πρώτη αιτούσας, με τη σύμπραξη του ορισθέντος συνδίκου, της διοίκησης της περιουσίας της και της συνέχισης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας έως και την παρέλευση της κατωτέρω αναφερόμενης τρίμηνης προθεσμίας.

ΟΡΙΖΕΙ την 15/10/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 προκειμένου να συνέλθουν οι πιστωτές, στο κατάστημα του Πρωτοδικείου αυτού ενώπιον της Εισηγήτριας, για να δώσουν πληροφορίες για τη σύνταξη του καταλόγου των εικαζομένων πιστωτών, να εκλέξουν την επιτροπή πιστωτών και να αποφασίσουν με βάση την έκθεση του συνδίκου για τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 70 του Πτωχευτικού Κώδικα.

ΟΡΙΖΕΙ την 5/11/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, για τη σύγκληση ειδικής συνέλευσης των πιστωτών για τη συζήτηση του σχεδίου αναδιοργάνωσης.

ΟΡΙΖΕΙ προθεσμία τριών μηνών, η οποία αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών για την αποδοχή ή μη του σχεδίου από τους πιστωτές.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ προσωρινά την εκποίηση ή μεταβολή της κατάστασης της πτωχευτικής περιουσίας ή στοιχείων αυτής και κάθε μέτρο ατομικής αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της πρώτης αιτούσας, από τους ενέγγυους πιστωτές, έως και την ως άνω ημερομηνία σύγκλησης και λήψης απόφασης της ειδικής συνέλευσης των πιστωτών για την επικύρωση ή την απόρριψη του σχεδίου αναδιοργάνωσης.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη γνωστοποίηση της παρούσας, αμέσως μετά τη δημοσίευση της, με επιμέλεια της γραμματείας του παρόντος Δικαστηρίου, στην πρώτη αιτούσα και στον ορισθέντα σύνδικο.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη δημοσίευση της παρούσας στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών και τη σημείωση της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με επιμέλεια του συνδίκου εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν του διορισμού του.

Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.