Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εκούσια Δικαιοδοσία. Κήρυξη τίτλου, και δη επιταγής, ανίσχυρης. Κλοπή επιταγής. Διαδικασία πρόσκλησης για την κήρυξη αξιογράφου ως ανίσχυρου. Περιεχόμενο αιτήσεως (Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 856/2012)

Περίληψη: Πολιτική Δικονομία. Εκούσια Δικαιοδοσία. Κήρυξη τίτλου, και δη επιταγής, ανίσχυρης. Κλοπή επιταγής. Διαδικασία πρόσκλησης για την κήρυξη αξιογράφου ως ανίσχυρου. Περιεχόμενο αιτήσεως. Νομιμοποίηση για υποβολή αιτήσεως. Νομιμοποιείται ο κομιστής. Λευκή επιταγή και χαρακτηριστικά αυτής. Απαιτείται η υπογραφή του εκδότη και συμφωνία παραδόσεως μεταξύ του εκδότη και του λήπτη της επιταγής και εξουσιοδότηση του δευτέρου από τον πρώτο προς συμπλήρωση των ελλειπόντων στοιχείων. Διαφοροποίηση της λευκής επιταγής από το ασυμπλήρωτο μπλοκ επιταγών, από τα λευκά φύλλα επιταγών που περιέχει. Δεν πρόκειται για ολοκληρωμένο αξιόγραφο. Μη εφαρμογή της κήρυξης αξιογράφου ως ανίσχυρου κατά τη διαδικασία πρόσκλησης στην ως άνω περίπτωση, ήτοι σε τίτλο στον οποίο δεν έχει γεννηθεί ακόμη η εξ επιταγής υποχρέωση, όπως στο μπλοκ επιταγών με λευκά φύλλα. Πραγματικά περιστατικά. Κλοπή επιταγών και μπλοκ επιταγών με λευκά, ασυμπλήρωτα, φύλλα. Απορρίπτει την αίτηση ως προς τα μπλοκ επιταγών με τα λευκά φύλλα, αφού, βάσει των ανωτέρω, δεν είναι αξιόγραφα, και, ως εκ τούτου, δεν εφαρμόζεται επί αυτών η συγκεκριμένη διαδικασία. Δέχεται μερικώς την αίτηση ως προς τις επιταγές και προσκαλεί τον κομιστή των επιταγών να τις καταθέσει στη Γραμματεία του Δικαστηρίου.

[...] Από την υπ’ αριθμ. 4642Β/24-3-2011 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Δημήτριου Παν. Αθανασακόπουλου, που προσκομίζουν οι αιτούντες, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης με τη σημείωση για τον προσδιορισμό δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην πρώτη καθ’ ης (άρθρο 748 παρ. 3 ΚΠολΔ). Η τελευταία, όμως, δεν εμφανίστηκε στην παρούσα δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του πινακίου και, συνεπώς, πρέπει να δικαστεί ερήμην. Το Δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754 παρ. 2 KΠολΔ).

Ι. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 4, 19, 21, 28, 32 και 40 Ν. 5960/1933 και 844, 848 παρ. 2, 850, 851 παρ. 1 και 857 ΚΠολΔ συνάγεται ότι ο εκδότης επιταγής εις διαταγήν που στερήθηκε την κατοχή της εξαιτίας κλοπής, πριν από την παράδοσή της στον λήπτη, έχει τις εξής δυνατότητες: α) να διεκδικήσει την επιταγή κατ’ άρθρο 21 Ν. 5960/1933 από το νόμιμο κομιστή της, δηλαδή αυτόν που θεμελιώνει το δικαίωμά του εκ του τίτλου σε αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων, β) να ανακοινώσει στην πληρώτρια τράπεζα είτε ότι εξαιτίας της κλοπής ανακαλεί την επιταγή, είτε ότι η επιταγή εκλάπη, με την ελπίδα ότι η πληρώτρια, που έναντι του νόμιμου κομιστή δεν έχει ευθύνη εξ επιταγής για τη μη πληρωμή, δεν θα πληρώσει αυτόν τον κομιστή κατά την εμπρόθεσμη εμφάνιση της επιταγής προς πληρωμή της, και γ) να επιδιώξει την κατά τον ΚΠολΔ κήρυξη ανίσχυρου του τίτλου, αφού συμπεριλαμβάνεται και αυτός στην ειδική έννοια του νομιμοποιούμενου «κομιστή» του άρθρου 851 ΚΠολΔ (βλ. ΑΠ 820/2002 ΕλλΔνη 44.967, Κ. Μπέη, Πολιτική Δικονομία, άρθρο 851 αρ. 1.1). Από τα ανωτέρω εκτεθέντα, άλλωστε, καθίσταται προφανές το έννομο συμφέρον του να ζητήσει στη συγκεκριμένη περίπτωση τη δικαστική ακύρωση της επιταγής έναντι πάντων (βλ. Δελούκα στην ΕρμΑΚ 895 αρ. 24, Αντάπαση σε Γεωργιάδη - Σταθόπουλου ΑΚ, 895 αρ. 13). ΙΙ. Από τη διάταξη του άρθρου 850 Κ.Πολ.Δ. ορίζεται ότι κατά τη διαδικασία της πρόσκλησης μπορεί να κηρυχθεί αξιόγραφο ανίσχυρο και εφαρμόζονται και οι επόμενες ειδικές διατάξεις. Η διαδικασία αυτή δεν εφαρμόζεται για τοκομερίδια, μερισματόγραφα, καθώς και για άτοκα γραμμάτια πληρωτέα εν όψει. Περαιτέρω από τις ακολουθούσες διατάξεις των άρθρων 851 και 852 ΚΠολΔ ορίζεται ότι: 1. Σε τίτλους εις τον κομιστή ή τίτλους που μεταβιβάσθηκαν με λευκή οπισθογράφηση, την έκδοση της διαταγής για τη δημοσίευση της πρόσκλησης δικαιούται να ζητήσει όποιος ήταν έως τώρα κομιστής του τίτλου, που κλάπηκε, χάθηκε ή καταστράφηκε, και σε άλλα αξιόγραφα, όποιος μπορεί να ασκήσει δικαίωμα που πηγάζει από το αξιόγραφο αυτό και ότι η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει το ουσιώδες περιεχόμενο του αξιόγραφου και έχει κλαπεί, χαθεί ή καταστραφεί. Αντικείμενο της δίκης που ανοίγεται κατά τα άρθρα 850 επ. ΚΠολΔ είναι η δικαστική λήψη των αναγκαίων μέτρων για να αποτραπεί η παροχή σε μη δικαιούχο της αξίας που έχει ενσωματωθεί σε αξιόγραφο, το οποίο κλάπηκε, χάθηκε ή καταστράφηκε ή αντιστρόφως, να υποχρεωθεί ο οφειλέτης να εκδώσει νέο αξιόγραφο, σε αντικατάσταση εκείνου που τυχαίως καταστράφηκε. Νομιμοποιούμενος να υποβάλει τη σχετική αίτηση στο δικαστήριο είναι ο κομιστής του τίτλου, ο οποίος συνήθως είναι ο κάτοχός του.

Ειδικά προκειμένου περί συναλλαγματικής ή οπισθογραφήσιμης επιταγής, κομιστής είναι ο κάτοχός της που στηρίζει το δικαίωμά του σε αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων, ακόμη και αν η τελευταία οπισθογράφηση είναι λευκή όπως προβλέπεται από το άρθρο 19 του ν. 5325/1932 περί συναλλαγματικής και άρθρο 19 ν. 5960/1933 περί νόμου περί επιταγής (βλ. Αλ. Κιάντου- Παμπούκη, Δίκαιο Αξιογράφων, 3η έκδ. 1989, παρ.60 σελ. 193). Εκδότης αξιογράφου είναι το πρόσωπο που κατά τον ορισμό του νόμου καταχωρίζει εντολή πληρωμής σε έγγραφο και με τον τρόπο αυτό ενσωματώνει αντίστοιχη αξίωση πληρωμής θέτοντας αυτό σε κυκλοφορία (βλ. Κ. Μπέη, Πολ. Δ, τόμο 9 1993 άρθρο 851, 117 επ.). Εξάλλου, ναι μεν ορίζει η διάταξη του άρθρου 1 ν. 5960/1933 του νόμου περί επιταγής τα τυπικά στοιχεία τα οποία πρέπει να περιέχει ο τίτλος για να ισχύσει ως επιταγής με συνέπεια, αν λείπει έστω και ένα από τα στοιχεία αυτά, να μην μπορεί να ισχύει ο τίτλος ως επιταγή παρά μόνο στις εξαιρέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 του νόμου περί επιταγής. Ομως σύμφωνα με το άρθρο 13 του ως άνω νόμου επιτρέπεται η έκδοση λευκής επιταγής, βασικό γνώρισμα της οποίας είναι η κατά το χρόνο παραδόσεώς της από τον εκδότη στο λήπτη ηθελημένη έλλειψη ενός ή περισσοτέρων στοιχείων ή και όλων των τυπικών στοιχείων του άρθρου 1 του ιδίου νόμου πλην της υπογραφής (βλ. Νικ. Ρόκα, Αξιόγραφα 1992, παρ.413, σελ. 139, Ι. μάρκου, Δίκαιο Επιταγής 1995, σελ. 120 επ.). Μόνη όμως η υπογραφή από τον εκδότη της επιταγής, δεν αρκεί για το χαρακτηρισμό της ως λευκής επιταγής, αφού εκτός από την υπογραφή αυτή απαιτείται συμφωνία παραδόσεως μεταξύ του εκδότη και του λήπτη της επιταγής και εξουσιοδότηση του δευτέρου από τον πρώτο προς συμπλήρωση των ελλειπόντων στοιχείων του άρθρου 1 του ιδίου νόμου πλην της υπογραφής (βλ. Νικ. Ρόκα, Αξιόγραφα 1992, παρ. 413, σελ. 139, Ι. Μάρκου, Δίκαιο επιταγής 1995, σελ. 120 επ.), ώστε ακολούθως να ασκηθούν από τον κομιστή της τα προκύπτοντα εξ αυτής δικαιώματα. Για τη γένεση εξ επιταγής υποχρεώσεως κατά την πρώτη κτήση αυτής είναι απαραίτητη εκτός από την υπογραφή και παράδοση της επιταγής βάσει συμβάσεως που συνάπτεται μεταξύ του δότη και του λήπτη του εγγράφου. Με την παράδοση αυτή εκφράζεται βούληση του δότη να δεσμεύεται από την περαιτέρω κυκλοφορία του τίτλου. Βέβαια όπως δέχεται η ορθή άποψη στην ελληνική, αλλά και στην αλλοδαπή θεωρία και λευκό αξιόγραφο δύναται να κηρυχθεί ανίσχυρο κατά τη διαδικασία του άρθρου 850 επ. ΚΠολΔ, καίτοι πριν από τη συμπλήρωσή του δεν είναι ακόμη γεγεννημένο το εξ αυτού δικαίωμα [βλ. Νικ. Δελούκα, Αξιόγραφα εκδ. 1980, σελ. 58, Κ. Βούτση, Δίκαιον των Αξιογράφων, τομ. Α (1989) σελ. 52 επ.]. Όμως το επιτρεπτό της δυνατότητας κηρύξεως ως ανίσχυρου κατά τη διαδικασία του άρθρου 850 επ. ΚΠολΔ και λευκού αξιογράφου (π.χ. λευκής επιταγής) προδήλως αναφέρεται στην έννοια αυτής όπως δίδεται από το νόμο (βλ. άρθρο 10 ν. 5325/1932 και άρθρο 13 ν. 5960/1933 περί συναλλαγματικής και επιταγής αντίστοιχα), δηλαδή αξιογράφου με ασυμπλήρωτα από την αρχή ορισμένα στοιχεία, πλην της υπογραφής, προκειμένου περί επιταγής και την περί τούτου ηθελημένη συμφωνία του δότη και λήπτη του αξιογράφου και συμφωνία παραδόσεώς του από τον πρώτο στο δεύτερο.

Δεν δύναται, συνεπώς, να εφαρμοστεί η διαδικασία του άρθρου 850 επ. ΚΠολΔ σε τίτλο, που φέρει απλώς την υπογραφή του εκδότη της επιταγής και η οποία γίνεται αντικείμενο κλοπής πριν ακόμη συμφωνηθεί η παράδοσή της από τον εκδότη σε συγκεκριμένο δικαιούχο, αφού στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν έχει γεννηθεί ακόμη η εξ επιταγής υποχρέωση του εκδότη, ούτε αυτός έχει εκδηλώσει τη βούλησή του να την κυκλοφορήσει, ούτε πρόκειται ακόμη για ολοκληρωμένο αξιόγραφο κατά την έννοια του άρθρου 850 επ. ΚΠολΔ (ΕφΑθ 3562/1997 ΕΕμπΔ 1999.88). Τα ανωτέρω ισχύουν και για την περίπτωση που γίνεται αντικείμενο κλοπής ασυμπλήρωτο μπλοκ επιταγών. Ειδικότερα τα λευκά φύλλα επιταγών, που δεν φέρουν υπογραφή του εκδότη δεν είναι καν έγγραφα [ΕφΠειρ 322/2006 ΔΕΕ 2006.788, ΕφΑθ 8816/2003 ΔΕΕ 2005.63, ΕφΑθ 887/2002 ΕλλΔνη 43(2002).1711]. Η πλαστογράφησή τους μετά την κλοπή από αγνώστους ή και γνωστούς δράστες δεν τα μεταβάλλει σε αξιόγραφα αναφορικά με τον αρχικό, αλλά κύριο του πράγματος (φύλλου επιταγής λευκού), ο οποίος παραμένει τρίτος ως προς την επιταγή, δεν είναι νόμιμος κομιστής της και δεν ευθύνεται από την επιταγή (βλ. άρθρο 10 ν. 5960/1933), για την οποία μπορεί πλέον να προσφύγει στη διαδικασία των άρθρων 843 επ., 850 επ. ΚΠολΔ μόνο ο νόμιμος κομιστής της. Για τον κύριο του λευκού φύλλου υλικό αντικείμενο της κλοπής δεν είναι η επιταγή, που δημιουργήθηκε το πρώτο με την πλαστογράφηση και την κυκλοφορία της, αλλά το ίδιο το λευκό φύλλο, όχι ως αξιόγραφο, αλλά ως πράγμα.

Τα άρθρα 850 επ. ΚΠολΔ. απαιτούν, όμως, αξιόγραφο, ενώ το άρθρο 843 παρ.1 ΚΠολΔ προϋποθέτει μεν γενικά δικαίωμα ή απαίτηση, για την καταγγελία του οποίου χωρεί δημόσια πρόσκληση, αλλά στις περιπτώσεις μόνο που ορίζονται από το νόμο και στην προκειμένη, επομένως, περίπτωση από τα άρθρα 850 επ. ΚΠολΔ, που αναφέρονται σε αξιόγραφα (βλ. ΕφΑθ 1350/1995 ΕΕμπΔ 1995.422). Με την υπό κρίση αίτηση, οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι στις 3/7/2009 στην Βούλα Αττικής και εντός χώρου παρκινγκ, άγνωστοι διέρρηξαν το σταθμευμένο στην περιοχή εκείνη αυτοκίνητο του πρώτου αιτούντος και αφαίρεσαν την επαγγελματική του τσάντα, εντός της οποίας βρίσκονταν, μεταξύ άλλων προσωπικών του αντικειμένων, δύο (2) τραπεζικές επιταγές της .... Τράπεζας της Ελλάδος με αριθμ. 58489966-1 και 58489965-3, επ’ ονόματι του πρώτου αιτούντος και με ημερομηνία 3/7/2009, ένα (1) μπλοκ επιταγών της Τράπεζας .................................... επί του ατομικού του λογαριασμού της δεύτερης αιτούσας σε αυτήν, το οποίο περιείχε δεκαεννέα (19) λευκά, εντελώς ασυμπλήρωτα και ανυπόγραφα σώματα (φύλλα) επιταγών με τους αναφερόμενους στην αίτηση αριθμούς, ένα (1) μπλοκ επιταγών της Τράπεζας .......................... επί του ατομικού του λογαριασμού της τρίτης αιτούσας εταιρείας σε αυτήν, το οποίο περιείχε είκοσι πέντε (25) λευκά, εντελώς ασυμπλήρωτα και ανυπόγραφα σώματα (φύλλα) επιταγών με τους αναφερόμενους στην αίτηση αριθμούς, ένα (1) μπλοκ επιταγών της Τράπεζας .................. ............. επί του ατομικού του λογαριασμού της τρίτης αιτούσας σε αυτήν, το οποίο περιείχε είκοσι εννέα (29) λευκά, εντελώς ασυμπλήρωτα και ανυπόγραφα σώματα (φύλλα) επιταγών με τους αναφερόμενους στην αίτηση αριθμούς, δύο (2) μπλοκ επιταγών της Τράπεζας ..... επί του ατομικού του λογαριασμού του πρώτου αιτούντος σε αυτήν, το οποίο περιείχε έξι (6) λευκά, εντελώς ασυμπλήρωτα και ανυπόγραφα σώματα (φύλλα) επιταγών με τους αναφερόμενους στην αίτηση αριθμούς, ένα (1) μπλοκ επιταγών της Τράπεζας ............ επί του ατομικού του λογαριασμού της δεύτερης αιτούσας σε αυτήν, το οποίο περιείχε ένα (1) λευκό, εντελώς ασυμπλήρωτο και ανυπόγραφο σώμα (φύλλο) επιταγής με τον αναφερόμενο στην αίτηση αριθμό, ένα (1) μπλοκ επιταγών της Τράπεζας ......... επί του ατομικού του λογαριασμού της τρίτης αιτούσας εταιρείας σε αυτήν, το οποίο περιείχε τέσσερα (4) λευκά, εντελώς ασυμπλήρωτα και ανυπόγραφα σώματα (φύλλα) επιταγών με τους αναφερόμενους στην αίτηση αριθμούς και ένα (1) μπλοκ επιταγών της Τράπεζας ........ επί του ατομικού του λογαριασμού της τρίτης αιτούσας εταιρείας σε αυτήν, το οποίο περιείχε δύο (2) λευκά, εντελώς ασυμπλήρωτα και ανυπόγραφα σώματα (φύλλα) επιταγών με τους αναφερόμενους στην αίτηση αριθμούς.

Οτι, μόλις αντιλήφθηκε την κλοπή τους, ο πρώτος αιτών αμέσως ανέφερε το περιστατικό στο Τμήμα Ασφαλείας Βούλας, καθώς και στην ....... Τράπεζα της Ελλάδος. Με βάση τα άνω ιστορούμενα, ζητεί την έκδοση διαταγής από το Δικαστήριο, περί δημοσιεύσεως προσκλήσεως και την κήρυξη των διαλαμβανομένων σε αυτήν (αίτηση) επιταγών ως ανίσχυρων, καθώς και να υποχρεωθεί η πρώτη καθ’ ης να καταβάλει στον πρώτο αιτούντα το ποσό των 87.500,00 ευρώ, άλλως και επικουρικώς να εκδώσει νέους τίτλους τραπεζικών επιταγών επ’ ονόματί του, προς αντικατάσταση των ανίσχυρων (τίτλων). Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα, η κρινόμενη αίτηση είναι ορισμένη (άρθρο 216 αρ. 1 ΚΠολΔ) και νόμιμη, μόνο ως προς τον πρώτο αιτούντα και μόνο ως προς αιτήματα που αφορούν στην έκδοση διαταγής από το Δικαστήριο περί δημοσιεύσεως προσκλήσεως και την κήρυξη των διαλαμβανομένων σε αυτήν (αίτηση) με αριθμ. 58489966-1 και 58489965-3 τραπεζικών επιταγών της ..... Τράπεζας της Ελλάδος ως ανίσχυρων, ενώ απορριπτέα τυγχάνει κατά τα λοιπά της αιτήματα ως προς τον πρώτο αιτούντα, ήτοι αναφορικά με την κήρυξη ανίσχυρων των επιταγών που περιλαμβάνονταν στα κλαπέντα μπλοκ επιταγών του, όπως και να «διαταχθεί η πρώτη καθ’ ης να καταβάλει σε αυτόν το ποσό των 87.500,00 ευρώ, άλλως και επικουρικώς να εκδώσει νέους τίτλους τραπεζικών επιταγών επ’ ονόματί του προς αντικατάσταση των ανίσχυρων επιταγών», δοθέντος ότι η απόφαση που κηρύσσει αξιόγραφο ανίσχυρο και η διαδικασία που καθιερώνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 843 επ. και 850 επ. KΠολΔ αποδυναμώνει αμέσως τον τίτλο, ο οποίος χάνει κάθε αξιογραφική ιδιότητα και ιδίως τη νομιμοποιητική και υποκαθιστά αυτόν ως προς την τυπική νομιμοποίηση του αιτήσαντος την έκδοσή της (βλ. Ν. Δελούκα, Αξιόγραφα, 3η εκδ. 1980, 27ια, Αντάπαση σε Γεωργιάδη - Σταθόπουλου AK, άρθρο 895, αριθ. 25), χωρίς δηλαδή να επιτρέπεται κατά το νόμο η σώρευση άλλων αιτημάτων με διαφορετική ιστορική και νομική βάση από την προβλεπόμενη στις ανωτέρω διατάξεις, ενώ απορριπτέα τυγχάνει (η κρινόμενη αίτηση) στο σύνολό της ως προς τις δεύτερη και τρίτη αιτούσες. Ειδικότερα, όπως διαλαμβάνεται αναλυτικώς στις νομικές σκέψεις της παρούσας, οι επιταγές που αναφέρονται στην αίτηση και αφορούν στα κλαπέντα μπλοκ επιταγών δεν χαρακτηρίζονται αξιόγραφα, κατά την έννοια των άρθρων 850 επ. ΚΠολΔ, διότι οι σχετικές διατάξεις του νόμου αναφέρονται σε αξιόγραφα, από τα οποία είναι δυνατό να γεννηθεί αξίωση του δικαιούχου, πράγμα που δεν συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση, δοθέντος ότι, σύμφωνα με τα ιστορούμενα στην υπό κρίση αίτηση, οι επιταγές δεν έφεραν υπογραφή των εκδοτών τους και ήδη αιτούντων, ούτε -πολύ περισσότερο- είχαν παραδοθεί από αυτούς σε λήπτη για την άσκηση εξ αυτών δικαιωμάτων. Κατά το μέρος της, επομένως, που κρίθηκε ότι ασκείται νόμιμα, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα των αιτούντων, ήτοι του ....... , στο ακροατήριο του Δικαστηρίου (βλ. πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης), σε συνδυασμό και με τα έγγραφα που οι αιτούντες προσκομίζουν και επικαλούνται, πιθανολογήθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου (βλ. άρθρο 853 ΚΠολΔ), τα εξής πραγματικά περιστατικά: Στις 3/7/2009 και περί ώρα 13:00 στην Βούλα Αττικής, εντός χώρου παρκινγκ, άγνωστος δράστης, αφού άνοιξε την πόρτα των επιβατών του υπ’ αριθμ. ............. αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του πρώτου αιτούντος, από το οποίο είχε μόλις αποβιβαστεί με την οικογένειά του, αφαίρεσε από το εσωτερικό του, πριν προλάβει ο αιτών να το ασφαλίσει, μία τσάντα του πρώτου αιτούντος, χρώματος μαύρου, στην οποία περιέχονταν, μεταξύ άλλων προσωπικών αντικειμένων του, η τραπεζική επιταγή με αριθμ. ......... , ποσού 52.500,00 ευρώ της .......... Τράπεζας της Ελλάδος (Κατάστημα ................), σε διαταγή του πρώτου αιτούντος και με ημερομηνία 3/7/2009 και η τραπεζική επιταγή με αριθμ. 58489965-3, ποσού 35.000,00 ευρώ της ........ Τράπεζας της Ελλάδος (Κατάστημα Λεωφ. ...........), σε διαταγή του πρώτου αιτούντος και με ημερομηνία 3/7/2009 (βλ. τα φωτοτυπικά αντίγραφα των επιταγών). Ο πρώτος αιτών δήλωσε αμέσως, την 3/7/2009, στο Τμήμα Ασφαλείας Βούλας, την κλοπή των προσωπικών αντικειμένων του και των ως άνω τραπεζικών επιταγών του (βλ. τη με αριθμ. πρωτ. 1052/3/129-Ε’ βεβαίωση του ΤΑ Βούλας), ενώ γνωστοποίησε την κλοπή των επιταγών του στην ........ Τράπεζα της Ελλάδος (βλ. την από 6/7/2009 γνωστοποίησή του, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 1002Β/6-7-2009 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Μιχαήλ Λαζ. Γεωργάκη). Δικαιούται επομένως (ο πρώτος αιτών) να ζητήσει την έκδοση της κατά τα άρθρα 844 παρ. 2 και 845 ΚΠολΔ πρόσκλησης, προκειμένου να κηρυχθούν τα παραπάνω αξιόγραφα (επιταγές) ανίσχυρα. Σημειώνεται ότι η δεύτερη και η τρίτη των καθ’ ων Τράπεζες δεν παραστάθηκαν, χωρίς όμως να προκύπτει ότι κλητεύθηκαν νομίμως από τους αιτούντες για την παρούσα δίκη, σε κάθε δε περίπτωση δεν έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του διαδίκου, από το γεγονός και μόνο ότι οι αιτούντες απηύθυναν αβάσιμα την ένδικη αίτηση εναντίον τους [βλ. αντί πολλών, ΑΠ 41/2003 ΕλΔ 44(2003).434], ώστε να απαιτείται να συμπεριληφθεί σχετική διάταξη στο διατακτικό της παρούσας. Πρέπει, συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση να γίνει μερικώς δεκτή ως και ουσιαστικά βάσιμη, να απορριφθεί ό,τι κρίθηκε απορριπτέο στο ιστορικό της παρούσας, να αναβληθεί η έκδοση οριστικής απόφασης και να διαταχθεί η δημοσίευση της προσκλήσεως, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ:

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της πρώτης καθ’ ης.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο στο ιστορικό της παρούσας.

ΔΕΧΕΤΑΙ μερικώς την αίτηση.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ την έκδοση οριστικής απόφασης.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τον κομιστή των υπ’ αριθμ. .................. τραπεζικών επιταγών, αξίας 52.500,00 ευρώ και 35.000,00 ευρώ, αντιστοίχως, της ...... Τράπεζας της Ελλάδος (Κατάστημα .... .........), επ’ ονόματι του πρώτου αιτούντος, ........... (.........) του .......) και με ημερομηνία 3/7/2009, να αναγγείλει το αργότερο εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την τελευταία από τις αναφερόμενες στη συνέχεια δημοσιεύσεις, τα δικαιώματά του και, εφόσον κατέχει τα αξιόγραφα, να τα καταθέσει στη Γραμματεία του Δικαστηρίου, άλλως τα τελευταία θα απολέσουν την ισχύ τους.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της προσκλήσεως οποιαδήποτε παροχή στον κομιστή των αξιογράφων.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη δημοσίευση της ως άνω πρόσκλησης και της ως άνω απαγόρευσης μία (1) φορά στις εκδιδόμενες στην Αθήνα ημερήσιες εφημερίδες «............. ................», στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, καθώς και την τοιχοκόλληση της ίδιας πρόσκλησης στην αίθουσα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.