Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εκούσια δικαιοδοσία - Κήρυξη αξιογράφου ανίσχυρου - Με την αίτηση για την κήρυξη του τίτλου ως ανισχύρου μπορεί να σωρευθεί αίτημα καταβολής της παροχής ή αντικατάστασης του τίτλου - Διαδικασία (Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, αριθμός απόφασης 544/2009)

Περίληψη: Εκούσια δικαιοδοσία. Κήρυξη αξιογράφου ανίσχυρου. Με την αίτηση για την κήρυξη του τίτλου ως ανισχύρου μπορεί να σωρευθεί αίτημα καταβολής της παροχής ή αντικατάστασης του τίτλου. Διαδικασία.

[...] Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 845, 848, 850 παρ. 1, 853, 854 και 857 του ΚΠολΔ, αξιόγραφο μπορεί να κηρυχθεί ανίσχυρο κατά τη διαδικασία της προσκλήσεως, κατά την οποία για να αποδειχθεί η κλοπή, η απώλεια ή η καταστροφή του αξιογράφου καθώς και το δικαίωμα του αιτούντος να ζητήσει την έκδοση της διαταγής για τη δημοσίευση της πρόσκλησης, αρκεί η πιθανολόγηση. Με την πρόσκληση καλείται ο κομιστής του αξιογράφου να αναγγείλει, το αργότερο έως το τέλος τη προθεσμίας, τα δικαιώματά του, και εφόσον κατέχει το αξιόγραφο να το καταθέσει στη Γραμματεία του Δικαστηρίου. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, καθώς και στο δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και τοιχοκολλάται στην αίθουσα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΑΠ 1663/1995 ΕλλΔνη 39.90, ΕφΑθ 366/1996 ΕλλΔνη 39.140). Η απόφαση η οποία κηρύσσει ανίσχυρο το αξιόγραφο αποδυναμώνει αμέσως τον τίτλο και τον υποκαθιστά ως προς την τυπική νομιμοποίηση του αιτούντος, ο οποίος τεκμαίρεται εφεξής ως ουσιαστικός δικαιούχος του σχετικού δικαιώματος και νομιμοποιείται, όταν πλέον η απόφαση δεν θα προσβάλλεται με έφεση ή αναίρεση, να ζητήσει την καταβολή της παροχής ή την αντικατάστασή του τίτλου κατ` άρθρο 896 ΑΚ, αίτημα το οποίο μπορεί να σωρευθεί με την αίτηση για την κήρυξη του τίτλου ως ανισχύρου κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (ΜονΠρΑθ 4601/1994 ΕΤρΑξΧρΔ 1995.129, ΠολΠρΑθ 12333/1975 Δ 6.659, Βαθρακοκοίλη ΚΠολΔ [τόμος Η-2006 υπό άρθρο 858 αρ.Ι, Κεραμέως - Κονδύλη - Νίκα Ερμηνεία ΚΠολΔ υπό άρθρο 859 αρ. 1 - αντίθετα Μπέης, Δ 6.695, υπέρ της άποψης ότι η έκδοση του νέου τίτλου δεν αποτελεί υπόθεση της εκούσιας αλλά της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας). Στην κρινόμενη αίτηση ο αιτών εκθέτει ότι τυγχάνει νόμιμος κάτοχος και κομιστής των αναφερομένων σε αυτή τίτλων (επιταγών), οι οποίες απωλέσθηκαν από αυτόν. Ζητεί ως εκ τούτου να εκδοθεί απόφαση που να διατάσσει δημόσια πρόσκληση για αναγγελία δικαιώματος ή απαιτήσεως επί των ως άνω επιταγών με το σκοπό να κηρυχθούν αυτές ανίσχυρες και να απαγορεύει οποιαδήποτε παροχή στον κομιστή τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσκλήσεως. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου που είναι καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιο (άρθρα 739-740 παρ. 1 και 851 παρ.2 ΚΠολΔ), και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 33 παρ. 16 Ν. 1806/1988, 843 επ., 850 επ. του ΚΠολΔ και 895, 896 του ΑΚ. Πρέπει συνεπώς να ερευνηθεί περαιτέρω κατ` ουσίαν.

Από όλα τα έγγραφα που προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών ήταν νόμιμος κάτοχος και κομιστής εξ οπισθογραφήσεως, μεταξύ άλλων και των επιταγών: Α] της υπ` αριθμ................-7 επιταγής της Τράπεζας E. ποσού 11.500 ευρώ, την οποία εξέδωσε στη Ρόδο η εταιρία με την επωνυμία «Λ. Α.Ε.Β.Ε.» στις 25-2-2008 σε διαταγή του Ι. Σ., ο οποίος τη μεταβίβασε στον αιτούντα και Β] της υπ` αριθμ. .................-2 επιταγής της Σ. Τράπεζας ποσού 15.000 ευρώ, την οποία εξέδωσε στη Ρόδο ο Σ. Τ. στις 30-3-2008 και μεταβίβασε στον Ν. Χ., ο οποίος εν συνεχεία μεταβίβασε με οπισθογράφηση στον αιτούντα. Πιθανολογήθηκε περαιτέρω η απώλεια των προαναφερομένων αξιογράφων (βλ. την από 10-5-2008 βεβαίωση του Τμήματος Ασφαλείως Περιστερίου Αττικής), καθώς και το δικαίωμα του αιτούντος να ζητήσει την κατά τα άρθρα 844 παρ.2, 845 και 854 ΚΠολΔ πρόσκληση. Πρέπει επομένως, αφού αναβληθεί η έκδοση οριστικής απόφασης, να διαταχθεί η δημοσίευση της πρόσκλησης και να απαγορευθεί οποιαδήποτε παροχή προς τον τυχόν κομιστή της παραπάνω επιταγής κατά τη διάρκεια της προσκλήσεως, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ:

Αναβάλλει την έκδοση οριστικής απόφασης.

Προσκαλεί τον κομιστή Α) της υπ` αριθμ. ...............-7 επιταγής της Τράπεζας E ποσού 11.500 ευρώ, έκδοσης της εταιρίας με την επωνυμία «Λ. Α.Ε.Β.Ε.» στις 25-2-2008 σε διαταγή του Ι. Σ., πληρωτέας από τον (...) λογαριασμό της εκδότριας και Β) της υπ` αριθμ. 10760377-2 επιταγής της Σ. Τράπεζας ποσού 15.000 ευρώ, έκδοσης Σ. Τ. σε διαταγή Ν. Χ., πληρωτέας από τον υπ` αριθμ. (...) λογαριασμό του εκδότη, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την τελευταία των παρακάτω δημοσιεύσεων να αναγγείλει τα δικαιώματά του και εάν κατέχει τις εν λόγω επιταγές να τις καταθέσει στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου επί ποινή απώλειας της ισχύος τους. Διατάσσει τη δημοσίευση της πρόσκλησης αυτής από μία φορά σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, μία εκ των οποίων εκδίδεται στην Αθήνα και μία στη Ρόδο, καθώς και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Περιορισμένης Ευθύνης (ΤΑΕ και ΕΠΕ) της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Διατάσσει την τοιχοκόλληση της πρόσκλησης αυτής στην αίθουσα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Απαγορεύει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της πρόσκλησης οποιαδήποτε παροχή προς τον κομιστή των παραπάνω επιταγών. Διατάσσει την δημοσίευση της απαγόρευσης αυτής κατά τον ίδιο παραπάνω τρόπο με επιμέλεια του αιτούντος.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.