Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Λύση της ανώνυμης εταιρείας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του νόμου 2190/1920, ο οποίος αποτελεί το θεσμικό νόμο για τις ανώνυμες εταιρείες, όπως αυτός αντικαταστάθηκε από το άρθρο 56 του νόμου 3604/2007, κάθε ανώνυμη εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση εκείνου που έχει έννομο συμφέρον να λυθεί η εταιρεία.

Ειδικότερα, κάθε ανώνυμη εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εάν:

α) κατά τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού,

β) η ανώνυμη εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο,

γ) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της ανώνυμης εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του νόμου 2190/1920, καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει μέτρα κατά το άρθρο 47,

δ) η ανώνυμη εταιρεία δεν έχει υποβάλει, προς καταχώριση, οικονομικές καταστάσεις τριών (3) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση, δηλαδή λόγω μη υποβολής των ισολογισμών των τριών τουλάχιστον διαχειριστικών ετών.

Έννομο συμφέρον για τη λύση της εταιρείας έχει και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Η αίτηση για τη λύση της ανώνυμης εταιρείας με δικαστική απόφαση εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας από το Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.

Το δικαστήριο, πριν εκδώσει την απόφαση του, παρέχει στην ανώνυμη εταιρεία εύλογη προθεσμία για άρση των λόγων λύσης, εκτός αν αιτιολογημένα θεωρεί ότι το μέτρο αυτό είναι άσκοπο. Η προθεσμία αυτή μπορεί να είναι δύο (2) έως έξι (6) μήνες και μπορεί να παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες. Εάν παρασχεθεί η ανωτέρω προθεσμία, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει μέτρα για την προσωρινή ρύθμιση των εταιρικών υποθέσεων.

Η αίτηση για τη λύση της ανώνυμης εταιρείας και η δικαστική απόφαση που διατάσσει τη λύση της δημοσιεύονται στο Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 7β του νόμου 2190/1920.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με το άρθρο 232 του νόμου 4072/2012 ορίζεται ότι:

«1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ, αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.».

Παρακάτω παρατίθεται μια σχετική δικαστική απόφαση και συγκεκριμένα η υπ' αριθ. 17046/2012 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης:

Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός απόφασης 17046/2012

Περίληψη: Αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου για λύση ανώνυμης εταιρείας για το λόγο ότι αυτή δεν υπέβαλε στην αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Εταιρειών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προς καταχώριση οικονομικές καταστάσεις τριών τουλάχιστον διαχειριστικών χρήσεων εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση. Συντρέχει έννομο συμφέρον του Ελληνικού Δημοσίου να υποβάλει σχετική αίτηση εφόσον, λόγω των υφισταμένων οφειλών της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο, αυτό δύναται να προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής, δυνατότητα που παρέχεται κατά τη διάταξη του άρθρου 115 του ν. 2238/1994, μόνο μετά τη λύση της εταιρείας. Δεκτή η αίτηση.

[...] Ήδη σήμερα, από την προσκομιζόμενη και επικαλούμενη υπ` αριθμ. 4659Γ/2-3-2012 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ... , προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της υπό ανωτέρω κλήσης, με πράξη ορισμού δικασίμου για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας και κλήση για να παραστεί η καθ` ης στη συζήτηση, κατά τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, καθόσον, όπως βεβαιώνεται σ` αυτή, η καθ` ης είναι άγνωστης έδρας και ο νόμιμος εκπρόσωπος της, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, .................., είναι, επίσης, άγνωστης διαμονής. Επίσης, από τα προσκομιζόμενα μετ επικλήσεως από 14-3-2012 φύλλα των εφημερίδων «.......» και «.......................» προκύπτει ότι περίληψη του υπό κρίση δικογράφου, με το, κατά νόμο, αναγκαίο περιεχόμενο, δημοσιεύτηκε στα ανωτέρω φύλλα των εφημερίδων, όπως υποδείχθηκε και από την παραλαβούσα το αντίγραφο αυτού Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Πλην όμως, κατά την ανωτέρω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά του οικείου πινακίου, η καθ` ης δεν παραστάθηκε και, συνεπώς, πρέπει να δικαστεί ερήμην. Η συζήτηση, όμως, της υπόθεσης πρέπει να προχωρήσει σαν να ήταν αυτή παρούσα ( αρθρ.754 ΚΠολΔ ).

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 48 ν. 2190/1920 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το αρθρ. 56 του ν. 3600/2007 ( ΦΕΚ Α 189/8-8-2007) «1. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εάν: α) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, γ) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της, εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10 ) του μετοχικού κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει μέτρα κατά το άρθρο 47, δ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλει, προς καταχώριση, οικονομικές καταστάσεις τριών (3) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση. Έννομο συμφέρον για τη λύση της εταιρείας έχει και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. 2. Η αίτηση εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας από το Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. 3. Το δικαστήριο, πριν εκδώσει την απόφαση του, παρέχει στην εταιρεία εύλογη προθεσμία για άρση των λόγων λύσης, εκτός αν αιτιολογημένα θεωρεί ότι το μέτρο αυτό είναι άσκοπο. Η προθεσμία αυτή μπορεί να είναι δύο (2) έως έξι (6) μήνες και μπορεί να παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες. Εάν παρασχεθεί η ανωτέρω προθεσμία, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει μέτρα για την προσωρινή ρύθμιση των εταιρικών υποθέσεων. 4.Η αίτηση για λύση της εταιρείας και η απόφαση που διατάσσει τη λύση της δημοσιεύονται στο Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 7β του παρόντος νόμου". Στην προκείμενη περίπτωση, το αιτούν Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, επικαλούμενο ότι έχει έννομο συμφέρον, λόγω των περιγραφομένων στην αίτηση οφειλών της καθ` ης προς αυτό, για την ικανοποίηση των οποίων προτίθεται να προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Διευθύνοντος Συμβούλου της, εκθέτει ότι η καθ` ης δεν έχει υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία της Διεύθυνσης Εταιριών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης προς καταχώριση οικονομικές καταστάσεις τριών τουλάχιστον συνεχόμενων διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση.

Για τους λόγους αυτούς, ζητεί να διαταχθεί η λύση της καθ` ης και να καταδικαστεί αυτή στη δικαστική της δαπάνη. Η αίτηση, με το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα, αρμόδια εισάγεται για να συζητηθεί, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου ( αρθρ. 48 παρ.2 ν. 2190/1920, 739 επ. ΚΠολΔ ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στην ανωτέρω αναφερόμενη διάταξη, αντίγραφο, δε, αυτής καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συνεπώς, πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της. Από τα έγγραφα τα οποία νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται το αιτούν, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με την υπ` αριθμ. 16602/14-5-2003 πράξη του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ευάγγελου Βαντσίδη, η οποία εγκρίθηκε με την υπ` αριθμ. 4846/20-5-2003 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, περίληψη της οποίας καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. την 20-5-2003, με αριθμό μητρώου 54297/62/Β/03/0094 και δημοσιεύτηκε στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ( αριθμ. φύλλου 3913/23-5-2003 ) συστήθηκε η καθ` ης ανώνυμη εταιρία. Η τελευταία, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, δημιούργησε οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο, από πρόστιμα ΚΒΣ, ΦΠΑ, εισόδημα κλπ,, συνολικού ύψους 6.770. 126,8 ευρώ,. Για την ικανοποίηση της αντίστοιχης απαίτησης του, το αιτούν προέβη σε αναγκαστικά μέτρα κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε σε βάρος της καθ` ης, τα οποία απέβησαν άκαρπα, λόγω έλλειψης ακίνητης περιουσίας, προτίθεται, δε, να προβεί στη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της, ..............., δυνατότητα που του παρέχεται, κατά τη διάταξη του άρθρου 115 ν. 2238/1994, μετά τη λύση της εταιρίας.

Περαιτέρω, από το προσκομιζόμενο μετ` επικλήσεως υπ` αριθμ. 17/12625/27/09/2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Εταιριών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, το οποίο εκδόθηκε σε απάντηση του με αριθμ. πρωτ. 10330/19/04/2010 εγγράφου της ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, αποδείχθηκε ότι η καθ` ης δεν έχει υποβάλει στην αρμόδια Διεύθυνση Εταιριών της παραπάνω Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, προς καταχώρηση, οικονομικές καταστάσεις τριών τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση. Συνεπώς, αποδείχθηκε ότι συντρέχει μία εκ των αναφερόμενων στη διάταξη του άρθρου 48 του ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του ν. 3604/2007, περιπτώσεων για τη λύση της καθ` ης. Περαιτέρω, από την επανειλημμένη μη υποβολή των ανωτέρω καταστάσεων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η καθ` ης, η οποία δεν παραστάθηκε κατά την παρούσα συζήτηση, είναι ήδη άγνωστης έδρας και ο νόμιμος εκπρόσωπος της άγνωστης διαμονής, το Δικαστήριο κρίνει ότι είναι άσκοπο να τεθεί σ` αυτή εύλογη προθεσμία για την άρση του ανωτέρω λόγων λύσης της, και, συνεπώς, πρέπει να προχωρήσει στην έκδοση οριστικής απόφασης επί της κρινόμενης αίτησης. Επομένως, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να διαταχθεί η λύση της καθ` ης ανώνυμης εταιρίας και η δημοσίευση της απόφασης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τέλος, παράβολο ανακοπής ερημοδικίας δεν ορίζεται, διότι δεν επιτρέπεται η άσκηση αυτής, όπως συνάγεται από τη διάταξη του άρθρου άρθρο 764 παρ..3 ΚΠολΔ και καθόσον δεν ορίζεται ειδικά το αντίθετο, ενώ δεν επιβάλλονται δικαστικά έξοδα σε βάρος ης καθ` ης, διότι η αίτηση υποβλήθηκε προς το συμφέρον του αιτούντος ( αρθρ. 746 ΚΠολΔ ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της καθ` ης. ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη λύση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «................ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ- ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο "....... ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ». ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη δημοσίευση της απόφασης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.