Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Διάθεση και πώληση στην ελληνική αγορά απομιμητικών αντιγράφων των γνήσιων γυαλιών ηλίου της ενάγουσας με το κοινοτικό και ημεδαπό της σήμα παραποιημένο (Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 555/2014)

Περίληψη: Διάθεση και πώληση απομιμητικών προϊόντων. Γυαλιά ηλίου. Διεθνές σήμα. Κοινοτικό σήμα. Αδικοπραξία. Ηθική βλάβη. Διάθεση και πώληση στην ελληνική αγορά απομιμητικών αντιγράφων των γνήσιων γυαλιών ηλίου της ενάγουσας με το κοινοτικό και ημεδαπό της σήμα παραποιημένο. Κατώτερη ποιότητα στην κατασκευή του σκελετού, των φακών, τη συσκευασία και την αισθητική καθώς και στις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας. Θέση σε σοβαρό κίνδυνο της υγείας των καταναλωτών. Πρόκληση σύγχυσης στον μέσο καταναλωτή. Αδικοπραξία που πλήττει τη φήμη και την αξιοπιστία της ενάγουσας στην αγορά. Ηθική βλάβη. Εύλογη χρηματική ικανοποίηση της ενάγουσας. Άρση της προσβολής και παράλειψή της στο μέλλον. Απόσυρση από το εμπόριο των απομιμητικών προϊόντων που φέρουν το σήμα της ενάγουσας χωρίς την άδειά της. Καταστροφή των ως άνω προϊόντων με έξοδα των εναγομένων. Απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης για κάθε παραβίαση των εν λόγω υποχρεώσεων των εναγομένων. Χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη της ενάγουσας. Δημοσίευση της απόφασης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες.

[...] Στην προκείμενη περίπτωση, η ενάγουσα αλλοδαπή εταιρία, που εδρεύει στη Γερμανία, εκθέτει με την υπό κρίση αγωγή της ότι είναι δικαιούχος των νομίμως καταχωρισμένων ημεδαπών και κοινοτικών σημάτων «adidas», που ειδικότερα αναφέρονται στην αγωγή και διακρίνουν, μεταξύ άλλων, είδη αθλητικής ένδυσης και υποδημάτων, καθώς και οπτικά είδη-γυαλιά. Ότι τα σήματα της χαίρουν φήμης στην διεθνή και ελληνική αγορά. Ότι τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2012 πληροφορήθηκε ότι η πρώτη εναγομένη, της οποίας νόμιμος εκπρόσωπος είναι ο δεύτερος εναγόμενος, διαθέτει και πωλεί στην ελληνική αγορά, μεταξύ άλλων, γυαλιά ηλίου, κατ' απομίμηση των δικών της αντίστοιχων προϊόντων και κάνοντας χρήση των κατοχυρωμένων σημάτων της, χωρίς την άδεια της. Ότι την 21-2-2012 η αστυνομία κατέσχεσε σε υποκατάστημα της 1ης εναγομένης 1.800 τεμάχια γυαλιών ηλίου που έφεραν τα σήματα της χωρίς την άδεια της. Ότι με τον τρόπο αυτό οι εναγόμενοι προσέβαλαν τα αποκλειστικά δικαιώματα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί των φημισμένων σημάτων της και διακριτικών γνωρισμάτων της, δημιουργώντας κίνδυνο σύγχυσης σε καταναλωτές και εμπόρους λιανικής, αποκόμισαν δε παράνομο περιουσιακό όφελος από την αθέμιτη εκμετάλλευση της φήμης των σημάτων και διακριτικών της γνωρισμάτων, προσέβαλαν δε την διαφημιστική και εγγυητική λειτουργία των σημάτων της. Ότι η παράνομη προσβολή των σημάτων συνιστά άδικη πράξη από την οποία υπέστη ηθική βλάβη. Ζητεί δε, όπως παραδεκτώς περιόρισε το αίτημα της με προφορική δήλωση που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, καθώς και με τις έγγραφες προτάσεις της: α) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να άρουν στο παρόν και.παραλείπουν στο μέλλον την εισαγωγή, εξαγωγή, κατοχή, διαφήμιση, διάθεση προς πώληση, διανομή και εν γένει εμπορία γυαλιών ηλίου, τα οποία φέρουν χωρίς την άδεια και τη συναίνεση της τα σήματα και διακριτικά της γνωρίσματα, β) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να της καταβάλουν εις ολόκληρον 69.956 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής, με την επιφύλαξη να παραστεί ως πολιτικώς ενάγουσα ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων για το επιπλέον ποσό των 44 ευρώ, γ) να απειληθεί σε βάρος εκάστου των εναγομένων χρηματική ποινή 10.000 ευρώ για κάθε παραβίαση της εκδοθησομένης απόφασης και σε βάρος του δεύτερου εναγομένου προσωπική κράτηση διάρκειας ενός (1) έτους για τον ίδιο λόγο, δ) να διαταχθεί η απόσυρση από το εμπόριο των απομιμητικών προϊόντων, τα οποία φέρουν τα σήματα και διακριτικά της γνωρίσματα adidas και τα οποία είτε τα κατέχουν οι εναγόμενοι είτε έχουν ήδη διατεθεί σε τρίτους εμπόρους, καθώς και η καταστροφή αυτών με δαπάνες των εναγομένων, ε) να διαταχθεί η δημοσίευση του διατακτικού της απόφασης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα, καθώς και η ανάρτηση της απόφασης σε διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης ευρείας επισκεψιμότητας, με δική της επιμέλεια και δαπάνες των εναγομένων, στ) να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και ζ) να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην δικαστική της δαπάνη. Με το περιεχόμενο αυτό και αιτήματα η αγωγή αυτή παραδεκτά εισάγεται για συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, που είναι καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιο να τη δικάσει σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4, 14 § 2, 22, 25 § 2, 37, 41 ΚΠολΔ, 150 παρ. 9 του ν. 4072/2012 [αφού η ένδικη διαφορά αφορά προσβολή καταχωρισθέντων ημεδαπών και κοινοτικών σημάτων, χωρίς να ενώνεται με έτερη διαφορά υπαγόμενη στην υλική αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου], 95, 96, 97 και 98 του Κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009 για το κοινοτικό σήμα (που καταργεί και αντικαθιστά τον Κανονισμό με αριθμ. 40/1994 του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1993, και τις αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 91 ως 94 αυτού) και την υπ' αριθμ. 2/2006 πράξη της Ολομέλειας των Δικαστών του Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την προκειμένη τακτική διαδικασία (208 επ. ΚΠολΔ), είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 121, 122, 125 παρ. 3, 150 παρ. 1, 2, 3 και 5, 157, 175, 177, 183 του ν. 4072/2012, 9, 14, 16 και 101 του Κανονισμού (ΕΚ) 207/2009, 1 και 13 του Ν. 146/1914, 340, 346, 57, 71, 914, 932 ΑΚ, 907, 908, 946, 947 και 176 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, εφόσον για το καταψηφιστικό της αντικείμενο καταβλήθηκε το προσήκον τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες υπέρ τρίτων προσαυξήσεις (βλ. υπ' αρ. 13377787/4-2-2013 διπλότυπο είσπραξης της ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών με τα επικολληθέντα επ' αυτού ένσημα υπέρ ΤΠΔΑ, ΕΤΑΑ ΤΥ ΠΔΑ, καθώς και το υπ' αρ. 703357/4-2-2013 καταθετήριο δικαιωμάτων TAN επί δικαστικού ενσήμου), να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων των διαδίκων, που δόθηκαν νομότυπα ενώπιον του Δικαστηρίου και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, από τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν νομίμως, για να χρησιμεύσουν είτε προς άμεση απόδειξη, είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, από την υπ' αριθμ. 21.762/25-1-2013 ένορκη βεβαίωση ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών, ..., που ελήφθη επιμέλεια της ενάγουσας, κατόπιν νομότυπης κλήτευσης των εναγομένων (βλ. τις υπ' αριθμ. 75621722-1-2013 και 7561 Γ/22-1 -2013 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ..., αντίστοιχα), καθώς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, αποδεικνύονται τα κάτωθι πραγματικά περιστατικά: Η ενάγουσα, εδρεύουσα στη Γερμανία εταιρία, έχει ως αντικείμενο την παραγωγή, πώληση και διανομή αθλητικών ειδών ένδυσης και υποδημάτων και εν γένει είδη αθλητικού εξοπλισμού, παράγει επίσης και εμπορεύεται και ωρολόγια, γυαλιά οράσεως και γυαλιά ηλίου. Τα άνω προϊόντα της τελευταίας, που είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο τομέα της παγκοσμίως, κυκλοφορούν ευρύτατα και στην ελληνική αγορά και λόγω της υψηλής τους ποιότητας, έχουν γίνει γνωστά σ' αυτή και έχουν καθιερωθεί στο ελληνικό καταναλωτικό κοινό. Η ενάγουσα εξάλλου εμπορεύεται τα άνω προϊόντα της (γυαλιά ηλίου και οράσεως και εν γένει είδη οπτικών) με το λεκτικό σήμα "adidas". Ειδικότερα, η ενάγουσα είναι δικαιούχος, μεταξύ άλλων, (α) του υπ' αριθμ. ... διεθνούς σήματος «adidas», (αριθμός διεθνούς καταχώρισης ...), το οποίο κατατέθηκε την 19η Μαρτίου 2003, στο όνομα της ενάγουσας, για να διακρίνει γυαλιά, γυαλιά ηλίου και προστατευτικά γυαλιά στην κλάση 9, το εν λόγω σήμα έγινε δεκτό προς καταχώριση με την υπ' αριθμ. 2371/2004 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και καταχωρήθηκε την 19ή Οκτωβρίου 2004, (β) του υπ' αριθμ. ... κοινοτικού σήματος «adidas», το οποίο κατατέθηκε την 28η Ιουλίου 2006, στο όνομα της ενάγουσας, για να διακρίνει είδη οπτικών στην κλάση 9, το εν λόγω σήμα καταχωρήθηκε δε την 3η Ιουλίου 2007. Κατά τις αρχές του Φεβρουαρίου του έτους 2012 αποδείχθηκε ότι κυκλοφορούσαν στην ελληνική αγορά, σε καταστήματα λιανικής πώλησης, παραποιημένα προϊόντα, τα οποία αποτελούν απομιμητικά αντίγραφα αυτών, που εμπορεύεται η ενάγουσα και συγκεκριμένα γυαλιά ηλίου, τα οποία έφεραν επ’ αυτών, κατά παραποίηση επίσης, το κατοχυρωμένο αλλοδαπό και κοινοτικό σήμα της τελευταίας "adidas". Ειδικότερα, η ενάγουσα ξεκίνησε έρευνες προς εντοπισμό της πηγής που προμήθευε στην αγορά τα ως άνω απομιμητικά προϊόντα της, κατόπιν παραπόνων από καταναλωτές και λιανέμπορους που προμηθεύτηκαν τα απομιμητικά προϊόντα και διαμαρτυρήθηκαν για την ποιότητα των σκελετών και των φακών, ζήτημα ιδιαιτέρως σοβαρό και ευαίσθητο για τη φήμη των προϊόντων της, αφού άπτεται της ασφάλειας και καταλληλότητας τους. Το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής διενήργησε έρευνα τις πρωινές ώρες της 21ης-2-2012 σε αποθήκες της πρώτης εναγομένης (της οποίας διαχειριστής είναι ο δεύτερος εναγόμενος), που βρίσκονται στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν στην ως άνω αποθήκη 57.082 τεμάχια γυαλιά ηλίου διαφόρων σχεδίων και χρωμάτων των εταιριών «CHRISTIAN DIOR», «ADIDAS», «ΝΙΚΕ», «VERSACE», «GUCCI», «CHANEL», «ARMANI», τα οποία σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες που παρευρέθηκαν στην ως άνω έρευνα, ... (εξουσιοδοτημένο πραγματογνώμονα μεταξύ άλλων εταιριών και της ενάγουσας) και …, τυγχάνουν απομιμητικά αντίγραφα των γνησίων που εμπορεύονται οι ως άνω εταιρίες. Ειδικότερα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 1.800 τεμάχια γυαλιά ηλίου που έφεραν, κατ' απομίμηση, το ως άνω σήμα της ενάγουσας. Τα κατασχεθέντα προϊόντα αποδόθηκαν με μεσεγγύηση στο δεύτερο εναγόμενο. Επιπρόσθετα, η πρώτη εναγομένη προμηθεύτηκε τα ως άνω απομιμητικά προϊόντα δυνάμει των υπ' αριθμ. .../19-1-2012 και ../20-1-2012 τιμολογίων πώλησης-δελτίων αποστολής, από την επιχείρηση εμπορίας εποχιακών ειδών - γυαλιά ηλίου - παιχνίδια του ..., με έδρα τον Κολωνό Αττικής, πλην, όμως, σε έλεγχο που πραγματοποίησαν αρμόδιοι υπάλληλοι της ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων στα φορολογικά στοιχεία και βιβλία της πρώτης εναγομένης, διαπίστωσαν ότι τα εν λόγω παραστατικά αγοράς των ως άνω κατασχεθέντων γυαλιών τυγχάνουν πλαστά και για το λόγο αυτό τα κατέσχεσαν. Μάλιστα, με τα ως άνω παραστατικά η πρώτη εναγομένη προμηθεύτηκε γυαλιά ηλίου συνολικής ποσότητας 255.000 τεμαχίων, έναντι του συνολικού τιμήματος των 12.750 ευρώ, ήτοι προς 0,05 ευρώ ανά τεμάχιο, ήτοι τιμή πολύ κατώτερη εκείνης στην οποία πωλούνται τα γνήσια προϊόντα της ενάγουσας, ενώ διέφεραν από τα γνήσια γυαλιά της ενάγουσας και ως προς τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Εξάλλου, από τα ίδια, ως άνω. αποδεικτικά στοιχεία, πλήρως αποδείχθηκε ότι η πρώτη εναγομένη, ημεδαπή μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης, που έχει ως σκοπό της εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία (χονδρική πώληση) και διανομή καλλυντικών προϊόντων, παραφαρμακευτικών προϊόντων, προϊόντων ατομικής υγιεινής και συναφών προϊόντων, ενδυμάτων, υποδημάτων, ειδών οικιακής χρήσης, αξεσουάρ μόδας, ηλεκτρικών ειδών, μικροσυσκευών, χαρτικών, τροφίμων, ποτών και αναψυκτικών κ.α., με σημαντική θέση στην ελληνική αγορά, εξειδικευμένο προσωπικό και οργανωμένο δίκτυο διανομής και πώλησης, ήταν αυτή που έλαβε στην κατοχή της και προμήθευε σε καταστήματα λιανικής πώλησης (σούπερ μάρκετ, περίπτερα κλπ) τα απομιμητικά αντίγραφα των γνήσιων γυαλιών ηλίου της ενάγουσας με το κοινοτικό και ημεδαπό της σήμα κι αυτό παραποιημένο, με την έννοια ότι η ετικέτα με τη λέξη "adidas" ήταν διαφορετική σε σύγκριση με αυτή του αυθεντικού προϊόντος. Επίσης, τα παραποιημένα ως άνω γυαλιά ηλίου που η πρώτη εναγομένη διακινούσε στην ελληνική αγορά, διέφεραν σε σχέση με τα γνήσια και όσον αφορά στην κατώτερης ποιότητας κατασκευή του σκελετού και των φακών, στη συσκευασία τους, στην αισθητική τους και στις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας τους, ακόμα και στο ότι τα μη γνήσια αυτά προϊόντα θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών. Σημειώνεται ότι, μεγάλη ποσότητα απομιμητικών προϊόντων της ενάγουσας είχε διατεθεί ήδη, κατά το χρόνο διενέργειας της ως άνω έρευνας και κατάσχεσης, στην ελληνική αγορά από την πρώτη εναγομένη, αφού δεν ανευρέθηκε στις αποθήκες της, ούτε δικαιολογήθηκε η έλλειψη τους, ενώ ο μάρτυρας της ενάγουσας στο ακροατήριο κατέθεσε ότι πελάτες τους, έμποροι λιανικής πώλησης, την είχαν ενημερώσει για τη δραστηριότητα αυτή της πρώτης εναγομένης. Αντίθετο συμπέρασμα εξάλλου δε μπορεί να εξαχθεί από τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζουν και επικαλούνται οι εναγόμενοι. Συγκεκριμένα: Α) ο μάρτυρας της, ..., ο οποίος εξετάστηκε ενόρκως στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, συνεργάτης της πρώτης εναγομένης, με την ασαφή, γενική και αόριστη κατάθεση του, ουδόλως ανταπέδειξε τα άνω πλήρως αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά (μεταξύ άλλων ασαφώς αναφέρθηκε σε κινέζο προμηθευτή, δίχως να αναφέρει τα στοιχεία του, ούτε τις συνθήκες συναλλαγής μαζί του, ούτε πώς βρέθηκε τόσο μεγάλη ποσότητα απομιμητικών προϊόντων στα παραγγελθέντα προϊόντα τους, ενώ δεν προέβησαν σε καμία καταγγελία σε βάρος του προμηθευτή, ούτε κατέστη δυνατή η ανεύρεση του από αυτούς, ούτε εξηγήθηκε πειστικώς γιατί δεν ανοίχτηκαν όλες οι κούτες των προϊόντων όταν παρελήφθησαν στις αποθήκες της πρώτης εναγομένης, ώστε να γίνει ένας πρώτος και γρήγορος έλεγχος των προϊόντων που υπήρχαν εντός τους). Β) τα υπ' αριθμ. .../19-1-2012 και .../20-1-2012 τιμολόγια πώλησης-δελτία αποστολής είναι πλαστά (ο κωδικός διάτρησης ανήκει στη ΔΟΥ Α' Καλλιθέας, ενώ ο φερόμενος ως εκδότης έχει υποβάλλει δήλωση έναρξης εργασιών στη ΔΟΥ ΙΕ Αθηνών, ο φερόμενος ως εκδότης έχει δηλώσει ως αντικείμενο εργασιών το χονδρικό εμπόριο χρωμάτων, ενώ στα ως άνω τιμολόγια αναφέρεται ως αντικείμενο εργασιών το εμπόριο εποχιακών ειδών-γυαλιών ηλίου. και παιχνιδιών, οι μοναδικές θεωρήσεις της επιχείρησης που φέρεται ως εκδότης των παραστατικών έχουν πραγματοποιηθεί από τη ΔΟΥ ΙΕ Αθηνών, αποκλειστικά και μόνο κατά το έτος 2005) και Γ) σε αιφνιδιαστικό έλεγχο που διενεργήθηκε στις 21-2-2012 στην αποθήκη της (στους Αγίους Αναργύρους Αττικής), βρέθηκαν σε αυτή απομιμητικά προϊόντα της ενάγουσας (1.800 τεμάχια γυαλιών ηλίου). Πρέπει να επισημανθεί ότι μετά τον έλεγχο αυτό αποδόθηκαν στο νόμιμο εκπρόσωπο της, δεύτερο εναγόμενο, μετά από μήνυση, οι παράνομες πράξεις της πλαστογραφίας με χρήση κατ' εξακολούθηση ο υπαίτιος της οποίας σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του περιουσιακό όφελος που συνολικά υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ βλάπτοντας τρίτους κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, κατά παράβαση των άρθρων 13 στ., 98, 216 παρ. 3β, 1 ΠΚ, σε συνδυασμό με άρθρα 28 παρ. 1δ του ν. 2239/1994 όπως ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ των άρθρων 121 και 96 του ν. 4072/2012, η υπόθεση δε εκκρεμεί ενώπιον του 31ου τακτικού Ανακριτή Αθηνών για τη διενέργεια κύριας ανάκρισης. Περαιτέρω, η πώληση από την πρώτη εναγομένη των άνω απομιμητικών προϊόντων του αυτού είδους με αυτά της ενάγουσας, μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση στον μέσο καταναλωτή της αντίστοιχης κατηγορίας προϊόντων με τη συνήθη πληροφόρηση, ο οποίος είναι ευλόγως προσεκτικός και ενημερωμένος. Κι αυτό γιατί, λόγω της οπτικής και ηχητικής ομοιότητας τους, η συνολική εντύπωση που αυτός απεκόμιζε, λαμβανομένου υπόψη, ότι κυρίαρχο στοιχείο της είναι το άνω λεκτικό σήμα που είχε ήδη καταστεί ευρέως γνωστό στην ελληνική αγορά, ήταν ικανή να τον παραπλανήσει, ώστε να θεωρήσει ότι προέρχονταν από την ενάγουσα ή ότι υπήρχε οικονομικός ή άλλος δεσμός μεταξύ των διαδίκων.

Εξάλλου, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά στοιχεία, που λήφθηκαν όλα υπόψη (έστω και αν δεν μνημονεύονται ειδικώς) και συνεκτιμήθηκαν, πλήρως αποδείχθηκε ότι η πρώτη εναγομένη, εν γνώσει της (του δεύτερου εναγομένου και διαχειριστή της) προμηθεύτηκε και διέθετε στην Ελληνική αγορά τα άνω απομιμητικά αντίγραφα των προϊόντων της ενάγουσας, λαμβανομένου υπόψη και ότι δραστηριοποιείται από ετών στην ελληνική αγορά με την εισαγωγή και εμπορία, μεταξύ άλλων, και όμοιων προϊόντων με αυτά της ενάγουσας και ουδεμία αμφιβολία καταλείπεται περί του ότι αφενός γνώριζε ότι τα προπεριγραφόμενα προϊόντα που διακινούσε δεν ήσαν τα γνήσια της τελευταίας, αφετέρου δεν τα προμηθεύτηκε εκ παραδρομής, αφού στις αποθήκες της πρώτης εναγομένης βρέθηκε μεγάλη ποσότητα απομιμητικών προϊόντων τόσο της ενάγουσας όσο και άλλων εταιριών. Περαιτέρω, λόγω της άνω παράνομης, αντίθετης στα χρηστά συναλλακτικά ήθη και υπαίτιας προσβολής των εναγομένων στο δικαίωμα της ενάγουσας επί του σήματος της, έπληξε τη φήμη και την αξιοπιστία της στην αγορά, κλονίζοντας τις θετικές παραστάσεις των καταναλωτών για τα προϊόντα της, και συνακόλουθα της προξένησε ηθική βλάβη. Λαμβανομένων δε υπόψη του είδους της προσβολής της. της έκτασης αυτής, των συνθηκών της τέλεσης της άνω παράνομης και υπαίτιας πράξης, της οικονομικής κατάστασης των μερών και των εν γένει περιστάσεων, πρέπει να ορισθεί ως εύλογη χρηματική ικανοποίηση αυτής, το ποσό των 30.000 ευρώ. Συνακόλουθα, θα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη η έποικη αγωγή και (α) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να άρουν την ως άνω Προσβολή και να την παραλείπουν στο μέλλον και δη να παύσουν στο παρόν και να παραλείπουν στο μέλλον την εισαγωγή, εξαγωγή, κατοχή, διαφήμιση, διάθεση προς πώληση, διανομή και εν γένει εμπορία γυαλιών ηλίου που φέρουν τα σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ενάγουσας, χωρίς την άδεια της, (β) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να άρουν την ως άνω προσβολή και δη να υποχρεωθούν να αποσύρουν από το εμπόριο τα ως άνω απομιμητικά προϊόντα που φέρουν το σήμα της ενάγουσας χωρίς την άδεια της και να επιτραπεί στην ενάγουσα να προβεί στην καταστροφή τους με δαπάνες των εναγομένων, (γ) να διαταχθεί η καταστροφή των ως άνω απομιμητικών προϊόντων που φέρουν τα σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ενάγουσας, με δαπάνες των εναγομένων, μετά την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας και εφόσον δε θα έχουν καταστραφεί από τις αρμόδιες Αρχές, (δ) να απειληθεί σε βάρος ενός εκάστου των εναγομένων χρηματική ποινή 10.000 ευρώ για κάθε παραβίαση των ως άνω διατάξεων, καθώς και σε βάρος του δεύτερου εναγομένου προσωπική κράτηση διάρκειας τριών μηνών για κάθε παραβίαση των ως άνω υποχρεώσεων, (ε) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, να καταβάλουν στην ενάγουσα το ποσό των 30.000 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση, (στ) να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή, κατ' άρθρα 907, 908 παρ. 1 γ και δ ΚΠολΔ, διότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση θα προκαλέσει κατά την κρίση του Δικαστηρίου σημαντική ζημία στην ενάγουσα που νίκησε, (ζ) να διαταχθεί η δημοσίευση της απόφασης, με πρόκαταβαλλόμενη και συμμέτρως κατανεμημένη δαπάνη των εναγομένων, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, μία πολιτική και μία οικονομική, επιλογής της ενάγουσας σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την τελεσιδικία της παρούσας, χωρίς να χρειάζεται να διαταχθεί και η δημοσίευση της απόφασης στο διαδίκτυο, αφού ο τρόπος αυτός πληροφόρησης δεν προσήκει στη συγκεκριμένη διαφορά, ενώ, με γνώμονα την αρχή της αναλογικότητας, δεν επιτρέπεται η δημοσίευση της απόφασης ταυτόχρονα και στο διαδίκτυο, (η) να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας, λόγω της ήττας τους στην παρούσα δίκη και ανάλογα με την έκταση της νίκης και ήττας καθενός των διαδίκων (άρθρα 178, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα στο διατακτικό αναφέρεται.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: ΔΙΚΑΖΕΙ κατ' αντιμωλία των διαδίκων. ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στους εναγομένους, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον, να εισάγουν, εξάγουν, κατέχουν, διαφημίζουν, διαθέτουν προς πώληση, διανέμουν, εμπορεύονται γυαλιά ηλίου που φέρουν το σήμα «adidas» της ενάγουσας. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την καταστροφή των αναφερομένων στο σκεπτικό της παρούσας απομιμητικών προϊόντων (γυαλιά ηλίου) που φέρουν το σήμα «adidas» της ενάγουσας με δαπάνες των εναγομένων και με τις προϋποθέσεις που στο σκεπτικό αναφέρονται. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τους εναγομένους να αφαιρέσουν από οποιοδήποτε σημείο πώλησης τους και εν γένει από το εμπόριο τα γυαλιά ηλίου που φέρουν το σήμα «adidas» της ενάγουσας, είτε ευρίσκονται εις χείρας τους είτε ευρίσκονται εις χείρας τρίτων. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την καταστροφή των αμέσως ανωτέρω αναφερομένων προϊόντων με δαπάνες των εναγομένων. ΑΠΕΙΛΕΙ σε βάρος ενός εκάστου των εναγομένων χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000 €) ευρώ για κάθε παραβίαση τών ως άνω διατάξεων, καθώς και σε βάρος του δεύτερου εναγομένου προσωπική κράτηση διάρκειας (3) τριών μηνών για κάθε παραβίαση των ως άνω υποχρεώσεων. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τους εναγόμενους, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστο, να καταβάλουν στην ενάγουσα το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000 €) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση. ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινά εκτελεστή. ΠΑΡΕΧΕΙ την άδεια στην ενάγουσα να δημοσιεύσει περίληψη του διατακτικού της παρούσας, με προκαταβαλλόμενη και συμμέτρως κατανεμημένη δαπάνη των εναγομένων, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, μία πολιτική και μία οικονομική, επιλογής της ενάγουσας σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την τελεσιδικία της παρούσας. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους εναγομένους να καταβάλουν στην ενάγουσα μέρος της δικαστικής της δαπάνη, το οποίο ορίζει στο ποσό των χιλίων τριακοσίων (1.300 €) ευρώ.

Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.