Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγορανομικός Κώδικας

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΩΝ Σχόλια Οι περιπτ. δ και ε της παρ. 1 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 6 Ν. 802/1978. - Η περίπτ. ιστ της παρ. 1 προστέθηκε με το άρθρο 7 Ν. 802/1978. Κείμενο Αρθρου ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Αγορανομικαί διατάξεις 1. Δι' αγορανομικών διατάξεων, εκδιδομένων υπό του Υπουργού Εφοδιασμού δύνονται να ρυθμίζονται γενικώς μεν παν μέτρον δια τον κανονισμόν των τιμών αντικειμένων και παροχών παντός είδους, ως και δια την επάρκειαν ειδών βιοτικών αναγκών δια δε: α) Αι σχέσεις παραγωγής, διανομής και καταναλώσεως. β) Τα της οργανώσεως και προστασίας της καταναλώσεως, επίσης δε και τα των μεταφορών από των τόπων της παραγωγής μέχρι των τόπων της καταναλώσεως. γ) Οι όροι, ους δέον να πληρώσι τα αντικείμενα βιοτικών αναγκών, ο έλεγχος της ποιότητος αυτών και τα κατά την νοθείας τούτων μέτρα. "δ) Αι ανώταται τιμαί, το ποσοστιαίον κέρδος ή το τοιούτων εκπεφρασμένον εις τους απολύτους μονάδας (δραχμικόν κέρδος), επί πωλήσεως χονδρικής και λιανικής, αντικειμένων βιοτικών αναγκών". "ε) Αι ανώταται τιμαί, το ποσοστιαίον κέρδος ή το τοιούτον εκπεφρασμένον εις απολύτους μονάδας (δραχμικόν κέρδος) επί παροχών πάσης φύσεως εξυπηρετουσών αμέσως ή εμμέσως βιοτικάς ανάγκας". στ) Τα της απαγορεύσεως μεταφοράς από μίας περιφερείας εις άλλην εγχωρίων ή εκ του εξωτερικού εισαγομένων ειδών, τα της επιβολής παρακρατήματος επί τούτων, ως και έτερα συναφή μέτρα επιβαλλόμενα εκ γενικωτέρου συμφέροντος ή τοπικών αναγκών. ζ) Τα της απαγορεύσεως ή περιορισμού πωλήσεως και καταναλώσεως ωρισμένων ειδών βιοτικών αναγκών, τα της αναπληρώσεως ελλειπότων τοιούτων και αντικαταστάσεως αυτών δι' άλλων ομοειδών ή αναλόγων, τα του περιορισμού του αριθμού των εις τα εστιατόρια και παρόμοια καταστήματα παρασκευαζομένων φαγητών και τα συστατικά και η περιεκτηκότης εκάστου είδους, ως και το ποσόν της εξ εκάστου τούτων παρεχομένης μερίδος. η) Μετ' έγκρισιν του Υπουργικού Συμβουλίου τα της απαγορεύσεως ή περιορισμού της εξαγωγής ειδών εις το εξωτερικόν καθόλου ή εν μέρει και καθ' ας περιπτώσεις εκ των κειμένων διατάξεων δεν απαγορεύεται η εξαγωγή. θ) Καθ' ύλην την Χώραν ή καθ' ωρισμένας περιφερείας: 1) αι ποιότητες των αλεύρων και του άρτου, αίτινες φέρονται εις την κατανάλωσιν και τα διακριτικά τούτων γνωρίσματα, 2) αι ποιότητες του άρτου εκ μίγματος αλεύρων εκ σίτου και αλευρών εξ άλλων δημητριακών καρπών κατ' αναλογίαν οριζομένην δια της αυτής διατάξεως ή δια ποιότης άρτου δια τα άτομα δια τα οποία ενδείκνυνται η χρήσις τοιούτου εκ λόγων υγείας. ι) Τα του τόπου και του τρόπου πωλήσεως και αποθηκεύσεως αντικειμένων βιοτικών αναγκών και αι σχετικαί υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ή κατόχων τοιούτων ειδών και του προσωπικού αυτών. ια) Τα της κατατάξεως εις κατηγορίας προς καθορισμόν ανωτάτης τιμής ή ποσοστού κέρδους των εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων και παντός εν γένει εργοστασίου, εργαστηρίου ή καταστήματος παρασκευάζοντος ή πωλούντος τρόφιμα και ποτά και παντός δημοσίου κέντρου ή καταστήματος εις εξυπηρέτησιν του κοινού προωρισμένου, αναλόγως της φορολογικής κλάσεως εις ην υπάγονται ταύτα ή επί τη βάσει άλλων στοιχείων οικονομικών, εμφανίσεως, πελατείας κλπ, η ανωτάτη τιμή ή ποσοστόν κέρδους επί των υπό τούτων πωλουμένων ειδών ή παρεχομένον υπηρεσιών, ως και το τυχόν εις το προσωπικών αυτών παρεχόμενον φιλοδώρημα. ιβ) Τα κόμιστρα μεταφοράς προσώπων ή πραγμάτων δι' οιουδήποτε μεταφορικού μέσου. ιγ) Αι μεταξύ παραγωγών, εμπόρων χονδρικής ημιχονδρικής πωλήσεως και εμπόρων λιανικής πωλήσεως αγοροπωλησίαι. ιδ) Αι απαγορεύσεις προαγορών επί παντός είδους αντικειμένων βιοτικών αναγκών και τα της περαιτέρω εκτελέσεως των προ των σχετικών αγορανομικών διατάξεων συναφθεισών τοιούτων συμβάσεων. ιε) Τα του ελέγχου των μέτρων και σταθμών και τα του καθορισμού των απαιτουμένων μέτρων προς πρόληψιν εξαπατήσεως του κοινού. "ιστ) Αι ανώταται τιμαί, το ποσοστιαίον κέρδος ή το τοιούτον εκπεφρασμένον εις απολύτους μονάδας (δραχμικό κέδρος) επί πωλήσεως χονδρικής ή λιανικής αντικειμένων βιοτικών αναγκών ή αι ανωτάται τιμαί παροχής υπηρεσιών, κατά κλάδους ομοειδών επιχειρήσεων, τούτων συναγομένων βάσει των εφαρμοσθεισών επ' αυτών τούτων των επιχειρήσεων, κατά περίπτωσιν, τιμών κατά προγενέστερον της εκδηλώσεως του ρυθμιστικού μέτρου χρονικόν διάστημα". 2. Ομοίως επιτρέπεται, όπως προς διατήρησιν της τιμής του άρτου κανονίζωνται εκάστοτε δι' αγορανομικών διατάξεων: α) Τα είδη, αι ποιότητες και η αναλογία του εισαγομένου και αλεθομένου σίτου, η εξ εγχωρίου σίτου ειδική Παρασκευή αλεύρων δια ζυμαρικά, ζαχαροπλαστικήν και αλευροποιϊαν πολυτελείας δι' ειδικών αλευρομύλων. β) Η παρασκευή ειδικού άρτου δια διαιτητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς. γ) Τα της παρασκευής και καταναλώσεως σταφιδόψωμου, αι σχετικαί υποχρεώσεις αρτοποιών και κοινού και παν συναφές αντικείμενον. Καθ' όμοιον τρόπον ορίζονται οι υποχρεώσεις των αλευροβιομηχανών και αρτοποιών, ως και πάσα ετέρα λεπτομέρεια αφορώσα τα αντικείμενα, περί ων διαλαμβάνει η παρούσα παράγραφος.

Αρθρο: 1Α Ημ/νία: 30.04.1984 Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1984 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΡΑ ΓΩΓΗΣ/ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ Σχόλια Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παρ. Α άρθρου 18 Ν. 1436/1984 (ΦΕΚ Α' 54). Κείμενο Αρθρου "Με αγορανομικές διατάξεις που εκδίδονται από τον Υπουργό Εμπορίου μπορούν να ρυθμίζονται και τα εξής θέματα: α) Η έκδοση από τους παραγωγούς, εισαγωγείς χονδρεμπόρους τιμοκαταλόγου με αναγραφή της αρχικής των ενδιαμέσων, της τελικής τιμής (καταναλωτή) και των εκπτώσεων λόγω κύκλου εργασιών, με χρονική διάρκεια ισχύος όχι μικρότερη από 4 μήνες. β) Η υποχρεωτική τήρηση από Ανώνυμες Εταιρείες και ΕΠΕ και από κλάδους επιχειρήσεων, άσχετα από τη νομική του μορφή, θεωρημένου Βιβλίου Αποθήκης ή/και Βιβλίου Παραγωγής/Κοστολογίου, τα οποία θα τηρούνται όπως ορίζουν τα άρθρ. 8 και 9 του ΠΔ99/1977 "περί Κ.Φ.Σ." και όταν ακόμη δεν είναι υποχρεωτική η τήρηση τους από φορολογικό νόμο. γ) Τα της πώλησης ή κατοχής για πώληση ή μεταποίηση ή διαμονής ή μεταφοράς για κατανάλωση αγαθών τα οποία είναι ακατάλληλα για βρώση ή μπορούν να προκαλέσουν οποιοδήποτε κίνδυνο ή βλάβη στην υγεία ανθρώπων ή ζώων ή οποιαδήποτε ζημιά σε φυτά. δ) Η γνωστοποίηση στο Υπουργείο Εμπορίου, ύστερα από πρόσκληση του επιτηδευματία, οποιωνδήποτε στοιχείων κόστους, τιμών, πιστώσεων εκπρώσεων και άλλων χρήσιμων στοιχείων ή πληροφοριών για το σκοπό προσδιορισμού του κόστους, όπως αυτά προκύπτουν και διαμορφώνονται από τα τηρούμενα από τον επιτηδευματία Βιβλία και στοιχεία, θεωρούμενα και μη και η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος γνωστοποίησης. ε) Ο καθορισμός κατώτατης τιμής της με οποιοδήποτε τρόπο διάθεσης κάθε αγαθού που παράγεται εγχώρια ή εισάγεται".

Αρθρο: 2 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ, ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ Σχόλια Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθρου 23 Ν. 1682/1987 (ΦΕΚ Α' 14). Κείμενο Αρθρου 1. Με αγορανομικές διατάξεις, που εκδίδονται από τον Υπουργό Εμπορίου μετά από γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Τιμών, ή, αν πρόκειται για την περιφέρεια ενός νομού, με αγορανομική διάταξη του οικείου νομάρχη και μετά από γνωμοδότηση της οικείας νομαρχιακής αγορανομικής επιτροπής τα αντικείμενα, οι παροχές και τα είδη βιοτικής ανάγκης κατατάσσονται στις παρακάτω αγορανομικές κατηγορίες: α) "Ελεγχόμενα". β) "Μη ελεγχόμενα". Η κατά το προηγούμενο εδάφιο κατάταξη των αντικειμένων, παροχών και ειδών βιοτικής ανάγκης σε ελεγχόμενα και σε μη ελεγχόμενα μπορεί να είναι ολόκληρη ή μερική ίδια σε ολόκληρο το κράτος ή και διαφορετική ανάλογα με τις περιφέρειες. Εφ' όσον αντικείμενο, παροχή και κάποιο είδος δεν ήθελε χαρακτηρισθεί με αγορανομική διάταξη ως ελεγχόμενο, θεωρείται ως μη ελεγχόμενο. Επί των αντικειμένων, παροχών και ειδών που δεν ελέγχονται κάθε φορά και για όσο χρόνο θα διαρκεί ο χαρακτηρισμός τους ως μη ελεγχομένων δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις: α) του άρθρου 1 παρ. 1, στοιχ. δ', ε' και ιστ'. β) του άρθρου 5. γ) του άρθρου 7 παρ. 1, 2. δ) του άρθρου 30 παρ. 1 του παρόντος νόμου. Με απόφαση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων, που θα εκδοθεί εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι λοιποί όροι για την κατάταξη αντικειμένων και παροχών στις παραπάνω κατηγορίες καθώς και για την μετάταξή τους από μια κατηγορία σε άλλη. 2. Με αγορανομικές διατάξεις που εκδίδονται κατά τον τρόπο που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο τα ελεγχόμενα αντικείμενα, οι παροχές και τα είδη βιοτικής ανάγκης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) Σε ελεγχόμενα για υπερβολικό κέρδος. β) Σε διατιμημένα ή ελεγχόμενου κέρδους. Εφ' όσον αντικείμενο, παροχή ή κάποιο είδος δεν χαρατηρίζεται με αγορανομική διάταξη σαν διατιμημένο ή προκαθορισμένο ποσοστιαίου ή απόλυτου δραχμικού κέρδους, θεωρείται ως ελεγχόμενο για υπερβολικό κέρδος. Επί των αντικειμένων, παροχών και ειδών βιοτικής ανάγκης που κάθε φορά χαρακτηρίζονται και είναι καταταγμένα στην αγορανομική κατηγορία των ελεγχόμενων για υπερβολικό κέρδος δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις, α) του άρθρου 1 παρ. 1, στοιχ. δ', ε' και ιστ'. β) του άρθρου 5. γ) του άρθρου 7 παρ. 1,2 του παρόντος νόμου. 3. Η γνωμοδοτική Επιτροπή Τιμών, καθώς και οι αγορανομικές επιτροπές κατά περίπτωση, γνωματεύουν περί της κατάταξης των αντικειμένων, παροχών και ειδών βιοτικής ανάγκης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο αυτό, μέσα σε προθεσμία που ορίζει ο υπουργός ή ο κατά περίπτωση νομάρχης. Εαν οι ανωτέρω επιτροπές δεν υποβάλουν μέσα στην παραπάνω προθεσμία της γνωματεύσεις στις αρχές από τις οποίες τους ζητείται κατά νόμο η γνώμη τους ή κατά το άρθρο αυτό κατάταξη των αντικειμένων, παροχών και ειδών βιοτικής ανάγκης ενεργείται και χωρίς τη γνώμη τους".

Αρθρο: 2Α Ημ/νία: 16.02.1987 Ημ/νία Ισχύος: 16.02.1987 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ, ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ Σχόλια Το παρόν άρθρρο προστέθηκε με την παρ. 2 άρθρου 23 Ν. 1682/1987 (ΦΕΚ Α' 14). Κείμενο Αρθρου "1. Οπου στις διατάξεις του νόμου αυτού, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει ή σε διατάξεις άλλων νόμων, διαταγμάτων ή στις αγορανομικές διατάξεις ή αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότησή τους αναφέρεται ο όρος "ουσιώδη" νοείται ο όρος "ελεγχόμενα". Επίσης αγορανομικές ρυθμίσεις, καθώς και κάθε άλλου είδους ρυθμίσεις που διαλαμβάνονται στους παραπάνω νόμους, διατάγματα, αγορανομικές διατάξεις και αποφάσεις που αναφέρονται στην κατάταξη αντικειμένων, παροχών και ειδών βιοτικής ανάγκης, στην αγορανομική κατηγορία των ουσιωδών και στην αγορανομική τους ή άλλης μορφής μεταχείρηση, εξ αιτίας αυτής τους της κατάταξης, αυτές νοούνται ότι αναφέρονται στη με τον όρο "ελεγχόμενα" αγορανομική κατηγορία του προηγούμενου άρθρου. 2. Οπου στις διατάξεις του νόμου αυτού, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει, ή σε διατάξεις άλλων νόμων, διαταγμάτων ή στις αγορανομικές διατάξεις ή αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότησή τους αναφέρεται ο όρος "ουσιώδη εν ανεπαρκεία" νοείται ο όρος "διατιμημένα ή ελεγχόμενου κέρδους". Επίσης ρυθμίσεις που διαλαμβάνονται στους παραπάνω νόμους, διατάγματα, αγορανομικές διατάξεις και αποφάσεις που αναφέρονται στην κατάταξη αντικειμένων, παροχών και ειδών βιοτικής ανάγκης στην αγορανομική κατηγορία των ουσιωδών σε ανεπαρκεία και στην αγορανομική τους μεταχείριση εξ αιτίας αυτής τους της κατάταξης, αυτές νοούνται ότι αναφέρονται στη με τον όρο "διατιμημένα ή ελεγχομένου κέρδους" αγορανομική κατηγορία του προηγούμενου άρθρου (παρ. 2 στοιχ. β). 3. Οπου στις διατάξεις του νόμου αυτού, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει ή σε διατάξεις άλλων νόμων, διαταγμάτων ή στις αγορανομικές διατάξεις ή αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότησή τους αναφέρεται ο όρος "ουσιώδη εν επάρκεια" νοείται ο όρος "ελεγχόμενα για υπερβολικό κέρδος". Επίσης ρυθμίσεις που διαλαμβάνονται στους παραπάνω νόμους, διατάγματα, αγορανομικές διατάξεις και αποφάσεις, που αναφέρονται στην κατάταξη αντικειμένων, παροχών και ειδών βιοτικής ανάγκης στην αγορανομική κατηγορία των ουσιωδών σε επάρκεια και στην αγορανομική τους μεταχείριση εξ αιτίας αυτής τους της κατάταξης, αυτές νοούνται ότι αναφέρονται στην με τον όρο "ελεγχόμενα για υπερβολικό κέρδος" αγορανομική κατηγορία του προηγούμενου άρθρου (παρ.2, στοιχ. α'). 4. Οπου στις διατάξεις του νόμου αυτού, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει, ή σε διατάξεις άλλων νόμων, διαταγμάτων ή στις αγορανομικές διατάξεις ή αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότησή τους αναφέρεται ο όρος "επουσιώδη" νοείται ο όρος "μη ελεγχόμενα". Ομοια, ρυθμίσεις που διαλαμβάνονται στους παραπάνω νόμους, διατάγματα, αγορανομικές διατάξεις και αποφάσεις, που αναφέρονται στην κατάταξη αντικειμένων, παροχών και ειδών βιοτικής ανάγκης στην αγορανομική κατηγορία των επουσιωδών και στην αγορανομική τους μεταχείρηση εξ αιτίας αυτής τους της κατάταξης, αυτές νοούνται ότι αναφέρονται στη με τον όρο "μη ελεγχόμενα" αγορανομική κατηγορία του προηγούμενου άρθρου".

Αρθρο: 3 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Σχόλια Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθρου 1 ΝΔ 61/1973. - Βλέπε και άρθρο 2 ΝΔ 61/1973, σχετικά με τις αγορανομικές διατάξεις που εκδίδονται από τους νομάρχες. Κείμενο Αρθρου "1. Πάσαι αι κατά τα άρθρα 1 και 2 του παρόντος εκδιδόμεναι Αγορανομικαί Διατάξεις δημοσιεύονται δια της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και ισχύουν από της εν αυτή δημοσιεύσεως ή από της επομένης της δια του Τύπου ανακοινώσεως των, οσάκις η διάταξις ορίζει τοιαύτην έναρξιν ισχύος. Εν τη τελευταία ταύτη περίπτωση η εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεις δέον να ενεργήται το βραδύτερον εντός μηνός από της δια του Τύπου ανακοινώσεως. 2. Αι κατά την προηγούμενην εκδιδόμεναι διατάξεις δύναται να ορίζουν ημερομηνίαν ενάρξεως της ισχύος αυτών μεταγενεστέραν της εις Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως ή της επομένης της δια του Τύπου ανακοινώσεως".

Αρθρο: 4 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Κείμενο Αρθρου Αι κατά τα άρθρα 1 και 2 αγορανομικαί διατάξεις ισχύουσι καθ' άπαν το Κράτος, εφ' όσον δεν γίνεται εν αυταίς ειδικώτερος προσδιορισμός.

Αρθρο: 5 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΙΜΕΣ-ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ, ΔΕΛΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Σχόλια Η παρ. 1, αντικατασταθείσα με την παρ. 2 άρθρου 1 ΝΔ 61/1973, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 Ν. 802/1978. Κείμενο Αρθρου "1. Ο Υπουργός Εμπορίου δύναται να εκδίδη δελτία ανωτάτων τιμών επί αντικειμένων βιοτικών αναγκών, εφ' όσον δεν εξεδόθη Αγορανομική Διάταξις κατά το άρθρ.1 του παρόντος. Τα δελτία ταύτα ισχύουν από της επομένης της δια του ημερησίου τύπου ανακοινώσεως, δύναται όμως να ορίζεται εν αυτοίς και μεταγενέστερα ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος των. Αι υπό των Νομαρχών εκδιδόμεναι εκάστοτε Αγορανομικαί Διατάξεις δημοσιεύονται δια του ημερησίου τοπικού τύπου, ή έναρξις της ισχύος των άρχεται από της επομένης της δια του εν λόγω τόπου δημοσιεύσεως των, ελλείψει δε του ως άνω τύπου τοιχοκαλλώνται εν τω Νομαρχιακώ και Δημοτικώ Καταστήματι και ετέρω χώρω οριζομένω δια πράξεως του Νομάρχου, συντασσομένης προς τούτο και σχετικής εκθέσεως η δε ισχύς τούτων εν τη περιπτώσει ταύτη, άρχεται από της επομένης της εις τους εν λόγω χώρους τοιχοκαλλήσεως των. Τα υπό των Νομαρχών εκδιδόμενα εκάστοτε Δελτία Τιμών τοιχοκολλώνται εν τω Νομαρχιακώ και Δημοτικώ Καταστήματι και ετέρω χώρω οριζομένω δια της οικείας πράξεως του Νομάρχου, συντασσομένης προς τούτο και σχετικής εκθέσεως, η δε ισχύς αυτών, εν τη περιπτώσει ταύτη, άρχεται από της επομένης της εις τους εν λόγω χώρους τοιχοκολλήσεως των. Aι εν τη παρούση παραγράφω αναφερόμεναι Αγορανομικαί Διατάξεις και Δελτία Τιμών των Νομαρχών δύναται να ορίζουν ημερομηνίαν ενάρξεως της ισχύος των μεταγενεστέραν της επομένης της δια του ημερήσιου τύπου δημοσιεύσεως ή της επόμενης τοιχοκολλήσεως". 2. Ο Υπουργός Εφοδιασμού δύναται να καθορίζη δι' αποφάσεων αυτού ανώτατα όρια τιμών ή ποσοστά κέδρους επί αντικειμένων βιοτικών αναγκών παραγομένων η κατεχομένων υπό ωρισμένου φυσικού ή νομικού προσώπου. Η απόφασις ισχύει από της κοινοποιήσεως αυτής εις τον ενδιαφερόμενον.

Αρθρο: 6 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Κείμενο Αρθρου Ο Υπουργός του Εφοδιασμού δύναται να ανατεθή την άσκησιν των κατά τον παρόντα νόμον αρμοδιοτήτων αυτού εν όλω ή εν μέρει εις Γενικούς Διοικητάς, Διοικητάς, Νομάρχας, Επάρχους, Αγορανομικάς Επιτροπάς και εις αστυνομικάς αρχάς.

Αρθρο: 7 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ, ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΕΡΔΟΥΣ Σχόλια Η Κεντρική Αγορανομική Επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, σε συνδυασμό με το ΠΔ 397/1988, καταργήθηκε με την περίπτ. 6 της παρ. Γ άρθρου 5 της ΥΑ Β3-340 (ΦΕΚ Β' 552/1992). Κείμενο Αρθρου ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' Αγορανομικές Επιτροπές 1. Εις την έδραν εκάστου Πρωτοδικείου συνιστώναται Επιτροπαί, ων η αρμοδιότης και δικαιοδοσία εκτείνεται εντός της περιφερείας του οικείου Πρωτοδικείου, συντιθήμεναι κατά τας εν των επομένω άρθρο διατάξεις. Αι επιτροπαί αυταί καθορίζουσι δι' αγορανομικών διατάξεων ανωτάτας τιμάς ή ποσοστά κέδρους: α) επί της χονδρικής, ημιχονδρικής και λιανικής πωλήσεως αντικειμένων βιοτικών αναγκών εν γένει, β) των πάσης φύσεως παροχών, οπωσδήποτε εξυπηρετουσών βιοτικάς ανάγκας, γ) ξενοδοχείων φαγητού και λοιπών καταστημάτων. Ως κατάστημα νοείται πας περίκλειστος ή αναπεπταμένος τόπος εις ον δεκτόν το κοινόν και ένθα παρασκευάζεται ή παρέχεται οιονδήποτε είδος τροφής ή ποτού ή άλλης τίνος βιοτικής ανάγκης. Υπό τον όρον τούτον περιλαμβάνονται ιδία αναψυκτήρια, θέατρα, κινηματογράφοι, καφενεία, ζυθοπωλεία, παντοπωλεία, ξενοδοχεία, οικοτροφεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρια, οινοπνευματοπωλεία, αρτοπωλεία, γαλακτοπωλεία, μαγειρεία, οινομαγειρεία, και πάντα τα παρόμοια καταστήματα, πρατήρια, εργαστήρια και εργοστάσια ως και δημόσια κέντρα πάσης φύσεως (οπουδήποτε λειτουργούντα και επί μεταφορικών μέσων έτι). 2. Αι κατά το παρόν άρθρον Επιτροπαί, ή υποεπιτροπαί, εκ μελών των συνιστάμεναι, δύναται να συντάσσωσι δελτία τιμών επί παντός τροφίμων και άλλων ειδών βιοτικών αναγκών. Τα δελτία ταύτα τοιχοκολλούνται κατά τα εν άρθροις 12 και 16 παρ. 3 του παρόντος νόμου οριζόμενα. 3. Αι ως άνω Επιτροπαί έργον έχουσι επίσης όπως γνωμοδοτώσιν εάν, εν περιπτώσει καθ' ην δεν υφίσταται καθωρισμένη ανωτάτη τιμή ή ανώτατον ποσοστόν κέρδους κατά τας διατάξεις του παρόντος Νόμου, απεκτήθη ή επεδιώχθη υπερβολικόν κέρδος κατά το άρθρον 30 παρ. 1 του παρόντος Νόμου και συμφώνως προς τα εν αυτή αναφερόμενα κριτήρια. Αι αποφάσεις των Επιτροπών τούτων έχουσιν ισχύν απλής γνωμοδοτήσεως συνεκτιμωμένης μετά των λοιπών αποδεικτικών στοιχείων. Αι Επιτροπαί δικαιούνται να προβαίνωσιν εις πάσαν έρευναν και να αιτώνται την προσαγωγήν παντός στοιχείου, χρησίμου δια το έργον των. Δικασταί μετασχόντες της Επιτροπής ως γνωμοδοτικής δεν δύναται να μετάσχωσι της συνθέσεως του δικάζοντος το υπερβολικόν κέρδος δικαστηρίου. Αι Επιτροπαί υποχρεούνται, όπως εντός δεκαπενθημέρου το βραδύτερον από της παραλαβής της σχετικής αιτήσεως του αρμοδίου Εισαγγελέως γνωμοδοτώσιν επί των τιθεμένων αυτοίας ερωτημάτων. Προς τούτο ο Πρόεδρος της Επιτροπής υποχρεούται αμελλητί να συγκαλέση ταύτην.

Αρθρο: 8 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Σχόλια Η σύνθεση της επιτροπής της περίπτ. Α τροποποιήθηκε με την ΥΑ 6901/1953. Η επιτροπή αυτή διατηρήθηκε με το άρθρο 23 ΒΔ 866/1960 και με την παρ. 2 άρθρου 1 ΒΔ 458/1965, όπου και καθορίζεται η σύνθεσή της. Κείμενο Αρθρου Αι κατά τας διατάξεις του προηγούμενου άρθρου συνιστώμεναι Επιτροπαί συντίθενται ως εξής: Α'. Δια την περιφέρειαν των Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς συνιστάται ενιαία Επιτροπή εδρεύουσα εν Αθήναις, ήτις αποτελείται: Γραμματεύς της Επιτροπής ταύτης ορίζεται υπό του Προέδρου εις την υπάλληλων του Υπουργείου Εφοδιασμού. Η Επιτροπή συνεδριάζει εν των καταστήματι του Υπουργείου και ευρίσκεται εν απαρτία όταν οι παρόντες είναι πλείονες των απόντων. Αι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν, εν ισοψηφία νικώση της ψήφου του Προέδρου. Β'. 1. Δια τας περιφερείας των λοιπών Πρωτοδικείων, αι επιτροπαί αποτελούνται: α) Εξ ενός Εφέτου ως Προέδρου, εάν υπάρχη Εφετείον εν τη έδρα του Πρωτοδικείου, οριζομένου, ως και του αναπληρωτού του, κατά τας κειμένας διατάξεις, άλλως εκ του Προέδρου των Πρωτοδικών. β) Εκ του παρά τω Ειδικώ Αγορανομικώ Τμήματι της Εισαγγελέως, όπου δε δεν λειτουργεί τοιούτο εκ του Εισαγγελέως των Πρωτοδικών. γ) Εκ του Διοικητού της Χωροφυλακής, όπου δε υπάρχει Αστυνομία Πόλεων εκ του Διευθυντού της Αστυνομίας. δ) Εκ του προϊσταμένου του Παραρτήματος του Γενικού Χημείου του Κράτους. ε) Εκ του Προϊσταμένου της Γεωργικής υπηρεσίας. στ) Εκ του Προϊσταμένου του Γραφείου Εφοδιασμού. ζ) Εξ ενός αντιπροσώπου του Εμπορικού και βιομηχανικού Επιμελητηρίου. η )Εξ ενός αντιπροσώπου του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου. θ) Εξ ενός αντιπροσώπου του Εργατικού Κέντρου, εν ελλείψει δε τοιούτου της πολυμελεστέρας εργατικής οργανώσεως. 2. Εάν εις την έδραν του Πρωτοδικείου υπάρχη Περιφερειακόν Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον, της Επιτροπής μετέχει αντιπρόσωπος τούτου, όπου δε δεν υπάρχει ούτε τοιούτον Επιμελητήριον, της Επιτροπής μετέχει αντιπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου. 3. Εάν εις την έδραν του Πρωτοδικείου υπάρχουσι ιδιαίτερα Επιμελητήρια, Επαγγελματικον και Βιοτεχνικόν, της Επιτροπής μετέχουσιν ανά εις αντιπρόσωπος εκατέρου των Επιμελητηρίων τούτων. Εαν εις την έδραν του Πρωτοδικείου υπάρχη Τοπικόν Τμήμα του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, μετέχει της Επιτροπής αντιπρόσωπος τούτου. Οπου δε δεν υπάρχη ούτε τοιούτον Τμήμα, της Επιτροπής μετέχει αντιπρόσωπος της οικείας οργανώσεως των επαγγελματιών και βιοτεχνών. 4. Τα εκ δημοσίων υπαλλήλων μέλη της Επιτροπής αναπληρούσιν οι νόμιμοι αναπληρωταί των. Εάν εις την έδραν του Πρωτοδικείου δεν εδρεύουν αι υπό στοιχ. δ' ε' και στ' της παρ. 1 δημόσιαι υπηρεσίαι, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζει αντί τούτων άλλους δημοσίους υπαλλήλους ως και τους αναπληρωτάς αυτών. Οι αντιπρόσωποι των επαγγελματικών τάξεων, ως και οι αναπληρωταί, τούτων, ορίζονται εντός ευλόγου προθεσμίας τασσομένης υπό του Προέδρου, υπό των οικείων συμβουλίων, όπου δε δεν υπάρχουσι σχετικαί οργανώσεις ή εν περιπτώσει παρελεύσεως απρόκτου της ταχθείσης δια τον διορισμόν προθεσμίας, τον αντιπροσώπων εκάστης τάξεως ως και τον αναπληρωτήν αυτού ο Πρόεδρος της Επιτροπής. 5. Εν περιπτώσει καθ' ην μετέχουσι της Επιτροπής Πρωτοδίκης και Αντεισαγγελεύς Πρωτοδικών, της Επιτροπής προεδρεύει το Πρωτοδίκης. 6. Χρέη Γραμματέως της Επιτροπής εκτελεί δημόσιος υπάλληλος οριζόμενος υπό του Προέδρου αυτής, όστις ορίζει και τον αναπληρωτήν αυτού. 7. Αι Επιτροπαί συνέρχονται άπαξ τουλάχιστον της εβδομάδας καθ' ημέραν και ώραν οριζομένην υπό του Προέδρου, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως αυτού. Αποφασίζουσιν όταν οι παρόντες είναι πλείονες τον απόντων, αι δε αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν εν ισοψηφίαν νικώσης της ψήφου του Προέδρου.

Αρθρο: 9 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Κείμενο Αρθρου Αι Αγορανομικαί διατάξεις της εν Αθήναις Επιτροπής υποβάλλονται δια του Προέδρου αυτής τον Υπουργόν Εφοδιασμού άμα τη εκδόσει των. Αι αγορανομικαί διατάξεις των Επιτροπών των περιφερειών των υπαγομένων εις Γενικάς Διοικήσεις υποβάλλονται άμα τη εκδόσει των εις τους αρμοδίους Γενικούς Διοικητάς, εφ' όσον ασκούσιν εν τω θεμάτι τούτω τα ανωτέρω δικαιώματα του Υπουργού Εφοδιασμού, κατά το άρθρον 6 του παρόντος νόμου, άλλως αύται ως και των λοιπών πόλεων υποβάλλονται άμα της εκδόσει των εις τον Υπουργόν Εφοδιασμού.

Αρθρο: 10 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΑΛΕΥΡΩΝ, ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΑΡΤΟΥ Κείμενο Αρθρου 1. Συνστάται εν τη περιφερεία των Πρωτοδικείων Αθηνών Πειραιώς Ειδική Αγορανομική Επιτροπή καθορισμού ανωτάτης τιμής ή ποσοστού κέρδους επί των αλεύρων και άρτου συντιθεμένη: α) εκ του Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου Εφοδιασμού, ως Προέδρου, β) του Διευθυντού της Δ/νσεως Αρτου του Υπουργείου Εφοδιασμού, γ) του Διευθυντού της Δ/σεως Δικαστικού του Υπουργείου Εφοδιασμού, δ) του Γενικού Επόπτου Αγορανομίας, ε) ενός Χημικού οριζομένου υπό του Υπουργείου Εφοδιασμού, στ) ενός αντιπροσώπου του Συνδέσμου Αλευροβιομηχανών της Ελλάδος, ζ) ενός αντιπροσώπου της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Αθηνών, η) ενός αντιπροσώπου της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών, και θ) ενός αντιπροσώπου των αρτεργατών οριζομένου υπό του Υπουργού Εφοδιασμού. 2. Τον πρόεδρον κωλυόμενον αναπληρού ο κατά βαθμόν ανώτερος των δημοσίων υπαλλήλων μελών της Επιτροπής. Χρέη Γραμματέως της Επιτροπής εκτελεί εις εκ των μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου Εφοδιασμού, οριζόμενος ως και ο αναπληρωτής του, δι' αποφάσεως του Υπουργού Εφοδιασμού. 3. Τα υπό στοιχεία ε', στ', και η' μέλη της Επιτροπής, ως και οι αναπληρωταί τούτων, ορίζονται εκάστοτε υπό των οικείων οργανώσεων. 4. Επιτροπή ευρίσκεται εν απαρτία όταν οι παρόντες είναι πλείονες των απόντων των αποφάσεων λαμβανομένων κατά πλειοψηφίαν, της ψήφου του Προέδρου νικώσης εν περιπτώσει ισοψηφίας. 5. Η κατά το παρόν άρθρον αρμοδιότης της Ειδικής Αγορανομικής Επιτροπής ασκείται εις τας εκτός περιφερείας των Πρωτοδικείων Αθηνών - Πειραιώς περιφερείας, υπό των κατά τόπους Αγορανομικών Επιτροπών.

Αρθρο: 11 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΑΛΕΥΡΩΝ, ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΑΡΤΟΥ Κείμενο Αρθρου 1. Αι κατά το προηγούμενον άρθρον Επιτροπαί υποχρεούνται να συνυπολογίζωσιν εις τα αλεστικά έξοδα και τας υπέρ των ταμείων ασφαλίσεως μυλεργατών και αρτεργατών εν τοις οικείοις νόμοις οριζομένας εισφοράς, εκ του τυχόν δε μη γενομένου συνυπολογισμού ουδέν γεννάται δικαίωμα προς αποφυγήν της καταβολής των εισφορών τούτων, υποχρεουμένου του αλευροβιομηχάνου να συνυπολογίζη ταύτας κατά τον καθορισμόν της τιμής πωλήσεως των αλεύρων. Εν περιπτώσει άρσεως της διατιμήσεως του άρτου, συνεχίζεται η καταβολή εις τα Ταμεία ασφαλίσεως μυλεργατών και ασφαλίσεως αρτεργατών των υπέρ αυτών κατά τας κείμενας διατάξεις ποσών. 2. Η κατά τα ανωτέρω μη τήρησις των επιβαλλομένων εις τους αλευροβιομηχάνους υποχρεώσεων τιμωρείται με τας εν άρθρω 30 του παρόντος νόμου ποινάς.

Αρθρο: 12 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Κείμενο Αρθρου Αι Αγορανομικαί διατάξεις, της μεν Επιτροπής Αθηνών και Πειραιώς δημοσιεύονται εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως, των δε Γενικών Διοικητών, Νομαρχών, ως και των λοιπών Επιτροπών τοιχοκολλώνται εν τω Καταστημάτι της Γενικής Διοικήσεως, Νομαρχίας ή του Δημαρχείου της πόλεως ένθα εδρεύει η οικεία επιτροπή και ισχύουσιν από της τοιαύτης δημοσιεύσεως ή τοιχοκολλήσεως αυτών.

Αρθρο: 13 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Κείμενο Αρθρου Αι Αγορανομικαί Επιτροπαί υποχρεούνται να καλώσιν αντιπροσώπους των ενδιαφερομένων επαγγελματιών, όπως εκθέτωσι προφορικώς ή εγγράφως τας απόψεις των επί των θεμάτων, ων αύται επιλαμβάνονται κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου.

Αρθρο: 14 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Κείμενο Αρθρου 1. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Εφοδιασμού δύναται να συσταθώσιν Αγορανομικαί Επιτροπαί και εις τας έδρας των Ειρηνοδικείων ένθα δεν εδρεύουσι Πρωτοδικεία. 2. Αι τοπικαί αύται Επιτροπαί συντίθενται ως εξής: α) Εκ του Επαρχου, εις ας έδρας Ειρηνοδικείων υφίσταται τοιούτος, β) εκ του Ειρηνοδικείου, γ) εκ του Οικ. Εφόρου, δ) εκ του αστυνόμου, ε) εξ ενός καθηγητού των Φυσικομαθηματικών του εν τη ιδία πόλει εδρεύοντος Γυμνασίου ή εν ελλείψει ή κωλύματι τοιούτου, ετέρου σχολείου δημοσίου εν τη ιδία πόλει εδρεύοντος, οριζομένου υπό του κατά το παρόν άρθρον Προέδρου της Επιτροπής, στ) ενός δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου της έδρας του Ειρηνοδικείου οριζομένου υπό του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού Συμβουλίου, ζ) ενός αντιπροσώπου εκ των μελών εκάστης των εν τη έδρα του Ειρηνοδικείου οργανώσεως εμπορικής, επαγγελματικής, γεωργικής και εργατικής. 3. Τα υπό στοιχεία Ζ' μέλη της Επιτροπής, ως και ανά δύο αναπληρωταί εκάστου τούτων, ορίζονται καθ' ημερολογιακόν έτος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας οργανώσεως. Εάν εν τη έδρα του Ειρηνοδικείου υπάρχωσιν εν δράσει πλείονες της μίας οργανώσεις εκάστης τάξεως, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζει την οργάνωσιν, ήτις θα αντιπροσωπευθή εν τη Επιτροπή. Εν η περιπτώσει δεν υπάρχει οργάνωσις τάξεως τίνος ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζει ένα ιδιώτην εκ της τάξεως ταύτης. 4. Χρέη Προέδρου της Επιτροπής εκτελεί ο Επαρχος, εν ελλείψει δε Επάρχου ο Ειρηνοδίκης. Τον Ειρηνοδίκην ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί εν τη προεδρία εις αμφοτέρας τας ως άνω περιπτώσεις εις εκ των δημοσίων υπαλλήλων μελών της Επιτροπής, οριζόμενος υπό του Νομάρχου, μέχρι δε ορισμού τοιούτου ο κατά βαθμόν ανώτερος τούτων και επί ομοιοβάθμων ο αρχαιότερος. 5. Εις πόλεις εδρεύει Νομαρχία μετέχει της κατά το παρόν άρθρον Επιτροπής ο Νομάρχης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Εν τη περιπτώσει ταύτη προεδρεύει της Επιτροπής ο Νομάρχης ή ο αναπληρωτής τούτου, εφ' όσον έχει βαθμόν τουλάχιστον τμηματάρχου. 6. Προκειμένου η Επιτροπή να επιληφθή προϊόντων γεωργικόν, κτηνοτροφικών ή δασικών μετέχει ταύτης κατά λόγον αρμοδιότητος ο εν τη έδρα του Ειρηνοδικείου τυχόν εδρεύων προϊστάμενος της οικείας Γεωργικής ή Κτηνιατρικής ή Δασικής υπηρεσίας. 7. Χρέη γραμματέως της Επιτροπής εκτελεί ο γραμματεύς του Ειρηνοδικείου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Η Επιτροπή εν τοσαύτω δύναται να ορίση άλλον δημόσιον υπάλληλον ως γραμματέα αυτής. 8. Τα εκ του νόμου μέλη της Επιτροπής ελλείποντα ή απόντα ή κωλυόμενα αναπληρούνται υπό των νομίμων αναπληρωτών των.

Αρθρο: 15 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Κείμενο Αρθρου Εις ας πόλεις δεν εδρεύει ούτε Πρωτοδικείον ούτε Ειρηνοδικείον, δύναται να συσταθώσιν Αγορανομικαί Επιτροπαί δι' αποφάσεως του Υπουργού Εφοδιασμού, δι' ης ορίζεται και η σύνθεσις αυτών.

Αρθρο: 16 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Κείμενο Αρθρου 1. Σκοπός της συστάσεως και λειτουργίας των κατά τα άρθρα 14 και 15 τοπικών αυτών επιτροπών είναι ο δια τας Αγορανομικάς Επιτροπάς εν γένει κατά τα προηγούμενα άρθρα καθοριζόμενος, επί πλέον δε και η κατά μήνα λεπτομερής καταγραφή πάσης υπαρχούσης ποσότητος εις την περιφέρειαν του Ειρηνοδικείου, και ειδικώς εις ένα έκαστοντων τόπων της παραγώγης και εις χείρας των παραγωγών και κατόχων, εκάστου είδους βιοτικών αναγκών. 2. Αι κατά τα άρθρα 14 και 15 Επιτροπαί συνεδριάζουν προσκλήσει του Προέδρου εν τω γραφείω αυτού, ή εν άλλω δημοσίω κατάστηματι οριζομένω υπ' αυτού, ευρίσκονται εν απαρτία εάν οι παρόντες είναι πλείονες των απόντων και αποφασίζουν κατά πλειοψηφίαν των παρόντων, εν ισοψηφία εν ισοψηφίαν νίκωσης της ψήφου του Προέδρου. 3. Αι αγορανομικαί διατάξεις των κατά τα άρθρα 14 και 15 Επιτροπών ισχύουσιν από της τοιχοκολλήσεως εις τον κατάστημα του Επάρχου ή του Ειρηνοδικείου ή της Κοινότητος και υποβάλλονται άμα της εκδόσει των εις τον Πρόεδρον της οικείας πρωτοδικειακής Επιτροπής προς έγκρισιν.

Αρθρο: 17 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Σχόλια Η παρ. 4 προστέθηκε με το άρθρο 2 ΑΝ 782/1948. Κείμενο Αρθρου 1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων των κατά τον παρόντα νόμον Επιτροπών εισίν έγκυρα εάν φέρωσι τας υπογραφάς του απαιτουμένου δια την συγκρότησιν της νομίμου απαρτίας αριθμού μελών. Εάν μέλος τι αρνηθή να υπογράφη τα πρακτικά βεβαιούται τούτο εν αυτοίς. Εν τοιαύτη περιπτώσει τα πρακτικά εισίν έγκυρα, εφ' όσον είναι υπογεγραμμένα υπό της πλειοψηφίας. 2. Αι λεπτομέριαι της λειτουργίας των ιδίων Επιτροπών τα δικαιώματα και καθήκοντα των Προέδρων των μελών και των γραμματέων τούτων και πάσα ετέρα λεπτομέρεια αφορώσα ταύτας, ρυθμίζεται δι' αποφάσεων του Υπουργού Εφοδιασμού. 3. Δι' αποφάσεων του Υπουργού δύναται να συνιστώνται επιτροπαί προς μελέτην αντικειμένων αγορανομικών. "4. Δι' αποφάσεων του Υπουργού Εφοδιασμού και Διανομών εκδιδομένων κατόπιν συμφώνου γνώμης του κατά το ΝΔ 666/48 Ανωτάτου Συμβουλίου Εφοδιασμού και Διανομών, δύναται να τροποποιήται η σύνθεσις των κατά τα άρθρα 7-16 του παρόντος Νόμου Επιτροπών".

Αρθρο: 18 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Κείμενο Αρθρου Ο Υπουργός Εφοδιασμού δικαιούται να προεδρεύη κατ' οικείαν κρίσιν των Αγορανομικών Επιτροπών.

Αρθρο: 19 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κείμενο Αρθρου Απασαι αι αγορανομικαί διατάξεις υποβάλλονται άμα τη εκδόσει των εις τον Υπουργόν Εφοδιασμού δικαιούμενον ν' αναστέλλη την εφαρμογήν αυτών, ν' ακυροί, καταργή ή τροποποιή ταύτας δι' αποφάσεων του, ως και να προκαλή την έκδοσιν νέων τοιούτων.

Αρθρο: 20 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κείμενο Αρθρου Η διάταξις του προηγουμένου άρθρου έχει εφαρμογήν αι επί των κατά το άρθρον 6 εκδιδομένων πράξεων, αποφάσεων και αγορανομικών διατάξεων κατ' εξουσιοδότησιν του Υπουργού Εφοδιασμού.

Αρθρο: 21 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ-ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΠΛΑΝΟΔΙΟΙ-ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Σχόλια Η παρ. 4 προστέθηκε με το Ν. 3255/1955. Κείμενο Αρθρου ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' Λαϊκαί Αγοραί 1. Επιτρέπεται, όπως δι' αποφάσεων του Υπουργού Εφοδιασμού συνιστώνται και διαλύωνται λαϊκαι αγοραί καθ' άπαν το Κράτος. 2. Αι λαϊκαί αγοραί υπάγονται εις την αποκλειστικήν δικαιοδοσίαν και τον έλεγχον του Υπουργού Εφοδιασμού. 3. Τα της λειτουργίας των λαϊκών αγορών ως και παν έτερον αντικείμενον αφορών ταύτας ρυθμίζονται δι' αποφάσεων του Υπουργού Εφοδιασμού. "4. Εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται και αι λαϊκαι αγοραί αι λειτουργούσαι κατ' έθιμον υπό την μορφήν παζαριού καθ' εκάστην Κυριακήν ή άλλην ημέραν της εβδομάδος εις του Δήμους ή τας Κοινότητας της Επικρατείας". ~Για την αντισυνταγματικότητα του άρθρου 21 παρ. 3 του ν.δ. 136/46 βλέπε απόφαση Σ.Τ.Ε. 699/1990.~

Αρθρο: 22 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΩΝ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ Τίτλος Αρθρου Δεσμεύσεις Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ Κείμενο Αρθρου ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' Δεσμεύσεις - Επιτάξεις 1. Ο Υπουργός Εφοδιασμού δύναται δι' αγορανομικών αυτού διατάξεων: α) Να υποχρέωνη πάντα βιομήχανον, βιοτέχνην, παραγωγόν αι γενικώς κάτοχον ειδών βιοτικών αναγκών, όπως υποβάλη δήλωσιν περί παντών υπ' αυτού παραγομένων ή κατεχομένων ειδών, β) Να απαγορεύη την ελευθέραν διάθεσιν αυτών, γ) Να ορίζη τα του τρόπου διαθέσεως των κατά το παρόν άρθρον δεσμευομένων ειδών. Ο κάτοχος του είδους του οποίου απηγορεύθη η ελευθέρα διάθεσις οφείλει να τηρή αυτό εν καλή καταστάσει και να λαμβάνη πάντα τα προς τούτο απαιτούμενα μέτρα. Εάν ο κάτοχος δεν λάβη το προσήκοντα μέτρα δύναται η Αστυνομική Αρχή, τη εντολή του Υπουργού Εφοδιασμού ή της αρμοδίας Αγορανομικής Επιτροπής, να διατάξη την δια τρίτου εκτέλεσιν των αναγκαίων έργων δαπάναις του κατόχου. 2. Προκειμένου περί δεσμεύσεως ειδών βιοτικών αναγκών παραγομένων ή κατεχομένων υπό ωρισμένου φυσικού ή νομικού προσώπου ή κατά την προηγούμενην παράγραφον υποχρέωσις προς δήλωσιν, δεσμεύσεις και διάθεσις του είδους δύναται να ενεργήται και δι' αποφάσεως του Υπουργού, ισχυούσης από της κοινοποιήσεως αυτής εις τον ενδιαφερόμενον.

Αρθρο: 23 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΩΝ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ Τίτλος Αρθρου Επιτάξεις Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Κείμενο Αρθρου 1. Επιτρέπεται εις τον Υπουργόν Εφοδιασμού να προβαίνη δι' αποφάσεως αυτού εις επίταξιν τροφίμων και άλλων αντικειμένων κινητών εξυπηρετούντων οπωσδήποτε βιοτικάς ανάγκας, ή εργοστασίων, εργαστηρίων, καταστημάτων παραγωγής, επεξεργασίας ή πωλήσεως ή αποθηκεύσεως τοιούτων ειδών ή της χρήσεως ακινήτων χρησίμων εις δημόσιαν ή κοινωτικήν ανάγκην. Η επίταξις ενεργείται υπό της αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής ή άλλης Δημοσίας ή Κοινοτικής Αρχής, επί τούτω διατασσόμενης υπό του αυτού Υπουργού. Κατά την ενέργειαν της επιτάξεως δύναται να παρίσταται ή συμμετέχη αντιπρόσωπος του Υπουργού Εφοδιασμού δημοσίος υπάλληλος ή δικαστικός λειτουργός, οριζόμενος υπ' αυτού. 2. Ο Υπουργός Εφοδιασμού καθορίζει δι' αποφάσεών του τον τρόπον της χρησιμοποιήσεως ή διαθέσεως των επιτασσομένων πραγμάτων.

Αρθρο: 24 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΩΝ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Κείμενο Αρθρου Αμα τη επιβολή της επιτάξεως καλείται ο δια τούτης βαρυνόμενης όπως εντός προθεσμίας τασσόμενης παρά του διατάξαντος την επίταξιν, κατά το προηγούμενον άρθρον, καταθέση τα δικαιολογητικά αυτού έγγραφα εις την ενεργήσασαν την επίταξιν Αρχήν, ήτις διαβιβάζει ταύτα αμελλητί εις την Αγορανομικήν Επιτροπήν της περιφερείας όπου ενηργήθη η επίταξις προς γνωμοδότησιν δια τον κανονισμόν της τιμής επιταχθέντος είδους.

Αρθρο: 25 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΩΝ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Κείμενο Αρθρου Την τιμήν της επιτάξεως ορίζει ο Υπουργός Εφοδιασμού μετά σχετικήν γνωμοδότησιν της κατά το προηγούμενον άρθρον αρμοδίας Αγορανομικής Επιτροπής. Η Αγορανομική Επιτροπή υποχρεούται όπως εντός δέκα πέντε ημερών, αφ' ης περιελθώσι τα σχετικά έγγραφα εις τον Πρόεδρον αυτής, γνωμοδοτήση και υποβάλη την σχετικήν γνωμοδότησιν προς τον Υπουργόν, εκτός εάν ειδικοί λόγοι κωλύματος δεν επιτρέπουσι τούτο, ότε υποχρεούται να δικαιολογήση την βραδύτητα της υποβολής, αναφέρουσα δια του Προέδρου της. Εκάστης γνωμοδοτήσεως προηγείται ακρόασις των ενδιαφερομένων, των προτάσεων αυτών καταχωριζομένων εις τα πρακτικά της γνωμοδοτήσεως εκάστης Επιτροπής.

Αρθρο: 26 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Κείμενο Αρθρου ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε' Χημικαί εξετάσεις 1. Αι αρμόδιαι διοικητικαί, αστυνομικαί, χημικαί, υγειονομικαί κτηνιατρικαί και αγορανομικαί υπηρεσίαι, οι Πρόεδροι των Αγορανομικών Επιτροπών, οι Εισαγγελείς και δικαστικοί λειτουργοί αγορανομικής αρμοδιότητος δύναται να επιθεωρώσι τα προς πώλισιν εκτιθέμενα ή οπωσδήποτε προοριζόμενα είδη, όσα υπόκεινται εις τον κατά τας διατάξεις του νόμου τούτου έλεγχον. 2. Αι αυταί αρχαί δύναται να λαμβάνωσι δείγματα προς εξέτασιν εκ παντών των ελεγχομένων ειδών. Τα του τρόπου της λήψεως του δείγματος, του ποσού, της συσκευής, σφραγίσεως και επισημάνσεως, τα της διασφαλίσεως της ταυτότητος του δείγματος και πάσα λεπτομέρεια αφορώσα την δειγματοληψίαν κανονίζονται δια αγορανομικής διατάξεως εκδιδομένης κατά το άρθρον 1 του παρόντος νόμου κατόπιν γνωματεύσεως των αρμοδίων αρχών. 3. Εις τον παρ' ου λαμβάνεται το δείγμα δίδεται δελτίον παραλαβής εν τω οποίω σημειούται και το ποσόν του δείγματος, δίδεται δ' ωσαύτως τη αιτήσει του ιδίου και δείγμα ταυτοχρόνως λαμβανόμενον και του ελεγχομένου είδους επισήμως εσφραγισμένον.

Αρθρο: 27 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σχόλια Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το ΝΔ 980/1971. Κείμενο Αρθρου 1. Κατά την ενέργειαν δειγματοληψίας λαμβάνονται υποχρεωτικώς δύο δείγματα κατά τα κεκανονισμένα υπό του Γενικού Χημείου του Κράτους ή άλλης αρμόδιας Κρατικής Υπηρεσίας, άτινα αποστέλλονται τάχιστα μετά των σχετικών πρωτοκόλλων προς την αρμοδίαν χημικήν υπηρεσίαν, ήτις μετ' εξακρίβωσιν και πιστοποίησιν του αλυμάντου των σφραγίδων και της ταυτότητος του δείγματος το μεν των δειγμάτων φυλάσσει εσφραγισμένον παρ' αυτή, το δ' έτερον υποβάλλει προς εξέτασιν. 2. Περί της γενομένης εξετάσεως συντάσσεται έκθεσις, ήτις αποστέλλεται εις την ερωτώσαν αρχήν, ήτις ανακοινοί το αποτέλεσμα της εξετάσεως (ουχί δε αντίγραφον εκθέσεως ή τον αριθμόν δείγματος) δι' επιδόσεως εις τον κύριον του εξετασθέντος δείγματος. Η έκθεσις αύτη συντάσσεται τόσον ιδίου εγγράφου, όσον και επί της οπίσθιας όψεως του πρωτοκόλλου δειγματοληψίας. Εν τη τελευταία ταύτη αναγράφεται και η χρονολογία καθ' ην παρελήφθη το δείγμα υπό της χημικής υπηρεσίας, ως εκείνη καθ' ην ενηργήθη η χημική εξέτασις. Αν ο κύριος του εξετασθέντος δείγματος δηλώσει, ότι ηγόρασε το είδος εξ ου το δείγμα παρ' άλλου τίνος, ούτινος, υποχρεούται να δηλώση και την ταυτότητα και κατοικίαν, η περί της εξετάσεως έκθεσις ανακοινούται και εις τον πωλήσαντα τούτο δι' επιδόσεως. "3. Η ενεργήσασα την δειγματοληψίαν αρχή εξαιρουμένων των περιπτώσεων καθ' ας δια της εκθέσεως του Γενικού Χημείου του Κράτους βεβαιούται ότι τα δείγματα είναι κανονικά, αναφέρει περί του αποτελέσματος της εξετάσεως ταύτης εις τον αρμόδιον Εισαγγελέα, προς ον υποβάλλει ταυτοχρόνως και τα κατά τα προηγούμενα εδάφια αποδεικτικά επιδόσεως".

Αρθρο: 28 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σχόλια Το παραλειπόμενο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 καταργήθηκε με την παρ. 2 άρθρου 2 ΝΔ 2606/1953. ========== Το παραλειπόμενο πέμπτο εδάφιο της παρ. 4 καταργήθηκε με την παρ. 2 άρθρου 2 ΝΔ 2606/1953. - Το εντός " " έκτο εδάφιο της παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθρου 2 ΝΔ 2606/1953. - Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 προστέθηκε με την παρ. 1 άρθρου 54 Ν. 1961/1991 (ΦΕΚ Α' 132). ========== Οι παρ. 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 προστέθηκαν με το άρθρο 1 ΝΔ 2606/1953. ========== Τα εντός " " δεύτερο και τρίτο εδάφια της παρ. 6 προστέθηκαν με το άρθρο 1 ΝΔ 3013/1954. - Το εντός " " τέταρτο εδάφιο της παρ. 6, προστεθέν με το άρθρο 1 ΝΔ 3013/1954 και αντικατασταθέν με το άρθρο 7 ΝΔ 218/1973, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 Ν. 101/1975. - Η εντός " " διάταξη στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 6 προστέθηκε με την παρ. 1 άρθρου 54 Ν. 1961/1991 (ΦΕΚ Α' 132). ========== Οι παρ. 7 και 11 καταργήθηκαν με το άρθρο 2 ΝΔ 3013/1954. ========== Το προβλεπόμενο από την παρ. 12 παράβολο ορίστηκε σε δρχ. 500 με την ΥΑ 60190/3573 (ΦΕΚ Β' 992/1975). Με την ΥΑ 3001396/49/0078 (ΦΕΚ Β' 61/1994), ανακαθορίστηκε το ως άνω παράβολο σε δρχ. 10.000, τροποποιηθείσης έτσι της ΥΑ 3013338/3052/0078/1990. Με την ΥΑ 3011238/6397/0078 (ΦΕΚ Β' 607/1998) το ανωτέρω παράβολο ανακαθορίστηκε σε δρχ. 30.000. Κείμενο Αρθρου 1. Ο κύριος του δείγματος ή ο εξ ου ηγόρασε τούτο τρίτος, δύναται να υποβάλη έφεσιν κατά του αποτελέσματος της πρώτης εξετάσεως, επιδιδομένην εντός 48 ωρών από της εις εκάτερον των ενδιαφερομένων επιδόσεως. Παρελθούσης απράκτου της προθεσμίας ταύτης η έκθεσις του πρώτου εξετάσαντος καθίσταται οριστική. 2. Εφεσις επιδίδεται εις την ενεργήσασαν την δειγματοληψίαν αρχήν, συνοδεύεται δε δια Γραμματίου καταθέσεως παραβόλου δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων εις πίστωσιν του Γενικού Χημείου του Κράτους δια την προμήθειαν εργαλείων και επιστημονικών συγγραμάτων. (Παραλείπεται εδάφιο ως μη ισχύον, βλέπε σχόλια). 3. Η προθεσμία της εφέσεως και η άσκησις ταύτης αναστέλλει την διαδικασίαν της ποινική διώξεως. 4. Η ενεργήσασα την δειγματοληψίαν αρχή αναφέρει εις τον αρμόδιον Εισαγγελέα περί της ασκηθείσης εφέσεως, ειδοποιεί δε παρευθύς την αρμόδιαν Χημικήν υπηρεσίαν του Γενικού Χημείου του Κράτους την εξετάσασαν το πρώτον δείγμα, ήτις εφ' όσον παρ' αυτή υπηρετούσι πλείονες του εντός Χημικαί προβαίνει εις την εξέτασιν τούτο, δι' ετέρου Χημικού, άλλως μεριμνά δια την άμεσον αποστολήν του δευτέρου δείγματος μετά των σχετικών εις την πλησιεστέραν χημικήν υπηρεσίαν του Γενικού Χημείου του Κράτους, ίνα αύτη προβή εις την εξέτασιν τούτου. "Η εξέταση του δεύτερου μείγματος μπορεί να γίνει και από άλλη χημική υπηρεσία υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων, Ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσεως". Κατά τας εξετάσεις ταύτας δύναται να παρίσταται και ιδιώτης επιστήμων Χημικός, διοριζόμενος υπό του εκκαλούντος, όστις δέον εν τη αιτήσει του ν' αναφέρει το ονοματεπώνυμον και την διεύθυνσιν του προτεινομένου ιδιώτου Χημικού. Εν περιπτώσει καθ' ην ο εν τη αιτήσει υποδεικνυόμενος χημικός δεν προσήλθε κατά την καθορισθείσαν υπό της υπηρεσίας ημέραν προς εκτέλεσιν της εξετάσεως, κατόπιν εγγράφου ειδοποιήσεως της υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους, τότε η κατ' έφεσιν ενεργείται παρά της υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους άνευ της παρουσίας του ιδιωτικού χημικού. (Παραλείπεται εδάφιο ως μη ισχύον, βλέπε σχόλια). "Δι' αποφάσεων του Υπουργού Εμπορίου, εκδιδομένων μετά γνώμην του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου και δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα ευαλλαίωτα τρόφιμα και ποτά". Εν περιπτώσει διαφωνίας μεταξύ των δύο ενεργησάντων τας εξετάσεις Χημικών δημοσίων υπαλλήλων, ή μεταξύ του Χημικού δημοσίου υπαλλήλου και του παρισταμένου κατά την έφεσιν εξέτασιν ιδιώτου Χημικού, αποφαίνεται το Ανώτατον Χημικόν Συμβούλιον κατά τον σχετικόν περί Γενικού Χημείου του Κράτους νόμον, προς ο διαβιβάζεται υπό της υπηρεσίας ολόκληρος ο φάκελλος της κρινομένης υποθέσεως. Κατά την περίπτωσιν ταύτην του Συμβουλίου τούτου μετέχει ως μέλος αντιπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Κατά την υπό του Συμβουλίου συζήτησιν κλητεύεται υποχρεωτικώς και ο ενδιαφερόμενος, όστις δύναται να παρασταθή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου του και αναπτύξη ενώπιον αυτού την υπόθεσίν του. Εν περιπτώσει διαφωνίας, υποχρεούται ο ιδιώτης χημικός να διατυπώση λεπτομερώς ταύτην εν τω συντασσομένω πρωτοκόλλω επανεξετάσεως και ο Χημικός δημόσιος υπάλληλος την αντιπαρατήρησίν του. Η κατά τα ανωτέρω έκθεσις αποστέλλεται εν αντιγράφω εις την ενεργήσασαν την δειγματοληψίαν αρχήν, ήτις άμα τη περιπτώσει της κατά την παρούσαν παράγραφον διαδικασίας, υποβάλλει αντίγραφα απασών των εκθέσεων των χημικών υπηρεσιών εις τον αρμόδιον Εισαγγελέα. 5. Ο Γενικός Διευθυντής του Γενικού Χημείου του Κράτους διατάσσει την επιστροφήν του παραβόλου αν η έφεσις γίνη δεκτή ή την κατάπτωσιν αυτού υπέρ του Γενικού Χημείου κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου αν η έφεσις ήθελεν του εκκαλούντος. "6. Προκειμένου περί ευαλλοιώντων τροφίμων και ποτών η ενεργήσασα την δειγματοληψίαν Αρχή αποστέλλει τα παρά ταύτης ληφθέντα δείγματα, μετά των σχετικών πρωτοκόλλων δειγματοληψίας, αυθημερόν εις την αρμόδιαν Χημικήν υπηρεσίαν, ήτις επιλαμβάνεται τάχιστα της χημικής εξετάσεως του πρώτου των εις διπλούν, κατά τα κεκανονισμένα, ληφθέντος δείγματος, εφ' όσον δε εκ των αποτελεσμάτων της χημικής εξετάσεως προκύπτει ότι το εξεστασθέν δείγμα είναι νοθευμένον ή ακατάλληλον προς βρώσιν και ότι γενικώς δεν πληροί τους όρους των σχετικών διατάξεων του Κώδικος περί τροφίμων, ποτών κλπ. προβαίνει αυτεπαγγέλτως και άνευ ασκήσεως υπό του ενδιαφερομένου της υπό των διατάξεων του άρθρ. 28 του Αγορανομικού Κωδικος προβλεπομένης εφέσεως, εις την χημικήν εξέτασιν του δευτέρου δείγματος, εκτός εάν εν τω πρωτοκόλλω δειγματοληψίας ρητώς αναγράφεται υπό του ενδιαφερομένου ότι δεν επιθυμεί την κατ' έφεσιν εξέτασιν του ληφθέντος δείγματος. "Κατά την διενέργειαν δειγματοληψίας επί ευαλλοιώτων τροφίμων και ποτών, δέον εις το συντασσόμενον πρωτόκολλον δειγματοληψίας να δηλούται εγγράφως υπό του κατόχου του δείγματος: α) εάν ούτος επιθυμή η κατ' έφεσιν εξέτασις του δευτέρου δείγματος να γίνη παρουσία ιδιώτου χημικού, αναγράφων άμα το ονοματεπώνυμον και την διεύθυνσίν αυτού ή β) εάν επιθυμή την εκτέλεσιν της εφέσεως άνευ της παρουσίας ιδιώτου χημικού ή γ) εάν δεν επιθυμή την άσκησιν εφέσεως". "Η εξέταση του δεύτερου δείγματος μπορεί να γίνει και από άλλη χημική υπηρεσία υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων, Ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσεως". "Εις περίπτωσιν καθ' ην εν τω πρωτοκόλλω δειγματοληψίας ουδεμία δήλωσις εγένετο, τότε, ο κύριος του δείγματος ή ο κάτοχος αυτού στερείται του δικαιώματος της ασκήσεως εφέσεως, η δε αρμόδια Χημική Υπηρεσία ανακοινοί το αποτέλεσμα της εξετάσεως του πρώτου δείγματος εις την αποστείλασαν τούτο Αρχήν δια την περαιτέρω ενέργειαν". "Εάν η δειγματοληψία επί ευαλλοιώτων τροφίμων και ποτών, διενεργήται εις χείρας τρίτου κατόχου ή έναν ο κύριος του δειγματιζομένου είδους δηλώση ότι ηγόρασε τούτο παρ' άλλου τινός, η αρμόδια χημική υπηρεσία, εις περίπτωσιν μη κανονικότητος του δείγματος, προβαίνει πάντοτε αυτεπαγγέλτως εις εξέτασιν του δευτέρου δείγματος, έστω και αν ακόμη ο κάτοχος του εξ ου εξήφθη το δείγμα είδους, δήλωση εν τω πρωτοκόλλω της δειγματοληψίας ότι δεν επιθυμεί την άσκησιν εφέσεως ή παραλείψη, ένεκα οιουδήποτε λόγου την υποβολή σχετικής δηλώσεως. Εν ή περιπτώσει, ο εξ ου λαμβάνεται το δείγμα δηλώση εν τω πρωτοκόλλω δειγματοληψίας ότι επιθυμεί την κατ' έφεσιν εξέτασιν τούτου παρουσία ιδιώτου χημικού, ενεργείται κατά την δήλωσίν του". Η επανεξέτασις του δείγματος εκτελείται, προκειμένου περί της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους, παρά της Χημικής υπηρεσίας του Τμήματος Εφέσεων αυτής, προκειμένου δε περί των παραρτημάτων του Γενικού Χημείου του Κράτους, εν οις υπηρετούσι πλείονες του ενός χημικοί, η εξέτασις εκτελείται παρ' ετέρου χημικού του παραρτήματος και ουχί παρά του εκτελέσαντος την εξέτασιν του πρώτου δείγματος, τοιούτου. Οι Διευθυνταί Παραρτημάτων, εν οις υπηρετεί εις μόνον χημικός, αποστέλλουσιν άμα τω πέρατι της εξετάσεως του πρώτου δείγματος εφόσον τούτου είναι νοθευμένον ή μη κανονικόν, το δεύτερον δείγμα μετά των σχετικών εις το πλησιέστερον Παράρτημα του Γενικού Χημείου του Κράτους, ούτινος η υπηρεσία προβαίνει εις την ταχίστην εξέτασιν αυτού". 7. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα). "8. Εν περιπτώσει καθ' ην το δεύτερον δείγμα ήθελεν ευρεθή ηλλοιωμένον, εις βαθμόν παρακωλύοντα την εκτέλεσιν της εξετάσεως αυτού, δεν ενεργείται η εξέτασις τούτου. Εν τη περιπτώσει ταύτη ισχύει το αποτέλεσμα της εξετάσεως του πρώτου δείγματος. Εν τη συντασσομένη εκθέσει παρά του ενεργήσαντος την εξέτασιν χημικού ή χημικών αναγράφεται το είδος της αλλοιώσεως, το ποσοστόν ταύτης το προκάλεσαν ή επιταχύναν την αλλοίωσιν αίτιον και παν έτερον σχετικόν στοιχείον προς μόρφωσιν ακριβούς γνώμης. Εν περιπτώσει διαφωνίας του παραστάντος ιδιωτού χημικού εφαρμόζονται αι διατάξεις του εδαφ. ς' της παρ. 4 του άρθρ. 28 ως το άρθρον τούτο τροποποιείται και συμπληρούται δια του παρόντος". "9. Τα αποτελέσματα των χημικών εξετάσεων του πρώτου και δεύτερου δείγματος κοινοποιούνται εις την αποστείλασαν το δείγμα Αρχήν, ήτις ανακοινοί ταύτα εις τον κάτοχον του είδους εφ' ου εγένετο η δειγματοληψίαν, εφόσον δε εκ των αποτελεσμάτων εξετάσεως του δευτέρου δείγματος επιβεβαιούται τα αποτελέσματα εξετάσεως του πρώτου τοιούτου, η Αρχή αύτη προσκαλεί τον ενδιαφερόμενον όπως εντός προθεσμίας 5 ημερών καταβάλη εις το Δημόσιον Ταμείον το νόμιμον παράβολον της γενομένης αναλύσεως του δευτέρου δείγματος. Εν περιπτώσει δυστροπίας ή αρνήσεως του υποχρέου εις την καταβολήν του παραβόλου τούτου, η αποστείλασα το δείγμα Αρχή προβαίνει εις την βεβαίωσιν του οφειλομένου ποσού, ούτινος η είσπραξις ενεργείται κατά τας σχετικάς περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων διατάξεις". "10. Εν περιπτώσει διαφοράς μεταξύ των αποτελεσμάτων των χημικών εξετάσεων πρώτου και δευτέρου δείγματος, ως και εις τας περιπτώσεις αυτεπαγγέλτου εξετάσεως, καθ' ας το δεύτερον δείγμα ευρέθη ηλλοιωμένον και δεν γίνεται εξέτασις αυτού αποφαίνεται περί ταύτης, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου ε' της παρ. 4 του άρθρ. 28, ως το άρθρον τούτο τροποποιείται και συμπληρούται δια του παρόντος, το Ανώτατον Χημικόν Συμβούλιον, προς ο διαβιβάζεται ο οικείος φάκελλος μεθ' απάντων των σχετικών". 11. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα). "12. Παρέχεται εις τον Υπουργόν Εμπορίου το δικαίωμα όπως δι' αποφάσεων του, δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αυξομειώνη εκάστοτε το παράβολον ασκουμένων εφέσεων προς επανεξέτασιν δειγμάτων τροφίμων κλπ.".

Αρθρο: 29 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Κείμενο Αρθρου Πάσα ετέρα λεπτομέρεια εφορώσα τας κατά τον παρόντα νόμον εξετάσεις την παράστασιν κατά τας εφέσεις ιδιωτών χημικών, ως και παν έτερον συναφές αντικείμενον, ρυθμισθήσεται δια ΒΔ/τος προτάσει του Υπουργού Εφοδιασμού εκδιδομένου.

Αρθρο: 30 Ημ/νία: 01.02.2011 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Σχόλια - Η εντός " " φράση στην αρχή του παρόντος άρθρου τίθεται όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 2 ΝΔ 69/1974 (ΦΕΚ Α' 268). Προηγουμένως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 1 άρθρου 1 ΝΔ 218/1973 (ΦΕΚ Α' 270), το οποίο άρθρο 1 καταργήθηκε με το άρθρο 1 ΝΔ 69/1974. =====================================- Η παρ. 20 προστέθηκε με την παρ. 2 άρθρου 1 Ν 1732/1987. - Oι παρ. 1, 2, 3, 4, 11 και 20 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 άρθρου 1 Ν. 3668/2008 (ΦΕΚ Α' 115). - Οι παρ. 7, 9 και 14 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 2 Ν. 3668/2008 (ΦΕΚ Α' 115). - Οι παρ. 8, 10 και 19 καταργήθηκαν με την παρ. 1α άρθρου 14 Ν. 3668/2008 (ΦΕΚ Α' 115). - Σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρου 1 Ν. 3668/2008, τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις παρ. 1, 2, 3, 4, 11, 14 και 20 του παρόντος ορίζονται στο διπλάσιο, αν εντός ενός (1) έτους το ίδιο πρόσωπο τελέσει εκ νέου την ίδια παράβαση. Ο διπλασιασμός υπολογίζεται επί του αμέσως προηγούμενου επιβληθέντος προστίμου.=========================================- Η παρ. 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3908/2011 (Α΄ 8/1.2.2011). Κείμενο Αρθρου ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ' Ποινικαί διατάξεις "Με φυλάκισιν ή με χρηματικήν ποινήν ή και δι' αμφοτέρων των ποινών τούτων τιμωρούνται:" "1. Όποιος απαιτεί ή εισπράττει κατά τη χονδρική ή λιανική πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών ποσά ή αμοιβές που υπερβαίνουν, προκειμένου για είδη και υπηρεσίες της κατηγορίας του ελεγχόμενου κέρδους, την καθορισμένη ανώτατη τιμή ή το καθορισμένο ανώτατο ποσοστό εμπορικού ή επαγγελματικού κέρδους, τιμωρείται μόνο με διοικητικό πρόστιμο δύο τοις εκατό (2%) επί του κύκλου εργασιών του τελευταίου 12μήνου, που πραγματοποιεί η επιχείρηση από το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία και στο συγκεκριμένο σημείο πώλησης όπου διαπιστώθηκε η παράβαση. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ανά προϊόν ή υπηρεσία. Αν, από τα στοιχεία που κατά το νόμο υποχρεούται ο παραβάτης να τηρεί, δεν είναι αντικειμενικά δυνατόν να υπολογισθεί ο ανωτέρω κύκλος εργασιών, επιβάλλεται το πρόστιμο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά προϊόν ή υπηρεσία". "2. Όποιος επιδιώκει ή επιτυγχάνει τιμές που δεν ανταποκρίνονται στην αξία του προϊόντος, λόγω ελλιπούς στάθμισης ή μέτρησης, πώλησης ειδών κατώτερης ποιότητας σε τιμή που αρμόζει σε ανώτερη ποιότητα ή ατελούς εψήσεως ή παρασκευής, συνυπολογισμού βάρους περιτυλίγματος ή συσκευασίας, όπου αυτό απαγορεύεται, ή χρήσης περιτυλίγματος βάρους ανώτερου του καθοριζόμενου, όπου επιτρέπεται η χρήση περιτυλίγματος, καθώς και οποιουδήποτε άλλου τεχνάσματος αντίστοιχης φύσης, τιμωρείται μόνο με διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ". "3. Όποιος πραγματοποίησε συναλλαγή με όποιον υποπίπτει σε παράβαση των παραγράφων 1 ή 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πραγματοποίησε τη συναλλαγή αυτή προς εμπορία και εν γνώσει των ενεργειών του παραβάτη, τιμωρείται μόνο με διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ". "4. Όποιος αγοράζει ή μεταπωλεί, με οποιονδήποτε τρόπο και έχει σκοπό το κέρδος, προϊόντα και υπηρεσίες της κατηγορίας του ελεγχόμενου κέρδους σε τιμές που υπερβαίνουν την καθορισμένη ανώτατη τιμή ή το καθορισμένο ανώτατο ποσοστό εμπορικού ή επαγγελματικού κέρδους, τιμωρείται μόνο με διοικητικό πρόστιμο δύο τοις εκατό (2%) επί του κύκλου εργασιών του τελευταίου 12μήνου, που πραγματοποιεί η επιχείρηση από το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία και στο συγκεκριμένο σημείο πώλησης όπου διαπιστώθηκε η παράβαση. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ανά προϊόν ή υπηρεσία. Αν, από τα στοιχεία που κατά το νόμο υποχρεούται ο παραβάτης να τηρεί, δεν είναι αντικειμενικά δυνατόν να υπολογισθεί ο ανωτέρω κύκλος εργασιών, θα επιβάλλεται το πρόστιμο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά προϊόν ή υπηρεσία". 5. Οι κατά ξηράν και θάλασσαν αγωγιάται, πλοιοκτήται, εφοπλισταί και πλοίαρχοι, εξιούντες διόδια ή κόμιστρα υπερβαίνοντα τας δια συμβάσεως ή υπό αρμοδίων αρχών, οριζομένας τιμάς ή ανώτατον ποσοστόν κέρδους ή ενέχοντα υπερβολικόν κέρδος λαμβανομένων υπ' όψιν των εν γένει περιστάσεων υφ' ας διεξάγωνται αι κατά ξηράν ή θάλασσαν μεταφοραί. Αγωγιάτης θεωρείται πας όστις επί μισθώ (αμοιβή) δέχεται να μεταφέρη εις ωρισμένον τόπον πρόσωπα ή πράγματα ή και αμφότερα είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' άλλων παρενθέντων προσώπων δι' οιουδήποτε μέσου ή οιασδήποτε δυνάμεως, ως κόμιστρα δε ή διόδια θεωρούνται παν ό,τι λαμβάνουσι τα ανωτέρω πρόσωπα (αγωγιάται κλπ) προς εκτέλεσιν της συμβάσεως μεταφοράς (αμοιβή, δαπάνη δια μεταφοράν και φύλαξιν, εκφόρτωσιν, έξοδα υπερημερίας, και γενικώς πάσα αμοιβή ή δαπάνη προς εκτέλεσιν συμβάσεως). 6. Οι ιδιοκτήται, εκμισθωταί ή διευθυνταί ξενοδοχείων οικοτροφείων ή παρεμφερών επιχειρήσεων, οι εκμισθωταί βοσκών, λειβαδιών, οίτινες λαμβάνουσι ή αξιούσι μισθώματα πέραν του εκάστοτε τασσομένου ορίου. "7. Όποιος δηλώνει ανακριβώς ή αρνείται να δηλώσει προς το κοινό ή τις αρχές την ποιότητα του είδους, όπου αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις και τον τόπο προέλευσης και παραγωγής των ειδών και όποιος παρέχει στις αρχές ανακριβείς πληροφορίες για τις τιμές αγοραπωλησίας των ειδών ή για τις συναλλαγές μεταξύ των παραγωγών, βιομηχάνων, βιοτεχνών, εμπόρων χονδρικής και λιανικής πώλησης, καθώς και όποιος παρέχει ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες επί του περιεχομένου αυτών, των τιμολογίων, βιβλίων και λοιπών στοιχείων, τιμωρείται και με διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ". 8. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα). "9. Όποιος αναμιγνύει και πωλεί είδη διαφορετικών ποιοτήτων, όπου αυτό απαγορεύεται, τιμωρείται και με διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε τοις εκατό (5%) επί του κύκλου εργασιών του τελευταίου 12μήνου, που πραγματοποιεί η επιχείρηση από το συγκεκριμένο είδος και στο συγκεκριμένο σημείο πώλησης όπου διαπιστώθηκε η παράβαση. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ανά είδος. Αν, από τα στοιχεία που κατά το νόμο υποχρεούται ο παραβάτης να τηρεί, δεν είναι αντικειμενικά δυνατόν να υπολογισθεί ο ανωτέρω κύκλος εργασιών, θα επιβάλλεται το πρόστιμο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ανά είδος". 10. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα). «11. α) Κάθε καταστηματάρχης, εργοστασιάρχης, πρατηριούχος, λιανοπωλητής και γενικά κάθε έμπορος ειδών που: i) κατέχει ψευδή όργανα μέτρησης, όπως αυτά ορίζονται με σχετική υπουργική απόφαση, ii) μεταχειρίζεται όργανα μέτρησης, άλλα από τα κατά νόμο προβλεπόμενα ακόμη και αν διατηρούνται σε καλή κατάσταση, iii) αποποιείται τη μέτρηση ή ζύγιση και ίν) πωλεί με το μέτρο είδη, των οποίων η πώληση προβλέπεται να γίνεται σε βάρος, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο μηδέν κόμμα δύο τοις εκατό (0,2%) επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης και σε περίπτωση νέας επιχείρησης, επί του κύκλου εργασιών που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τη στιγμή διαπίστωσης της παράβασης. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το διπλάσιο του ελάχιστου προστίμου που προβλέπεται στις παραγράφους 1 ή 4 του άρθρου 30 του Αγορανομικού Κώδικα. Με το ίδιο πρόστιμο τιμωρείται όποιος εισάγει, κατασκευάζει όργανα μέτρησης άλλα από τα κατά νόμο προβλεπόμενα ή τα μετατρέπει σε ψευδή. Τα ψευδή όργανα μέτρησης κατάσχονται και καταστρέφονται. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται τα όργανα που διενεργούν την κατάσχεση, τη διαδικασία καταστροφής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με την τύχη των ψευδών οργάνων μέτρησης. β) Ειδικά στα πρατήρια υγρών καυσίμων, η τοποθέτηση οργάνου ή υποστηρικτικών μέσων οργάνου καταδολίευσης ή αλλοίωσης του αποτελέσματος των μετρήσεων των αντλιών θεωρείται ως μετατροπή οργάνου μέτρησης σε ψευδές. Το όργανο καταδολίευσης ή αλλοίωσης και τα τυχόν υποστηρικτικά μέσα κατάσχονται και στον παραβάτη επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο για κάθε επηρεαζόμενη αντλία ίσο με το διπλάσιο του υπολογιζόμενου ποσοστού απόκλισης κάθε αντλίας χωριστά επί του ποσού συμμετοχής της στο συνολικό κύκλο εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης και σε περίπτωση νέας επιχείρησης, επί του κύκλου εργασιών που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τη στιγμή διαπίστωσης της παράβασης. Σε περίπτωση που το ποσοστό απόκλισης ή το ποσό συμμετοχής στο συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί για κάθε επηρεαζόμενη αντλία, τότε η παράβαση τιμωρείται με αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο δύο τοις εκατό (2%) για κάθε επηρεαζόμενη αντλία επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης και σε περίπτωση νέας επιχείρησης, επί του κύκλου εργασιών που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τη στιγμή διαπίστωσης της παράβασης. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, ανά επηρεαζόμενη αντλία. γ) Τα δύο τελευταία εδάφια της ως άνω παραγράφου β' εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις επέμβασης στις καλωδιώσεις, στις συνδεσμολογίες και στις σωληνώσεις της αντλίας ή του ενδείκτη. δ) Στην περίπτωση της παραγράφου β' επιβάλλονται και οι προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο ποινικές κυρώσεις. Παράλληλα, αφαιρείται υποχρεωτικά οριστικά η άδεια λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης, με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, της πράξης χαρακτηριζόμενης ως σοβαρής παράβασης των όρων χορήγησης της σχετικής άδειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 6 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95 Α'). Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η ελεγκτική αρχή αποστέλλει το φάκελο της υπόθεσης συνοδευόμενο από σχετική εισηγητική έκθεση, στην αδειοδοτούσα αρχή, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της παράβασης. Από την ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω απόφασης και για έξι μήνες δεν επιτρέπεται, καθ' οιονδήποτε τρόπο, η λειτουργία παρόμοιας επιχείρησης στον ίδιο χώρο. Επίσης, δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας παρόμοιας επιχείρησης στον ίδιο χώρο σε σύζυγο ή σε πρόσωπα έχοντα μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένεια με τον δικαιούχο της άδειας, εφόσον ο χώρος ή οι εγκαταστάσεις είναι ιδιοκτησίας του παραβάτη και η ιδιοκτησία παραμένει σε αυτόν. ε) Η συμμετοχή στη διάπραξη του αδικήματος της παραγράφου β' τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο κατ' ελάχιστον πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ επιφυλασσομένης και της επιβολής των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, εφόσον η συμμετοχή συνίσταται στην εγκατάσταση του μηχανισμού καταδολίευσης ή αλλοίωσης.» 12. Οι μη συμμορφούμενοι με τας υπό της αρμόδιας χημικής υπηρεσίας οδηγίας, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις, δι' ως καθορίζονται οι όροι ους δέον να πληρώσι τα εις κατανάλωσιν προσφερόμενα εδώδιμα και ποτά, ως και τα αντικείμενα χρήσεως και οι όροι οίτινες δέον να τηρώνται κατά την κατεργασίαν και την συντήρησιν αυτών προς φύλαξιν της δημοσίας υγείας και αποφυγήν απάτης των αγοραστών. 13. Οστις καταστρέφει, βλάπτει, θέτει εις κυκλοφορίαν, αναλίσκει, εξάγει, μεταφέρει, αλλοιοί ή δι' οιουδήποτε μέσου υφαιρεί από τας αρχάς τρόφιμα ή άλλα είδη, τα οποία κατά τας διατάξεις του παρόντος Νόμου κατεσχέθησαν ή ων απηγορεύθη, η κυκλοφορία, κατανάλωσις, εξαγωγή ή μεταφορά. "14. Όποιος εμποδίζει τον, από τους αρμόδιους υπαλλήλους, ασκούμενο έλεγχο, ή αρνείται με οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους τα κατεχόμενα τιμολόγια αγοραπωλησίας και άλλα έγγραφα, από τα οποία διαπιστώνεται η τιμή αγοραπωλησίας, το κόστος κτήσης ή παραγωγής των αγαθών (κοστολόγια) και κάθε άλλο έξοδο ή στοιχείο και προέλευση των ειδών, τιμωρείται και με διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ". 15. Οι οπωσδήποτε παραβαίνοντες τας κατά τον παρόντα νόμον εκδιδομένας αγορανομικάς διατάξεις και άλλας Αστυνομικάς Διατάξεις ρυθμιζούσας αγορανομικά αντικείμενα. 16. Οι αρνούμενοι να προβώσιν εις την κατά το άρθρ. 22 δήλωσιν, οι ανακριβώς δηλούντες, οι οπωσδήποτε αρνούμενοι να παρασχώσι πάσαν υπό των Αρχών αιτουμένην σχετικήν πληροφορίαν, οι μη παρέχοντες αυτήν εντός της ταχθείσης προθεσμίας, οι οπωσδήποτε διαθέτοντες είδη, ων απηγορεύθη η ελευθέρα διάθεσις, οι παραβαίνοντες οιονδήποτε όρον τιθέμενον υπό των αυτών αρχών και οι οπωσδήποτε παραβαίνοντες τας διατάξεις των άρθρων 5 (παρ. 2) και 22. 17. Οι σιτοπαραγωγοί, σιτέμποροι, κτηνοτρόφοι, ζωέμποροι, τυροκόμοι, παραγωγοί και έμποροι ελαίου και άλλων προϊόντων βιοτικών αναγκών, οίτινες δολίως μεταβιβάζουσι δια συμβολαίων ή προφορικών συμφωνιών είδη του εμπορίου των βιομηχανίας ή της παραγωγής αυτών, επί σκοπώ να αποφύγωσι τας επιβαλλομένας αυτοίς ανωτάτας τιμάς ή ποσοστά κέρδους ή όρους απαγορεύοντας την εξαγωγήν, τας προπωλήσεις, προαγοράς και αγοράς, τα παρακρατήματα και πάντα περιοριστικών όρον, επιβαλλόμενον αυτοίς εκ γενικωτέρου συμφέροντος ή εκ τοπικών αναγκών. Εαν η τοιαύτη ενέργεια εγένετο κατά συνεννόησιν και προέκυψεν εντεύθεν έλλειψις ή απόκρυψις τροφίμων ή και άλλων ειδών βιοτικών αναγκών, τούτο αποτελεί ιδιαιτέραν επιβαρυντικήν περίστασιν. 18. Οστις, επί τω σκοπώ συγκαλύψεως αγορανομικού τίνος αδικήματος, ή όπως επιτύχη καθορισμόν επωφελούς τιμής, αποκρύπτει τα εμπορικά αυτού βιβλία ή παρουσιάζει βιβλία ή στοιχεία παραποιημένα ή περιέχοντα ψευδείς ενδείξεις, εάν η πράξις δεν τιμωρείται βαρύτερον κατ' άλλην διάταξιν. 19. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα). "20. Για τα αντικείμενα, τις παροχές και λοιπά είδη βιοτικής ανάγκης, που κάθε φορά χαρακτηρίζονται και είναι καταταγμένα στην αγορανομική κατηγορία των ελεγχομένων για υπερβολικό κέρδος, η επίτευξη ή επιδίωξη τέτοιου κέρδους τιμωρείται και με διοικητικό πρόστιμο 2% επί του κύκλου εργασιών του τελευταίου 12μήνου που πραγματοποιεί η επιχείρηση από το συγκεκριμένο προϊόν και στο συγκεκριμένο σημείο πώλησης όπου διαπιστώθηκε η παράβαση. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Εάν δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί ο ανωτέρω κύκλος εργασιών, τότε επιβάλλεται το πρόστιμο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά προϊόν".

Αρθρο: 31 Ημ/νία: 18.06.2008 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Σχόλια Η εντός " " φράση στην αρχή του παρόντος άρθρου τίθεται όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 2 ΝΔ 69/1974 (ΦΕΚ Α' 268). Προηγουμένως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 2 άρθρου 1 ΝΔ 218/1973 (ΦΕΚ Α' 270), το οποίο άρθρο 1 καταργήθηκε με το άρθρο 1 ΝΔ 69/1974. ========== Οι παρ. 1 και 2 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 ΝΔ 218/1973. ========== Oι παρ. 4 και 5 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 2 του Ν. 3668/2008 (ΦΕΚ Α' 115). - Οι παρ. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17 και 18 καταργήθηκαν με την παρ. 1β άρθρου 14 Ν. 3668/2008 (ΦΕΚ Α' 115). Κείμενο Αρθρου "Με φυλάκιση και με χρηματικήν ποινήν τιμωρούνται:" "1. Οστις, ανεξαρτήρως διωκομένου σκοπού, καταστρέφει παρακαταθήκας και αποταμιεύματα οιωνδήποτε ειδών βιοτικής ανάγκης και γενικώς αντικειμένων παντός είδους εξυπηρετούντων βιοτικάς ανάγκας, αδιακρίτως αγορανομικής κατηγορίας εις ην υπάγονται, περιορίζει την παραγωγήν ή το εμπόριον αυτών, προβαίνει εις τεχνάσματα ή άλλας αθεμίτους ενέργειας. Εις τας περιπτώσεις ταύτας περιλαμβάνεται επίσης: α) η καθ' οιονδήποτε τρόπον σκοπουμένην συγκέντρωσις προϊόντων (ενός ή πλειόνων), β) η απόκρυψις εν μέρει ποσότητος εξ αυτών και η αγορά μεγάλων ποσοτήτων τοιούτων". "2. Οστις, παρακρατεί αντικείμενα εκ των εν τη προηγουμένη παραγράφω αναφερομένων, άτινα παρήχθησαν ή απεκτήθησαν υπ' αυτού επί σκοπώ απαλλοτριώσεως. Ως παρακράτησις ιδία θεωρείται και η απόκρυψις ή άρνησις πωλήσεως και η καθ' οιονδήποτε τρόπον μη θέσις εις κυκλοφορίαν των αντικειμένων τούτων". 3. Ο διατηρών ξενοδοχείον ύπνου, όστις αποκρύπτει την ύπαρξιν εν αυτώ κενών δωματίων. Ως κενόν δωμάτιον νοείται πας διαθέσιμος χώρος προωρισμένος δι' ενοίκησιν πελατών και πάσα εν τίνι δωματίω ελευθέρα (μη μεμισθωμένη) κλίνη. "4. α. Όποιος παραποιεί ή νοθεύει είδη βιοτικής ανάγκης, πλην τροφίμων, που προορίζονται για εμπορία τιμωρείται και με διοικητικό πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, πέραν των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις. Ειδικά για τα προϊόντα πετρελαιοειδών το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. β. Όποιος κατέχει προς εμπορία ή πωλεί τρόφιμα μη ασφαλή - ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τιμωρείται και με διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τη νομοθεσία περί τροφίμων". "5. Όποιος, χωρίς να συμμετέχει στο αδίκημα της παραγράφου 4α του παρόντος άρθρου, εν γνώσει του κατέχει προς εμπορία, πωλεί, θέτει σε κυκλοφορία ή παραδίδει για χρήση άλλου είδη βιοτικής ανάγκης πλην τροφίμων, παραποιημένα ή νοθευμένα, τιμωρείται και με διοικητικό πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, πέραν των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις. Ειδικά για τα προϊόντα πετρελαιοειδών το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ". 6. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα). 7. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα). 8. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα). 9. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα). 10. Οστις, έχων την υποχρέωσιν να διαθέση κατά καθωρισμένον υπό του νόμου ή της αρχής τρόπον τα εμπορεύματα, τα οποία κατέχει προς εμπορίαν, διαθέτει ταύτα κατά διάφορον τρόπον. 11. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα). 12. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα). 13. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα). 14. Ο εν αγνοία του αγοραστού πωλών κρέας εκ ζώου, όπερ κατά τας εν Ελλάδι συνηθείας δεν θεωρείται βρώσιμον. 15. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα). 16. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα). 17. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα). 18. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

Αρθρο: 32 Ημ/νία: 18.06.2008 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Σχόλια Η εντός " " φράση στην αρχή του παρόντος άρθρου τίθεται όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 2 ΝΔ 69/1974 (ΦΕΚ Α' 268). Προηγουμένως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 3 άρθρου 1 ΝΔ 218/1973 (ΦΕΚ Α' 270), το οποίο άρθρο 1 καταργήθηκε με το άρθρο 1 ΝΔ 69/1974. ========== Οι παρ. 5, 6 και 7 προστέθηκαν με το άρθρο 2 ΝΔ 218/1973 (ΦΕΚ Α' 270). ========== Η παρ. 8 προστέθηκε με το άρθρο 10 Ν 802/1978 (ΦΕΚ Α' 121). ========== Οι παρ. 1, 2 και 3 καταργήθηκαν με την παρ. 1γ άρθρου 14 Ν. 3668/2008 (ΦΕΚ Α' 115). - Οι παρ. 4 και 5 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 5 άρθρου 2 Ν. 3668/2008 (ΦΕΚ Α' 115). - Η παρ. 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 1 Ν. 3668/2008 (ΦΕΚ Α' 115). - Σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρου 1 Ν. 3668/2008, τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος ορίζονται στο διπλάσιο, αν εντός ενός (1) έτους το ίδιο πρόσωπο τελέσει εκ νέου την ίδια παράβαση. Ο διπλασιασμός υπολογίζεται επί του αμέσως προηγούμενου επιβληθέντος προστίμου. Κείμενο Αρθρου "Με φυλάκισιν τουλάχιστον τριών μηνών και με χρηματικήν ποινήν τιμωρούνται:" 1. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα). 2. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα). 3. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα). "4. Όποιος πωλεί ή κατέχει προς πώληση ή διανέμει για κατανάλωση τρόφιμα μη ασφαλή - επιβλαβή για την υγεία, τιμωρείται ποινικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τη νομοθεσία περί τροφίμων. Εάν από την παράνομη ως άνω πράξη επέλθει ο θάνατος ή βλάβη της υγείας κάποιου προσώπου, εφαρμόζονται για το αποτέλεσμα αυτό οι εκάστοτε ισχύουσες οικείες ποινικές διατάξεις". "5. Όποιος παραδίδει για χρήση, παρασκευάζει, κατέχει ή θέτει σε κυκλοφορία σπορέλαια, τα οποία εξεταζόμενα χημικώς δεν παρέχουν με σαφήνεια τις γενόμενες ή ειδικές αυτών αντιδράσεις ταυτότητας, που εφαρμόζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους, τιμωρείται ποινικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και με διοικητικό πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, πέραν των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις". "6. Όποιος απαιτεί ή εισπράττει τίμημα υψηλότερο εκείνου που αναγράφεται στις πινακίδες, τιμοκαταλόγους και τιμολόγια, τιμωρείται μόνο με διοικητικό πρόστιμο ως εξής: α) Χιλίων (1.000) ευρώ όταν η παράβαση διαπιστώνεται σε ένα (1) είδος. β) Δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά είδος, όταν η παράβαση διαπιστώνεται σε δύο (2) έως πέντε (5) διαφορετικά είδη. γ) Τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ανά είδος, όταν η παράβαση διαπιστώνεται σε έξι (6) έως δέκα (10) διαφορετικά είδη. δ) Τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ ανά είδος, όταν η παράβαση διαπιστώνεται σε περισσότερα από δέκα (10) διαφορετικά είδη". "7. Οστις, πωλών αγαθά, απαιτεί ή υποχρεώνει τον αγοραστήν εις την συναγοράν υπό τούτου και ετέρου είδους μη ζητουμένου υπ' αυτού". "8. Οστις καθ' οιονδήποτε τρόπον παραβαίνει τας εκδιδομένας, συμφώνως το άρθρ. 57α του παρόντος Νόμου, αποφάσεις του Υπουργού Εμπορίου ή των οικείων Νομαρχών, δι' ων επιβάλλεται το μέτρον της απαγορεύσεως λειτουργίας Επιχειρήσεως".

Αρθρο: 33 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Κείμενο Αρθρου Εάν αι εν τοις άρθροις 30, 31 και 32 παραβάσεις ετελέσθησαν εξ αμελείας επιβάλλεται φυλάκισης το πολύ εξ μηνών ή χρηματική ποινή.

Αρθρο: 34 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΩΝ Κείμενο Αρθρου Τα μηχανήματα και σκεύη, τα χρησιμοποιούμενα προς νοθείαν η παραποίησιν ειδών βιοτικών αναγκών και τα επικίνδυνα οπωσδήποτε εις την αρμόδιαν δημόσιαν υγείαν ή ακατάλληλα προς χρήσιν είδη κατάσχονται και καταστρέφονται, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των γενικών περί κατασχέσεως και εκποιήσεως διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Αρθρο: 35 Ημ/νία: 18.06.2008 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Σχόλια Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 άρθρου 1 Ν. 3668/2008 (ΦΕΚ Α' 115). - Σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρου 1 Ν. 3668/2008, τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος ορίζονται στο διπλάσιο, αν εντός ενός (1) έτους το ίδιο πρόσωπο τελέσει εκ νέου την ίδια παράβαση. Ο διπλασιασμός υπολογίζεται επί του αμέσως προηγούμενου επιβληθέντος προστίμου. Κείμενο Αρθρου "1. Κάθε βιομήχανος, βιοτέχνης, πρατηριούχος και γενικά έμπορος, ο οποίος: α) δεν κατέχει και δεν εκδίδει τιμολόγιο για τα αγοραζόμενα και προς εμπορία πωλούμενα είδη, β) δεν αναγράφει στα τιμολόγια τον τίτλο και τη διεύθυνση του καταστήματος, το ονοματεπώνυμο του πωλητή και αγοραστή, το αντικείμενο, το είδος, την τιμή κατά συνήθη μονάδα (βάρος, μέτρο, τεμάχιο), τη συνολική ποσότητα και αξία, την ποιότητα, όπου αυτή επιβάλλεται από άλλες διατάξεις, την προέλευση, την επωνυμία του είδους, εφόσον υπάρχει, την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αγοραστή και το τιμολόγιο δεν φέρει την υπογραφή του πωλητή, γ) δεν παραδίδει στον αγοραστή έμπορο τιμολόγιο και δεν το επιδεικνύει στις ελεγκτικές αρχές, αν το ζητήσουν και δ) δεν εκδίδει τιμολόγιο σε κάθε αγοραστή, τιμωρείται μόνο με διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται από τη φορολογική νομοθεσία. Επί των παραπάνω διαπιστουμένων παραβάσεων, ενημερώνονται αμέσως οι αρμόδιες φορολογικές αρχές". 2. Εν περιπτώσει ενεργείας αγοραπωλησίας ημιχονδρικής ή λιανικής υπό εμπόρου χονδρικής ή ημιχονδρικής πωλήσεως, επιτρέπεται εις τούτον η επίτευξις του ποσοστού κέδρους μόνον ημιχονδρικής ή λιανικής πωλήσεως. 3. Επί των αγοραπωλησίων των παντός είδους τροφίμων, μεταξύ των παραγωγών (δια τα εγχώρια προϊόντα) ή εισαγωγέων (δια τα εκ του εξωτερικού εισαγόμενα) και των εμπόρων ημιχονδρικής ή λιανικής πωλήσεως, δεν αναγνωρίζεται ποσοστόν κέδρους εις πλείονας των ακολούθων εμπόρων: α) εάν εμπόρον χονδρικής ή ημιχονδρικής πωλήσεως εν τω τόπω της παραγωγής ή εισαγωγής (δια το εκ του εξωτερικού τοιαύτα είδη). β) ένα έμπορον χονδρικής ή ημιχονδρικής πωλήσεως εν τω τόπω της καταναλώσεως και γ) τους εν τω τόπω της καταναλώσεως εμπόρους λιανικής πωλήσεως. Δι' αγορανομικής διατάξεως εκδιδομένης υπό του Υπουργού Εφοδιασμού δύναται να υπαχθώσι και άλλα αντικείμενα βιοτικών αναγκών εν γένει εις την διάταξιν της παρούσης παραγράφου. 4. Ο Υπουργός Εφοδιασμού ή ο αρμόδιος Εισαγγελεύς δύναται εκάστοτε να παραγγέλλη την υπό των αρμοδίων υπαλλήλων αρμοδιότητος Αγορανομίας και υπό παντός ανακριτικού υπαλλήλου θεώρισιν των κοστολογίων ή στελεχών τιμολογίων ή εμπορικών βιβλίων κλπ. Οι υπάλληλοι ούτοι υποχρεούνται εις την τήρησιν εχεμυθείας κατά τους όρους των άρθρων 16 του νόμου 146 και 63 του Νόμου 2190. 5. Πάσα ετέρα συναφής προς τα ανωτέρω υποχρέωσις και λεπτομέρεια ρυθμίζεται δι' αγορανομικής διατάξεως κατά τα άρθρα 1 και 2 του παρόντος νόμου.

Αρθρο: 36 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ, ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Σχόλια Η παρ. 2 καταργήθηκε με την παρ. 1 άρθρου 3 Ν. 1401/1983 (ΦΕΚ Α' 159). Κείμενο Αρθρου 1. α) Δια πάσαν παράβασιν των διατάξεων του παρόντος νόμου και των εις εκτέλεσιν αυτού διατάξεων εις τα ξενοδοχεία φαγητού και ύπνου, τα εστιατόρια παντός είδους, οικοτροφεία, ζαχαροπλαστεία, ζυθοπωλεία, παντοπωλεία, μαγειρεία, οινοπωλεία, αρτοποιεία, αρτεργοστάσια, κρεοπωλεία και γενικώς τα καταστήματα, εργοστάσια και εργαστήρια και δημόσια κέντρα (άρθρον 7 παράγραφος 1) τιμωρούνται ως αυτουργοί και εάν συντρέχουν οι όροι της συστάσεως κατά τας διατάξεις του ποινικού νόμου, ο κύριος της επιχειρήσεως, ο διευθυντής και ο επόπτης του εστιατορίου ή ξενοδοχείου και λοιπών ως άνω καταστημάτων, εργοστασίων, εργαστηρίων κλπ., β) δια πάσαν δε παράβασιν των περί ανωτάτων τιμών αγορανομικών διατάξεων, ή υπέρβασιν των εν τοις τιμολογίοις των ανωτέρω καταστημάτων κλπ. αναγραφομένων τιμών (και όταν δεν επιβάλλεται νόμω η τήρησις τοιούτων τιμολογίων), οι προειρημένοι και ο εισπράξας ταμίας και οι θαλαμηπόλοι, η υπηρέται, η υπάλληλοι των καταστημάτων, εκτός εάν η παράβασις ετελέσθη υπό μόνου του υπαλλήλου, ο δε προϊστάμενος τούτου μόλις λαβών γνώσιν κατεμήνυσεν εις τας αρχάς τον παραβάτην. Επίσης, εάν ο εισπράξας ταμίας, οι θαλαμηπόλοι, υπηρέται, υπάλληλοι, μη ούσης ωρισμένης δια διατάξεως ανωτάτης τιμής, ενήργησαν συμφώνως τιμολογίω καθορισθέντι υπό του διευθυντού ή επόπτου της επιχειρήσεως, όπερ περιέχει υπερβολικόν κέρδος, τότε απαλλάσσονται ούτοι πάσης διώξεως ευθύνονται δε μόνον οι εν τω στοιχ. α' αναφερόμενοι. 2. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

Αρθρο: 37 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΝΟΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Σχόλια Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 3 Ν. 1401/1983 (ΦΕΚ Α' 159). Κείμενο Αρθρου 1. Δια πάσαν εις τα εν τω προηγουμένω άρθρω καταστήματα, εργοστάσια, εργαστήρια κλπ. νοθείαν ή παραποίησιν τροφίμων, φαγητού και λοιπών ειδών, ή χρησιμοποίησιν υλικών, κρεάτων, ιχθύων και παντός ετέρου είδους εν αποσυνθέσει, επιβλαβών ή στερουμένων θρεπτικών ουσιών ή ηλαττωμένης αξίας, ως αυτουργοί τιμωρούνται, και αν δεν συντρέχουν οι όροι της συστάσεως, ο κύριος των επιχειρήσεων, ο διευθυντής, ο επόπτης του ξενοδοχείου ή εστιατορίου ή παντός ετέρου καταστήματος, εργαστηρίου ή εργοστασίου, ο μάγειρας, ο υπομάγειρας και πας εν ουτοίς βοηθός και γενικώς το εργατικόν προσωπικόν, εάν δεν καταγγείλωσι την πράξιν και τον παραβάτην εγκαίρως, ώστε να αποτραπή η πώλησις ή χρησιμοποίησις των τοιούτων εδεσμάτων και τροφίμων υπό του κοινού. Η πράξις τιμωρείται και προ οιασδήποτε χρησιμοποιήσεως, εφ' όσον πάντες οι ανωτέρω υπεύθυνοι δεν σπεύσωσι προς πάσης χρησιμοποιήσεως να προβώσιν εις την καταστροφήν των ανωτέρω ειδών. "2. Οι διατάξεις της παρ. 1 στοιχ. β του άρθρου 36 που προβλέπουν απαλλαγή από την ευθύνη εφαρμόζονται και στις περιπτώσει του άρθρου αυτού".

Αρθρο: 38 Ημ/νία: 18.06.2008 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ,ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Σχόλια Tα εντός " " εδάφια, στο τέλος της παρ. 1, στο τέλος της παρ. 2, στο τέλος της παρ. 3 και στο τέλος της παρ. 5 προστέθηκαν με την παρ. 4 άρθρου 1 Ν. 3668/2008 (ΦΕΚ Α' 115). - Σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρου 1 Ν. 3668/2008, τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις παρ. 1, 2, 3 και 5 του παρόντος ορίζονται στο διπλάσιο, αν εντός ενός (1) έτους το ίδιο πρόσωπο τελέσει εκ νέου την ίδια παράβαση. Ο διπλασιασμός υπολογίζεται επί του αμέσως προηγούμενου επιβληθέντος προστίμου. - Οι παρ. 7 και 8 καταργήθηκαν με την παρ. 1δ άρθρου 14 Ν. 3668/2008 (ΦΕΚ Α' 115). Κείμενο Αρθρου 1. Πας διατηρών ζυθοπωλείον, οικοτροφείον, γαλακτοπωλείον (συμπεριλαμβανομένων και των κατασκευαζόντων φαγητά), ζαχαροπλαστείον ή παρόμοια καταστήματα, δημόσιον θέαμα ή κέντρον εν ω παρέχεται οιονδήποτε είδος τροφής, ποτόν, ζαχαροπλαστικής ή διατηρών καθ' οιονδήποτε τρόπον εν δημοσίω θεάματι τοιούτον κατάστημα ή πρατήριον υποχρεούται: α) Να έχη αναρτημένας σταθερώς, εις καταφανή μέρη του καταστήματος και του τόπου του δημοσίου θεάματος και εις απάσας τας αιθούσας αυτού, πινακίδας εν αις ν' αναγράφωνται ευδιακρίτως το ονοματεπώνυμον των προϊσταμένων της επιχειρήσεως, η επωνυμία ταύτης, παν υπ' αυτού πωλούμενον η κατεχόμενον προς πώλησιν είδος, η ποιότης, προέλευσις και η τιμή πωλήσεως αυτού κατά συνήθη μονάδα (βάρος, μέτρον, τεμάχιον). β) Να διατηρή προς χρήσιν την πελατείας τιμολόγια υπογεγραμμένα υπό των προϊσταμένων της επιχειρήσεως, και εμφαίνοντα τα αυτά ως και εν ταις πινακίσι στοιχεία. Τα εστιατόρια, ζυθοεστιατόρια και μαγειρεία δέον να τηρώσι μόνον τα κατά το εδαφιον β' τιμολόγια. "Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου τιμωρείται μόνο με διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ". 2. Πας διατηρών οιονδήποτε κατάστημα, πρατήριον, εργοστάσιον, εργαστήριον πλην των εν τη προηγουμένη πραγράφω 1, ένθα πωλεί οιονδήποτε είδος βιοτικής ανάγκης και έχων οπωσδήποτε εν τη κατοχή του τοιαύτα είδη, υποχρεούται: α) Να έχη τοποθετημένην επί εκάστου είδους πινακίδα εμφαίνουσαν την ποιότητα, προέλευσιν και τιμήν πωλήσεως κατά συνήθη μονάδα (βάρος, μέτρον, τεμάχιον). Εν περιπτώσει καθ' ην ως εκ του είδους του αντικειμένου είναι αδύνατος η συγκρότησις πινακίδος υπό τούτου τοποθετείται πινακίς εν τω μέρει (ψυγείον, δοχείον κλπ.) όπου είναι τούτο τοποθετημένον προς πώλησιν. Κατά τας περιπτώσις του παρόντος εδαφίου επιβάλλεται υποχρέωσις αναρτήσεως στεθερώς πινακίδων εμφαινουσών το ονοματεπώνυμον των προϊσταμένων της επιχειρήσεως και την επωνυμίαν ταύτης, ή β) Να έχη σταθερώς αναρτημένας εις καταφανή μέρη του καταστήματος του και εις το απάσας τας αιθούσας αυτού πινακίδας ως εν τω εδαφίω α' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Η κατά την παρούσαν παράγραφον υποχρέωσις επιβάλλεται και εις τους στασίμους (μη όντας καταστηματάρχας) και τους πλανόδιους πωλητάς ειδών βιοτικών αναγκών. "Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου τιμωρείται μόνο με διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ". 3. Η αυτή υποχρέωσις αναρτήσεως πινακίδων εις πάντα τα δωμάτια, αιθούσας επιβάλλεται και εις τους διατηρούντας ξενοδοχείο ύπνου, ενοικιαζόμενα δωμάτια (πανσιόν) και παρόμοια καταστήματα, όσον αφορά το μίσθωμα εκάστης κλίνης ή δωματίου και γενικώς πάσης παροχής ή υπηρεσίας, ως και το τίμημα παντός παρεχομένου εν αυτοίς είδους. "Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου τιμωρείται μόνο με διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ". 4. Αι κατά τας προηγουμένας παραγράφους υποχρεώσεις επιβάλλονται και όταν τα εν αυταίς καταστήματα κλπ. λειτουργούσιν εντός παντός είδους οχήματος, πλοίου η μεταφορικού μέσου. 5. Πας εκμισθών υπηρεσίας πληρούσας απαραιτήτως βιοτικάς ανάγκας, υποχρεούται να έχη σταθερώς αναρτημένας πινακίδας εις καταφανές μέρος του καταστήματός του ή του γραφείου του, εμφαινούσας τα τιμάς, ανθ' ων παρέχει τας υπηρεσίας ταύτας και να χορηγή εις πάντα πελάτην επί τη αιτήσει του τιμολόγιον. "Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου τιμωρείται μόνο με διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ". 6. Αι κατά τας προηγούμενας παραγράφους υποχρεώσεις επιβάλλονται είτε υφίσταται καθωρισμένη ανωτάτη τιμή ή ανώτατον ποσοστόν εμπορικού ή επαγγελματικού κέρδους είτε μη. 7. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα). 8. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα). 9. Αι λεπτομέρειαι προς εκτέλεσιν των διατάξεων του παρόντος άρθρου και πάσα ετέρα συναφής υποχρέωσις ρυθμίζεται δι' αγορανομικής διατάξεως κατά τα άρθρα 1-2 του παρόντος νόμου.

Αρθρο: 39 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Κείμενο Αρθρου Η εν τοις κατά το παρόντα νόμον καταστήμασιν, εργαστηρίοις και πάσι τοις Δημοσίας κέντροις, ή καταστήμασιν εις εξυπηρέτησιν του κοινού προωριμένοις παράβασις των όρων της Υγιεινής και καθαριότητος, των δια των κειμένων διατάξεων κεκανονισμένων, διώκεται και τιμωρείται κατά τας ειδικάς περί ταύτης διατάξεις.

Αρθρο: 40 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΑΘΕΜΙΤΟ ΚΕΡΔΟΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Κείμενο Αρθρου 1. Εργοστασιάρχαι, χειροτέχναι, διευθυνταί, προϊστάμενοι και αντιπρόσωποι Βιομηχανικών ή εμπορικών επιχειρήσεων πάσης κατηγορίας και προμηθευταί αναλαβόντες ωρισμένας υποχρεώσεις επισιτισμού τροφοδοσίας ή εφοδιασμού καθ' οιονδήποτε τρόπον, εγγράφως ή προφορικώς, δυνάμει του νόμου ή συμβάσεως ειδών βιοτικών αναγκών, διαρκείας ωρισμένης ή ενδεικνυομένης εκ των περιστάσεων και κατά την κρίσιν του δικαστηρίου, απέναντι οιασδήποτε κρατικής ή δημοτικής ή Κοινοτικής αρχής, οίτινες απειλούσιν εγγράφως ή προφορικώς την παύσιν των εργασιών ή την διακοπήν της εκπληρώσεως των αναληφθεισών υποχρεώσεών των, εάν έπραξαν ταύτα, όπως επιδιώξωσι την αύξησιν των καθωρισμένων ή συμπεφωνημένων τιμών ή ποσοστών κέρδους, ή όπως επιτύχωσιν οιονδήποτε αθέμιτον κέρδος ή όρους ευνοϊκωτέρους τιμωρούνται επιφυλασσομένων βαρυτέρων ορισμών του παρόντος άλλου ποινικού νόμου: α) Δια φυλακίσεως τουλάχιστον ενός μηνός και χρηματικής ποινής εάν δεν συνεπορφώθησαν εμπροθέσμως με τας προσκλήσεις ή τας διαταγάς της αρχής. β) Δια φυλακίσεως τουλάχιστον δύο μηνών και χρηματικής ποινής εάν η ως άνω ενέργεια εγένετο κατά συνεννόησιν τριών ή πλειόνων και εντεύθεν προκύψη η παύσις της εργασίας ή η διακοπή της εκπληρώσεως των αναληφθεισών υποχρεώσεων αυτών. 2. Με τας αυτάς ποινάς τιμωρείται πας καθ' οιονδήποτε τρόπον συνεργήσας εν γνώσει εις τας εν τη παρ. 1 του παρόντος άρθρου παραβάσεις, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Κ.Π.Ν..

Αρθρο: 41 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Κείμενο Αρθρου Πας συμμέτοχος εις τας υπό του προηγουμένου άρθρου προβλεπομένας παραβάσεις διευθυντής, σύμβουλος συνεταίρος, διοικητής ανωνύμου εταιρείας ή προϊστάμενος άλλης ιδιωτικής επιχειρήσεως γενικωτέρου σκοπού, τιμωρείται με τας εν τω άρθρω 40 ποινάς και κατά τας εν αυτώ διακρίσεις, απαλλάσσεται όμως πάσης ποινής εάν εγκαίρως και πριν ακόμη επέλθη το εν παρ. 1 εδ. β' του άρθρου 40 αποτέλεσμα, ανακοινώση εις την Αρχήν πάσαν σχετικήν πληροφορίαν, ης έλαβεν γνώσιν, απέχων εμφανώς και δι' εμπράκτου ενεργείας της περαιτέρω συμμετοχής του.

Αρθρο: 42 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ, ΑΙΣΧΟΚΕΡΔΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Κείμενο Αρθρου Με τας εν άρθρω 40 ποινάς και μετά τας εν αυτώ διακρίσεις τιμωρούνται, κατ' επάγγελμα παραγωγοί τροφίμων και γενικώς ειδών βιοτικών αναγκών και πάσης κατηγορίας εμπόροι, βιομήχανοι, βιοτέχναι, αρτοποιοί, αρτεργάται οίτινες παύουσι τας εργασίας προμηθείας ή των παραγωγήν των τοιούτων ειδών βιοτικών αναγκών, επί τω σκοπώ να επιτυχώσι τον καθορισμόν μεγαλυτέρων τιμών ή ποσοστού κέρδους, είτε όρους μη επιτραπέντας αυτοίς υπό της Αρχής, είτε προς αποφυγήν εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος ή άλλων σχετικών Νόμων.

Αρθρο: 43 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΑΠΕΡΓΩΝ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Κείμενο Αρθρου Εν περιπτώσει παύσεως των εργασιών εκ μέρους των εν τοις ανωτέρω άρθροις 40-42 αναφερομένων προσώπων δικαιούται η Κυβέρνησης δια Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει των αρμοδίων Υπουργών: α) να προβαίνη εις την επιστράτευσιν των προσώπων τούτων και β) να καλή τα απεργούντα πρόσωπα να επαναλάβωσι τας εργασίας αυτών εντός 12 ωρών από της προσκλήσεως. Η άρνησις τούτων όπως υπακούσωσιν εις την πρόσκλησιν ταύτην, συνεπάγεται την πρόσκαιρον ή οριστικήν αφαίρεσιν της αδείας ή την απαγόρευσιν ασκήσεως του επαγγέλματος ή επιτηδεύματος διατασσομένων δι' αποφάσεως του Υπουργού Εφοδιασμού ή άλλης αρμοδίας κατά τας κειμένας διατάξεις Αρχής.

Αρθρο: 44 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Κείμενο Αρθρου 1. Η ιδιότης του υπαιτίου παραβάσεως του παρόντος νόμου, ως ανήκοντος εις την αγορανομικήν ή την Αστυνομικήν υπηρεσίαν, θεωρείται κατά την επιμέτρησιν της ποινής πάντοτε ως επιβαρυντική περίστασις. 2. Εν τη εννοία του παρόντος νόμου πρόσωπον ανήκον εις την αγορανομικήν υπηρεσίαν θεωρείται το εντεταλμένον έστω και προσωρινώς: α) οιανδήποτε υπηρεσίαν του επισιτισμού παρά τω αρμοδίω Υπουργείω ή εις οιανδήποτε άλλην συναφή υπηρεσίαν και β) άσκησιν αγορανομικών καθηκόντων.

Αρθρο: 45 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ-ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Κείμενο Αρθρου 1. Αποφάσει του Υπουργού Εφοδιασμού δύναται να διαταχθή έλεγχος διαχειριστικός ή επισιτιστικός επί παντός οργανισμού ή υπηρεσίας ή ευαγούς ιδρύματος. Εν τη αυτή αποφάσει ορίζονται υπό τούτου και οι ελεγκταί. 2. Πας Διευθυντής ή Ταμίας ή Διαχειριστής των εν τη 1η παραγράφω αναφερομένων ευαγών ιδρυμάτων, υπηρεσιών και οργανισμών υποχρεούται όπως θέτη εις την διάθεσιν των ελεγκτών τα βιβλία της διαχειρίσεως και εν γένει παν στοιχείον όπερ ήθελε ζητηθή παρ' αυτών. Οι παραβάται της διατάξεως ταύτης τιμωρούνται δια φυλακίσεως.

Αρθρο: 45Α Ημ/νία: 30.04.1984 Ημ/νία Ισχύος: 30.04.1984 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ Σχόλια Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παρ. Β άρθρου 18 Ν. 1436/1984 (ΦΕΚ Α' 54). Κείμενο Αρθρου "Για τον έλεγχο τήρησης των αγορανομικών νόμων και των αγορανομικών διατάξεων και υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται σε εκτέλεση τους, ύστερα από εντολή του Υπουργού Εμπορίου, οι εντετελμένοι υπάλληλοι των Διευθύνσεων του Υπουργείου Εμπορίου της άλλοτε Γενικής Δ/νσεως Τιμών και Εφοδίων και των περιφερειακών υπηρεσιών έχουν όσες εξουσίες προβλέπονται από το άρθρο 45 του ΠΔ 99/1977 "περί Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων" και όσες προβλέπονται από τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 26 του Νομ. 703/1977 και υποχρεώσεις ανάλογες με εκείνες του άρθρου 27 του ίδιου νόμου. Οι επιτηδευματίες έχουν όλες τις ευθύνες και υπόκεινται σε όλες τις ποινικές και άλλες κυρώσεις που προβλέπονται από την παραπάνω νομοθεσία".

Αρθρο: 46 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΗ Σχόλια *** Το παρόν άρθρο θεωρείται ότι καταργήθηκε βάσει της παρ. 1 άρθρου 473 Π.Κ. (Γνωμ. Εισαγγελέως ΑΠ 33/1954). Κείμενο Αρθρου *** (Βλέπε Σχόλια) Εν περιπτώσει διπλής υποτροπής του καταδικασθέντος δι' αγορανομικόν αδίκημα εκ δόλου πραχθέν, επιβάλλεται ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνών συν τη χρηματική τοιαύτη.

Αρθρο: 47 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Κείμενο Αρθρου 1. Εν περιπτώσει καταδίκης δι' αδίκημα προβλεπόμενον υπό του παρόντος Νόμου το Δικαστήριον, λαμβάνον υπ' όψει την βαρύτητα της παραβάσεως, δύναται να διατάσση την δαπάνη του καταδικασθέντος δημοσίευσιν της αποφάσεως εις δύο τουλάχιστον ημερησίας εφημερίδος του τόπου της εκτελέσεως της πράξεως ή εν ελλείψει τοιούτων εις τας εν τη πρωτευούση του νόμου εκδιδομένας. Το ποσόν της δαπάνης ταύτης ορίζεται εν τη ιδία καταδικαστική αποφάσει και εισπράττεται ως έξοδον της δίκης ως και αι κατά της περιουσίας ποιναί. 2. Την αυτήν δημοσίευσιν δύναται να διατάσση το Δικαστήριον τη αιτήσει του κατηγορηθέντος εις περίπτωσιν αθωώσεως. Το ποσόν και της δαπάνης ταύτης ορίζεται ως ανωτέρω και καταβάλλεται εις την δημοσιεύσασαν εφημερίδα υπό του κατά το ΝΔ 12/8/1926 (κυρωθέν δια του Νόμου 3860) Ταμείου Αρτου.

Αρθρο: 48 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΔΗΜΕΥΣΗ ΕΙΔΩΝ Κείμενο Αρθρου Πάντα τα αντικείμενα του αγορανομικού αδικήματος, εάν δεν πρόκειται κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου να καταστραφώσι δημεύονται. Η ασκηθείσα έφεσις παρά του καταδικασθέντος αναστέλλει την εκτέλεσιν της περί δημεύσεως διατάξεως της αποφάσεως και αντιστρόφως η έφεσις της Εισαγγελικής Αρχής κωλύει την εκτέλεσιν της περί αποδόσεως των κατασχεθέντων διατάξεως της αποφάσεως.

Αρθρο: 49 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Σχόλια Το παρόν άρθρο προέβλεπε την καταβολή του ημίσεος των κατά τον παρόντα νόμο επιβαλλομένων χρηματικών ποινών στο Ταμείο Αρτου, το οποίο καταργήθηκε με το ΒΔ 9/26 Φεβρ. 1950. Κείμενο Αρθρου (Το παρόν άρθρο παραλείπεται ως μη ισχύον).

Αρθρο: 50 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Σχόλια Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 ΝΔ 218/1973 (ΦΕΚ Α' 270). Κείμενο Αρθρου ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ' Παραγραφή - Μετατροπή ποινής - Δήμευσις κλπ. "Τα υπό του παρόντος ΝΔ/τος προβλεπόμενα αδικήματα υπόκεινται εις την υπό του Ποινικού Κώδικος προβλεπόμενην παραγραφήν".

Αρθρο: 51 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΟΙΝΗΣ Σχόλια Το παρόν άρθρο τίθεται όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 2 ΝΔ 69/1974 (ΦΕΚ Α' 268). Προηγουμένως, είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 4 ΝΔ 218/1973 (ΦΕΚ Α' 270), το οποίο άρθρο 4 καταργήθηκε στη συνέχεια με το άρθρο 1 ΝΔ 69/1974 (ΦΕΚ Α' 268). Κείμενο Αρθρου 1. Η μετατροπή εις χρηματικήν της δια παράβασιν του παρόντος νόμου ή κατ' εφαρμογήν αυτού επιβαλλομένης ποινής φυλακίσεως επιτρέπεται συμφώνως προς τα κειμένας σχετικάς διατάξεις. 2. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και επί μετατροπής ποινών δια παραβάσεις τελεσθείσας προ της ισχύος του παρόντος.

Αρθρο: 52 Ημ/νία: 18.06.2008 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Σχόλια H παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 άρθρου 2 Ν. 3668/2008 (ΦΕΚ Α' 115). - Οι παρ. 2 και 3 καταργήθηκαν και η παρ. 4 αναριθμήθηκε σε παρ. 2 με την παρ. 8 άρθρου 2 Ν. 3668/2008 (ΦΕΚ Α' 115). Κείμενο Αρθρου "1. Τα μη ασφαλή τρόφιμα τα οποία εντοπίζονται κατά τη διενέργεια των ελέγχων κατάσχονται κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσης των αρμόδιων αρχών. Η απομάκρυνση των κατασχεθέντων τροφίμων από την κατανάλωση γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Οι κατά νόμο υπεύθυνοι των επιχειρήσεων υποχρεούνται να προβούν σε απόσυρση και ανάκληση όταν κρίνουν ότι ένα τρόφιμο δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων, ενημερώνοντας προς τούτο τις αρμόδιες αρχές. Τα τρόφιμα που δεν πληρούν τους όρους της κείμενης νομοθεσίας αλλά είναι ασφαλή δεν κατάσχονται". 2. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα). 3. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα). "2" (4). Πάσα παράβασις του παρόντος άρθρου υπό δημοσίου υπαλλήλου τιμωρείται με την υπό του Ποιν. Νόμου προβλεπομένην επί παραβάσει καθήκοντος ποινήν.

Αρθρο: 53 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΔΩΝ, ΦΥΛΑΚΤΡΑ Κείμενο Αρθρου Τα φύλακτρα των κατασχομένων ειδών ορίζονται υπό του ενεργούντος κατά το επόμενον άρθρον την εκποίησιν ή διάθεσιν αυτών δια πράξεως καταχωρουμένης εν τη περί ταύτης εκθέσει αυτών κατά την κρίσιν ανδρός αγαθού, λαμβανομένων υπ' όψει της διαρκείας φυλάξεως, του καταληφθέντος υπό των κατεσχημένων χώρου, της ποσότητος και του είδους αυτών, και της ορισθείσης δια την εκποίησιν τιμής. Αν ο φύλαξ ή έτερος ήθελε προβή και εις την διανομήν των εκποιουμένων εις την κατά τα άνω αμοιβήν προστίθεται ποσοστόν μέχρι 3% επί της αξίας των πραγμάτων. Τα έξοδα δια την μεταφοράν των κατασχομένων καθορίζονται καθ' όμοιον τρόπον συνολικώς βάσει των εκάστοτε κρατουσών συνθηκών ως προς τον καθορισμόν των μεταφορικών και βαρύνουσιν επίσης τα κατασχόμενα. Η πράξις αύτη δεν είναι εκτελεστή, ειμή αφού πρότερον εγκρίθη, ως προς τα φύλακτρα και την αμοιβήν δια την διανομήν, υπό του αρμοδίου Προέδρου Πρωτοδικών ή του νομίμου αναπληρωτού του, δυναμένου να μειώση ή αυξήση τα ποσά των ανωτέρω ορίων. Η έγκρισις γράφεται ατελώς παρά πόδας της εκθέσεως περί εκποιήσεως, διαθέσεως ή αποδόσεως των κατεσχημένων αναφερομένου ολογράφως του ποσού. Του κατά τα ανωτέρω των φυλάκτρων εξαιρούνται τα φύλακτρα και λοιπά δικαιώματα της Προνομιούχου Εταιρείας Γενικών Αποθηκών της Ελλάδος, άτινα ορίζονται συμφώνως τοις ισχύουσιν εκάστοτε τιμολογίοις τούτων. Η δαπάνη δια την φύλαξιν και την εκ του τόπου της κατασχέσεως εις τον τόπον της φυλάξεως μεταφοράν των κατασχομένων ειδών εν περιπτώσει αμετακλήτου απαλλαγής του κατηγορουμένου και αποδόσεως τούτων εις αυτόν βαρύνει το Δημόσιον. Δια την απόληψιν ταύτης υποβάλλεται υπό του ενδιαφερομένου εις τον Πρόεδρον των Πρωτοδικών του τόπου ένθα εγένετο η μεταφορά και η φύλαξις αίτησις εφ' απλού χάρτου παρά πόδας της οποίας δια πράξεώς του μη υποκειμένης εις τέλος τι ορίζει ο Πρόεδρος τόπον χρόνον εκδικάσεως της και διατάσσει την κοινοποίησιν αυτής εν αντιγράφω εφ' απλού εις το Δημόσιον προ 15 πλήρων ημερών προ της δικασίμου, εφ' όσον πρόκειται περί της περιφέρειας των Πρωτοδικείων Αθηνών ή Πειραιώς, εις άλλας δε περιφέρειας προ τριάκοντα πληρών ημερών. Η εκδίκασις της αιτήσεως γίνεται ατελώς κατά την διαδικασίαν των άρθρων 634 εκ επ. της Πολ. Δικονομίας εκ των ενόντων το δε επιδικαζόμενον ποσόν καθορίζεται συμφώνως τοις οριζομένοις εν τη προηγουμένη παραγράφω. Κατά της αποφάσεως του Προέδρου, μη δυναμένου να παραπέμψη την υπόθεσιν εις το δικαστήριον, ουδέν ένδικον μέσον επιτρέπεται, ούσης αμετακλήτου άμα τη εκδόσει της.

Αρθρο: 54 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΔΩΝ, ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ, ΔΗΜΕΥΣΗ ΕΙΔΩΝ Κείμενο Αρθρου 1. Η εκποίησις των κατασχομένων ως και των δημευομένων διατάσσεται δι' αποφάσεως του διευθύνοντος το Αγορανομικόν Τμήμα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Εισαγγελέως, όπου δε δεν υπάρχει τοιούτον υπό του Εισαγγελέως των Πρωτοδικών, γίνεται δε απ' ευθείας εις το κοινόν καθ' όν τρόπον ορίζει η διατάσσουσα ταύτην απόφασις και επί τη υπό ταύτης κατά την κρίσιν ανδρός αγαθού οριζομένη τιμή επί παρουσία δε πάντοτε ενός Πρωτοδίκου ή αντεισαγγελέως Πρωτοδικών, δυναμένου να αναπληρωθή υπό Ειρηνοδίκου ή Πταισματοδίκου εν απολύτω δε αδυναμία υπό του οικείου Αστυνόμου συντασσομένης λεπτομερούς εκθέσεως. Τα υποκείμενα εις αμεσωτάτην φθοράν εκποιούνται κατά τον ανωτέρω τρόπον μετ' απόφασιν του Εισαγγελέως. Πάσα εκποίησις, δι' ην ετηρήθησαν αι διατάξεις αύται, είναι αυτοδικαίως άκυρος. 2. Ο κατά την προηγουμένην παράγραφον αρμόδιος Εισαγγελεύς, δύναται αντί της εκποιήσεως να διαθέτη, επί καταβολή της αξίας, οριζομένης κατά την προηγουμένην παράγραφον, τα κατασχεθέντα είδη δι' αποφάσεως του εις Ευαγή, Ιδρύματα, Συνεταιρισμού Προμηθευτικούς Δημοσίων υπαλλήλων, κατηγορίας Δημοσίων υπαλλήλων ή πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων και εις Λαϊκά Συσσίτια, εάν δε πρόκειται περί ειδών χρησίμων ή καταλλήλων κυρίως προς βιομηχανικήν επεξεργασίαν ή δι' ωρισμένης κατηγορίας παραγωγών ή άλλων επαγγελματικών ή δια τας ανάγκας Κρατικών υπηρεσιών εις σχετικάς επιχειρήσεις, παραγωγούς ή Συνεταιρισμούς ή άλλας ενώσεις τοιούτων ή εις τας άνω Κρατικάς υπηρεσίας, συντασσομένης εκθέσεως περί τη παραδόσεως.

Αρθρο: 55 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΔΩΝ, ΔΗΜΕΥΣΗ ΕΙΔΩΝ Κείμενο Αρθρου Αι λεπτομέρειαι ως και παν αντικείμενον συναφές προς τας διατάξεις των άρθρων 52-54, ρυθμίζονται δια διατάξεων εκδιδομένων κατά το άρθρον 1 του παρόντος Νόμου. Δι' ομοίων διατάξεων δύναται να ορίζωνται τα της εκποιήσεως και εν γένει της διαθέσεως των κατασχομένων ή δημευομένων ειδών και κατά τρόπον διάφορον του εν τω προηγουμένω άρθρω οριζομένου.

Αρθρο: 56 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΔΗΜΕΥΣΗ ΕΙΔΩΝ, ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ, ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΤΟΥ Κείμενο Αρθρου 1. Το δικαστήριον δια της καταδικαστικής αποφάσεως διατάσσει την δήμευσιν των κατά το άρθρον 52 παρ. 2 κατασχεθέντων. Τα δημευθέντα εκποιούνται συμφώνως προς το άρθροβν 54, το δε προϊόν της εκποιήσεως των κατατίθεται παρά τω Ταμείω Αρτου ως εσόδον αυτού. 2. Κηρυχθέντος αθώου του εφ' ου κατεσχέθησαν, διατάσσεται η εις τούτον απόδοσις αυτών ή του προϊόντος της εκποιήσεως, αν προηγήθη αύτη, κατά την παρ. 2 του άρθρου 52 και του άρθρου 54.

Αρθρο: 57 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Κείμενο Αρθρου Αι δια των διατάξεων του παρόντος Νόμου επιβαλλόμεναι υποχρεώσεις ισχύουσιν ανεξαρτήτως τω δι' άλλων γενικών ή ειδικών διατάξεων καθοριζομένων τοιούτων.

Αρθρο: 57Α Ημ/νία: 18.06.2008 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Κείμενο Αρθρου Το παρόν καταργήθηκε με την παρ. 1ε άρθρου 14 Ν. 3668/2008 (ΦΕΚ Α' 115).

Αρθρο: 57Β Ημ/νία: 18.06.2008 Ημ/νία Ισχύος: 09.08.1978 Κείμενο Αρθρου Το παρόν καταργήθηκε με την παρ. 13 άρθρου 14 Ν. 3668/2008 (ΦΕΚ Α' 115).

Αρθρο: 57Γ Ημ/νία: 18.06.2008 Ημ/νία Ισχύος: 09.08.1978 Κείμενο Αρθρου Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1ε άρθρου 14 Ν. 3668/2008 (ΦΕΚ Α' 115).

Αρθρο: 57Δ Ημ/νία: 09.08.1978 Ημ/νία Ισχύος: 09.08.1978 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΒΕΝΖΙΝΗ Σχόλια Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 5 Ν. 802/1978 (ΦΕΚ Α' 121). Κείμενο Αρθρου "Δια των διατάξεων του παρόντος Νόμου δεν θίγονται αι ειδικαί διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του ΝΔ 4485/1965 "περί μεταβολής του φόρου καταναλώσεως επί της βενζίνης και περί τρόπου προσδιορισμού των δαπανών διακινήσεως των υγρών καυσίμων και τίνων άλλων διατάξεων". Αρθρο: 57Ε Ημ/νία: 18.06.2008 Ημ/νία Ισχύος: 15.09.1987 Κείμενο Αρθρου Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παρ. 1ε άρθρου 14 Ν. 3668/2008 (ΦΕΚ Α' 115).

Αρθρο: 58 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κείμενο Αρθρου ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η' Ειδικαί δικονομικαί διατάξεις 1. Τα υπό του παρόντος νόμου προβλεπόμενα πλημμελήματα εισάγονται προς εκδίκασιν δι' απ' ευθείας κλήσεως μετά ή άνευ προηγουμένης προανακρίσεως. Αν ο Εισαγγελεύς φρονή ότι δια τίνα των κατηγορουμένων δεν υπάρχουσιν ενδείξεις ενοχής, εισάγει δια τούτον την υπόθεσιν εις το δικαστικόν συμβούλιον τους δε λοιπούς παραπέμπει αμέσως δι' απ' ευθείας κλήσεως εις το ακροατήριον. 2. Τακτική ανάκρισις τότε μόνον ενεργείται όταν ο εισαγγέλευς κρίνη ότι δέον να προφυλακισθή ο κατηγορούμενος. Και εν τη περιπτώσει ταύτη δύναται ο αρμόδιος Εισαγγελεύς, μετά γνώμην του ανακριτού, να εισαγάγη την υπόθεσιν εις το ακροατήριον δι' απ' ευθείας κλήσεως, καθ' ης δεν επιτρέπεται προσφυγή.

Αρθρο: 59 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΕΠ' ΑΥΤΟΦΟΡΩ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Κείμενο Αρθρου Επί των επ' αυτοφόρω καταλαμβανομένων αγορανομικών αδικημάτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. Διατάγματος της 22 Νοεμ. 1923 "περί αμέσου εκδικάσεως πλημμελημάτων τινών επ' αυτοφώρω".

Αρθρο: 60 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ, ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ Κείμενο Αρθρου 1. Εις περίπτωσιν καθ' ην, μη υφισταμένης καθωρισμένης ανωτάτης τιμής ή ανωτάτου ποσοστού κέρδους, διώκεται τις λόγω αποκτήσεως ή επιδιώξεως υπερβολικού κέρδους κατά το άρθρον 30 παρ. 1 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται, και επί των επ' αυτοφώρω καταλαμβανομένω τοιούτων αδικημάτων, αι διατάξεις του άρθρου 58. 2. Κατά πάσαν περίπτωσιν διώξεως δι' υπερβολικόν κέρδος κατά το άρθρον 30 παρ. 1 του παρόντος νόμου ο αρμόδιος Εισαγγελεύς υποχρεούται να προκαλέση αμελλητί προ πάσης εισαγωγής της υποθέσεως εις το ακροατήριον γνωμοδότησιν της οικείας Αγορανομικής Επιτροπής περί της υπάρξεως ή μη υπερβολικού κέρδους. 3. Ο αρμόδιος Εισαγγελεύς υποχρεούται να εισαγάγη την υπόθεσιν εις το ακροατήριον άμα τη περιελεύσει της γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής εις την Εισαγγελίαν. Εαν όμως εντός μηνός από της περιελεύσεως της μηνύσεως εις την Εισαγγελίαν η Επιτροπή δεν γνωματεύση ή η γνωμάτευσις αυτής δεν περιέλθη εις την Εισαγγελίαν, ο Εισαγγελεύς υποχρεούται κατά πάσαν περίπτωσιν να εισαγάγη την υπόθεσιν προς εκδίκασιν, μη συγχωρουμένης αναβολής εκ της αιτίας ταύτης.

Αρθρο: 61 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ Κείμενο Αρθρου Κατά των παραπεμπτικών βουλευμάτων του συμβουλίου των πλημμελειοδικών ουδέν ένδικον μέσον επιτρέπεται.

Αρθρο: 62 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Σχόλια Η εντός " " φράση στην παρ. 1 προστέθηκε με το άρθρο 3 Ν. 2838/1954. Κείμενο Αρθρου 1. Παρά τοις Πρωτοδικείοις Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών καθίσταται ίδιον Τμήμα Πλημμελειοδικών προς εκδίκασιν των υπό του παρόντος νόμου προβλεπομένων πλημμελημάτων "αρμοδιότητος Τριμελούς Πλημμελειοδικείου" ου οι δικασταί ορίζονται κατά Σεπτέμβριον εκάστου έτους δια κοινής αποφάσεως του Προέδρου και του Εισαγγελέως Εφετών μετ' ισαρίθμων αναπληρωτών. Πάσαν ταις Εισαγγελίας των Πρωτοδικείων τούτων καθίσταται επίσης ίδιον τμήμα δια την δίωξιν των αγορανομικών αδικημάτων διευθυνόμενον υφ' ενός αντεισαγγελέως οριζομένου υπό του Εισαγγελέως. 2. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Εφοδιασμού δύναται να αποσπώνται κατώτεροι υπάλληλοι του Υπουργείου Εφοδιασμού εις τα κατά την προηγουμένην παράγραφον τμήματα των Πλημμελειοδικείων και Εισαγγελιών Αθηνών και Πειραιώς προς ενίσχυσιν της Γραμματείας των Τμημάτων τούτων. Οι ούτω αποσπώμενοι υπάλληλοι έχουσι τα δικαιώματα και τας υποχρεώσεις των δικαστικών υπαλλήλων.

Αρθρο: 63 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κείμενο Αρθρου 1. Κατά την εκδίκασιν αδικήματος προβλεπομένου υπό του παρόντος νόμου δεν απαγορεύεται η εξέτασις ως μάρτυρος του ενεργήσαντος της προανάκρισιν ή άλλην ανακριτικήν πράξιν υπαλλήλου, δύναται δε να καλήται, κατά την κρίσιν του δικαστηρίου ή Εισαγγελέως, προς εξέτασιν ο ενεργήσας την υγειονομικήν, χημικήν, μικροβιολογικήν κλπ. εξέτασιν ή άλλος ειδικός δημόσιος υπάλληλος ή αντιπρόσωπος της δημόσιας υπηρεσίας εις ην ούτος ανήκει. 2. Εν περιπτώσει αναβολής της δίκης το Δικαστήριον ορίζει υποχρεωτικώς εν τη ιδία περί αναβολής αποφάσει, ετέραν ρητήν δικάσιμον εντός δεκαπενθημέρου από της αναβολής άνευ νέας κλητεύσεως των παρόντων κατηγορουμένων και μαρτύρων.

Αρθρο: 64 Ημ/νία: 18.06.2008 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σχόλια Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 άρθρου 9 Ν. 3668/2008 (ΦΕΚ Α' 115). Κείμενο Αρθρου «1. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν αρμοδιότητα διενέργειας αγορανομικών ελέγχων περιβάλλονται, για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, με δικαιώματα και καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου. Οι υπάλληλοι του προηγούμενου εδαφίου, εάν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, διαπιστώσουν εμφανή προβλήματα ασφάλειας, ποιότητας και επισήμανσης των διακινουμένων στην αγορά τροφίμων, υποχρεούνται να ενημερώσουν τις κατά νόμο αρμόδιες Αρχές.» 2. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, αρμοδιότητος αγορανομίας, οι κατά τας ειδικάς περί αυτών διατάξεις αρμόδιοι, και πας ανακριτικός υπάλληλος, έχουσι δια την εκτέλεσιν των κατά τον παρόντα Νόμον ειδικών καθηκόντων των δικαίωμα ελευθέρας εισόδου εις πάντας τους κατά το άρθρον 7 παρ. 2 του παρόντος Νόμου και 122 του κωδικοποιηθέντος Νόμου 4971 (30-9-41) Περί Αστυνομίας Πόλεων τόπους, εργαστήρια, εργοστάσια, πρατήρια και καταστήματα, προς ενέργειαν επιθεωρήσεως και ελέγχου κατά τε την ημέραν και νύκτα (εφ' όσον κατά την τελευταίαν ταύτην εκτελείται εργασία). Οι αυτοί υπάλληλοι δικαιούνται να ελέγχωσι τα βιβλία και παν έγγραφον σχετιζόμενον με το διεξαγόμενον εμπόριον.

Αρθρο: 65 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Κείμενο Αρθρου Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 2 Ν. 1290/1982 (ΦΕΚ Α' 122).

Αρθρο: 66 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κείμενο Αρθρου Αι περί ιδιαζούσης και εξαιρετικής δικαιοδοσίας διατάξεις των άρθρων 36-41 της Ποινικής Δικονομίας ή οιουδήποτε άλλου Νόμου, δεν έχουσιν εφαρμογήν επί των υπό του παρόντος Νόμου προβλεπομένων αδικημάτων, των κατηγορουμένων παντών, ανεξαρτήτως της ιδιότητος αυτών, υπαγομένων εις το Δικαστήριον των πλημμελειοδικών και τας παρά Πλημμελειοδίκαις ανακριτικάς αρχάς.

Αρθρο: 67 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ, ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ, ΝΟΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κείμενο Αρθρου Οπου εν τη κειμένη νομοθεσία αναφέρεται παραπομπή εις τους νόμους περί αισχροκερδείας και νοθείας, ως τοιούτοι θεωρούνται ο παρών Νόμος, προκειμένου δε περί ποινών τοιαύται θεωρούνται αι υπό του παρόντος Νόμου ορίζομεναι.

Αρθρο: 68 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Κείμενο Αρθρου 1. Η εφαρμογή του παρόντος Νόμου ανήκει εις την αποκλειστικήν δικαιοδοσία και τον έλεγχον του Υπουργού Εφοδιασμού και των εξ αυτού εξαρτωμένων υπηρεσιών. 2. Δια Διατάγματος, τη προτάσει του Υπουργού Συμβουλίου εκδιδομένου, δύναται να υπαχθώσι και άλλα αντικείμενα εις την αρμοδιότητα του Υπουργού Εφοδιασμού, πλην των προβλεπομένων υπό του παρόντος ή άλλου γενικού ή ειδικού Νόμου.

Αρθρο: 69 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Κείμενο Αρθρου 1. Αι κατά τον παρόντα Νόμον εκδιδόμεναι αποφάσεις του Υπουργού Εφοδιασμού δεν χρήζουν καταχωρήσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Αι απαιτούμεναι πιστώσει δια την αντιμετώπισιν των κατά τον παρόντα Νόμον δαπανών (περιλαμβανομένων και των γραφικών εξόδων, προμήθειας εργαλείων και λοιπών αντικειμένων δειγματοληψίας και χημικής εξετάσεως, ελέγχου και σφραγίσεως μέτρων και σταθμών) εγγράφονται εν ειδικώ προϋπολογισμό των εξόδων και Υπουργείου Εφοδιασμού και τα γραφικά έξοδα των Επιτροπών των υπό του παρόντος Νόμου προβλεπομένων, ως και η αμοιβή των μελών υπό του παρόντος νόμου προβλεπομένων Επιτροπών κανονίζονται δι' αποφάσεων του Υπουργού Εφοδιασμού.

Αρθρο: 70 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ Κείμενο Αρθρου ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ' Τελικαί διατάξεις 1. Καταργούνται: α) τα ΝΔ 699/1941 και 1249/1942, β) οι νόμοι 127/1943, 383/1943 και 493/1943 και οι νόμοι 1459/1944, 1531/1944 και 1820/1944, γ) ο Α.Ν. 382/1936 περί Αγορανομικού Κώδικος, ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, πλην των άρθρων 60-61 αυτού και ο Α.Ν. 996/1937, δ) ο Ν. 702/1916, ε) ο Ν. 223/1945, στ) το άρθρον 5 παρ. 3 του Ν.Δ. 1690/1942 "περί εκμεταλλεύσεως των δασών κλπ." και το άρθρον 2 του Ν. 482/1943 "περί τρόπου εκδικάσεως των δασικών αδικημάτων" μόνον όσον αφορά την αρμοδιότητα των Ανωτέρων Αγορανομικών Δικαστηρίων, ανθ' ων καθίστανται αρμόδια τα δικαστήρια των πλημμελειοδικών εφαρμόζοντα τας κοινάς δικονομικάς διατάξεις, ζ) το άρθρον 13 του Α.Ν. 312/1945, η) ο Α.Ν. 722/1945, θ) το άρθρον 5 του Α.Ν. 710/1945, ι) ο Α.Ν. 756/1945, των εκκρεμών αναθεωρήσεων θεωρουμένων ως μη ασκηθεισών, ια) το άρθρον 3 του Α.Ν. 1024/1946 και ιβ) ο Α.Ν. 514/1945. 2. Πάσα γενική ή ειδική διάταξις, αντικειμένη εις τον παρόντα νόμον ή οπωσδήποτε ρυθμίζουσα ή αφορώσα αντικείμενα, περί ων ο παρών νόμος διαλαμβάνει, καταργείται, πλην: 1) των ειδικών διατάξεων δι' ων ανατίθεται εις άλλας αρχάς ο καθορισμός ανωτάτης τιμής ή ποσοστού κέδρους επί πωλήσεως ωρισμένων ειδών ή παροχής υπηρεσιών ή ο καθορισμός των όρων ους δέον να πληρώσι τα εις την κατανάλωσιν προσφερόμενα εδώδιμα και ποτά, ως και τα αντικείμενα χρήσεως, και καθ' ους ειδικώτερον επιτρέπεται η κατεργασία και συντήρησις αυτών προς προφύλαξιν της δημόσιας υγείας και αποφυγήν απάτης των αγοραστών, 2) των αφωρωσών οπωσδήποτε εις αντικείμενα αρμοδιότητος ετέρου Υπουργείου και αίτινες άπασαι διατηρούνται εν ισχύϊ. 3. Δεν θίγονται του παρόντος Νόμου αι διατάξεις: α) του Νόμου 378/1945, β) της υπ' αριθμ. 57/1945 Συντ. Πράξεως, γ) της υπ' αριθμ. 79/1946 Συντ. Πράξεως, δ) του Α.Ν. 755/1945 και ε) του Α.Ν. 1030/1945. 4. Απαντα τα τουριστικά επαγγέλματα υπάγονται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα και δικαιοδοσίαν του Υπουργείου Εφοδιασμού δια παν αντικείμενον προβλεπόμενον ή οπωσδήποτε ρυθμιζόμενον υπό του παρόντος νόμου καταργουμένης πάσης αντιθέτου διατάξεως. 5. Αι μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου εν ισχύϊ πάσης φύσεως διατάξεις αγορανομικού περιεχομένου, εκδοθείσαι υπό του Υπουργού Εφοδιασμού ή άλλων αρμοδίων οργάνων κατά τας διατάξεις του υπ' αριθ. 382/1936 Αν. Νόμου "περί Αγορανομικού Κώδικος", ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια νεωτέρων Νόμων, διατηρούνται εν ισχύϊ, εφ' όσον αύται αντίκεινται εις τον παρόντα Νόμον, επί τετράμηνον από της κυρώσεως του παρόντος Νόμου, μετά την παρέλευσιν του οποίου αποβάλλουσιν την ισχύν των.

Αρθρο: 71 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Κείμενο Αρθρου ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι' Μεταβατικαί διατάξεις Αι εκκρεμείς ενώπιον των κατά το άρθρον 29 του ΝΔ 1249 ως αντικατεστάθη δια του άρθρου 20 του νόμου 493 του 1943, ειδικών ανακριτών υποθέσεις διαβιβάζονται άμα τη ενάρξει της ισχύος του παρόντος εις τον παρά πλημμελειοδίκαις Εισαγγελέα, όστις ενεργεί περαιτέρω κατά το άρθρον 85 του παρόντος. Η προφυλάκισις των κατηγορουμένων συνεχίζεται μέχρις εκδικάσεως της κατηγορίας, εκτός εάν ήθελε διακοπή κατά το άρθρον 228 Ποιν. Δικονομίας ή διαταχθή η επ' εγγυήσει απόλυσις του κατηγορουμένου, κατά τας σχετικάς διατάξεις της αυτής Δικονομίας.

Αρθρο: 72 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΑΝΑΚΟΠΗ Κείμενο Αρθρου 1. Αι εκκρεμείς ενώπιον των Ανωτέρων Αγορανομικών Δικαστηρίων και του εν Κρήτη Εφετείου (νόμος 127 του 1943) υποθέσεις εισάγονται ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων πλημμελειοδικών δια κλητηρίου θεσπίσματος του Εισαγγελέως. Ενώπιον αυτών εισάγονται επίσης αι εκκρεμείς ανακοπαί κατά των αποφάσεων των Ανωτέρων Αγορανομικών Δικαστηρίων. Τα Δικαστήρια των πλημμελειοδικών εφαρμόζουσι τας διατάξεις του παρόντος νόμου, εφ' όσον αύται είναι επιεικέστεραι. 2. Κατά των ερήμην καταδικαστικών αποφάσεων των Ανωτέρων Αγορανομικών Δικαστηρίων, και αυτών έτι των αμετακλήτων καταστασών επιτρέπεται εφ' όσον εξετίθη η δι' αυτών επιβληθείσα περιοριστική της ελευθερίας ποινή, ανακοπή κατά τα άρθρα 338-340 Ποινικής Δικονομίας εντός 20 ημερών από της ισχύος του παρόντος, συντασσομένης εκθέσεως ενώπιον του γραμματέως των πλημμελειοδικών. Η ανακοπή εισάγεται προς συζήτησιν ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου πλημμελειοδικών την πρώτην δικάσιμον μεθ' ημέρας δέκα από της ασκήσεως αυτής. Κατά της αποφάσεως του δικαστηρίου επιτρέπεται μόνον αίτησις αναιρέσεως κατά τα εν τη Ποιν. Δικονομία ωρισμένα. Ο από της δημοσιεύσεως της ερήμην αποφάσεως μέχρι της υπό του δικαστηρίου των πλημμελειοδικών εκδικάσεως της ανακοπής διαδρομών χρόνος, δεν υπολογίζεται εις τον υπό του άρθρου 77 οριζόμενον χρόνον παραγραφής.

Αρθρο: 73 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΠΟΙΝΕΣ Κείμενο Αρθρου 1. Επί των αμετακλήτως προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου καταδικασθέντων δια παραβάσεις των δια του άρθρου 70 καταργουμένων διατάξεων εις εγκληματικήν ποινήν, εφ' όσον τας παραβάσεις ταύτας ο παρών νόμος ή άλλη ποινική διάταξις τιμωρεί δια ποινής φυλακίσεως ή και χρηματικής, το δικαστήριον των πλημμελειοδικών του τόπου της εκτίσεως της ποινής, μετά προηγουμένην κλήτευσιν του καταδικασθέντος, προσδιορίζει το μέγεθος της εκτιτέας ποινής κατά τας διατάξεις τας προβλεπούσας της επανορθωτικήν ποινή. Κατά της αποφάσεως του δικαστηρίου ουδέν ένδικον μέσον επιτρέπεται. Της προσδιορισθείσης ποινής επιτρέπεται η μετατροπή εις χρηματικήν. 2. Εαν η πράξις εφ' η κατεδικάσθη τις αμετακλήτως κατ' εφαρμογήν των δια του άρθρου 70 καταργουμένων διατάξεων, δεν προβλέπεται υπό του παρόντος νόμου ή άλλης ποινικής διατάξεως, ο καταδικασθείς απολύεται άμα τη δημοσίευσει του παρόντος εκ των φυλακών, διαταγή του εισαγγελέως των πλημμελειοδικών του τόπου της εκτίσεως της ποινής. Πάσαν αμφισβήτησιν ή αμφιβολίαν λύει το συμβούλιον των πλημμελειοδικών, κατά του βουλεύματος του οποίου επιτρέπεται μόνον αίτησιν αναιρέσεως κατά τας σχετικάς διατάξεις της Ποινικής Δικονομίας.

Αρθρο: 74 Ημ/νία: 20.10.1946 Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Λήμματα ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Κείμενο Αρθρου 1. Πάσα λεπτομέρεια αφορώσα την εκτέλεσιν του παρόντος νόμου και παν έτερον συναφές αντικείμενον ρυθμίζεται δια Β. Διαταγμάτων του Υπουργού Εφοδιασμού εκδιδομένων. 2. Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται μετά είκοσιν ημέρας από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.