Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ευρωπαϊκά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (Προεδρικό Διάταγμα 77/1988)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Αρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής. Το παρόν προεδρικό διάταγμα εφαρμόζεται στις αιτήσεις για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και στα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας που παράγουν αποτελέσματα στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας.

Αρθρο 2. Ορισμοί. Για την εφαρμογή του παρόντος προεδρικού διατάγματος νοούνται: α. Ως "ΟΒΙ", ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, που εδρεύει στην Αθήνα (άρθρο 1, ν. 1733/1987). β. Ως "Σύμβαση", η σύμβαση για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσινεχνίας που κυρώθηκε από την Ελλάδα με το νόμο 1607/1986 (ΦΕΚ 85, Α`). γ. Ως "ΕΓΔΕ", το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, όπως ορίζεται στη Σύμβαση. δ. Ως "ευρωπαϊκή αίτηση", η αίτηση για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. ε. Ως "ΕΔΒΙ", το Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που εκδίδει ο ΟΒΙ (άρθρο 4, ν. 1733/1987). στ. Ως "βεβαιωμένη μετάφραση", η μετάφραση που έγινε από δικηγόρο ή αρχή που έχει το δικαίωμα να επικυρώνει μεταφράσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΒΙ: Αρθρο 3. Κατάθεση της αίτησης. 1. Αίτηση για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να κατατεθεί στα γραφεία του ΟΒΙ στην Αθήνα ή στα τυχόν παραρτήματά του. Εξαιρούνται οι τμηματικές ευρωπαϊκές αιτήσεις που κατατίθενται απευθείας στο ΕΓΔΕ. 2. Η ευρωπαϊκή αίτηση κατατίθεται υποχρεωτικά στον ΟΒΙ όταν ο καταθέτης είναι έλληνας υπήκοος και εφόσον δεν προβάλλεται προτεραιότητα με βάση προηγούμενη κατάθεση στην Ελλάδα (άρθρο 1 & 2ν. 4325/1963 "Περί εφευρέσεων αφορωσών την εθνικήν άμυναν της χώρας").

Αρθρο 4. Γλώσσα της αίτησης. 1. Η ευρωπαϊκή αίτηση πρέπει να είναι συνταγμένη είτε στην ελληνική γλώσσα, είτε σε μία από τις γλώσσες που αναφέρονται στο άρθρο 14 παρ. 1 της Σύμβασης, δηλαδή γερμανικά, αγγλικά ή γαλλικά. 2. Στην περίπτωση που η αίτηση δεν είναι συνταγμένη στα ελληνικά συνοδεύεται από τη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα.

Αρθρο 5. Εγγραφα της αίτησης. Η ευρωπαϊκή αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα έγγραφα που ορίζει το άρθρο 80 της Σύμβασης δηλ: α. Εγγραφο αίτημα για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, με το πλήρες ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τη διεύθυνση της κατοικίας ή της έδρας του καταθέτη. β. Ορισμό ενός τουλάχιστον συμβαλλομένου Κράτους. γ. Περιγραφή της εφεύρεσης. δ. Μιά ή περισσότερες αξιώσεις.

Αρθρο 6. Παραλαβή της αίτησης. 1. Ο αρμόδιος υπάλληλος του ΟΒΙ παραλαμβάνει την ευρωπαϊκή αίτηση, σημειώνει την ημερομηνία παραλαβής σ` αυτήν και σε κάθε έγγραφο που τη συνοδεύει, χορηγεί αριθμό καταχώρισης από το Βιβλίο Εκθέσεων για ευρωπαϊκές αιτήσεις και εκδίδει αμέσως απόδειξη παραλαβής. 2. Στην απόδειξη παραλαβής αναγράφεται ο αριθμός και το είδος των συνοδευτικών εγγράφων και η ημερομηνία παραλαβής των.

Αρθρο 7. Καταχώριση της αίτησης. 1. Η ευρωπαϊκή αίτηση καταχωρίζεται στο Βιβλίο Εκθέσεων που τηρεί ο ΟΒΙ, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τους κανόνες περί απορρήτου για τα Εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 2. Το Βιβλίο φέρει την ένδειξη Βιβλίο Εκθέσεων, τεύχος Β`, "ευρωπαϊκές αιτήσεις", Α` μέρος, και τηρείται χωριστά από το αντίστοιχο Βιβλίο για τις εθνικές αιτήσεις. Η αρίθμηση των σελίδων του Βιβλίου αρχίζει κατά την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους και η αρίθμηση των καταθέσεων που παραλαμβάνει ο ΟΒΙ, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, ακολουθεί την πρακτική του ΕΓΔΕ.

Αρθρο 8. Αποστολή των ευρωπαϊκών αιτήσεων στο ΕΓΔΕ. Μετά την παρέλευση των προθεσμιών των άρθρων 3 και 4 του νόμου 4325/ 1963 "Περί εφευρέσεων αφορωσών την εθνικήν άμυναν της Χώρας" ο ΟΒΙ αποστέλλει αμελλητί τις ευρωπαϊκές αιτήσεις στο ΕΓΔΕ. Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ: Αρθρο 9. Κατάθεση της μετάφρασης. 1. Η μετάφραση των αξιώσεων της ευρωπαϊκής αίτησης κατατίθεται, σε δύο αντίγραφα, στα γραφεία του ΟΒΙ και συνοδεύεται από το αποδεικτικό καταβολής του αντίστοιχου τέλους κατάθεσης. Σε περίπτωση μη καταβολής του τέλους ο ΟΒΙ δεν δημοσιεύει στο ΕΔΒΙ την ανακοίνωση για κατάθεση της μετάφρασης των αξιώσεων. 2. Ο αριθμός κατάθεσης της ευρωπαϊκής αίτησης, το όνομα και διεύθυνση του καταθέτη, ο αριθμός δημοσίευσης της ευρωπαϊκης αίτησης από το ΕΓΔΕ και ο μεταφρασμένος στα ελληνικά τίτλος της εφεύρεσης συνοδεύουν υποχρεωτικά τη μετάφραση των αξιώσεων της ευρωπαϊκής αίτησης και κατατίθενται, σε δύο αντίγραφα, μαζί μ` αυτήν στον ΟΒΙ. Σε περίπτωση προβολής προτεραιότητας αναφέρονται και τα αντίστοιχα στοιχεία. 3. Η μετάφραση και τα έγγραφα που επισυνάπτονται σ` αυτή γίνονται δεκτά από τον ΟΒΙ εφόσον πληρούν τις τυπικές προδιαγράφες του κανόνα 35 παρ. 3 έως 14 του Εκτελεστικού Κανονισμού της Σύμβασης. 4. Η μετάφραση των αξιώσεων της ευρωπαϊκής αίτησης καταχωρίζεται στο Βιβλίο εκθέσεων που φέρει την ένδειξη τεύχος Β` Μέρος Β` "Μεταφράσεις ευρωπαϊκών αιτήσεων". Η αρίθμηση των σελίδων του βιβλίου αρχίζει από την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους. 5. Από την ημερομηνία δημοσίευσης, τρίτοι μπορούν να ζητούν από τον ΟΒΙ πληροφορίες ή αντίγραφα της μετάφρασης και των επισυναπτομένων εγγράφων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 13 του Π.Δ. 16/1991 (Α` 6) ορίζεται: "Η κατάθεση της μετάφρασης των αξιώσεων της διεθνούς αίτησης και ο τρόπος σύνταξής τους διέπονται, κατ` ανάλογο εφαρμογή, από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Προεδρικού Διατάγματος 77/1988 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης, για την χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας".

Αρθρο 10. Μετάφραση ευρωπαϊκής αίτησης με ορισμό στην Ελλάδα. Οποιος αντλεί δικαιώματα από την ευρωπαϊκή αίτηση απολαμβάνει την προσωρινή προστασία του άρθρου 23 παρ. 2 του ν. 1733/1987 από την ημερομηνία που η βεβαιωμένη μετάφραση των αξιώσεων της αίτησης κατατέθηκε στον ΟΒΙ. Ως ημερομηνία κατάθεσης νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης στο ΕΔΒΙ.

Αρθρο 11. Μετάφραση του ευρωπαϊκού διπλώματος. 1. Μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης στο Ευρωπαϊκό Δελτίο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της ανακοίνωσης για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ή της απόφασης για διατήρησή του με τροποποιημένη μορφή μετά από την εκδίκαση σχετικής ένστασης, ο δικαιούχος του ευρωπαϊκού διπλώματος οφείλει να καταθέσει στον ΟΒΙ, τη βεβαιωμένη μετάφραση του κειμένου με βάση το οποίο το ΕΓΔΕ χορήγησε το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή το διατήρησε με τροποποιήσεις. 2. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου 1, το ευρωπαϊκό δίπλωμα θεωρείται αυτοδικαίως ότι δεν έχει ισχύ στην ελληνική επικράτεια.

Αρθρο 12. Κατάθεση της μετάφρασης του ευρωπαϊκού διπλώματος. 1. Η μετάφραση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας κατατίθεται στα γραφεία του ΟΒΙ, σε δύο αντίγραφα και συνοδεύεται από το αποδεικτικό καταβολής του αντίστοιχου τέλους κατάθεσης. Σε περίπτωση μη καταβολής του τέλους, ο ΟΒΙ δεν δημοσιεύει την ανακοίνωση για κατάθεση της μετάφρασης του ευρωπαϊκού διπλώματος. 2. Η μετάφραση και τα έγγραφα που τη συνοδεύουν γίνονται δεκτά από τον ΟΒΙ εφόσον πληρούν τις τυπικές προδιαγραφές των κανόνων 32 και 35 παρ. 3 έως 14 του Εκτελεστικού Κανονισμού της Σύμβασης. 3. Η μετάφραση συνοδεύεται από τον αριθμό κατάθεσης της ευρωπαϊκής αίτησης, το όνομα και τη διεύθυνση του καταθέτη και τον αριθμό δημοσίευσης της ανακοίνωσης για χορήγηση του ευρωπαϊκού διπλώματος. Στην περίπτωση που το ΕΓΔΕ διατηρήσει το ευρωπαϊκό δίπλωμα με τροποποιήσεις μετά την εκδίκαση σχετικής ένστασης, στην αρχική μετάφραση επισυνάπτεται μεταφρασμένο το τροποποιημένο κείμενο. 4. Στη μετάφραση επισυνάπτονται επίσης, 2 αντίγραφα των σχεδίων, έτσι όπως ορίζονται στο έντυπο προδιαγραφών του ευρωπαϊκού διπλώματος, έστω και αν δεν περιέχουν λέξεις για μετάφραση καθώς και δύο αντίγραφα της περίληψης της εφεύρεσης, μεταφρασμένης στα ελληνικά.

Αρθρο 13. Δημοσίευση της μετάφρασης του ευρωπαϊκού διπλώματος. 1. Ο ΟΒΙ δημοσιεύει στο ΕΔΒΙ ανακοίνωση για την κατάθεση της μετάφρασης του ευρωπαϊκού διπλώματος. 2. Από την ημερομηνία δημοσίευσης, τρίτοι μπορούν να ζήτουν από τον ΟΒΙ πληροφορίες και αντίγραφα της μετάφρασης και των εγγράφων που τη συνοδεύουν. 3. Ο ΟΒΙ μπορεί να προβαίνει σε ειδική περιοδική ή έκτακτη έκδοση εντύπου με τις μεταφράσεις των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή και ευρωπαϊκών αιτήσεων. 4. Λάθη γραφικά και γλωσσικά στο κείμενο των μεταφράσεων επιτρέπεται να διορθώνονται οποτεδήποτε από τον δικαιούχο. Ο αιτών τη διόρθωση οφείλει να προσδιορίσει τον αριθμό και την ημερομηνία της ανακοίνωσης στο ΕΔΒΙ για την κατάθεση της μετάφρασης, εφόσον αυτή εχει ήδη δημοσιευθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ: Αρθρο 14. Αυθεντικό κείμενο της ευρωπαϊκής αίτησης και του ευρωπαϊκού διπλώματος. 1. Αυθεντικό κείμενο για όλες τις διαδικασίες ενώπιον των ελληνικών αρχών είναι το κείμενο της ευρωπαϊκής αίτησης ή του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας έτσι όπως συντάχθηκε στη γλώσσα διαδικασίας του ΕΓΔΕ. 2. Κατ` εξαίρεση από τα οριζόμενα στην παράγραφο Ι, εάν η μετάφραση στα ελληνικά που προβλέπεται στα άρθρα 9 και 11 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, παρέχει στενότερη προστασία από το κείμενο, έτσι όπως συντάχθηκε στη γλώσσα διαδικασίας του ΕΓΔΕ, τότε ως αυθεντικό κείμενο λαμβάνεται το ελληνικό για όλες τις διαδικασίες ενώπιον των ελληνικών αρχών. Εξαιρούνται οι αγωγές ακυρώσεως.

Αρθρο 15. Αναθεώρηση μετάφρασης. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 14, όποιος αντλεί δικαιώματα από την ευρωπαϊκή αίτηση ή το ευρωπαϊκό δίπλωμα μπορεί να καταθέσει στα γραφεία του ΟΒΙ, οποτεδήποτε, αναθεωρημένη μετάφραση της ευρωπαϊκής αίτησης ή του ευρωπαϊκού διπλώματος. Η αναθεωρημένη μετάφραση ισχύει από την ημερομηνία που θα πληρωθούν οι όροι των άρθρων 9, 10, 11 και 12 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

Αρθρο 16. Δικαιώματα από προγενέστερη εκμετάλλευση. Αυτός που άρχισε καλόπιστα να εκμεταλλεύεται μια εφεύρεση ή έχει προβεί στις αναγκαίες προετοιμασίες για την εκμετάλλευση της, χωρίς να προσβάλλει τα δικαιώματα που απορρέουν από την ευρωπαϊκή αίτηση ή το ευρωπαϊκό δίπλωμα με βάση το κείμενο της πρώτης μετάφρασής τους, μπορεί, και μετά την έναρξη ισχύος της αναθεωρημένης μετάφρασής τους, να συνεχίσει να εκμεταλλεύεται δωρεάν την εφεύρεση για την επιχείρησή του και τις ανάγκες της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΤΕΛΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Αρθρο 17. Κατάθεση τελών - Συνέπειες. 1. Για τη διατήρηση σε ισχύ ευρωπαϊκού διπλώματος στην Ελλάδα προκαταβάλλονται στον ΟΒΙ ετήσια τέλη προστασίας. Το άρθρο 24 του νόμου 1733/87 που αφορά τα ετήσια τέλη προστασίας για τα εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας εφαρμόζεται ανάλογα. 2. Η πρώτη δόση ετησίων τελών προστασίας ευρωπαϊκού διπλώματος με ισχύ στην Ελλάδα οφείλεται στον ΟΒΙ για τον επόμενο χρόνο από τη δημοσίευση στο Ευρωπαϊκό Δελτίο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της ανακοίνωσης για χορήγηση του ευρωπαϊκού διπλώματος. Ο υπολογισμός των ετών αρχίζει από την ημερομηνία κατάθεσης της ευρωπαϊκής αίτησης. 3. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 16 του νόμου 1733/1987, η έκπτωση δημοσιεύεται στο ΕΔΒΙ και εγγράφεται στο κοινό Μητρώο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, τεύχος Β` "Ευρωπαϊκό".

Αρθρο 18. Ορισμός τελών. Το ύψος του τέλους κατάθεσης στον ΟΒΙ της μετάφρασης της ευρωπαϊκής αίτησης ή του ευρωπαϊκού διπλώματος καθορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 6 του ν. 1733/1987, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΒΙ.

Αρθρο 19. Εκπροσώπηση. 1. Κατ` εφαρμογή του παρόντος προεδρικού διατάγματος δικαίωμα παράστασης ή κατάθεσης εγγράφων ενώπιον του ΟΒΙ, έχει μόνον όποιος αντλεί δικαιώματα από ευρωπαϊκή αίτηση ή ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή ο πληρεξούσιός του δικηγόρος. 2. Για την κατάθεση της αίτησης χορήγησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στον ΟΒΙ δικαίωμα παράστασης αναγνωρίζεται και στους ειδικούς πληρεξούσιους κατ` εφαρμογή των άρθρων 133 και 134 της Σύμβασης. 3. Εάν όποιος αντλεί δικαιώματα από ευρωπαϊκή αίτηση ή ευρωπαϊκό δίπλωμα δεν έχει κατοικία ή διαμονή ή έδρα στην Ελλάδα, οφείλει να διορίσει αντίκλητο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΣΩΡΕΥΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: Αρθρο 20. Περιπτώσεις μετατροπής. Οποιος αντλεί δικαιώματα από ευρωπαϊκή αίτηση μπορεί, με έγγραφο αίτημα, να ζητήσει να μετατραπεί η ευρωπαϊκή αίτηση σε αίτηση για χορήγηση ελληνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Η μετατροπή αυτή επιτρέπεται όταν η ευρωπαϊκή αίτηση θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί για έναν από τους παρακάτω λόγους: α. Το ΕΓΔΕ δεν παρέλαβε την ευρωπαϊκή αίτηση μέσα σε 14 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της ή την ημερομηνία προτεραιότητας, όταν προβάλλεται προτεραιότητα. β. Η ευρωπαϊκή αίτηση κατατέθηκε στα ελληνικά και η μετάφρασή της, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 της Σύμβασης, δεν κατατέθηκε στο ΕΓΔΕ μέσα στην προθεσμία που προβλέπει ο κανόνας 36 του Εκτελεστικού Κανονισμού της Σύμβασης.

Αρθρο 21. Διαδικασία μετατροπής. 1. Η αίτηση για μετατροπή σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, πρέπει να κατατεθεί στον ΟΒΙ, σε δύο αντίγραφα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης στον δικαιούχο της ευρωπαϊκής αίτησης της ειδοποίησης από το ΕΓΔΕ για απόσυρση της αίτησής του. Τα άρθρα 135 και 136 της Σύμβασης εφαρμόζονται ανάλογα. Στην αίτηση επισυνάπτεται απόδειξη καταβολής στον ΟΒΙ των τελών κατάθεσης και πρώτου έτους προστασίας που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία, άλλως η αίτηση θεωρείται ως μη κατατεθείσα. 2. Μέσα σε τέσσερις μήνες από την κατάθεση στον ΟΒΙ της αίτησης για μετατροπή, ο αιτών οφείλει να καταθέσει, σε δύο αντίγραφα, μετάφραση στα ελληνικά της ευρωπαϊκής αίτησης, άλλως η αίτηση για μετατροπή θεωρείται ως μη κατατεθείσα. 3. Η αίτηση για μετατροπή εγγράφεται στο Βιβλίο Εκθέσεων. Τεύχος Α`, "Εθνικές αιτήσεις".

Αρθρο 22. Ρύθμιση περιπτώσεων σώρευσης προστασίας. 1. Εάν για την ίδια εφεύρεση, έχει χορηγηθεί εθνικό και ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ισχύ στην Ελλάδα, στον ίδιο εφευρέτη ή δικαιούχο με την ίδια ημερομηνία κατάθεσης ή προτεραιότητας, το ελληνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παύει να ισχύει από την ημερομηνία που: α. Η προθεσμία για κατάθεση ένστασης ενώπιον του ΕΓΔΕ έληξε, ή β. Η διαδικασία εκδίκασης της ένστασης περατώθηκε και το ευρωπαϊκό δίπλωμα διατηρήθηκε σε ισχύ. 2. Η μετέπειτα ακύρωση ή παύση ισχύος του ευρωπαϊκού διπλώματος δεν επηρεάζει την εφαρμογή της παραγράφου 1. 3. Για τη διαπίστωση της μη ισχύος του ελληνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΜΗΤΡΩΟ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Αρθρο 23. Εγγραφή στο Μητρώο. 1. Ο ΟΒΙ εγγράφει στο Μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας τεύχος Β` με την ένδειξη "Ευρωπαϊκό" τα στοιχεία που αφορούν τα ευρωπαϊκά διπλώματα και αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό Μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σύμφωνα με τον κανόνα 92 του Εκτελεστικού Κανονισμού της Σύμβασης. 2. Στο Μητρώο εγγράφονται μόνο εκείνα τα ευρωπαϊκά διπλώματα που έχουν δημοσιευθεί στο Ευρωπαϊκό Δελτίο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, ισχύουν για την Ελλάδα και για τα οποία τηρήθηκε η διαδικασία των άρθρων 11 και 12 του παρόντος προεδρικού διατάγματος. 3. Τα ευρωπαϊκά διπλώματα που καταχωρήθηκαν στο Μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας δημοσιεύονται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Αρθρο 24. Εναρξη ισχύος. Το παρόν προεδρικό διάταγμα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.