Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Έκδοση και Τύπος Συναλλαγματικής - Νόμος 5325/1932

Εκδοση και τύπος συναλλαγματικής: Αρθρον 1. Η συναλλαγματική περιέχει: 1) Την ονομασίαν "συναλλαγματική", καταχωριζομένην εν αυτώ τω κειμένω του τίτλου και εκφραζομένην εν η γλώσση συντάσσεται ο τίτλος ούτος, 2) την απλήν και καθαράν εντολή περί πληρωμής ωρισμένου ποσού, 3) το όνομα εκείνου ο οποίος οφείλει να πληρώσει (πληρωτής), 4) την σημείωσιν της λήξεως, 5) την του τόπου της πληρωμής, 6) το όνομα εκείνου, εις τον οποίον ή εις διαταγήν του οποίου θα γίνη η πληρωμή, 7) την σημείωσιν της χρονολογίας και του τόπου της εκδόσεως της συναλλαγματικής, 8) την υπογραφήν του εκδίδοντος την συναλλαγματικήν (εκδότης).

Ελλειψη τυπικών στοιχείων. Συνέπειες: Αρθρον 2. Ο τίτλος εν τω οποίω ελλείπει εν εκ των εν τω προηγουμένω άρθρω αναφερομένων στοιχείων δεν ισχύει ως συναλλαγματική, εκτός των περιπτώσεων των καθοριζομένων εις τα επόμενα εδάφια. Η συναλλαγματική της οποίας η λήξις δεν σημειούται θεωρείται πληρωτέα εν όψει. Εν ελλείψει ειδικής σημειώσεως, ο παρά το όνομα του πληρωτού σημειούμενος τόπος θεωρείται ως τόπος της πληρωμής και συγχρόνως ως τόπος της κατοικίας του πληρωτού. Η άνευ σημειώσεως του τόπου της εκδόσεως συναλλαγματική θεωρείται ως εκδοθείσα εν τω τόπω τω σημειουμένω παραπλεύρως του ονόματος του εκδότου.

Εκδοση συναλλαγματικής: Αρθρον 3. Η συναλλαγματική δύναται να εκδοθή εις διαταγήν αυτού του εκδότου. Δύναται να εκδοθή επ` αυτού του εκδότου. Δύναται να εκδοθή δια λογαριασμόν τρίτου.

Τόπος πληρωμής: Αρθρον 4. Η συναλλαγματική δύναται να είναι πληρωτέα εις την κατοικίαν τρίτου, είτε εν τω οικισμώ ένθα έχει την κατοικίαν αυτού ο πληρωτής, είτε εν άλλω τινί οικισμώ.

Τόκοι: Αρθρον 5. Επί συναλλαγματικής πληρωτέας εν όψει ή μετά προθεσμίαν από της όψεως, δύναται ο εκδότης να ορίση ότι το ποσόν αυτής θα είναι έντοκον. Επί πάσης άλλης συναλλαγματικής η τοιαύτη ρήτρα θεωρείται μη γεγραμμένη. Το ποσοστόν του τόκου σημειούται εν τη συναλλαγματική, εν ελλείψει τοιαύτης μνείας, η ρήτρα θεωρείται μη γεγραμμένη. Οι τόκοι τρέχουσιν από της χρονολογίας της συναλλαγματικής, εκτός εάν εσημειώθη εν αυτή άλλη χρονολογία.

Εγγραφή ποσού συναλλαγματικής: Αρθρον 6. Η συναλλαγματική της οποίας το ποσόν εγράφη συγχρόνως ολογράφως και αριθμητικώς ισχύει, εν περιπτώσει διαφοράς, δια το ποσόν το γραφέν ολογράφως. Η συναλλαγματική της οποίας το ποσόν εγράφη πολλάκις, είτε ολογράφως είτε αριθμητικώς, ισχύει, εν περιπτώσει διαφοράς, μόνον δια το μικρότερον ποσόν.

Υπογραφή από ανικάνους κλπ.: Αρθρον 7. Εάν η συναλλαγματική φέρη υπογραφάς προσώπων ανικάνων προς ανάληψιν υποχρεώσεως εκ συναλλαγματικής, υπογραφάς πλαστάς, ή υπογραφάς ανυπάρκτων προσώπων, ή υπογραφάς αι οποίαι ένεκα παντός άλλου λόγου δεν δύναται να υποχρεώσωσι τα πρόσωπα τα υπογράψαντα την συναλλαγματικήν ή δια του ονόματος των οποίων υπεγράφη αύτη, αι υποχρεώσεις των λοιπών υπογραφέων παραμένουν ουχ ήτοι έγκυροι.

Υπογραφή από αντιπρόσωπο: Αρθρον 8. Οστις θέσει την υπογραφήν του επί συναλλαγματικής, ως αντιπρόσωπος προσώπου δια το οποίον δεν είχε την εξουσίαν να ενεργήση, υποχρεούται αυτός ο ίδιος εκ της συναλλαγματικής και, εάν επλήρωσεν, έχει τα αυτά δικαιώματα τα οποία θα είχεν ο φερόμενος ως εκπροσωπηθείς. Το αυτό ισχύει επί αντιπροσώπου υπερβάντος την εαυτού εξουσίαν.

Ευθύνη εκδότη: Αρθρον 9. Ο εκδότης ευθύνεται δια την αποδοχήν και την πληρωμήν. Δύναται να απαλλαγή της δια την αποδοχήν ευθύνης. Πάσα ρήτρα δια της οποίας ο εκδότης απαλλάσσεται της δια την πληρωμήν ευθύνης θεωρείται ως μη γεγραμμένη.

Ατελής συναλλαγματική: Αρθρον 10. Εάν συναλλαγματική, ατελής κατά την έκδοσιν, συνεπληρώθη εναντίον των γενομένων συμφωνιών, η μη τήρησις των συμφωνιών τούτων δεν δύναται να αντιταχθή κατά του κομιστού, ειμή μόνον εάν ούτος απέκτησε την συναλλαγματικήν κακή τη πίστει, ή εάν κατά την κτήσιν αύτης διέπραξε βαρύ πταίσμα.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.