Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Οπισθογράφηση Συναλλαγματικής - Νόμος 5325/1932

Μεταβίβαση με οπισθογράφηση: Αρθρον 11. Πάσα συναλλαγματική, και αυτή η μη ρητώς εις διαταγήν εκδοθείσα, δύναται να μεταβιβασθή δι` οπισθογραφήσεως. Οσάκις ο εκδότης έθηκεν εν τη συναλλαγματική τας λέξεις "ουχί εις διαταγήν" ή άλλην ισοδύναμον φράσιν, ο τίτλος δεν δύναται να μεταβιβασθή ειμή μόνον κατά τον τύπον και μετά των αποτελεσμάτων κοινής εκχωρήσεως. Η οπισθογράφησις δύναται να γίνη και υπέρ του πληρωτού, αποδέκτου ή μη, υπέρ του εκδότου ή παντός άλλου υποχρέου. Τα πρόσωπα ταύτα δύνανται να οπισθογραφήσωσι την συναλλαγματικήν εκ νέου.

Υπό όρους-μερική οπισθογράφηση.Οπισθογράφηση στον κομιστή: Αρθρον 12. Η οπισθογράφησις είναι απλή και καθαρά. Πας εν τη οπισθογραφήσει όρος θεωρείται ως μη γεγραμμένος. Η μερική οπισθογράφησις είναι άκυρος. Η οπισθογράφησις εις τον κομιστήν ισχύει ως οπισθογράφησις εν λευκώ.

Τύπος οπισθογράφησης: Αρθρον 13. Η οπισθογράφησις γράφεται επί της συναλλαγματικής ή φύλλου προσαρτωμένου εις αυτήν (πρόσθεμα). Υπογράφεται υπό του οπισθογράφου. Η οπισθογράφησις δύναται να μη σημειοί τον δικαιούχον ή να συνίσταται απλώς εις την υπογραφήν του οπισθογράφουν (οπισθογράφησις εν λευκώ). Εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει η οπισθογράφησις, ίνα είναι ισχυρά, πρέπει να γράφηται όπισθεν της συναλλαγματικής ή επί του προσθέματος.

Συνέπειες οπισθογράφησης - Οπισθογράφηση εν λευκώ: Αρθρον 14. Η οπισθογράφησις μεταβιβάζει πάντα τα απορρέοντα εκ της συναλλαγματικής δικαιώματα. Αν η οπισθογράφησις είναι εν λευκώ ο κομιστής δύναται: 1) να συμπληρώση το λευκόν, είτε δια του ονόματος αυτού, είτε δια του ονόματος άλλου τινος προσώπου, 2) να οπισθογραφήση εκ νέου την συναλλαγματικήν, είτε εν λευκώ είτε υπέρ άλλου προσώπου, 3) να παραδώση την συναλλαγματικήν εις τρίτον άνευ συμπληρώσεως του λευκού και άνευ οπισθογραφήσεως.

Ευθύνη οπισθογράφου: Αρθρον 15. Ο οπισθογράφος, εκτός εναντίας ρήτρας, ευθύνεται δια την αποδοχήν και την πληρωμήν. Δύναται να απαγορεύση νέαν οπισθογράφησιν, εν τη περιπτώσει ταύτη δεν ευθύνεται ένταντι των προσώπων προς τα οποία η συναλλαγματική ωπισθογραφήθη μεταγενέστερον.

Τεκμήριο υπέρ του κατόχου: Αρθρον 16. Ο κάτοχος συναλλαγματικής θεωρείται νόμιμος κομιστής, εάν στηρίζη το δικαίωμά του επί αδιακόπου σειράς οπισθογραφήσεων και εάν έτι η τελευταία οπισθογράφησις είναι εν λευκώ. Αι διαγεγραμμέναι οπισθογραφήσεις θεωρούνται από της απόψεως ταύτης ως μη γεγραμμέναι. Οταν οπισθογράφησις εν λευκώ ακολουθήται υπ` άλλης οπισθογραφήσεως, ο υπογραφεύς ταύτης θεωρείται ότι απέκτησε την συναλλαγματικήν δια της εν λευκώ οπισθογραφήσεως. Εάν τις εστερήθη της κατοχής της συναλλαγματικής εξ οιουδήποτε γεγονότος, ο κομιστής, θεμελιών το δικαίωμα αυτού κατά τον εν τω προηγουμένω εδαφίω οριζόμενον τρόπον, δεν υποχρεούται να αποξενωθή της συναλλαγματικής, εκτός εάν απέκτησαν αυτήν κακή τη πίστει ή εάν κατά την κτήσιν αυτής διέπραξε βαρύ πταίσμα.

Ενστάσεις εκ της συναλλαγματικής: Αρθρον 17. Τα εκ της συναλλαγματικής εναγόμενα πρόσωπα δεν δύναται να αντιτάξωσι κατά του κομιστού τας ενστάσεις τας στηριζομένας επί των προσωπικών σχέσεων αυτών μετά του εκδότου ή των προηγουμένων κομιστών, εκτός εάν ο κομιστής κατά την κτήσιν της συναλλαγματικής ενήργησεν εν γνώσει προς βλάβην του οφειλέτου.

Οπισθογράφηση κατά πληρεξουσιότητα: Αρθρον 18. Οσάκις η οπισθογράφησις περιέχη την μνείαν "αξία εις κάλυψιν", "προς είσπραξιν", "κατά πληρεξουσιότητα", ή πάσαν άλλην μνείαν ενέχουσαν απλήν εντολήν, ο κομιστής δύναται να ασκήση πάντα τα εκ της συναλλαγματικής απορρέοντα δικαιώματα, αλλά δεν δύναται να οπισθογραφήση αυτήν ειμή λόγω πληρεξουσιότητος. Οι υπόχρεοι δύνανται εν τη περιπτώσει ταύτη να επικαλεσθώσι κατά του κομιστού μόνον τας ενστάσεις, αι οποίαι θα ηδύνατο να αντιταχθώσι κατά του οπισθογράφου. Η εντολή η περιεχομένη εν τη λόγω πληρεξουσιότητος οπισθογραφήσει δεν περατούται δια του θανάτου του εντολέως ή της επιγενομένης ανικανότητος αυτού.

Οπισθογράφηση με ρήτρα "αξία λόγω ενεχύρου": Αρθρον 19. Οσάκις η οπισθογράφησις περιέχη την μνείαν "αξία λόγω ασφαλείας", "αξία λόγω ενεχύρου", ή πάσαν άλλην μνείαν ενέχουσαν ενεχυρίασιν, ο κομιστής δύναται να ασκήση πάντα τα εκ της συναλλαγματικής απορρέοντα δικαιώματα, αλλ` η υπ` αυτού γενομένη οπισθογράφησις ισχύει μόνον ως οπισθογράφησις λόγω πληρεξουσιότητος. Οι υπόχρεοι δεν δικαιούνται να επικαλεσθώσι κατά του κομιστού τας ενστάσεις τα στηριζομένας επί των προσωπικών αυτών σχέσεων μετά του οπισθογράφου, εκτός εάν ο κομιστής κατά την λήψιν της συναλλαγματικής ενήργησεν εν γνώσει προς βλάβην του οφειλέτου.

Οπισθογράφηση μεταγενέστερη της λήξης ή αχρονολόγητη: Αρθρον 20. Η μεταγενεστέρα της λήξεως οπισθογράφησις παράγει τα αυτά αποτελέσματα, ως η προγενεστέρα οπισθογράφησις. Ουχ ήττον η μεταγενεστέρα του επί μη πληρωμή διαμαρτυρικού οπισθογράφησις ή η γενομένη μετά την λήξιν της δια την σύνταξιν του διαμαρτυρικού ωρισμένης προθεσμίας παράγει μόνον τ` αποτελέσματα κοινής εκχωρήσεως. Εκτός εναντίας αποδείξεως, η αχρονολόγητος οπισθογράφησις θεωρείται γενομένη προ της λήξεως της προς σύνταξιν του διαμαρτυρικού ωρισμένης προθεσμίας.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.