Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αποδοχή Συναλλαγματικής - Νόμος 5325/1932

Εμφάνιση συναλλαγματικής προς αποδοχή: Αρθρον 21. Η συναλλαγματική δύναται μέχρι της λήξεως να εμφανισθή προς αποδοχήν του πληρωτού, εν τω τόπω της κατοικίας αυτού, υπό του κομιστού ή και υπό απλού κατόχου.

Προθεσμία προς αποδοχή: Αρθρον 22. Επί πάσης συναλλαγματικής ο εκδότης δύναται να ορίση ότι αύτη δέον να εμφανισθή προς αποδοχήν, τάσσων ή μη προθεσμίαν. Δύναται να απαγορεύση εν τη συναλλαγματική την προς αποδοχήν εμφάνισιν, εκτός εάν πρόκειται περί συναλλαγματικής πληρωτέας παρά τρίτω ή πληρωτέας εν οικισμώ διαφόρω του της κατοικίας του πληρωτού ή εκδιδομένης επί προθεσμία από της όψεως. Δύναται ωσαύτως να ορίση ότι η προς αποδοχήν εμφάνισις δεν δύναται να λάβη χώραν προ ωρισμένης προθεσμίας. Πας οπισθογράφος δύναται να ορίση ότι η συναλλαγματική δέον να εμφανισθή προς αποδοχήν, τάσσων ή μη προθεσμίαν, εκτός αν εκηρύχθη υπό του εκδότου μη αποδέξιμος.

Αποδοχή των μετά προθεσμία από της όψεως πληρωτέων συν/κών: Αρθρον 23. Αι μετά προθεσμίαν από της όψεως πληρωτέαι συναλλαγματικαί δέον να εμφανίζωνται προς αποδοχήν εντός προθεσμίας ενός έτους από της χρονολογίας αυτών. Ο εκδότης δύναται να συντάμη την τελευταίαν ταύτην προθεσμίαν ή να ορίση τοιαύτην μακροτέραν. Οι οπισθογράφοι δύνανται να συντάμωσι τας προθεσμίας ταύτας.

Δεύτερη εμφάνιση προς αποδοχή: Αρθρον 24. Ο πληρωτής δύναται να αιτήσηται όπως γίνη προς αυτόν δευτέρα εμφάνισις, την επομένην της πρώτης. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ισχυρισθώσιν ότι δεν εξεπληρώθη η αίτησις αύτη, μόνον εάν εγένετο μνεία αυτής εν τω διαμαρτυρικώ. Ο κομιστής δεν υποχρεούται ν` αφήση εις χείρας του πληρωτού την προς αποδοχήν εμφανιζομένην συναλλαγματικήν.

Τύπος αποδοχής: Αρθρον 25. Η αποδοχή γράφεται επί της συναλλαγματικής. Εκφράζεται δια της λέξεως "δεκτή" ή πάσης άλλης ισοδυνάμου λήξεως, υπογράφεται υπό του πληρωτού. Η απλή υπογραφή του πληρωτού, τεθειμένη επί του έμπροσθεν μέρους της συναλλαγματικής, ισχύει ως αποδοχή. Οταν η συναλλαγματική είναι πληρωτέα μετά προθεσμίαν από της όψεως ή οσάκις είναι εμφανιστέα προς αποδοχήν εντός προθεσμίας ωρισμένης, δύναμει ειδικής ρήτρας, η αποδοχή δέον να χρονολογήται από της ημέρας καθ` ην εγένετο, εκτός αν ο κομιστής απαιτή όπως χρονολογηθή από της ημέρας της εμφανίσεως. Ελλείψει χρονολογίας, ο κομιστής, όπως διατηρήση τα κατά των οπισθογράφων και του εκδότου δικαιώματα αναγωγής, βεβαιοί την παράλειψιν ταύτην δια διαμαρτυρικού, συντασσομένου εμπορθέσμως.

Αποδοχή για μέρος του πληρωτέου ποσού κλπ.: Αρθρον 26. Η αποδοχή είναι απλή και καθαρά, αλλ` ο πληρωτής δύναται να περιορίση αυτήν επί μέρους του πληρωτέου ποσού. Πάσα άλλη τροποποίησις του περιεχομένου της συναλλαγματικής επιφερομένη δια της αποδοχής, ισοδυναμεί προς άρνησιν αποδοχής. Εν τούτοις ο αποδέκτης υποχρεούται εντός των όρων της αποδοχής αυτού.

Τόπος πληρωμής διάφορος του της κατοικίας του πληρωτού: Αρθρον 27. Οταν ο εκδότης εσημείωσεν εν τη συναλλαγματική τόπον πληρωμής διάφορον του της κατοικίας του πληρωτού, άνευ υποδείξεως του τρίτου παρά τω οποίω δέον να γίνη η πληρωμή, ο πληρωτής δύναται να σημειώση τούτον κατά την αποδοχήν. Εν ελλείψει σημειώσεως, ο αποδέκτης θεωρείται αυτός υπόχρεως να πληρώση εν τω τόπω της πληρωμής. Εάν η συναλλαγματική είναι πληρωτέα εν τη κατοικία του πληρωτού, ούτος δύναται να σημειώση εν τη αποδοχή διεύθυνσιν του αυτού τόπου όπου η πληρωμή δέον να γίνη.

Υποχρέωση πληρωμής κατά τη λήξη. Συνέπειες από μη πληρωμή: Αρθρον 28. Δια της αποδοχής ο πληρωτής υποχρεούται να πληρώση την συναλλαγματικήν κατά την λήξιν. Εν ελλείψει πληρωμής, ο κομιστής, και αν είναι ο εκδότης, έχει κατά του αποδέκτου ευθείαν αγωγήν, απορρέουσαν εκ συναλλαγματικής, δια πάσαν εκ των άρθρων 48 και 49 απαίτησιν.

Διαγραφή αποδοχής: Αρθρον 29. Εάν ο πληρωτής, όστις έθηκεν επί της συναλλαγματικής την αποδοχήν του, διέγραψεν αυτήν προ της αποδόσεως της συναλλαγματικής, θεωρείται αρνηθείς την αποδοχήν. Ελλείψει εναντίας αποδείξεως, η διαγραφή θεωρείται γενομένη προ της αποδόσεως του τίτλου. Εν τούτοις, εάν ο πληρωτής εγνώρισε την αποδοχήν του εγγράφως προς τον κομιστήν ή εις οιονδήποτε υπογραφέα, υποχρεούται έναντι αυτών εντός των όρων της αποδοχής αυτού.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.