Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Λήξη Συναλλαγματικής - Νόμος 5325/1932

Λήξη συναλλαγματικής: Αρθρον 33. Η συναλλαγματική δύναται να εκδοθή: εν όψει, μετά προθεσμίαν από της όψεως, μετά προθεσμίαν από της χρονολογίας, εις ρητήν ημέραν. Αι συναλλαγματικαί αι αναγράφουσαι είτε άλλας λήξεις είτε λήξεις διαδοχικάς είναι άκυροι.

Συναλλαγματική πληρωτέα εν όψει: Αρθρον 34. Η εν όψει συναλλαγματική είναι πληρωτέα επί τη εμφανίσει. Αύτη είναι εμφανιστέα προς πληρωμήν εντός προθεσμίας ενός έτους από της χρονολογίας αυτής. Ο εκδότης δύναται να συντάμη την προθεσμίαν ταύτην ή να ορίση τοιαύτην μακροτέραν. Οι οπισθογράφοι δύνανται να συντάμωσι τας προθεσμίας ταύτας. Ο εκδότης δύναται να ορίση ότι η συναλλαγματική η πληρωτέα εν όψει δεν δύναται να εμφανισθή προς πληρωμήν προ σημειουμένης προθεσμίας. Εν περιπτώσει ταύτη η προθεσμία εμφανίσεως άρχεται από της διορίας ταύτης.

Συναλλαγματική πληρωτέα μετά προθεσμία από της όψεως: Αρθρον 35. Η λήξις της συναλλαγματικής πληρωτέας μετά προθεσμίαν από της όψεως καθορίζεται είτε εκ της χρονολογίας της αποδοχής είτε εκ της του διαμαρτυρικού. Εν ελλείψει διαμαρτυρικού, η μη φέρουσα χρονολογίαν αποδοχή θεωρείται, καθ` όσον αφορά τον αποδέκτην, δοθείσα την τελευταίαν ημέραν της προθεσμίας της προβλεπομένης δια την εμφάνισιν προς αποδοχήν.

Συναλλαγματική πληρωτέα μετά προθεσμία από της χρονολογίας: Αρθρον 36. Η λήξις συναλλαγματικής εκδοθείσης επί προθεσμία ενός ή πλειόνων μηνών από της χρονολογίας ή από της όψεως επέρχεται κατά την αντίστοιχον χρονολογίαν του μηνός κατά τον οποίον η πληρωμή δέον να γίνη. Εν ελλείψει αντιστοίχου χρονολογίας, η λήξις επέρχεται την τελευταίαν ημέραν του μηνός τούτου. Οταν η συναλλαγματική εξεδόθη επί προθεσμία ενός ή πλειόνων μηνών και ημίσεος από της χρονολογίας ή από της όψεως, υπολογίζονται εν πρώτοις οι ολόκληροι μήνες. Εάν η λήξις ωρίσθη εν αρχή, εις το μέσον (Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου κλπ.) ή εις το τέλος του μηνός, εννοείται δια των όρων τούτων η πρώτη, η δεκάτη πέμπτη, ή η τελευταία ημέρα του μηνός. Αι φράσεις "οκτώ ημέραι" ή "δέκα πέντε ημέραι" εννοούσιν ουχί μίαν ή δύο εβδομάδας, αλλά προθεσμίαν οκτώ ή δέκα πέντε πραγματικών ημερών. Η φράσις "ήμισυς μην" εννοεί προθεσμίαν δέκα πέντε ημερών.

Συναλλαγματική πληρωτέα σε ρητή ημέρα: Αρθρον 37. Οταν συναλλαγματική είναι πληρωτέα εις ρητήν ημέραν, εν τόπω όπου το ημερολόγιον είναι διάφορον του ημερολογίου του τόπου της εκδόσεως, η χρονολογία της λήξεως θεωρείται ως ορισθείσα κατά το ημερολόγιον του τόπου της πληρωμής. Οταν συναλλαγματική, εκδοθείσα μεταξύ δύο τόπων, εχόντων διάφορα ημερολόγια, είναι πληρωτέα μετά προθεσμίαν από της χρονολογίας, η ημέρα της εκδόσεως ανάγεται εις την αντίστοιχον ημέραν του ημερολογίου του τόπου της πληρωμής και εντεύθεν ορίζεται η λήξις. Αι προς εμφάνισιν προθσμίαι των συναλλαγματικών υπολογίζονται συμφώνως προς τους κανόνας του προηγουμένου εδαφίου. Οι κανόνες ούτοι δεν εφαρμόζονται, εάν εκ ρήτρας της συναλλαγματικής ή και απλώς εκ του περιεχομένου του τίτλου συνάγεται ότι εσκοπείτο η παραδοχή διαφόρων κανόνων.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.