Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Πληρωμή Συναλλαγματικής - Νόμος 5325/1932

Εμφάνιση της συναλλαγματικής προς πληρωμή: Αρθρον 38. Ο κομιστής συναλλαγματικής πληρωτέας εις ρητήν ημέραν ή εις προθεσμίαν από της χρονολογίας ή από της όψεως, υποχρεούται να εμφανίση την συναλλαγματικήν προς πληρωμήν, είτε κατά την ημέραν καθ` ην είναι πληρωτέα είτε εις μίαν των δύο επομένων αυτής εργασίμων ημερών. Η εμφάνισις της συναλλαγματικής εις συμψηφιστικόν γραφείον ισοδυναμεί προς εμφάνισιν προς πληρωμήν.

Πληρωμή - Μερική πληρωμή: Αρθρον 39. Ο πληρωτής, πληρώνων την συναλλαγματικήν, δύναται ν` απαιτήση όπως τω παραδοθή αύτη εξωφλημένη υπό του κομιστού. Ο κομιστής δεν δικαιούται ν` αρνηθή μερικήν πληρωμήν. Επί μερικής πληρωμής ο πληρωτής δύναται ν` απαιτήση όπως γίνη μνεία περί της πληρωμής ταύτης επί της συναλλαγματικής και όπως τω δοθή περί αυτής εξόφλησις.

Πληρωμή προ της λήξεως: Αρθρον 40. Ο κομιστής συναλλαγματικής δεν δύναται να υποχρεωθή να δεχθή την πληρωμήν αυτής προ της λήξεως. Ο πληρωτής, ο προ της λήξεως πληρώνων, πράττει τούτο επί ιδίω κινδύνω. Ο κατά την λήξιν πληρώνων ελευθερούται εγκύρως, εκτός εάν διατελή εν δόλω ή εν βαρεί πταίσματι. Υποχρεούται δε να εξακριβώση την κανονικότητα της συνεχείας των οπισθογραφήσεως, ουχί όμως και την υπογραφήν των οπισθογράφων.

Συναλλαγματική πληρωτέα σε ξένο νόμισμα: Αρθρον 41. Οταν συναλλαγματική εκδίδεται πληρωτέα εις νόμισμα μη κυκλοφορούν εν τω τόπω της πληρωμής, το ποσόν δύναται να πληρωθή εις το νόμισμα του τόπου της πληρωμής κατά την αξία αυτού κατά την ημέραν της λήξεως. Εάν ο οφειλέτης τελή εν καθυστερήσει, ο κομιστής δύναται, κατ` εκλογήν του, ν` απαιτήση όπως το ποσόν της συναλλαγματικής πληρωθή εις το νόμισμα του τόπου της πληρωμής κατά την τρέχουσαν τιμήν της ημέρας είτε της λήξεως είτε της πληρωμής. Αι συνήθειαι του τόπου της πληρωμής χρησιμεύουσι προς καθορισμόν της αξίας του ξένου νομίσματος. Ουχ ήττον ο εκδότης δύναται να ορίση, ίνα το πληρωτέον ποσόν υπολογισθή κατά την εν τη συναλλαγματική καθοριζομένην τρέχουσαν τιμήν. Οι προηγουμένοι κανόνες δεν εφαρμόζονται εν ή περιπτώσει ο εκδότης ώρισεν, ότι η πληρωμή μέλλει να γίνη εις σημειούμενον νόμισμα (ρήτρα πραγματικής εις αλλοδαπόν νόμισμα πληρωμής). Εάν το ποσόν της συναλλαγματικής σημειωθή εις νόμισμα έχον την αυτήν ονομασίαν, αλλά διάφορον αξίαν εν τω τόπω της εκδόσεως και εν τω τόπω της πληρωμής, τεκμαίρεται το νόμισμα του τόπου της πληρωμής.

Μη εμφάνιση της συναλλαγματικής προς πληρωμή: Αρθρον 42. Ελλείψει εμφανίσεως της συναλλαγματικής προς πληρωμήν εντός της εν άρθρω 38 ωρισμένης προθεσμίας, πας οφειλέτης δικαιούται να καταθέση παρά τη αρμοδία Αρχή το ποσόν αυτής, δαπάνη και κινδύνω του κομιστού.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.