Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Συναλλαγματική - Περί παρεμβάσεως - Νόμος 5325/1932

Παρέμβαση: Αρθρον 55. Ο εκδότης, ο οπισθογράφος, ή ο τριτεγγυητής δύναται να σημειώση πρόσωπον, όπως τούτο εν ανάγκη αποδεχθή ή πληρώση την συναλλαγματικήν. Η συναλλαγματική δύναται υπό τους κάτωθι καθοριζομένους όρους να γίνη αποδεκτή ή να πληρωθή υπό τινος προσώπου παρεμβαίνοντος υπέρ οιουδήποτε οφειλέτου, υποκειμένου εις αναγωγήν. Ο παρεμβαίνων δύναται να είναι τρίτος και αυτός ο πληρωτής ή πρόσωπον εκ της συναλλαγματικής ήδη υπόχρεον, πλην του αποδέκτου. Ο παρεμβαίνων ειδοποιεί τον υπέρ ου παρεμβαίνει περί της παρεμβάσεώς του, εντός προθεσμίας δύο εργασίμων ημερών. Εν περιπτώσει μη τηρήσεως της προθεσμίας ταύτης, ευθύνεται ενδεχομένως δια της εξ αμελείας αυτού προξενηθείσαν ζημίαν, της αποζημιώσεως μη δυναμένης να υπερβή το ποσόν της συναλλαγματικής.

Κατά παρέμβαση αποδοχή: Αρθρον 56. Η κατά παρέμβασιν αποδοχή δύναται να γίνη εις πάσας τας περιπτώσεις κατά τας οποίας ο κομιστής συναλλαγματικής αποδεξίμου δικαιούται ν` ασκήση προ της λήξεως αναγωγήν. Οταν εν τη συναλλαγματική εσημειώθη πρόσωπον, ίνα εν ανάγκη αποδεχθή ή πληρώση αυτήν εν τω τόπω της πληρωμής, ο κομιστής δύναται ν` ασκήση προ της λήξεως το της αναγωγής δικαίωμα αυτού κατά του αναγράψαντος την σημείωσιν και κατά των επομένων υπογραφέων, μόνον εάν ενεφάνισε την συναλλαγματικήν προς το σημειωθέν πρόσωπον και εάν, τούτου αρνηθέντος την αποδοχήν, η άρνησις εβεβαιώθη δια διαμαρτυρικού. Επί των άλλων περιπτώσεων παρεμβάσεως ο κομιστής δικαιούται ν` αρνηθή την κατά παρέμβασιν αποδοχήν. Ουχ` ήττον ο κομιστής, εάν αποδεχθή αυτήν, απόλλυσι την προ της λήξεως ανήκουσαν αυτώ αναγωγήν κατ` εκείνου υπέρ ου εδόθη η αποδοχή και κατά των κατόπιν υπογραφέων.

Σημείωση για την κατά παρέμβαση αποδοχή: Αρθρον 57. Η κατά παρέμβασιν αποδοχή μνημονεύεται επί της συναλλαγματικής, υπογράφεται υπό του παρεμβαίνοντος. Αύτη σημειοί δια λογαριασμόν τίνος γίνεται. Εν ελλείψει τοιαύτης σημειώσεως, η αποδοχή θεωρείται γενομένη υπέρ του εκδότου.

Εναντι ποιών υποχρεούται ο κατά παρέμβαση αποδέκτης: Αρθρον 58. Ο κατά παρέμβασιν αποδέκτης υποχρεούται έναντι του κομιστού και των οπισθογράφων, των μεταγενεστέρων εκείνου δια λογαριασμόν του οποίου παρενέβη, καθ` ον τρόπον και ούτος. Παρά την κατά παρέμβασιν αποδοχήν, εκείνος υπέρ του οποίου αύτη εγένετο, ως και οι προς αυτόν υπεύθυνοι, δύνανται ν` απαιτήσωσι παρά του κομιστού, πληρώνοντες το εν άρθρω 48 σημειούμενον ποσόν, την παράδοσιν της συναλλαγματικής, του διαμαρτυρικού, και του τυχόν λογαριασμού, εξωφλημένου.

Κατά παρέμβαση πληρωμή: Αρθρον 59. Η κατά παρέμβασιν πληρωμή δύναται να γίνη καθ` όλας τας περιπτώσεις καθ` ας είτε κατά την λήξιν είτε προ αυτής ο κομιστής δικαιούται εις αναγωγήν. Η πληρωμή περιλαμβάνει ολόκληρον το ποσόν, το οποίον θα υποχρεούται να καταβάλη εκείνος υπέρ του οποίου γίνεται αύτη. Η πληρωμή γίνεται το βραδύτερον την επομένην της τελευταίας ημέρας της δια την σύνταξιν του επί μη πληρωμή διαμαρτυρικού τεταγμένης.

Κατανάγκη πληρωτές: Αρθρον 60. Εάν η συναλλαγματική είχε γίνει αποδεκτή υπό παρεμβαινόντων εχόντων την κατοικίαν αυτών εν τω τόπω της πληρωμής ή εάν πρόσωπα, έχοντα την κατοικίαν αυτών εν τω αυτώ τόπω, είχον σημειωθή ως κατ` ανάγκην πληρωταί, ο κομιστής υποχρεούται να εμφανίση την συναλλαγματικήν προς πάντα τα πρόσωπα ταύτα και ενδεχομένως να συντάξη διαμαρτυρικόν επί μη πληρωμή, το βραδύτερον την επομένην της τελευταίας ημέρας της δια την σύνταξιν του διαμαρτυρικού τεταγμένης. Εν ελλείψει εμπροθέσμου διαμαρτυρικού, ο σημειώσας τον κατ` ανάγκην πληρωτήν ή ο δια λογαριασμόν του οποίου η συναλλαγματική εγένετο αποδεκτή και οι μεταγενέστεροι οπισθογράφοι παύουσιν όντες υπόχρεοι.

Αρνηση από τον κομιστή της κατά παρέμβαση πληρωμής: Αρθρον 61. Ο κομιστής, αρνούμενος την κατά παρέμβασιν πληρωμήν, απόλλυσι την αναγωγήν αυτού κατ` εκείνων οίτινες θα απηλλάσσοντο δια της πληρωμής.

Βεβαίωση της κατά παρέμβαση πληρωμής: Αρθρον 62. Η κατά παρέμβασιν πληρωμή βεβαιούται δι` εξοφλήσεως, γραφομένης επί της συναλλαγματικής, σημειουμένου και του υπέρ ου εγένετο η πληρωμή. Εν ελλείψει τοιαύτης σημειώσεως, η πληρωμή θεωρείται γενομένη υπέρ του εκδότου. Η συναλλαγματική και το διαμαρτυρικόν, εάν συνετάγη τοιούτον, παραδίδεται εις τον κατά παρέμβασιν πληρωτήν.

Δικαιώματα του κατά παρέμβαση πληρωτή: Αρθρον 63. Ο κατά παρέμβασιν πληρωτής αποκτά τα εκ της συναλλαγματικής απορρέοντα δικαιώματα κατ` εκείνου υπέρ ου εκπλήρωσε και κατ` εκείνων οι οποίοι υποχρεούνται απέναντι του τελευταίου τούτου, δυνάμει της συναλλαγματικής. Ουχ ήττον δεν δύναται να οπισθογραφήση εκ νέου την συναλλαγματικήν. Οι οπισθογράφοι, οι μεταγενέστεροι του υπογραφέως υπέρ του οποίου εγένετο η πληρωμή, απαλλάσσονται. Εν περιπτώσει συρροής πλειόνων δια την κατά παρέμβασιν πληρωμήν, προτιμάται ο πλείονας απαλλάσσων. Ο παρεμβαίνων εν γνώσει της παραβιάσεως του κανόνος τούτου απόλλυσι την αναγωγήν του εναντίον εκείνων, οίτινες θα απηλλάσσοντο.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.