Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Συναλλαγματική - Περί πλειόνων αντιτύπων και αντιγράφων - Νόμος 5325/1932

Εκδοση της συναλλαγματικής σε περισσότερα αντίτυπα: Αρθρον 64. Η συναλλαγματική δύναται να εκδοθή εις πλείονα του αυτού περιεχομένου αντίτυπα. Τα αντίτυπα ταύτα αριθμούνται εν αυτώ τω κειμένω του τίτλου, τούτου μη γενομένου, έκαστον εξ αυτών θεωρείται ως αυτοτελής συναλλαγματική. Πας κομιστής συναλλαγματικής μη σημειούσης ότι εξεδόθη εις μοναδικόν αντίτυπον δικαιούται να αξιώση την δαπάνη αυτού παράδοσιν πλειόνων αντιτύπων. Προς τούτο απευθύνεται προς τον άμεσον αυτού οπισθογράφον, ο οποίος υποχρεούται να τον υποβοηθήση όπως ενεργήση εναντίον του ιδίου αυτού οπισθογράφου και ούτω καθεξής, ανερχόμενος μέχρι του εκδότου. Οι οπισθογράφοι υποχρεούνται να αναπαραγάγωσι τας οπισθογραφήσεις επί των νέων αντιτύπων.

Πληρωμή εφ ενός των αντιτύπων: Αρθρον 65. Η πληρωμή η γενομένη εφ` ενός των αντιτύπων απαλλάσσει, και όταν δεν συνεφωνήθη ότι η πληρωμή αύτη ακυροί την δύναμιν των άλλων αντιτύπων. Εν τούτοις ο πληρωτής παραμένει υπόχρεως δια παν αντίτυπον το οποίον απεδέχθη, και του οποίου δεν επέτυχε την επιστροφήν. Ο οπισθογράφος ο μεταβιβάσας τα αντίτυπα εις διάφορα πρόσωπα ως και οι επόμενοι οπισθογράφοι υποχρεούνται δια πάντα τα φέροντα την υπογραφήν των και μη επιστραφέντα αντίτυπα.

Αποστολή ενός από τα αντίτυπα προς αποδοχή: Αρθρον 66. Ο αποστείλας εν των αντιτύπων προς αποδοχήν σημειοί επί των άλλων αντιτύπων το όνομα του προσώπου εις χείρας του οποίου ευρίσκεται το αντίτυπον τούτο. Το πρόσωπον τούτο οφείλει να παραδώση αυτό εις τον νόμιμον κομιστήν άλλου αντιτύπου. Εν αρνήσει, ο κομιστής δύναται να ενασκήση το της αναγωγής δικαίωμα μόνον μετά την δια διαμαρτυρικού βεβαίωσιν, 1) ότι το προς αποδοχήν σταλέν αντίτυπον δεν τω παρεδόθη, καίπερ αιτηθέν υπ` αυτού, 2) ότι η αποδοχή ή η πληρωμή δεν κατέστη δυνατόν να επιτευχθή επί άλλου αντιτύπου.

Αντίγραφα συναλλαγματικής: Αρθρον 67. Πας κομιστής συναλλαγματικής δικαιούται να κάμη αντίγραφα αυτής. Το αντίγραφον αναπαράγει ακριβώς το πρωτότυπον μετά των οπισθογραφήσεων και πασών των άλλων εν αυτών μνειών. Το αντίγραφον σημειοί το σημείον μέχρις ου σταματά ως αντίγραφον. Το αντίγραφον είναι δεκτικόν οπισθογραφήσεως και τριτεγγυήσεως, κατά τον αυτόν τρόπον και μετά των αυτών αποτελεσμάτων ως το πρωτότυπον.

Παράδοση πρωτοτύπου στο νόμιμο κομιστή του αντιγράφου: Αρθρον 68. Το αντίγραφον σημειοί τον κάτοχον του πρωτοτύπου τίτλου. Ούτος υποχρεούται να παραδώση τον ειρημένον τίτλον εις τον νόμιμον κομιστήν του αντιγράφου. Εν αρνήσει, ο κομιστής δύναται να ασκήση το δικαίωμα της αναγωγής εναντίον των προσώπων τα οποία ωπισθογράφησαν ή τριτεγγυήθησαν εν τω αντιγράφω, μόνον αφού δια διαμαρτυρικού βεβαιωθή ότι το πρωτότυπον δεν τω επεστράφη, και παραιτηθέν υπ` αυτού. Εάν ο πρωτότυπος τίτλος, μετά την τελευταίαν οπισθογράφησιν, την επισυμβάσαν πριν ή γίνη το αντίγραφον, φέρη την ρήτραν "από του σημείου τούτου η οπισθογράφησις ισχύει μόνον επί του αντιγράφου" ή πάντα άλλον ισοδύναμον τύπον, είναι άκυρος πάσα μεταγενεστέρα οπισθογράφησις επί του πρωτοτύπου.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.