Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Συναλλαγματική - Γενικές διάταξεις - Νόμος 5325/1932

Λήξη σε ημέρα αργίας: Αρθρον 72. Η πληρωμή συναλλαγματικής της οποίας η λήξις συμπίπτει εις νόμιμον εορτάσιμον ημέραν δύναται να απαιτηθή μόνον κατά την πρώτην επομένην εργάσιμον ημέραν. Ωσαύτως πάσαι αι άλλαι σχετικαί προς την συναλλαγματικήν πράξεις, ιδία η εμφάνισις προς αποδοχήν και το διαμαρτυρικόν, γίνονται μόνον εν εργασίμω ημέρα. Εάν μία εκ των πράξεων τούτων δέον να συντελεσθή εντός προθεσμίας της οποίας η τελευταία ημέρα είναι νόμιμος εορτάσιμος ημέρα, η προθεσμία αύτη παρατείνεται μέχρι της πρώτης μετά την έκπνευσιν αυτής εργασίμου ημέρας. Αι διάμεσοι εορτάσιμοι ημέραι περιλαμβάνονται εν τω υπολογισμώ της προθεσμίας.

Νόμιμες ή συμβατικές προθεσμίες: Αρθρον 73. Αι νόμιμοι ή αι συμβατικαί προθεσμίαι δεν περιλαμβάνουσι την ημέραν της αφετηρίας αυτών.

Απαγόρευση παροχής ημερών χάριτος: Αρθρον 74. Ουδεμία ημέρα χάριτος, είτε νόμιμος είτε δικαστική, επιτρέπεται.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.