Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Αρθρο 1. Σύσταση - Σκοπός. 1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας" (ΟΒΙ) που εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 2. Σκοπός του ΟΒΙ είναι η συμβολή στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας με την άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων: α. Χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνείας, διπλωμάτων τροποποίησης και πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας, καθώς και γνωμοδότηση κατά το άρθρο 13, για τις μη συμβατικές άδειες εκμετάλλευσης. β. Καταχώριση συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας. γ. Συνεργασία με ομοειδείς οργανισμούς άλλων χωρών, με διεθνείς οργανισμούς, με ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της χώρας καθώς και σύνδεσή του με οργανισμούς και τράπεζες πληροφοριών. δ. Προετοιμασία και έλεγχος της εφαρμογής των διεθνών συνθηκών σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και μεταφοράς τεχνολογίας. ε. Εκπροσώπηση της Ελλάδος σε διεθνείς οργανισμούς με απόφαση των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών. στ. Παροχή συμβουλών και πληροφοριών σχετικά με νέες τεχνολογίες και τεχνογνωσίες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου αυτού για τα απόρρητα μητρώα, αρχεία και βιβλία. ζ. Παρακολούθηση και απογραφή της χρήσης ευρεσιτεχνιών, καινοτομιών και μεταφερόμενης τεχνολογίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. η. Ταξινόμηση ευρεσιτεχνιών και συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας κατά κατηγορίες χρήσης, λαμβανομένων υπόψη και των διεθνών ισχυόντων κριτηρίων.

Αρθρο 2. Διοικητικό Συμβούλιο Σύνθεση - Λειτουργία - Αρμοδιότητες. "1. Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) διοικείται από επταμελές (7μελές) διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από τους εξής: α. Δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Ανάπτυξης. β. Εναν νομικό ειδικευμένο σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εναν ερευνητή από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ερευνητικό κέντρο με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ένα στέλεχος της βιομηχανίας με εμπειρία και γνώσεις σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, οι οποίοι επιλέγονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. γ. Εναν τεχνικό επιστήμονα με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, που προτείνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.). δ. Εναν εκπρόσωπο των εργαζομένων, ο οποίος εκλέγεται και ανακαλείται από το σύνολο των εργαζομένων στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.). Αν δεν εκλεγεί, το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει νομίμως και χωρίς τη συμμετοχή του εκπροσώπου αυτού." ***Η εντός " " παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 του άρθρου 27 του Ν.2516/1997 (Α 159) 2. ***Η παρ.2 Καταργήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 27 του Ν. 2516/1997 (Α 159) "3. Το διοικητικό συμβούλιο του ΟΒΙ και ο γενικός διευθυντής του διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για τετραετή θητεία. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ασκεί και χρέη γενικού διευθυντή του ΟΒΙ. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του γενικού διευθυντή του ΟΒΙ μπορεί να ανανεώνεται". ***Οι παρ. 3 και 8, καθώς επίσης και η πρώτη περ. της παρ. 13 του παρόντος άρθρου, αντικατεστάθησαν ως άνω δια του άρθρου 18 του Ν. 1739/1987, ΦΕΚ Α 201. 4. Χρέη γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου ασκεί υπάλληλος του ΟΒΙ που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. 5. Η κατά συνεδρίαση αποζημίωση του προέδρου και γενικού διευθυντή του ΟΒΙ, του αντιπροέδρου, των μελών και του γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Οικονομικών. Ο αριθμός των κατά μήνα συνεδριάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις. 6. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, τακτικά δύο φορές το μήνα και έκτακτα εάν ζητηθεί από τον πρόεδρο ή την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Στην τελευταία περίπτωση ο πρόεδρος συγκαλεί υποχρεωτικά τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μέσα σε πέντε ημέρες από την έγγραφη γνωστοποίηση του αιτήματος της πλειοψηφίας. Στην γνωστοποίηση αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 7. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσαρα (4) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. "8. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο γενικός διευθυντής του ΟΒΙ ή εάν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ασκεί και χρέη γενικού διευθυντή, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής και, κατά περίπτωση, οι διευθυντές του ΟΒΙ και μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα οποία ασκούν και ειδικά καθήκοντα". ***Οι παρ. 3 και 8, καθώς επίσης και η πρώτη περ. της παρ. 13 του παρόντος άρθρου, αντικατεστάθησαν ως άνω δια του άρθρου 18 του Ν. 1739/1987, ΦΕΚ Α 201. 9. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα. 10. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα, σχετικό με την άσκηση των αρμοδιοτήτων, τη διοίκηση και το προσωπικό του ΟΒΙ, ειδικότερα: α. Καταρτίζει τον κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης του ΟΒΙ, τον κανονισμό κατάστασης του προσωπικού του ΟΒΙ, τον οικονομικό κανονισμό του ΟΒΙ και τον κανονισμό λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου του ΟΒΙ και τους υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε σχετικά την Υ.Α. 15644/ΕΦΑ/1225 (ΒΙΟΜ) της 18/31. 12.87. περί εγκρίσεως διατάξεων για τον Οικονομικό Κανονισμό του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), (Β` 763)". β. Λαμβάνει αποφάσεις για τα μέτρα εκπλήρωσης των σκοπών του και εκπονεί τα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα προγράμματα δράσης του, τα οποία υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. γ. Αποφασίζει για τον ετήσιο προϋπολογισμό και τις αναγκαίες τροποποιήσεις του και τον υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. δ. Αποφασίζει για την πρόσληψη του προσωπικού, το ύψος των αποδοχών και αποζημιώσεών του, συμπεριλαμβανομένων και των αποδοχών του γενικού διευθυντή και για κάθε θέμα που αφορά την υπηρεσιακή του κατάσταση. ε. Συνιστά περιφεριειακές υπηρεσίες και παραρτήματα στο εσωτερικό και το εξωτερικό. στ. Καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό και απολογισμό του ΟΒΙ, εφαρμοζομένων αναλογικά των σχετικών διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρίες. ζ. Καθορίζει το ύψος των τελών και εσόδων του ΟΒΙ από την παροχή υπηρεσιών. η. Αναθέτει σε οργανισμούς και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μελέτες, έρευνες και εργασίες οι οποίες έχουν σχέση με την εκπλήρωση των στόχων του ΟΒΙ και καθορίζει την αμοιβή που θα καταβληθεί. 11. Το διοικητικό συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στο γενικό διευθυντή του ΟΒΙ στον αναπληρωτή γενικό διευθυντή ή σε άλλα στελέχη του ΟΒΙ. 12. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 6, συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου. Τον πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει στις συσκέψεις του διοικητικού συμβουλίου ο αντιπρόεδρος. 13. "Ο γενικός διευθυντής του ΟΒΙ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες": α. Ευθύνεται για την εφαρμογή των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου. β. Προϊσταται στις υπηρεσίες του ΟΒΙ και μεριμνά για την ομαλή και αποδοτική τους λειτουργία. γ. Εκπροσωπεί εξώδικα και δικαστικά τον ΟΒΙ και μπορεί με πράξη του να αναθέτει κατά περίπτωση ή κατηγορία περιπτώσεων την εκπροσώπηση στον αναπληρωτή γενικό διευθυντή ή σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου, σε δικηγόρο του ΟΒΙ ή για συγκεκριμένα θέματα, σε υπάλληλο του ΟΒΙ. δ. Με πράξη του και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, χορηγεί διπλώματα ευρεσιτεχνίας, διπλώματα τροποποίησης και πιστοποιητικά υποδείγματος χρησιμότητας, εκδίδει τις κατά το άρθρο 13 γνωμοδοτήσεις για τη χορήγηση των μη συμβατικών αδειών εκμετάλλευσης καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό, βεβαίωση ή έγγραφο παροχής πληροφοριών ορίζεται από το νόμο αυτό. ***Οι παρ. 3 και 8, καθώς επίσης και η πρώτη περ. της παρ. 13 του παρόντος άρθρου, αντικατεστάθησαν ως άνω δια του άρθρου 18 του Ν. 1739/1987, ΦΕΚ Α 201.

Αρθρο 3. Πόροι - Διαχείριση - Εποπτεία. 1. Ο ΟΒΙ έχει τους ακόλουθους τακτικούς και έκτακτους πόρους: α. Τέλη και έσοδα από την παροχή υπηρεσιών. β. Ειδικές χρηματοδοτήσεις από τον προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων. γ. Ειδικές χρηματοδοτήσεις, δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, και κάθε φύσης εισφορές νομικών ή φυσικών προσώπων. 2. Ο ΟΒΙ μπορεί να συνομολογεί, ύστερα από έγκριση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, δάνεια με τράπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Για τη χορήγηση των πιο πάνω δανείων μπορεί να παρέχεται η εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. 3. Η διαχείριση και ο ετήσιος ισολογισμός του ΟΒΙ ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές. 4. Για την παρακολούθηση της λειτουργίας του ΟΒΙ, το διοικητικό συμβούλιο του ΟΒΙ υποβάλλει στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ετήσια έκθεση της δραστηριότητάς του, απολογισμό εσόδων και εξόδων, προϋπολογισμό και ισολογισμό.

Αρθρο 4. Κανονισμοί - Βιβλία - Μητρώα - Αρχεία. 1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΒΙ, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, καταρτίζονται οι εξής κανονισμοί: α. Κανονισμός οργανωτικής διάρθρωσης του ΟΒΙ, με τον οποίο ρυθμίζονται η διάρθωση του ΟΒΙ σε υπηρεσιακές μονάδες, οι αρμοδιότητές τους και η λειτουργία τους. Στον κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης του ΟΒΙ μπορεί να προβλέπεται η σύσταση επιτροπής από ειδικευμένους επιστήμονες του ΟΒΙ με σκοπό την εξέταση των αιτήσεων για χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που η κρίση γι`αυτές απαιτεί εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις. β. Κανονισμός κατάστασης του ΟΒΙ, με τον οποίο καθορίζονται οι οργανικές θέσεις προσωπικού και τα προσόντα πρόσληψής του και ρυθμίζονται θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης του προσωπικού, θέματα σχετικά με την έξοδο από την υπηρεσία και γενικά κάθε θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση καθώς και με την πειθαρχική ευθύνη και την επιβολή των πειθαρχικών ποινών. γ. Οικονομικός κανονισμός με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα διαχείρισης, κατάρτισης και δημοσίευσης του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού, θέματα που αφορούν τις περιπτώσεις και τη διαδικασία καταβολής τελών, είσπραξης εσόδων και απόδοσης δαπανών καθώς και θέματα προμηθειών του ΟΒΙ. δ. Κανονισμός λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου του ΟΒΙ, μη υποκείμενος σε έγκριση του Υπουργού. 2. Ο ΟΒΙ τηρεί τα εξής μητρώα, αρχεία και βιβλία: Α. Μητρώα. α. Απόρρητο μητρώο μεταφοράς τεχνολογίας κατά την έννοια του άρθρου 21 του νόμου αυτού. β. Κοινό μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. γ. Απόρρητο μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. δ. Μητρώο πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας. Β. Αρχεία. α. Απόρρητο αρχείο μεταφοράς τεχνολογίας κατά την έννοια του άρθρου 21 του νόμου αυτού. β. Κοινό αρχείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. γ. Απόρρητο αρχείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. δ. Αρχείο πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας. Γ. Βιβλία. α. Κοινό βιβλίο εκθέσεων. β. Απόρρητο βιβλίο εκθέσεων. 3. Ο ΟΒΙ εκδίδει Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και έντυπα για ενημέρωση και διάχυση πληροφοριών σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, καινοτομίες και Μεταφορά τεχνολογίας. 4. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΒΙ καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιέχουν τα παραπάνω μητρώα, αρχεία και βιβλία και ο τρόπος σύνταξης και παρουσίασής τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος τήρησης και έκδοσης του Ειδικού Δελτίου Βιομηχανίας Ιδιοκτησίας καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει. 5. Ως απόρρητα μητρώο, αρχείο και βιβλίο νοούνται τα αφορώντα περιπτώσεις υπαγόμενες στο ν. 4325/1963 "περί εφευρέσεων αφορωσών την εθνικήν άμυναν της χώρας". Η γνωστοποίηση των απόρρητων στοιχείων που τηρούνται στα απόρρητα μητρώα, αρχείο ή βιβλίο από υπαλλήλους τους ΟΒΙ, κατά την διάρκεια της υπηρεσίας τους και για μια δεκαετία μετά τη λήξη της, τιμωρείται με τις ποινές που ορίζονται στο άρθρο 8 του ν. 4235/1963 "περί εφευρεύσεων αφορωσών την εθνικήν άμυναν της χώρας".

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.