Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας - Διαδικασία χορήγησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Αρθρο 7. Κατάθεση αίτησης - Παραδεκτό - Δημοσίευση. 1. Για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας απαιτείται η κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ, η οποία περιέχει: α) Το πλήρες όνομα ή την επωνυμία, την εθνικότητα, την κατοικία ή την έδρα και τη διεύθυνση του καταθέτη. β) Περιγραφή της εφευρέσεως και προσδιορισμό μιάς ή περισσότερων αξιώσεων. Ο ΟΒΙ μπορεί να ζητήσει συμπλήρωση ή επαναδιατύπωση της περιγραφής ή των αξιώσεων, ώστε να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του νόμου αυτού. Ως αξίωση στο νόμο αυτόν νοείται η έκταση και το περιεχόμενο της αιτούμενης προστασίας. γ) Αίτημα χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας. 2. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα σχέδια στα οποία αναφέρονται οι αξιώσεις ή η περιγραφή, η περίληψη της εφεύρεσης, οι επεξηγήσεις για την κατανόηση της περιγραφής και τα έγγραφα νομιμοποίησης του καταθέτη σε περίπτωση νομικού προσώπου ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου, εάν δεν είναι ο εφευρέτης. Επίσης επισυνάπτονται οι αποδείξεις είσπραξης των τελών κατάθεσης και πρώτου έτους προστασίας. 3. Οι αξιώσεις της εφεύρεσης στηρίζονται στην περιγραφή. 4. Η περιγραφή της εφεύρεσης πρέπει να συντάσσεται έτσι ώστε να είναι δυνατή η πρακτική εφαρμογή της εφεύρεσης από τον ειδικό. 5. Η περίληψη της εφεύρεσης χρησιμεύει μόνον για τεχνική πληρφορόρηση. 6. Η αίτηση μπορεί να αναφέρεται είτε σε μια μόνο εφεύρεση είτε σε περισσότερες, που συνδέονται όμως μεταξύ τους, ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Αν η αίτηση αφορά περισσότερες εφευρέσεις (σύνθετη αίτηση), ο καταθέτης μπορεί μέχρι την έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας να χωρίση την αίτηση σε περισσότερες τμηματικές αιτήσεις, διατηρώντας ως ημερομηνία κατάθεσης κάθε τμηματικής αίτησης την ημερομηνία της αρχικής αίτησης. 7. Ο καταθέτης της αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να δηλώσει κατά την κατάθεση ότι επιθυμεί η αίτησή του να ισχύσει ως αίτηση για χορήγηση του κατά το άρθρο 19 πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας, εάν απορριφθεί ως αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας. 8. Η αίτηση γίνεται δεκτή για κατάθεση, εφ` όσον πληροί τους όρους της παραγράφου 1 και εφ` όσον επισυνάπτονται οι αποδείξεις των τελών κατάθεσης και πρώτου έτους προστασίας. Σ` αυτήν την περίπτωση η κατάθεση της αίτησης θεωρείται κανονική, αλλά όχι πλήρης. 9. Μέσα σε τέσσερις μήνες από την κατάθεση, ο καταθέτης οφείλει να υποβάλει τα τυχόν ελλείποντα σχέδια και άλλα δικαιολογητικά, να συμπληρώσει τυχόν ελλείψεις και να διορθώσει τυχόν λάθη στη σύνταξη των εγγράφων και λοιπών δικαιολογητικών σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3, 4 και 5. Σ` αυτήν την περίπτωση η κατάθεση της αίτησης θεωρείται πλήρης. 10. Ως ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης θεωρείται η κατά την παράγραφο 8 ημερομηνία κανονικής κατάθεσης της αίτησης. 11. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΒΙ καθορίζεται ο τρόπος σύνταξης και κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας και των επισυναπτόμενων σ` αυτή στοιχείων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη διαδικασία χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας. 12. Η κατά την παράγραφο 1 αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας καθώς και τα κατά την παράγραφο 2 επισυναπτόμενα δίνονται στη δημοσιότητα δεκαοκτώ μήνες μετά την ημερομηνία κατάθεσης ή την ημερομηνία προτεραιότητας, εκτός εάν έχει ήδη εκδοθεί το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας οπότε δίνονται στη δημοσιότητα από την ημερομηνία της έκδοσης του διπλώματος. 13. Από την ημερομηνία δημοσιότητος της αίτησης, οι τρίτοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες και αντίγραφα της αίτησης, της περιγραφής, των σχεδίων και κάθε άλλου σχετικού στοιχείου. 14. Στοιχεία της αίτησης δημοσιεύονται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανίας Ιδιοκτησίας.

Αρθρο 8. Εκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας - Διαδικασία. 1. Αν μετά την πάροδο της προσθεσμίας της παραγράφου 9 του προηγουμένου άρθρου ο ΟΒΙ διαπιστώσει ότι η κατάθεση της αίτησης είναι κανονική αλλά όχι πλήρης, η αίτηση θεωρείται ως μη κατατεθείσα. 2. Αν η κατάθεση της αίτησης είναι κανονική και πλήρης, ο ΟΒΙ ελέγχει: α) Αν το αντικείμενο της αίτησης αναφέρεται σε εφεύρεση που προφανώς δεν είναι επιδεκτική διπλώματος ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 8 του άρθρου 5. β) Αν το αντικείμενο της αίτησης προφανώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εφεύρεση σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2. Εφ` όσον συντρέχει μια από τις παραπάνω περιπτώσεις, ο ΟΒΙ απορρίπτει την αίτηση χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο σύνολό της ή στο μέρος που εμπίπτει στις περιπτώσεις αυτές. 3. Αν η αίτηση δε θεωρηθεί ως μη κατατεθείσα ή δεν απορριφθεί, σύμφωνα με τις προηγουμένες παραγράφους, ο ΟΒΙ συντάσσει έκθεση η οποία βασίζεται στην περιγραφή της εφεύρεσης, τις αξιώσεις και τα επισυναπτόμενα σχέδια και στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία της στάθμης της τεχνικής που είναι απαραίτητα για την εκτίμηση του νέου στοιχείου και της εφευρετικής δραστηριότητας του επινοήματος (έκθεση έρευνας). Στην έκθεση έρευνας μπορεί να επισυνάπτονται σχόλια ή συνοπτικές επεξηγηματικές παρατηρήσεις από τον ΟΒΙ που θα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά της εφεύρεσης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1. 4. Η έκθεση έρευνας συντάσσεται, εφ` όσον ο καταθέτης καταβάλει μέσα σε τέσσερις μήνες από την κατάθεση της αίτησης τα Τέλη σύνταξης της έκθεσης έρευνας. Σε περίπτωση μη εκπρόθεσμης καταβολής των τελών σύνταξης της έκθεσης έρευνας, η αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας μετατρέπεται αυτοδίκαια σε αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας. 5. Η έκθεση έρευνας, μαζί με αντίγραφο των εγγράφων που τη συνοδεύουν, κοινοποιείται στον καταθέτη ο οποίος, μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση, δικαιούται να παρουσιάσει τις παρατηρήσεις του. 6. Με βάση τις παρατηρήσεις του καταθέτη, ο ΟΒΙ συντάσσει τελική έκθεση έρευνας στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία της στάθμης της τεχνικής που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να εκτιμηθεί σύμφωνα με το νόμο αυτόν, η δυνατότητα κατοχύρωσης της εφεύρεσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 7. Η έκθεση έρευνας δίνεται στη δημοσιότητα μαζί με την αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή, εφ` όσον δεν έχει συνταχθεί ακόμα, μετά από την κοινοποίησή της στον καταθέτη. 8. Η έκθεση έρευνας ή η τελική έκθεση έρευνας έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα. 9. Κατά την κατάρτιση της έκθεσης έρευνας, ο ΟΒΙ μπορεί να ζητεί από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ή από άλλο διεθνή ή εθνικό οργανισμό την παροχή πληροφοριών ή γνωμοδοτήσεων που εκτιμώνται ελεύθερα. Επίσης ο ΟΒΙ μπορεί να ζητεί πρόσθετες πληροφορίες, διευκρινίσεις, ή παρατηρήσεις από τον καταθέτη. 10. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία κατάρτισης της έκθεσης έρευνας ή τελικής έκθεσης έρευνας. 11. Μετά το πέρας της διαδικασίας των προηγουμένων παραγράφων, ο ΟΒΙ χορηγεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας βεβαιώνεται το πλήρες και κανονικό της αίτησης ευρεσιτεχνίας. Στο δίπλωμα αναγράφεται η ταξινόμηση και ο χρόνος διάρκειάς του και επισυνάπτονται: α. Το πρωτότυπο της περιγραφής της εφεύρεσης μαζί με τις αξιώσεις, την περίληψη και τα τυχόν σχέδια. β. Η έκθεση έρευνας ή η τελική έκθεση έρευνας. 12. Η επίκληση προτεραιότητας από κατάθεση σε άλλη χώρα αναγράφεται στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, όπου σημειώνεται και η χώρα κατάθεσης, η χρονολογία και ο αριθμός της αλλοδαπής κατάθεσης, στην οποία βασίζεται η προτεραιότητα. 13. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας καταχωρίζεται στο Μητρώο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και περίληψή του δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανίας Ιδιοκτησίας. 14. Αντίγραφο του διπλώματος, μαζί με τα έγγραφα που επισυνάπτονται σ` αυτό, χορηγείται στον καταθέτη. 15. Οι τρίτοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες ή αντίγραφα του διπλώματος της περιγραφής, των σχεδίων και κάθε σχετικού στοιχείου.

Αρθρο 9. Διεθνής προτεραιότητα. 1. Αν έχει κατατεθεί κανονικά αίτηση χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας στην αλλοδαπή, ο καταθέτης ή ο δικαιούχος της έχει δικαίωμα προτεραιότητας, εφ` όσον μέσα σε δώδεκα μήνες από την παραπάνω κατάθεση καταθέσει αίτηση για την ίδια εφεύρεση στην Ελλάδα και ισχύει ο όρος της αμοιβαιότητας. Στη νέα αίτηση οφείλει να δηλώσει τη χρονολογία και τη χώρα της πρώτης κατάθεσης. Το δικαίωμα προτεραιότητας ανατρέχει στο χρόνο της πρώτης κατάθεσης στην αλλοδαπή. 2. Κανονική κατάθεση στην αλλοδαπή είναι κάθε κατάθεση αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας που θεωρείται ως κανονική σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας κατάθεσης και εφ` όσον από το περιεχόμενο της προκύπτει η ημερομηνία κατάθεσης. Η μετέπειτα τύχη της αίτησης δεν ενδιαφέρει. 3. Μέσα σε δεκαέξι μήνες από την πρώτη κανονική κατάθεση στην αλλοδαπή πρέπει να υποβληθεί στον ΟΒΙ. α. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας, στην οποία έγινε η πρώτη κατάθεση, σχετικά με τον αριθμό και τη χρονολογία της μαζί με την περιγραφή, τις αξιώσεις και τα τυχόν σχέδια που επισυνάπτονται, επικυρωμένα από την αλλοδαπή αρχή και β. Μετάφραση στην ελληνική του πιο πάνω πιστοποιητικού, της περιγραφής των αξιώσεων και των σχεδίων από δικηγόρο ή αρχή, η οποία έχει δικαίωμα να επικυρώνει μεταφράσεις. 4. Αν γίνεται επίκληση πολλών προτεραιοτήτων, οι προθεσμίες που έχουν αφετηρία την ημερομηνία προτεραιότητας υπολογίζονται από την ημερομηνία της αρχικής προτεραιτότητας.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.