Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας - Ακυρότητα, Έκπτωση, Προστασία

Αρθρο 15. Ακυρότητα. 1. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κηρύσσεται άκυρο με δικαστική απόφαση αν: α. Ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας δεν είναι ο εφευρέτης ή ο εκδοχέας του ή ο δικαιούχος του σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 4, 5 και 6. β. Η εφεύρεση δεν είναι επιδεκτική διπλώματος ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με το άρθρο 5. γ. Η περιγραφή που επισυνάπτεται στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν αρκεί για την εφαρμογή της εφεύρεσης από ειδικό. δ. Το αντικείμενο του χορηγηθέντος διπλώματος ευρεσιτεχνίας επεκτείνεται πέρα από το περιεχόμενο της προστασίας έτσι όπως ζητήθηκε με την αίτηση. 2. Για την άσκηση αγωγής κατά του κατόχου της περίπτωσης του εδαφίου α` της παραγράφου 1 νομιμοποιούνται οι λοιποί αναφερόμενοι στο ίδιο εδάφιο, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση καθένας που έχει έννομο συμφέρον. Η αγωγή κύρωσης ασκείται ενώπιον του αρμόδιου πολιτικού δικαστηρίου. Κάτοχοι διπλώματος ευρεσιτεχνίας που δεν κατοικούν στην Ελλάδα ενάγουν και ενάγονται στα δικαστήρια της πρωτεύουσας. 3. Αν η ακυρότητα αναφέρεται σε μέρος της εφεύρεσης, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας περιορίζεται ανάλογα. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 15 εφαρμόζονται συμπληρωματικώς και προκειμένου περί κήρυξης ακυρότητας δικαιώματος επί της τοπογραφίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 45 της 11.2/1.3.91 (Α` 24).

Αρθρο 16. Εκπτωση. 1. Οποιος καταθέσει δήλωση παραίτησης στον ΟΒΙ, ή όποιος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα το τέλος προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 24, εκπίπτει από τα δικαιώματα που απορρέουν από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 2. Ο ΟΒΙ εκδίδει πράξη για την έκπτωση, η οποία δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Η έκπτωση ισχύει από τη δημοσίευση. 3. Αν έχει παραχωρηθεί Μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης ή δικαίωμα στην ευρεσιτεχνία, απαιτείται για την καταχώριση της παραίτησης και γραπτή συναίνεση του δικαιούχου της άδειας ή του δικαιώματος.

Αρθρο 17. Αγωγές κατόχου διπλώματος - Ψευδής δήλωση. "1. Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ο κάτοχος του μπορεί να αξιώσει την άρση της προσβολής και την παράλειψη της στο μέλλον. Η άρση της προσβολής μπορεί να περιλαμβάνει κατ` αίτηση του κατόχου ενδεικτικά: α) την απόσυρση από το εμπόριο των εμπορευμάτων που κρίθηκε ότι προσβάλλουν δικαίωμα του παρόντος νόμου και, εφόσον απαιτείται, των υλικών που κυρίως χρησίμευσαν στη δημιουργία ή την κατασκευή των εν λόγω εμπορευμάτων, β) την οριστική απομάκρυνση αυτών από το εμπόριο ή γ) την καταστροφή αυτών σύμφωνα με την παράγραφο 5. Κατά την εξέταση του αιτήματος του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη αναλογίας μεταξύ της σοβαρότητας της προσβολής και των μέτρων αποκατάστασης, καθώς και τα συμφέροντα τρίτων. Η εκτέλεση των μέτρων που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο γίνεται με δαπάνες του παραβάτη, εκτός εάν συνηγορούν ειδικοί λόγοι για το αντίθετο. Τα δικαιώματα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής έχουν οι δικαιούχοι και κατά ενδιάμεσου προσώπου, οι υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποιούνται από τρίτον για την προσβολή δικαιωμάτων του παρόντος νόμου (άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας 2004/48). Εφόσον το δικαστήριο καταδικάσει σε παράλειψη πράξης, απειλεί για κάθε παράβαση χρηματική ποινή έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ υπέρ του δικαιούχου, ενώ κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 947 Κ.Πολ.Δ. Για τη διαπίστωση της παράβασης της υποχρέωσης παράλειψης του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ." *** Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρου 53 Ν.3966/2011,ΦΕΚ Α 118/24.5.2011,σε εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/48/ΕΚ. 2. Σε περίπτωση υπαίτιας προσβολής του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ο ζημιωθείς κάτοχός του δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση της ζημίας ή την απόδοση της ωφελείας από την αθέμιτη εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας ή την πληρωμή του ποσού ανάλογου προς το τίμημα άδειας εκμετάλλευσης. 3. Τα ίδια δικαιώματα παρέχονται στον δικαιούχο αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευσης, σε όποιον έχει δικαίωμα στην ευρεσιτεχνία και σ` εκείνον που έχει καταθέσει αίτηση χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Στην τελευταία περίπτωση το δικαστήριο μπορεί να αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης έως ότου χορηγηθεί το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 4. Οι πιο πάνω απαιτήσεις παραγράφονται ύστερα από πέντε έτη αφότου ο κάτοχος του διπλώματος έλαβε γνώση είτε της προσβολής είτε της ζημίας και του προς αποζημίωση υποχρέου και οπωσδήποτε ύστερα από την πάροδο είκοσι ετών από την προσβολή. 5. Σε περίπτωση καταδίκης του εναγομένου, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την καταστροφή των προϊόντων που κατασκευάστηκαν κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού. Το δικαστήριο μπορεί επίσης αντί της καταστροφής να διατάξει την απόδοση των προϊόντων, ή μέρους αυτών, στον ενάγοντα για ολική ή μερική αποζημίωσή του, εάν αυτός το ζητήσει. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά την παρ.3 άρθρου 17 π.δ. 45/1991 και την παρ.2 άρθρου 28 π.δ. 259/1997,όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις παρ.4 και 6 αντίστοιχα άρθρου 53 Ν.3966/2011,ΦΕΚ Α 118, Οι διατάξεις των άρθρων 17 παρ.3-7, 17Α έως και 17ΣΤ του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής α) των δικαιωμάτων από προστατευόμενη τοπογραφία β) του καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος 6. Αν η εφεύρεση αφορά μέθοδο κατασκευής προϊόντος, κάθε προϊόν της ίδιας φύσης τεκμαίρεται ότι κατασκευάστηκε με βάση την προστατευόμενη μέθοδο. 7. Οποιος επιθέτει σε προϊόντα ή στα περικαλύμματά τους, ή στα κάθε είδους εμπορικά έγγραφα που προορίζονται για το κοινό ή άλλα ανάλογα μέσα δημοσιότητος και διαφήμισης, ψευδή δήλωση, ότι τα σχετικά αντικείμενα προστατεύονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα έτος ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων δραχμών ή και με τις δύο ποινές.

Αρθρο 17Α. (άρθρα 6 και 8 της Οδηγίας 2004/48) Απόδειξη και δικαίωμα ενημέρωσης. 1. Όταν ένας διάδικος έχει προσκομίσει ευλόγως διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία επαρκή προς τεκμηρίωση των ισχυρισμών του περί προσβολής ή επικείμενης προσβολής δικαιωμάτων του παρόντος νόμου, ενώ παράλληλα επικαλείται αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου, το δικαστήριο ύστερα από αίτηση του διαδίκου, μπορεί να διατάξει την προσκόμιση των αποδεικτικών αυτών στοιχείων από τον αντίδικο. Η ύπαρξη σημαντικού αριθμού αντιγράφων, αξιολογουμένων και των λοιπών περιστάσεων της υπόθεσης, μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά βάσιμο αποδεικτικό στοιχείο. Αν διάδικος κληθεί και αδικαιολόγητα δεν προσκομίσει τα αποδεικτικά στοιχεία που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, οι αντίστοιχοι προς απόδειξη ισχυρισμοί του διαδίκου που ζήτησε την προσκόμιση ή τη γνωστοποίηση των αποδεικτικών στοιχείων θεωρούνται ομολογημένοι. 2. Υπό τους όρους που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, αν συντρέχει προσβολή των δικαιωμάτων σε εμπορική κλίμακα, το δικαστήριο μπορεί επίσης, ύστερα από αίτηση διαδίκου, να διατάξει τη γνωστοποίηση τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή εμπορικών εγγράφων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου. Η ύπαρξη σημαντικού αριθμού αντιγράφων, αξιολογούμενων και των λοιπών περιστάσεων της υπόθεσης, μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά επαρκή ένδειξη προσβολής σε εμπορική κλίμακα. Αν διάδικος κληθεί και αδικαιολόγητα δεν προσκομίσει τα έγγραφα που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, οι αντίστοιχοι προς απόδειξη ισχυρισμοί του διαδίκου που ζήτησε την προσκόμιση ή τη γνωστοποίηση των αποδεικτικών στοιχείων θεωρούνται ομολογημένοι. 3. Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο διασφαλίζει την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών. 4. Ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του διαδίκου, ελεγχόμενο από το δικαστήριο για την αναλογικότητα του, το οποίο υποβάλλεται με την αγωγή ή και αυτοτελώς στο πλαίσιο δίκης για προσβολή δικαιωμάτων του παρόντος νόμου, ο πρόεδρος επί πολυμελούς δικαστηρίου ή ο δικαστής του μονομελούς δικαστηρίου, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ., μπορεί και πριν από την συζήτηση της υπόθεσης να διατάσσει την παροχή από τον αντίδικο πληροφοριών για την προέλευση και για τα δίκτυα διανομής των εμπορευμάτων ή παροχής των υπηρεσιών, που προσβάλλουν δικαίωμα του παρόντος νόμου. Το ίδιο μπορεί να διατάσσεται και κατά οποιουδήποτε άλλου προσώπου, το οποίο: (α) βρέθηκε να κατέχει τα παράνομα εμπορεύματα σε εμπορική κλίμακα, (β) βρέθηκε να χρησιμοποιεί τις παράνομες υπηρεσίες σε εμπορική κλίμακα, (γ) διαπιστώθηκε ότι παρείχε, σε εμπορική κλίμακα, υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες για την προσβολή δικαιώματος ή (δ) υποδείχθηκε από πρόσωπο των περιπτώσεων α`, β` και γ` ως εμπλεκόμενο στην παραγωγή, κατασκευή ή διανομή των εμπορευμάτων ή στην παροχή των υπηρεσιών. Όποιος αδικαιολόγητα παραβεί διαταγή του δικαστηρίου κατά την παρούσα παράγραφο καταδικάζεται εκτός από τα δικαστικά έξοδα και σε χρηματική ποινή ύψους έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, που κατατίθεται στο δημόσιο ταμείο. 5. Οι πληροφορίες της παραγράφου 4 περιλαμβάνουν, εφόσον ενδείκνυται: (α) τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των παραγωγών, κατασκευαστών, διανομέων, προμηθευτών και λοιπών προηγούμενων κατόχων του προϊόντος ή της υπηρεσίας, καθώς και των παραληπτών χονδρεμπόρων και των εμπόρων λιανικής, (β) πληροφορίες για τις ποσότητες που παρήχθησαν, κατασκευάστηκαν, παραδόθηκαν, παραλήφθηκαν ή παραγγέλθηκαν, καθώς και για το τίμημα που αφορά στα εν λόγω εμπορεύματα ή υπηρεσίες. 6. Οι παράγραφοι 4 και 5 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων, οι οποίες: (α) παρέχουν στον δικαιούχο δικαιώματα πληρέστερης ενημέρωσης, (β) διέπουν τη χρήση, στο πλαίσιο αστικής ή ποινικής διαδικασίας, των πληροφοριών που γνωστοποιούνται βάσει των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, (γ) διέπουν την ευθύνη για καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος ενημέρωσης ή (δ) παρέχουν τη δυνατότητα άρνησης της παροχής πληροφοριών που θα υποχρέωναν το κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 πρόσωπο να παραδεχθεί τη συμμετοχή του ιδίου ή των στενών συγγενών του στην προσβολή δικαιωμάτων του παρόντος νόμου ή (ε) διέπουν την προστασία της εμπιστευτικότητας των πηγών πληροφοριών ή την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. 7. Εφόσον ο υπόχρεος προς πληροφόρηση παράσχει ανακριβείς πληροφορίες από δόλο ή από βαρειά αμέλεια, ευθύνεται για τη ζημία που εκ του λόγου τούτου προξένησε. *** Τα άρθρα 17Α,17Β,17Γ,17Δ,17Ε,17ΣΤ και 17Ζ προστέθηκαν με την παρ.2 άρθρου 53 Ν.3966/2011,ΦΕΚ Α 118/24.5.2011. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά την παρ.3 άρθρου 17 π.δ. 45/1991 και την παρ.2 άρθρου 28 π.δ. 259/1997,όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις παρ.4 και 6 αντίστοιχα άρθρου 53 Ν.3966/2011,ΦΕΚ Α 118, Οι διατάξεις των άρθρων 17 παρ.3-7, 17Α έως και 17ΣΤ του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής α) των δικαιωμάτων από προστατευόμενη τοπογραφία β) του καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος

Αρθρο 17Β. (άρθρα 7 και 9 της Οδηγίας 2004/48) Συντηρητική απόδειξη και λοιπά ασφαλιστικά μέτρα. 1. Εφόσον πιθανολογείται προσβολή δικαιώματος που προστατεύεται από τον παρόντα νόμο, το Μονομελές Πρωτοδικείο μπορεί να διατάσσει ως ασφαλιστικό μέτρο τη συντηρητική κατάσχεση των αντικειμένων που κατέχονται από τον καθ` ου και αποτελούν μέσο τέλεσης ή προϊόν ή απόδειξη της προσβολής. Αντί για συντηρητική κατάσχεση, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αναλυτική απογραφή των αντικειμένων αυτών περιλαμβανομένης και της φωτογράφησης τους. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται το άρθρο 687 παράγραφος 1 Κ.Πολ.Δ. και, εφόσον απαιτείται, χορηγείται προσωρινή διαταγή κατά το άρθρο 691 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ. 2. Το δικαστήριο μπορεί να λαμβάνει κατά του καθ` ου ασφαλιστικά μέτρα, με σκοπό να προληφθεί κάθε επικείμενη προσβολή δικαιωμάτων του παρόντος νόμου ή να απαγορευθεί προσωρινά η συνέχιση της προσβολής, εφόσον απαιτείται, με την απειλή καταβολής χρηματικής ποινής κατ` άρθρο 947 Κ.Πολ.Δ., για κάθε προσβολή ή συνέχιση των προσβολών των εν λόγω δικαιωμάτων. Για τη διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων ενεργοποίησης της υποχρέωσης καταβολής χρηματικής ποινής, σύμφωνα με το διαταχθέν ασφαλιστικό μέτρο ή την συναφή διάταξη του άρθρου 691 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ., εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ. Το δικαστήριο μπορεί να εξαρτήσει τη συνέχιση της εν λόγω προσβολής από την παροχή εγγύησης με σκοπό να διασφαλισθεί η αποζημίωση του δικαιούχου. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να διατάσσει τη συντηρητική κατάσχεση ή τη δικαστική μεσεγγύηση των εμπορευμάτων, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι προσβάλλουν δικαιώματα του παρόντος νόμου, προκειμένου να εμποδισθεί η είσοδος ή η κυκλοφορία τους στο εμπόριο. 3. Στις περιπτώσεις προσβολών που διαπράττονται σε εμπορική κλίμακα το δικαστήριο μπορεί να διατάσσει ως ασφαλιστικό μέτρο τη συντηρητική κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του φερόμενου ως παραβάτη, περιλαμβανομένης της δέσμευσης των τραπεζικών του λογαριασμών. Προς τούτο, το δικαστήριο μπορεί να διατάσσει οποιονδήποτε κατέχει τις σχετικές πληροφορίες να προβεί στη γνωστοποίηση τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή εμπορικών εγγράφων ή να εξασφαλίσει την προσήκουσα πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες. 4. Η απόφαση περί των ασφαλιστικών μέτρων των παραγράφων 2 και 3 μπορεί να λαμβάνεται, εφόσον ενδείκνυται, χωρίς να ακουστεί η άλλη πλευρά κατ` άρθρο 687 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ., ιδίως όταν τυχόν καθυστέρηση θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία στον αιτούντα. Όταν στις περιπτώσεις αυτές η απόφαση ή η διαταγή του δικαστηρίου δεν κοινοποιείται κατά νόμο στον καθ` ου πριν ή κατά την εκτέλεση αυτής, η κοινοποίηση της στον καθ` ου γίνεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την εκτέλεση, διαφορετικά οι διαδικαστικές πράξεις που συνιστούν αυτή καθίστανται άκυρες. 5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 το δικαστήριο μπορεί να διατάσσει τα μέτρα με τον όρο να δοθεί από τον αιτούντα εγγύηση, που καθορίζεται με την απόφαση του ή την προσωρινή διαταγή ή και χωρίς εγγύηση και τάσσει υποχρεωτικώς προθεσμία για την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση κατά το άρθρο 693 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ., που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο. 6. Το δικαστήριο διατάσσει ασφαλιστικά μέτρα ή συντηρητική απόδειξη χωρίς να είναι αναγκαίος ο ειδικός προσδιορισμός των αποδεικτικών στοιχείων, που αποδεικνύουν την προσβολή ή την απειλή της, αλλά αρκεί ο προσδιορισμός τους ανά κατηγορία. 7. Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως και 6, το δικαστήριο έχει την εξουσία να απαιτεί από τον αιτούντα να προσκομίσει κάθε ευλόγως διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο για να σχηματίσει με επαρκείς ενδείξεις την πεποίθηση ότι είναι ο δικαιούχος του δικαιώματος και ότι το δικαίωμα του προσβάλλεται ή ότι επίκειται προσβολή. 8. Αν τα ασφαλιστικά μέτρα του παρόντος άρθρου ανακληθούν εξαιτίας οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης του αιτούντος ή αν διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι δεν υπήρξε προσβολή ή απειλή προσβολής των δικαιωμάτων του παρόντος νόμου, το δικαστήριο μπορεί να καταδικάσει τον αιτούντα, εφόσον ενήργησε καταχρηστικά, ύστερα από αίτηση του καθ` ου, να καταβάλει στον καθ` ου προσήκουσα αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη εξαιτίας των εν λόγω μέτρων. *** Τα άρθρα 17Α,17Β,17Γ,17Δ,17Ε,17ΣΤ και 17Ζ προστέθηκαν με την παρ.2 άρθρου 53 Ν.3966/2011,ΦΕΚ Α 118/24.5.2011. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά την παρ.3 άρθρου 17 π.δ. 45/1991 και την παρ.2 άρθρου 28 π.δ. 259/1997,όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις παρ.4 και 6 αντίστοιχα άρθρου 53 Ν.3966/2011,ΦΕΚ Α 118, Οι διατάξεις των άρθρων 17 παρ.3-7, 17Α έως και 17ΣΤ του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής α) των δικαιωμάτων από προστατευόμενη τοπογραφία β) του καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος

Αρθρο 17Γ. (άρθρο 12 Οδηγίας 2004/48) Εναλλακτικά μέτρα. Μετά από αίτηση του προσώπου έναντι του οποίου ενδέχεται να ληφθούν τα μέτρα των άρθρων 17Α και 17Β, το δικαστήριο μπορεί, αντί της εφαρμογής των προαναφερόμενων μέτρων, να διατάξει την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης στον ζημιωθέντα, αν το εν λόγω πρόσωπο ενήργησε χωρίς δόλο ή αμέλεια, εφόσον η εκτέλεση των εν λόγω μέτρων θα του προκαλούσε δυσανάλογη ζημία και εφόσον η καταβολή χρηματικής αποζημίωσης στον ζημιωθέντα διάδικο κρίνεται επαρκώς ικανοποιητική. *** Τα άρθρα 17Α,17Β,17Γ,17Δ,17Ε,17ΣΤ και 17Ζ προστέθηκαν με την παρ.2 άρθρου 53 Ν.3966/2011,ΦΕΚ Α 118/24.5.2011. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά την παρ.3 άρθρου 17 π.δ. 45/1991 και την παρ.2 άρθρου 28 π.δ. 259/1997,όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις παρ.4 και 6 αντίστοιχα άρθρου 53 Ν.3966/2011,ΦΕΚ Α 118, Οι διατάξεις των άρθρων 17 παρ.3-7, 17Α έως και 17ΣΤ του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής α) των δικαιωμάτων από προστατευόμενη τοπογραφία β) του καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματο

Αρθρο 17Δ. (άρθρα 13,14 και 15 της Οδηγίας 2004/48) Αποζημίωση, δικαστικά έξοδα και δημοσιότητα αποφάσεων. 1. Μετά από αίτηση του ζημιωθέντος, το δικαστήριο μπορεί να καταδικάσει τον παραβάτη, ο οποίος προέβη σε προσβολή του δικαιώματος από δόλο ή βαριά αμέλεια, να καταβάλει στον δικαιούχο του δικαιώματος αποζημίωση αντίστοιχη προς την πραγματική ζημία που υπέστη ο δικαιούχος εξαιτίας της προσβολής του δικαιώματος του. Για τον καθορισμό της αποζημίωσης το δικαστήριο: α) λαμβάνει υπόψη όλα τα συναφή ζητήματα, όπως τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών, τις οποίες υφίσταται ο ζημιωθείς διάδικος, και τα τυχόν αδικαιολόγητα κέρδη που αποκόμισε ο παραβάτης και, εφόσον ενδείκνυται, άλλα στοιχεία, πέραν των οικονομικών, όπως η ηθική βλάβη που προκάλεσε στον κάτοχο του δικαιώματος η προσβολή, ή β) εναλλακτικά προς την προηγούμενη περίπτωση υπό στοιχείο α`, δύναται, εφόσον ενδείκνυται, να καθορίζει την αποζημίωση ως κατ` αποκοπήν ποσό βάσει στοιχείων όπως τουλάχιστον το ύψος των δικαιωμάτων ή λοιπών αμοιβών που θα οφείλονταν αν ο παραβάτης είχε ζητήσει την άδεια να χρησιμοποιεί το προσβαλλόμενο δικαίωμα. 2. Στις υποθέσεις του παρόντος νόμου τα εν γένει δικαστικά έξοδα και Τέλη περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και κάθε άλλη συναφή δαπάνη, όπως τα έξοδα των μαρτύρων, την αμοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων, τις αμοιβές των πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων των διαδίκων και τη δαπάνη για την ανακάλυψη των προσβολέων, στις οποίες ευλόγως υποβλήθηκε ο νικήσας διάδικος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 Κ.Πολ.Δ. επ. 3. Το δικαστήριο, ύστερα από αίτημα του διαδίκου, μπορεί να του επιτρέψει να δημοσιεύσει το σύνολο ή τμήμα της απόφασης που αφορά δικαιώματα που προστατεύονται από τον παρόντα νόμο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή στο διαδίκτυο με έξοδα του ηττηθέντος διαδίκου. *** Τα άρθρα 17Α,17Β,17Γ,17Δ,17Ε,17ΣΤ και 17Ζ προστέθηκαν με την παρ.2 άρθρου 53 Ν.3966/2011,ΦΕΚ Α 118/24.5.2011. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά την παρ.3 άρθρου 17 π.δ. 45/1991 και την παρ.2 άρθρου 28 π.δ. 259/1997,όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις παρ.4 και 6 αντίστοιχα άρθρου 53 Ν.3966/2011,ΦΕΚ Α 118, Οι διατάξεις των άρθρων 17 παρ.3-7, 17Α έως και 17ΣΤ του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής α) των δικαιωμάτων από προστατευόμενη τοπογραφία β) του καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος

Αρθρο 17Ε. (άρθρα 17 και 19 της Οδηγίας 2004/48) Κώδικες δεοντολογίας και ανταλλαγή πληροφοριών. 1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρηματικές ή επαγγελματικές ενώσεις καταρτίζουν κώδικες δεοντολογίας με σκοπό να συμβάλουν σε εθνικό, κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο στην επιβολή των δικαιωμάτων του παρόντος νόμου. Οι κώδικες δεοντολογίας και η ενδεχόμενηΑξιολόγηση της εφαρμογής τους διαβιβάζονται στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Εθνικός ανταποκριτής για τα δικαιώματα του παρόντος νόμου ορίζεται ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. *** Τα άρθρα 17Α,17Β,17Γ,17Δ,17Ε,17ΣΤ και 17Ζ προστέθηκαν με την παρ.2 άρθρου 53 Ν.3966/2011,ΦΕΚ Α 118/24.5.2011. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά την παρ.3 άρθρου 17 π.δ. 45/1991 και την παρ.2 άρθρου 28 π.δ. 259/1997,όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις παρ.4 και 6 αντίστοιχα άρθρου 53 Ν.3966/2011,ΦΕΚ Α 118, Οι διατάξεις των άρθρων 17 παρ.3-7, 17Α έως και 17ΣΤ του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής α) των δικαιωμάτων από προστατευόμενη τοπογραφία β) του καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος

Αρθρο 17ΣΤ. (άρθρο 4 της Οδηγίας 2004/48) Διεύρυνση νομιμοποιούμενων προσώπων. Η εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και των άρθρων 17Α, 17Β, 17Γ, 17Δ και 17Ε μπορεί να ζητηθεί και από: α) κάθε άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί να χρησιμοποιεί τα εν λόγω δικαιώματα, ιδίως οι κάτοχοι άδειας εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. β) οργανισμούς προάσπισης επαγγελματικών συμφερόντων, στους οποίους αναγνωρίζεται συνήθως το δικαίωμα να εκπροσωπούν τους δικαιούχους δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. *** Τα άρθρα 17Α,17Β,17Γ,17Δ,17Ε,17ΣΤ και 17Ζ προστέθηκαν με την παρ.2 άρθρου 53 Ν.3966/2011,ΦΕΚ Α 118/24.5.2011. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά την παρ.3 άρθρου 17 π.δ. 45/1991 και την παρ.2 άρθρου 28 π.δ. 259/1997,όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις παρ.4 και 6 αντίστοιχα άρθρου 53 Ν.3966/2011,ΦΕΚ Α 118, Οι διατάξεις των άρθρων 17 παρ.3-7, 17Α έως και 17ΣΤ του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής α) των δικαιωμάτων από προστατευόμενη τοπογραφία β) του καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος

Άρθρο 17Ζ. Εφαρμογή επί άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα άρθρα 17 παρ. 1, 17Α, 17Β, 17Γ, 17Δ, 17Ε και 17ΣΤ εφαρμόζονται και για την προστασία των κατόχων τίτλου προστασίας συμπληρωματικού πιστοποιητικού για τα φάρμακα και συμπληρωματικού πιστοποιητικού για τα φυτοπροστατευτικα προϊόντα, των κατόχων βεβαιώσεων παράτασης ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα, καθώς και των κατόχων τίτλων προστασίας φυτικών ποικιλιών, ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων". *** Τα άρθρα 17Α,17Β,17Γ,17Δ,17Ε,17ΣΤ και 17Ζ προστέθηκαν με την παρ.2 άρθρου 53 Ν.3966/2011,ΦΕΚ Α 118/24.5.2011.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.