Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας - Τεχνικοί νεωτερισμοί και βραβεία

Αρθρο 20. Τεχνικός νεωτερισμός - Επιχορηγήσεις - Βραβεία. 1. Για μια νέα λύση σε ένα συγκεκριμένο τεχνικό πρόβλημα (τεχνικός νεωτερισμός), που προτείνεται από έναν ή περισσότερους εργαζόμενους σε μία επιχείρηση και έχει σχέση με τις δραστηριότητές της, μπορεί να χορηγείται βεβαίωση τεχνικού νεωτερισμού. Η βεβαίωση τεχνικού νεωτερισμού αποτελεί βράβευση του ή των εργαζομένων για δημιουργική συνεισφορά τους στην επιχείρηση. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας χορήγησης βεβαίωσης τεχνικού νεωτερισμού. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις επιχορήγησης ενώσεων και συλλόγων εφευρετών ή επιστημόνων καθώς και συνεταιρισμών και ενώσεων παραγωγικών μονάδων που αποβλέπουν στην ανάπτυξη ερευνητικών και τεχνολογικών εγκαταστάσεων και προτύπων, στην από κοινού αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων ή στην παρουσίαση εφευρέσεων ή νέων προϊόντων και μεθόδων σε εκθέσεις και συνέδρια. 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ρυθμίζονται οι διαδικασίες χορήγησης κρατικών βραβείων ή και οικονομικής ενίσχυσης εφευρετών, εργαζομένων σε επιχειρήσεις και οπουδήποτε άλλου συμβάλλει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, στην εκλαϊκευση και διάδοση των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, καθώς και στην δημιουργία τεχνολογικών εκθετηρίων και μουσείων. 5. Τα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της χώρας μπορούν, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, να χορηγούν άδεια έως και δύο έτη με αποδοχές μη υπερβαίνουσες τα πενήντα στα εκατό σε ερευνητή οποιασδήποτε βαθμίδας ο οποίος επιθυμεί να αξιοποιήσει βιομηχανικά και εμπορικά τις τεχνικές του επινοήσεις ή και εφευρέσεις, εφ` όσον εμπίπτουν στο αντικείμενο του Κέντρου ή Ινστιτούτου. Το ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου μπορεί να παρατείνει την πιο πάνω άδεια για άλλα τρία έτη συνολικά και με αποδοχές έως το είκοσι πέντε στα εκατό (25%) των κανονικών. Υστερα από πέντε έτη, ο ερευνητής επιλέγει ή να παραιτηθεί από το κέντρο ή να επανέλθει με πλήρη απασχόληση. Η αξιολόγηση των αιτήσεων για χορήγηση ή παράταση της άδειας γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτο και η παροχή ή η παράταση της άδειας εγκρίνεται από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.3 άρθρ.3 Ν.2919/2001 ορίζεται ότι: "3. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 1733/1987 εφαρμόζονται αναλόγως και στους ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες, το βοηθητικό τεχνικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων, στα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., στο Ε.Π. των Τ.Ε.I., στο ερευνητικό προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ερευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) και των νοσοκομείων, καθώς και στο τεχνικό προσωπικό όλων των ανωτέρω φορέων".

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.