Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας - Μεταφορά τεχνολογίας

Αρθρο 21. Εννοια - Ακυρότητα όρων της σύμβασης. 1. Με την σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας ο δότης τεχνολογίας υποχρεούται να παρέχει στο δέκτη τεχνολογίας και ο δέκτης να καταβάλει το συμφωνημένο τίμημα. Ως παροχή τεχνολογίας για την εφαρμογή του άρθρου αυτού νοούνται ιδίως τα εξής: α. Η άδεια εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας. β. Η μεταβίβαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας. γ. Η παροχή τεχνικών κατασκευαστικών οδηγιών, σχεδίων ή υπηρεσιών. δ. Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών παρακολούθησης και ελέγχου. ε. Η ανακοίνωση βιομηχανικών απορρήτων με σχέδια, διαγράμματα, υποδείγματα, πρότυπα, οδηγίες, αναλογίες, συνθήκες, διαδικασίες, προδιαγραφές και τρόπους παραγωγής προϊόντων που αναφέρονται στην παραγωγική εκμετάλλευση. Τέτοια βιομηχανικά απόρρητα αποτελούν κυρίως οι τεχνικές πληροφορίες, στοιχεία ή γνώσεις που αφορούν με μεθόδους, εμπειρίες ή δεξιοτεχνίες, που έχουν πρακτική εφαρμογή ιδιαίτερα στην παραγωγή αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εφ` όσον δεν έχουν γίνει ευρύτερα γνωστά. στ. Η από κοινού έρευνα ή ανάπτυξη νέας τεχνολογίας, επιδεικτικών ή πειραματικών προγραμμάτων ή έργων. ζ. Η παροχή τεχνικής βοήθειας με τη μορφή ενημέρωσης, καθοδήγησης και κατάρτισης προσωπικού. 2. Είναι άκυροι οι όροι: α. Των αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που περιέχουν ρυθμίσεις αντίθετες με εκείνες του άρθρου 3 του Κανονισμού αριθ. 2349/1984 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (επίσημη Εφημερίδα Αρ. L 219/15) σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 85 παρ. 3 της Συνθήκες της ΕΟΚ σε κατηγορίες συμφωνιών που αφορούν στην άδεια εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. β. Των συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας που περιέχουν απαγόρευση εξαγωγών. Ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μπορεί με απόφασή του να επιτρέψει σύμβαση με ρήτρα απαγόρευσης εξαγωγών, αν αυτό επιβάλλουν σοβαροί λόγοι οικονομικής ανάπτυξης και δημόσιου συμφέροντος και εφ` όσον η απαγόρευση δεν αντίκειται σε διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.

Αρθρο 22. Καταχώριση σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας. 1. Η σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας υποβάλλεται από το συμβαλλόμενο ή τους συμβαλλόμενους που έχουν κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα, μέσα σε ένα μήνα από την κατάρτισή της, στον ΟΒΙ και εφαρμόζονται παράλληλα οι διατάξεις του ν. 1360/1983 (ΦΕΚ 65). 2. Η σύμβαση καταχωρίζεται στο μητρώο μεταφοράς τεχνολογίας. Οι καταχωριζόμενες συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας, ή τα στοιχεία του κατά την παράγραφο 5 εντύπου, τηρούνται απόρρητα. Ο παραβάτης της παρούσας διάταξης τιμωρείται με ποινές που ορίζονται στο άρθρο 17 του ν. 146/1914 "Περί αθεμίτου ανταγωνισμού". 3. Δεν υπόκεινται στην υποχρέωση καταχώρισης συμβάσεις με αντικείμενο: α. Μεμονωμένη χρησιμοποίηση αλλοδαπών μηχανικών και τεχνιτών για την εγκατάσταση ή την επισκευή εργοστασίων ή μηχανημάτων. β. Συμβουλές, σχέδια ή παρεμφερείς παροχές που συνήθως συνοδεύουν μηχανήματα ή εξοπλισμό, εφ` όσον δε συνεπάγονται ειδική επιβάρυνση για εκείνον που προορίζονται. γ. Επείγουσα τεχνική βοήθεια ή επισκευές, εφ` όσον έχουν αφορμή παλαιότερη καταχωρισμένη συμφωνία. δ. Τεχνική εκπαίδευση που παρέχουν εκπαιδευτικοί οργανισμοί ή επιχειρήσεις στους εργαζόμενους σ` αυτές. ε. Οπλικά συστήματα. 4. Ο υπόχρεος ή οι υπόχρεοι για καταχώριση της σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας μπορούν είτε να καταθέσουν αντίγραφο της σύμβασης είτε να συμπληρώσουν το κατά την παράγραφο 5 ειδικό έντυπο. Αγωγή ή αίτηση σε δικαστήριο που αφορά οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων, η οποία απορρέει από σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας, δε συζητείται χωρίς βεβαίωση του ΟΒΙ ότι τηρήθηκε η διάταξη της παραγράφου αυτής. 5. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται η διαδικασία κατάρτισης, σύνταξης και χορήγησης του ειδικού εντύπου για συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας και τα προς συμπλήρωση στοιχεία για στατιστική χρήση. 6. Η κατάθεση της σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας στον ΟΒΙ μπορεί να συνεπάγεται για τον ή τους συμβαλλομένους καταθέτες της σύμβασης έκπτωση από το ποσό των οφειλομένων τελών στον ΟΒΙ. Το ποσοστό της έκπτωσης καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΒΙ.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.