Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Αρθρο 23. Ευρωπαϊκή αίτηση - Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Λόγοι ακύρωσης. 1. Η αίτηση για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας κατατίθεται υποχρεωτικά στον ΟΒΙ όταν ο καταθέτης είναι έλληνας υπήκοος και εφ` όσον δεν προβάλλεται προτεραιότητα με βάση προηγούμενη κατάθεση στην Ελλάδα. 2. Η αίτηση για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας από την ημερομηνία δημοσίευσής της σύμφωνα με το ν. 1607/1986 (ΦΕΚ 85) άρθρο 93 της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει στην Ελλάδα τα ίδια αποτελέσματα με την αίτηση χορήγησης ελληνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 16/1991, ΦΕΚ Α 6: "Οποιος αντλεί δικαιώματα από την διεθνή αίτηση απολαμβάνει προσωρινά την προστασία του άρθρου 23 παράγραφος 2 του Ν. 1733/1987 από την ημερομηνία που η βεβαιωμένη μετάφραση των αξιώσεων της αίτησης κατατέθηκε στο ΟΒΙ. Ως ημερομηνία δημοσίευσης της διεθνούς αίτησης νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης στο ΕΔΒΙ". 3. Η προσωρινή προστασία της παραγράφου 2 χορηγείται μόνο από την ημερομηνία που ο δικαιούχος της αίτησης του ευρωπαϊκού διπλώματος θα καταθέσει στον ΟΒΙ την αρμόδια βεβαιωμένη μετάφραση στα ελληνικά των αξιώσεων της αίτησης. *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.3 άρθρ.3 Ν.2919/2001 ορίζεται ότι: "3. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 1733/1987 εφαρμόζονται αναλόγως και στους ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες, το βοηθητικό τεχνικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων, στα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., στο Ε.Π. των Τ.Ε.I., στο ερευνητικό προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ερευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) και των νοσοκομείων, καθώς και στο τεχνικό προσωπικό όλων των ανωτέρω φορέων". 4. Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει στην Ελλάδα τα ίδια αποτελέσματα με το ελληνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που χορηγεί ο ΟΒΙ. 5. Ο δικαιούχος του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, οφείλει να καταθέσει στον ΟΒΙ την αρμόδια βεβαιωμένη ελληνική μετάφραση του κειμένου με βάση το οποίο το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας χορήγησε το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή το διατήρησε με τροποποιήσεις. 6. Το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν έχει ισχύ στην Ελλάδα εάν δεν τηρηθούν οι όροι της παραγράφου 5. 7. Για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται σε ισχύ η επιφύλαξη που διατύπωσε η Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 167 παράγραφος 2 εδάφιο α της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας που παρέχουν προστασία σε φαρμακευτικά προϊόντα δεν ισχύουν στην Ελλάδα. 8. Ακυρο για την Ελλάδα μπορεί να κηρυχτεί ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μόνο για τους λόγους του ν. 1607/1986 άρθρο 138 παράγραφος 1 της σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 9. Εάν οι λόγοι ακύρωσης προσβάλουν μερικά μόνο το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, οι αξιώσεις, η περιγραφή και τα σχέδια του διπλώματος περιορίζονται ανάλογα. 10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, καθορίζονται: α. Η προθεσμία και οι προϋποθέσεις προσκόμισης της μετάφρασης της αίτησης για τη χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. β. Η προθεσμία και οι προϋθέσεις προσκόμισης της μετάφρασης του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. γ. Οι όροι διαπίστωσης της αυθεντικότητας της μετάφρασης, η τυχόν αναθεώρησή της και τα δικαιώματα των καλόπιστων τρίτων που ήδη εκμεταλλεύονται την εφεύρεση. δ. Ο τρόπος και οι προϋποθέσεις κατάθεσης της αίτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στον ΟΒΙ. ε. Η τήρηση του μητρώου ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. στ. Οι προϋποθέσεις μετατροπής της αίτησης για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε αίτηση για χορήγηση ελληνικού διπλώματος. ζ. Οι προϋποθέσεις εκπροσώπησης στον ΟΒΙ για θέματα ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. η. Η ρύθμιση περιπτώσεων σώρευσης προστασίας ελληνικού και ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.