Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού (Νόμος 3959/2011) - Ένδικη προστασία κατά αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Αρθρο 30. Προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών: 1. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κοινοποίηση τους. 2. Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και η άσκηση της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Αν όμως υπάρχει αποχρών λόγος, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών σε Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει εν όλω ή εν μέρει ή υπό όρους την εκτέλεση της απόφασης κατά της οποίας ασκήθηκε προσφυγή, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 200 επ. του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ., ν. 2717/1999, Α` 97). Ειδικά, στην περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού περί επιβολής προστίμου, ύστερα από αίτηση του προσφεύγοντος, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών σε Συμβούλιο μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση του, να διατάξει την αναστολή μέρους του προστίμου, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% αυτού. Η αίτηση αναστολής γίνεται δεκτή μέχρι το πιο πάνω ανώτατο μέρος προστίμου, και υπό την επιφύλαξη όσων επιβάλλει η αρχή της αναλογικότητας στη συγκεκριμένη υπόθεση, όταν κρίνεται ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα προκαλέσει στον αιτούντα βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της προσφυγής. Αν το δικαστήριο εκτιμά ότι η προσφυγή είναι προδήλως βάσιμη, μπορεί να δεχθεί, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του, την αίτηση αναστολής, ακόμη και ως προς το σύνολο του προστίμου, ακόμη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης δεν κρίνεται ως ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη. Με την απόφαση, με την οποία διατάσσεται η αναστολή εκτέλεσης ή άλλο κατάλληλο μέτρο, το Δικαστήριο, ακόμη και χωρίς να υποβληθεί σχετικό αίτημα, λαμβάνει και κάθε αναγκαίο μέτρο, για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος όπως: α) την κατάθεση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, μέσα σε τακτή προθεσμία, εγγυητικής επιστολής πληρωτέας σε πρώτη ζήτηση, αξιό- χρεου πιστωτικού ιδρύματος, για συγκεκριμένο χρηματικό ποσό που καθορίζεται με την ίδια απόφαση, β) την εγγραφή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητο του αιτούντος, για συγκεκριμένο χρηματικό ποσό που καθορίζεται με την ίδια απόφαση, γ) την κατάθεση ορισμένου χρηματικού ποσού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Το Δικαστήριο μπορεί, αντί των παραπάνω ή και συμπληρωματικά, να διατάξει την τήρηση οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου όρου κρίνει αναγκαίο για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος από την αναστολή. Η χορήγηση αναστολής αποκλείεται κατά το μέρος που η προσβαλλόμενη πράξη έχει ήδη εκτελεσθεί. Η αίτηση αναστολής μπορεί να απορριφθεί, ακόμη και σε περίπτωση ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης του αιτούντος, αν το δικαστήριο εκτιμά ότι η προσφυγή είναι προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη. Η αίτηση μπορεί να απορριφθεί, αν κατά τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και του δημοσίου συμφέροντος, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος. 3. Δικαίωμα προσφυγής έχουν: α) οι επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, κατά των οποίων εκδόθηκε η απόφαση. β) εκείνος που υπέβαλε καταγγελία για παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου. γ) το Δημόσιο δια του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. δ) οποιοσδήποτε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον. 4. Η προσφυγή εκδικάζεται κατά προτεραιότητα, μετά από κλήτευση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Αναβολή της συζητήσεως είναι δυνατή μόνο μία φορά για αποχρώντα λόγο στην κατά το δυνατόν πλησιέστερη στην αρχική δικάσιμο, εκτός αν υφίσταται περίπτωση συνεκδικάσεως περισσότερων προσφυγών. 5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Δ.Δ.. 6. Στις δίκες του παρόντος άρθρου μπορούν να παρεμβαίνουν και επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων που συνέπραξαν, κατά την έννοια των άρθρων 1 και 2, με τη διάδικο επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, καθώς και οποιοσδήποτε τρίτος, ο οποίος έχει έννομο συμφέρον. 7. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναρτά στο διαδικτυακό της τόπο τις αποφάσεις που εκδίδονται βάσει του παρόντος άρθρου, μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του επαγγελματικού απορρήτου των διαδίκων.

Αρθρο 31. Χορήγηση προσωρινής διαταγής: 1. Αν το δικαστήριο πιθανολογεί την αποδοχή αιτήματος προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης απόφασης της Επιτροπής, καλεί υποχρεωτικά την Επιτροπή, με τον πλέον πρόσφορο τρόπο, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις ώρες, πριν από τη συζήτηση της αίτησης, να εκφέρει τις απόψεις της επί του σχετικού αιτήματος. 2. Αν γίνει δεκτό το σχετικό αίτημα η αίτηση για τη χορήγηση αναστολής προσδιορίζεται για συζήτηση το ταχύτερο δυνατόν. Αναβολή της συζήτησης δεν επιτρέπεται, διαφορετικά παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής, εκτός αν αυτή παραταθεί από το δικαστήριο που εκδικάζει την αίτηση.

Αρθρο 32. Ενδικα μέσα: 1. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. επιτρέπεται αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας στους διατελέσαντες διαδίκους κατά την ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών δίκη. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 2. Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας, επί των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων δικαιούται σε άσκηση αναιρέσεως και αν δεν υπήρξε διάδικος κατά τη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία ασκήσεως του ενδίκου μέσου είναι τρίμηνη από τη δημοσίευση της αποφάσεως. 3. Η αίτηση αναιρέσεως εκδικάζεται κατά προτεραιότητα. Αναβολή της συζητήσεως επιτρέπεται μόνο μία φορά για αποχρώντα λόγο στην κατά το δυνατόν πλησιέστερη στην αρχική δικάσιμο, εκτός εάν υφίσταται περίπτωση συνεκδικάσεως περισσότερων αιτήσεων αναιρέσεως. 4. Οι διατάξεις του άρθρου 52 του π.δ. 18/1989 (Α` 8) για χορήγηση αναστολής εκτελέσεως διοικητικών πράξεων που προσβάλλονται με αίτηση ακυρώσεως εφαρμόζονται αναλόγως και για αναστολή εκτελέσεως των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, σε περίπτωση άσκησης κατ` αυτών αναιρέσεως, σύμφωνα με το νόμο αυτόν. 5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αιτήσεως αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. 6. Στις δίκες του παρόντος άρθρου μπορούν να παρεμβαίνουν και επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων που συνέπραξαν, κατά την έννοια των άρθρων 1 και 2, με τη διάδικο επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, καθώς και οποιοσδήποτε τρίτος, ο οποίος έχει έννομο συμφέρον. 7. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναρτά στο διαδικτυακό της τόπο τις αποφάσεις των δικαστηρίων που εκδίδονται βάσει του παρόντος άρθρου, μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του επαγγελματικού απορρήτου των διαδίκων.

Αρθρο 33. Ειδικά Τμήματα στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών: Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, συγκροτούνται στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, ειδικά τμήματα για την εκδίκαση των προσφυγών, παρεμβάσεων, ανακοπών, εφέσεων και αιτήσεων αναθεώρησης που ασκούνται κατά τον παρόντα νόμο και ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την ενώπιον αυτών διαδικασία.

Αρθρο 34. Γενικός Επίτροπος Επικρατείας: 1. Η διάταξη του άρθρου 29 περίπτωση η` του Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (ν. 1756/1988, Α` 35) εφαρμόζεται και κατά την εκδίκαση των ενδίκων βοηθημάτων που ασκεί κατά τον παρόντα νόμο ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας. 2. Ο Γενικός Επίτροπος δεν υποχρεούται σε παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά την εκδίκαση των ενδίκων βοηθημάτων που ασκήθηκαν από αυτόν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Τα ένδικα βοηθήματα εκδικάζονται και κατά την απουσία του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας σαν να ήταν παρών. 3. Ο Γενικός Επίτροπος μπορεί να αναθέτει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του βάσει του παρόντος νόμου στον Αντεπίτροπο ή κάθε νόμιμο αναπληρωτή του. 4. Το δικαίωμα του Γενικού Επιτρόπου να ζητήσει την αναίρεση υπέρ του νόμου κάθε απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, συμφώνα με το άρθρο 29 περίπτωση η` του ν. 1756/1988, είναι ανεξάρτητο από το δικαίωμα του σε άσκηση αναίρεσης κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 32.

Αρθρο 35. Δικαιοδοσία ετέρων δικαστηρίων: 1. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και του Συμβουλίου της Επικρατείας, που εκδίδονται κατόπιν προσφυγής σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, έχουν ισχύ δεδικασμένου. 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1, τα δικαστήρια, πολιτικά και ποινικά, εφαρμόζουν τα άρθρα 1 και 2, καθώς και τα άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Από την κρίση αυτή δεν δεσμεύονται η Επιτροπή Ανταγωνισμού, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και το Συμβούλιο της Επικρατείας, όταν κρίνουν με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού. 3. Τα δικαστήρια κάθε δικαιοδοσίας, τα οποία εφαρμόζουν κατά την παράγραφο 2 τα άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, μπορούν να ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαβιβάσει σε αυτά πληροφορίες που κατέχει ή να διατυπώσει τη γνώμη της επί ζητημάτων που άπτονται της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Μπορούν, επίσης, να ζητούν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού να διατυπώνει τη γνώμη της επί των παραπάνω ζητημάτων, καθώς και επί ζητημάτων εφαρμογής των άρθρων 1 και 2 του παρόντος. 4. Οι γραμματείς των δικαστηρίων οφείλουν να αποστέλλουν, ατελώς, αντίγραφα των αποφάσεων με τις οποίες εφαρμόζονται διατάξεις του παρόντος νόμου και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού υπέχοντες, σε περίπτωση παράλειψης, πειθαρχική ευθύνη. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μεριμνά για την άμεση αποστολή των ανωτέρω αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.