Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αθώωση κατηγορουμένου για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο λόγω συγγνωστής νομικής πλάνης - Δεκτές αιτήσεις αναστολής στα διοικητικά δικαστήρια κατά των σχετικών πράξεων της φορολογικής αρχής (Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πειραιώς, αριθμός απόφασης 469/2013)

[...] ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ Κατ' άρθρο 340 παρ. 2 εδ. α', β', γ', Κ.Ποιν. Δ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν. 3346/2005, σε πταίσματα, πλημμελήματα και κακουργήματα επιτρέπεται να εκπροσωπείται ο κατηγορούμενος από συνήγορο τον οποίο διορίζει με έγγραφη δήλωσή του. Η δήλωση γίνεται κατά τις διατυπώσεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 42 και πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρει την ακριβή διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής του κατηγορουμένου. Στην περίπτωση αυτή ο κα/τνος ........... θεωρείται ....... και η συνήγορος του ενεργεί όλες τις διαδικαστικές πράξεις γι' αυτόν. Στην προκειμένη περίπτωση εμφανίστηκε ο δικηγόρος Αθηνών ... και προσκόμισε την από 4/2/13 έγγραφη δήλωση του κατηγορουμένου στην οποία αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση της κατοικίας του και βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής του από την Λιμενοφύλακα ........... και με την οποία της παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να τον εκπροσωπήσει κατά την εκδίκαση της προκειμένης σε βάρος του κατηγορίας. Επειδή η εκπροσώπηση αυτή του ..... κατ/νου .... από την ανωτέρω πληρεξούσια δικηγόρο είναι νομότυπη, κατά τις προαναφερόμενες διατάξεις πρέπει γίνει δεκτή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δέχεται την εκπροσώπηση του αιτούντα κατ/νου ......... απο πληρεξούσιο δικηγόρο. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριό του O ΠΛΗΜ/ΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μετά την απαγγελία της παραπάνω απόφάσεως, Ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο, απήγγειλε με συνοπτική ακρίβεια την κατηγορία και πρόσθεσε ότι, για την υποστήριξη της κατηγορίας, έχει κλητεύσει τον αναγραφόμενο κάτω από το κατηγορητήριο μάρτυρα κατηγορίας, το όνομα του οποίου εκφώνησε ο Πλημμελειοδίκης και ο οποίος βρέθηκε να είναι παρών. Στο σημείο αυτό η πληρεξούσια δικηγόρος του κατ/νου προέβαλε τους παρακάτω αυτοτελούς ισχυρισμούς και έχουν ως εξής: [...] Η αρξαμένη εις βάρος μου ποινική δίωξη είναι απαράδεκτη και, ως εκ τούτου, πρέπει και ζητώ να παύσει οριστικά και τούτο διότι:

1. ΠΕΡΙ ΣΥΓΓΝΩΣΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΑΝΗΣ. Οι άνω οφειλές προέκυψαν μετά την έκδοση από την Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού α) του υπ' αρ. 4/21.12.2005 για το οικονομικό έτος 1999, διαχειριστικής χρήσης 1/1/1998-31/12/1998, β) του υπ'αρ.4/21.12.2005 για το οικονομικό έτος 2000, διαχειριστικής χρήσης 1/1/1999-31/12/1999 και γ) του υπ' αρ.1/21.12.2005 για το οικονομικό έτος 2001, διαχειριστικής χρήσης 1/1/2000- 31/12/2000 φύλλων ελέγχου φόρου εισοδήματος επί των οποίων κατατέθηκαν στην Δ.ΟΎ. Κορυδαλλού την 10η Φεβρουαρίου 2006 προσφυγές, με αίτημα την ακύρωση των προσβαλλόμενων και ανωτέρω αναφερόμενων φύλλων ελέγχου φόρου εισοδήματος. Ειδικότερα και όπως αναφέρεται στο κείμενο των ανωτέρω εμπροθέσμως κατατεθέντων προσφυγών (α) για το οικονομικό έτος 1999 επιβλήθηκε φόρος εισοδήματος 4.778.236 δραχμών μετά πρόσθετου φόρου 12.120.007 δραχμών ήτοι σύνολο 16.908.243 (49.620, 67 ευρώ) (β) για το οικονομικό έτος 2000 επιβλήθηκε φόρος εισοδήματος 5.510.082 δραχμών μετά πρόσθετου φόρου 11.801.586 δραχμών ήτοι σύνολο 17.311.668 (50.804,60 ευρώ) (γ) για το οικονομικό έτος 2001 επιβλήθηκε φόρος εισοδήματος 3.485.189 δραχμών μετά πρόσθετου φόρου 6.288.801 δραχμών ήτοι σύνολο 9.774.373 (28.684,88 ευρώ). Με την εμπρόθεσμη άσκηση των προσφυγών βεβαιώθηκε το 10% των ως άνω φόρων, ήτοι (α) για το οικονομικό έτος 1999 ποσό 5.020,59 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης και της επιστροφής φόρου), (β) για το οικονομικό έτος 2000 ποσό 5.161,16 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης και της επιστροφής -φόρου), και (γ) για το οικονομικό έτος 2001 ποσό 2.944, 13 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης και της επιστροφής φόρου). Αμέσως μετά την κατάθεση των προσφυγών, προέβην στην κατάθεση αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης διοικητικής πράξης και με τις υπ' αριθμ. 2285, 2286 και 2287/08.06.2006 αποφάσεις του 9ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών έγιναν δεκτές εν όλω οι αντίστοιχες αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης (με Γ.Α.Κ. 10919, 10920 ΚΑΙ 10924/2006). Οι ως άνω αποφάσεις εκδόθηκαν την 8η Ιουνίου 2006, ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας που η οφειλή κατέστη ληξιπρόθεσμη. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 του ΚΔΔμιας «Αν γίνει εν όλω ή εν μέρει δεκτή η αίτηση, διατάσσεται η ολική ή μερική Αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης με την αντίστοιχη προσφυγή πράξης.» Από τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 2 του ΠΚ προκύπτει ότι για να μην καταλογισθεί η πράξη, λόγω συγγνωστής πλάνης, απαιτείται να συντρέχει πεπλανημένη πίστη του για το δικαίωμα του να εκτελέσει την πράξη και άγνοια του αδίκου χαρακτήρα της, τον οποίο δεν μπορούσε να γνωρίζει και να κατέβαλε επιμέλεια και προσπάθεια, ενόψει των πνευματικών και επαγγελματικών δυνατοτήτων του. Ο ισχυρισμός για ύπαρξη συγγνωστής νομικής πλάνης, ως τείνων στην άρση του καταλογισμού της πράξης στον κατηγορούμενο είναι αυτοτελής και η προσωπική κατάσταση του δράστη που προσδιορίζεταί από την ηλικία, τις πνευματικές ικανότητες, το επάγγελμα, την προσπάθεια που αυτός κατέβαλε για να ενημερωθεί περί του ισχύοντος δικαίου, ακόμη και τον πνευματικό του περίγυρο, ώστε με τη στάθμιση και των προσωπικών αυτών στοιχείων να σχηματίσει το δικαστήριο πεποίθηση αν ο ισχυρισμός είναι αληθινός ή προσχηματικός. Ο κατηγορούμενος τυγχάνει λιμενεργάτης - φορτοεκφορτωτής, (χαμάλης), και εργάζεται στο λιμάνι της Ελευσίνας. Η μοναδική πηγή εισοδήματος του είναι ο μισθός του, από την παραπάνω χειρονακτική -εργασία του, όπως εμφαίνεται στα εκκαθαριστικά του σημειώματα των τελευταίων οικονομικών ετών. Ο κατηγορούμενος δεν ήταν υπόχρεος προς πληρωμή του αναφερόμενου χρέους, λόγω αναστολής της εισπράξεως του, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες αποφάσεις αναστολής εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων, προ του ληξιπροθέσμου της οφειλής, και έτσι δικαιολογείται το συγγνωστό της πλάνης του: αίροντας τον καταλογισμό του και ειδικότερα αποκλείοντας το δόλο του. Με βάση τα ανωτέρω γίνεται πλέον φανερό ότι ο κατηγορούμενο δεν τέλεσε το αδίκημα νια το οποίο κατηνορείται και πρέπει να κριθεί ατιμώρητος λόγω συνδρoμής στο πρόσωπο του συγγνωστής voμικής πλάνης κατ' άρθρο 31 παρ. 2 του Π.Κ. 2.

ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ. Σύμφωνα με τις βεβαιώσεις αποδοχών του Συνδέσμου Φορτοεκφορτωτών Λιμένα Ελευσίνας, αφαιρουμένων των αντίστοιχων πληρωτέων φόρων και των δαπανών συντήρησης του κατηγορουμένου και της οικογενείας του, προκύπτει ότι: λόγω της γενικότερης σημερινής οικονομικής κρίσης και της ευρύτερης δυσχερούς οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας οι μηνιαίες αποδοχές του μειώθηκαν δραματικά και αγγίζουν κατά μέσο όρο το ποσό των 496,85 € μηνιαίως, ποσό πολύ χαμηλότερο από το αντίστοιχο του περασμένου έτους σύμφωνα με την με ημερομηνία 17.01.2013 βεβαίωση του Συνδέσμου Φορτοεκφορτωτών Ελευσίνας. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να του αναγνωρισθούν τα ελαφρυντικά του άρθρου 84 παρ. 2β ΠΚ, καθόσον οδηγήθηκε στην τέλεση της πράξης από όχι ταπεινά αίτια, αλλά λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει ακόμη, ήτοι από μεγάλη ένδεια όπως αποδεικνύεται από τα έγγραφα, που προσκόμισα ενώπιον του Δικαστηρίου Σας, καθώς η υποχρέωση του κατηγορουμένου για καταβολή του επίδικου χρέους είναι ατομική και αυτοτελής σε βάρος της προσωπικής του περιουσίας. Για τους παραπάνω λόγους ΖΗΤΩ Να παύσει οριστικά n εκ βάρος μου αρξαμένη ποινική δίωξη και να απαλλαγώ από την κατηγορία ή άλλως τη μείωση της ποινής. Αθήνα, 05 Φεβρουαρίου 2013

[...] Από την αποδεικτική διαδικασία και ειδικότερα από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα που εξετάστηκε και τα έγγραφα που αναγνώστηκαν προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος πρέπει να κηρυχθεί αθώος της πράξης που του αποδίδονται. Ειδικότερα αποδείχθηκε ότι, όσον αφορά στις επίδικες οφειλές προς το Δημόσιο, ο κατηγορούμενος είχε ασκήσει προσφυγές και αιτήσεις αναστολής των οικείων διοικητικών πράξεων, δυνάμει δε των υπ' αριθμ. 2285, 2286 και 2287/2006 αποφάσεων του ΤΡιμ.Δπρ.Αθ είχαν γίνει δεκτές οι αιτήσεις αναστολής, με αποτέλεσμα να μην ευθύνεται για την μη καταβολή των αναφερόμενων σε αυτές χρεών. Επισημαίνεται, βέβαια, ότι μετά την απόρριψη των προσφυγών από τα οικεία διοικητικά δικαστήρια ανέκυψε εκ νέου υποχρέωση του κατηγορουμένου περί μεταβολή, των εν λόγω χρέων προς το Δημόσιο. Ωστόσο, ενόψει του εν λόγω η πράξη που αποδίδεται στον κατηγορούμενο φέρεται ότι είχε τελεστεί κατά το χρονικό διάστημα από 1/8/2006 έως 1/3/2011, ήτοι σε χρόνο που ίσχυε η αναστολή εκτέλεσης των επίδικων αρχών. (βλ. σχετ. κατάθεση μάρτυρα περί του ότι οι προσφυγές απορρίφθηκαν το έτος 2012), πρέπει ο κατηγορούμενος να κηρυχθεί αθώος της πράξης που του αποδίδεται, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό. Δικάζει παριστάμενο δια πληρεξουσίου του κατ/νο ........................ .

ΚΗΡΥΣΕΙ τον κατηγορούμενο αθώο του ότι .................................... στov Κορυδαλλό, κατά το χρονικό διάστημα απο 01.08.2006 έως 01.03.2011, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του αυτού εγκλήματος, με πρόθεση καθυστέρησε την καταβολή των βεβαιωμένων στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες και τα τελωνεία χρεών προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου, τομέα, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών από την ημέρα που τo κάθε χρέος κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, το δε συνολικό χρέος από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων, μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, ενώ είχαν βεβαιωθεί στη Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού σε βάρος του ατομικό χρέη προς το Δημόσιο, όπως αναλυτικώς αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα χρεών της Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, ηθελημένα δεν κατέβαλε συνολικό ποσό είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσια πέντε ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (23.205,51€) μέσα στη νόμιμη προθεσμία, ήτοι δεν κατέβαλε ποτέ τα εξής ποσά:

[...] AΠΑΛΛΑΣΕΙ τον μηνυτή .......... ........ , από την πληρωμή των δικαστικών εξόδων και τελών της προκειμένης δίκης. Γίνεται μνεία ότι μετά από εξέταση κάθε μάρτυρα και πριv από την έκδοση κάθε απόφασης, δίδονταν ο λόγος κατά σειρά, σε όλους τους παράγοντες της δίκης, τελευταία, δε πάντοτε στην πληρεξούσια δικηγόρο του κατ/νου. ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του. Πειραιάς 5/2/2013 Ο Πλημμελειοδίκης Η Γραμματέας

Παραστάθηκε η δικηγόρος Χρυσούλα Χριστίνα Φραγκάκη, δικηγόρος Αθηνών

Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.