Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Ειδικοί κανόνες διαδικασίας στο Εφετείο

Αρθρο 375. "Ιδιαίτερες δικάσιμοι - Διακοπή των συνεδριάσεων", "1. Στα τριμελή εφετεία κακουργημάτων ορίζονται ιδιαίτερες κατά μήνα δικάσιμοι, στις οποίες προσδιορίζονται αποκλειστικά και μόνο υποθέσεις με κατηγορούμενο ή κατηγορουμένους προσωρινά κρατούμενους, καθώς και υποθέσεις φορολογικών κακουργημάτων του ν. 2523/1997. Στα Εφετεία Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης οι ιδιαίτερες αυτές δικάσιμοι δεν μπορεί να είναι λιγότερες από τρεις κάθε μήνα μόνο για τις υποθέσεις με προσωρινά κρατούμενους και οπωσδήποτε μία για τις υποθέσεις φορολογικών κακουργημάτων. Για την εκδίκαση των συγκεκριμένων υποθέσεων τα εφετεία συνεδριάζουν και κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών, εκτός από το μήνα Αύγουστο.". *** Ο τίτλος του άρθρου 375 τροποποιήθηκε ως άνω ,η άνω νέα παρ.1 προστέθηκε και οι παρ.1,2,3 και 4 αναριθμήθηκαν σε 2,3,4,και 5 αντίστοιχα με το άρθρο 20 παρ.2 Ν.3904/2010,ΦΕΚ Α 218/23.12.2010. 2 "1. Οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου έχουν εφαρμογή και στο εφετείο εκτός από την παρ. 1". ***Η νέα παρ.1 προστέθηκε και οι αρχικές παρ.1,2 και 3 αναριθμήθηκαν σε 2, 3 και 4 αντιστοίχως με την παρ.8 άρθρ.3 Ν.2145/1993 (ΦΕΚ Α 88) 3 "2. Το εφετείο όταν δικΑζει πλημμελήματα μπορεί να διατΑξει μία ή περισσότερες φορές τη διακοπή της συνεδρίασης έως δεκαπέντε ημέρες μέσα σε χρονικό διΑστημα τριΑντα το πολύ ημερών για ανυπέρβλητο κώλυμα που παρουσιΑστηκε κατΑ τη διαδικασία, είτε από την πλευρΑ των δικαστών είτε από την πλευρΑ των διαδίκων ή για να προσαχθούν με τη βία οι μΑρτυρες (Αρθρο 231 παρ. 4)." *** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 32 Ν.3160/2003, ΦΕΚ Α 165/30.6.2003. 4 "3". Σε δίκες που διαρκούν περισσότερο από ένα μήνα ή αφορούν κακούργημα, το κάθε δικαστήριο μπορεί να διατάξει την διακοπή της δίκης μέχρι 30 ημέρες κάθε φορά. Στο χρόνο της διακοπής της δίκης δεν συνυπολογίζονται οι ημέρες κατά τις οποίες το δικαστήριο δεν συνεδριάζει λόγω αργιών, απεργιών, αποχή ή ανωτέρας βίας. *** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 του Ν.1952/1991 (Α 87) και αναριθμήθηκε σε παρ.3 με την παρ.3 του άρθρου 3 Ν.2145/1991 (Α 88). 5 "4". Αν το ανυπέρβλητο κώλυμα παρουσιαστεί στο πρόσωπο κά- ποιου δικαστή, το εφετείο στη συζήτηση για την διακοπή της δίκης μπορεί να συγκροτηθεί και από άλλους δικαστές που αναπληρώνουν τους κωλυομένους.

Αυτεπάγγελτος διορισμός συνηγόρου. Αρθρο 376. Σε περίπτωση που η κατηγορία αφορά κακούργημα, αν ο κατηγορούμενος δεν έχει συνήγορο και υποβάλει σχετικό αίτημα, ο πρόεδρος διορίζει συνήγορό του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 340 παρ. 1, και θέτει στη διάθεσή του τη δικογραφία (άρθρ. 325).

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.