Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Στρατιωτικό Ποινικό - Ποινές

Αρθρο 7. Είδη ποινών. "1. Τα στρατιωτικά εγκλήματα τιμωρούνται με τις παρακάτω ποινές: Α. Κύριες: α) Κάθειρξη, ισόβια ή πρόσκαιρη. β) Φυλάκιση. Β. Παρεπόμενες, εκτός από τις προβλεπόμενες από τον Ποινικό Κώδικα: α) Καθαίρεση. β) Έκπτωση". *** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το εδάφ.α` άρθρου δεύτερου Ν.3289/2004 "Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις". Β. Παρεπόμενες, εκτός από τις προβλεπόμενες από τον Ποινικό Κώδικα: α) Καθαίρεση β) `Εκπτωση 2. Στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει κατά μετατροπή χρημοτική ποινή ή κοινωφελή εργασία.

Αρθρο 8. Επιβολή θανατικής ποινής. (Σε όσες περιπτώσεις ο νόμος προβλέπει τη θανατική ποινή διαζευκτικά με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, το δικαστήριο, για την επιβολή της πρώτης, λαμβάνει υπόψη και τον ενδεχόμενο κίνδυνο για την ασφάλεια της χώρας ή τη μαχητική ικανότητα του στρατού). *** Το άρθρο 8 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το εδάφ.β` άρθρου δεύτερου Ν.3289/2004 "Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις", ΦΕΚ Α` 227/26.11.2004.

Αρθρο 9. Καθαίρεση. 1. Η καθαίρεση επιφέρει στέρηση του βαθμού του στρατιωτικού και του δικαιώματός του να φέρει οποιοδήποτε παράσημο, ως και ανικανότητά του να υπηρετεί στο στρατό ή στο λιμενικό σώμα με οποιαδήποτε ιδιότητα. 2. Η καθαίρεση επέρχεται όταν η καταδικαστική απόφαση καταστεί αμετάκλητη. "3. Η ποινή της κάθειρξης επιφέρει αυτοδικαίως και καθαίρεση του στρατιωτικού". *** Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω με το εδάφ.γ` άρθρου δεύτερου Ν.3289/2004 "Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις", ΦΕΚ Α` 227/26.11.2004.

Αρθρο 10. `Εκπτωση. 1. Η έκπτωση επιφέρει στέρηση του βαθμού του στρατιωτικού και του δικαιώματός του να φέρει οποιοδήποτε παράσημο. Επέρχεται όταν η καταδικαστική απόφαση καταστεί αμετάκλητη. 2. `Εκπτωση επέρχεται αυτοδικαίως, σε περίπτωση καταδίκης αξιωματικού ή υπαξιωματικού σε ποινή στερητική της ελευθερίας για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, νόθευση κ.λπ., (άρθρο 242 Π.Κ.), δωροδοκία, απιστία στην υπηρεσία, καταπίεση, συκοφαντική δυσφήμηση και για τα εγκλήματα των άρθρων 336, 338, 339, 341 , 342, 343 και 345 έως και 351 Π.Κ.. 3. `Οταν συντρέχει νόμιμος λόγος μείωσης της ποινής, το δικαστήριο μπορεί να μην επιβάλει έκπτωση, έστω και αν απειλείται υποχρεωτικά από το νόμο.

Αρθρο 11. Μετατροπή. Ποινή στερητική της ελευθερίας που επιβάλλεται για στρατιωτικό έγκλημα μετατρέπεται κατά τους όρους του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα. Η παροχή κοινωφελούς εργασίας γίνεται μετά την απόλυση του καταδικασμένου από τις τάξεις του στρατού.

Αρθρο 12. Αναστολή έκπτωσης. Η αναστολή της εκτέλεσης της ποίνης συνεπάγεται και την αναστολή της έκπτωσης, εκτός εάν το δικαστήριο διατάξει τη μη αναστολή της.

Αρθρο 13. Αναστολή απαγόρευσης διαμονής. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας στο στρατό ή στο λιμενικό σώμα αναστέλλεται η εκτέλεση απαγόρευσης διαμονής σε ορισμένους τόπους. Ο χρόνος της αναστολής δεν υπολογίζεται στο χρόνο της απαγόρευσης.

Αρθρο 14. Εκτέλεση ποινών. (1. Η ποινή του θανάτου που επιβάλλεται από στρατιωτικό δικαστήριο εκτελείται με τον τρόπο και τη διαδικασία που ορίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού). *** Η παρ.1 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ και οι παρ. 2-5 αναριθμήθηκαν σε 1-4 αντίστοιχα με το εδάφιο δ` άρθρου δεύτερου Ν.3289/2004 "Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών,σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις", ΦΕΚ Α` 227/26.11.2004. 1. Η ποινή της κάθειρξης εκτελείται στις κοινές φυλακές. 2. Η ποινή της φυλάκισης εκτελείται στις στρατιωτικές φυλακές. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής `Αμυνας και Δικαιοσύνης μπορούν να ορισθούν προυποθέσεις για την εκτέλεσή της και στις κοινές φυλακές. Αν είναι μικρότερη από ένα μήνα μπορεί να εκτελείται και στο πειθαρχείο της Μονάδας. 3. Οι ποινές κατά στρατιωτικών, από οποιοδήποτε δικαστήριο και αν έχουν επιβληθεί, εκτελούνται με επιμέλεια της στρατιωτικής αρχής. 4. Εφόσον ο καταδικασμένος κρατείται σε στρατιωτικές φυλακές, για τη χορήγηση και ανάκληση της απόλυσης με όρο, αποφαίνεται το στρατοδικείο του τόπου έκτισης της ποινής.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.