Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες

Συμβολαιογράφος ονομάζεται ο άμισθος δημόσιος λειτουργός που διορίζεται μόνιμα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και καθήκοντά του είναι η προστασία του δημοσίου συμφέροντος, της δημόσιας ασφάλειας και της δημοσιονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Ελέγχεται για τη νόμιμη και επιμελή άσκηση των καθηκόντων του με τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις από τον κατά τόπο αρμόδιο εισαγγελέα. Βασικά καθήκοντα του συμβολαιογράφου αποτελούν: α) Να συντάσσει και να φυλάσσει έγγραφα συστατικά ή αποδεικτικά δικαιοπραξιών και δηλώσεων των ενδιαφερομένων όταν η σύνταξη των εγγράφων αυτών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το νόμο ή όταν οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να προσδώσουν σε αυτά κύρος δημοσίου εγγράφου. β) Να εκδίδει απόγραφα ή αντίγραφα των εγγράφων του εδαφίου α', καθώς και αντίγραφα των προσαρτημένων και αναφερομένων σε αυτά εγγράφων. γ) Να θεωρεί ιδιωτικά έγγραφα για την απόκτηση βέβαιης χρονολογίας. Για τη θεώρηση αυτή συντάσσεται σχετική συμβολαιογραφική πράξη. δ) Να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής που τίθεται ενώπιόν του σε κάθε έγγραφο που σχετίζεται με τη συναπτόμενη πράξη. ε) Να ενεργεί κάθε άλλη πράξη που του αναθέτει ο νόμος. Επίσης δύναται να ενεργεί και κάθε άλλη πράξη σχετική με την άσκηση του έργου του.

Ειδικότερα, ορισμένες από τις υπηρεσίες που παρέχουν οι συμβολαιογράφοι είναι οι ακόλουθες: Μεταβιβάσεις ακινήτων (πωλήσεις, απαλλαγή φόρου αγοράς πρώτης κατοικίας, διανομές, ανταλλαγές, σύσταση οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας, γονικές παροχές, δωρεές κ.α.), πληρεξούσια (πάσης φύσεως για κάθε νόμικμη χρήση), κληρονομικά (αποδοχές κληρονομιάς, δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, σύνταξη και ανάκληση διαθηκών κ.α.), εργολαβικά συμβόλαια (εργολαβικά προσύμφωνα, αντιπαροχές), εξοφλητικές πράξεις, κανονισμοί πολυκατοικιών, κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων (για βιβλία, μουσικά έργα, σενάρια, στίχους), εταιρίες (υπηρεσία μιας στάσης του νόμου 3853/2010, καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ., σύσταση εταιριών οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, τροποποίηση και κωδικοποίηση κατασταστικού), σύσταση ιδρυμάτων, κοινοπραξιών, ναυτιλιακών εταιριών, μετατροπές και συγχωνεύσεις εταιριών, λύση εταιριών, μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων, ένορκες βεβαιώσεις για δικαστικές υποθέσεις, οικογενειακό δίκαιο (σύμφωνο συμβίωσης, αναγνώριση τέκνου, δήλωση συναινλεσεως για ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και εξωσωματική γονιμοποίηση), πλειστηριασμοί κινητών και ακινήτων.

Το δικηγορικό μας γραφείο συνεργάζεται με συμβολαιογραφικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Θα χαρούμε πολύ να απαντήσουμε σε κάθε σας ερώτημα.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723