Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Απόφαση της ΕΕΤΤ για τη διαφορά σχετικά με το domain name mont-parnes.gr

Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για τη διαφορά σχετικά με το domain name mont-parnes.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ. πρωτ. 585/028/25.11.2010)

Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.» και αφετέρου της εταιρείας «CANDERNE LIMITED», με αντικείμενο την διερεύνηση παραβάσεως εκ μέρους της εταιρείας «CANDERNE LIMITED» των διατάξεων της Απόφασης της ΕΕΤΤ 351/76 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 717/Β/27.5.2005) για το Όνομα Χώρου [mont-parnes.gr].

Η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ έχοντας υπόψιν: α) Το Ν.3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 63 αυτού, β) την Απόφαση της ΕΕΤΤ 351/76 “Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr” (ΦΕΚ 717/Β/27-5-05), γ) την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 249/115/2002 «Κανονισμός Ακροάσεων για Θέματα Τηλεπικοινωνιών» (ΦΕΚ 642/Β/2002), δ) την διάταξη του άρθρου 20 παρ. 9 της Απόφασης της ΕΕΤΤ 351/76 “Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr” (ΦΕΚ 717/Β/27-5-05) περί καταβολής παραβόλου για την διεξαγωγή ακρόασης στα πλαίσια της ανωτέρω Απόφασης, ε) την Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. Α.Π. 536/175/2009 «Συγκρότηση Διαρκών Επιτροπών της ΕΕΤΤ και ορισμός των αρμοδιοτήτων αυτών» (ΦΕΚ Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα 477/9-11-09), στ) την εκχώρηση του Ονόματος Χώρου [mont-parnes.gr].από την ΕΕΤΤ στις 16-10-2008 προς την εταιρεία «CANDERNE LIMITED» δυνάμει της υπ’ αρ. 500/11- 11-2008 Αποφάσεως της Ε.Ε.Τ.Τ. ζ) την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Ε.Ε.Τ.Τ. 26581/25-6-2010 Αίτηση Διαγραφής Ονόματος Χώρου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.», η οποία εκπροσωπείται νομίμως, με την οποία επικαλούνται ότι είναι δικαιούχοι δυνάμει μεταβιβάσεως ήδη από το 2003 του ημεδαπού Σήματος με αριθμό 162876 και ένδειξη [Mont-Parnes Casino Resort], ότι το σήμα αυτό έχει καταστεί διακριτικό γνώρισμα φήμης λόγω της ευρείας καθιερώσεώς του στις συναλλαγές και ότι ο δικαιούχος του εν λόγω Ονόματος Χώρου είναι κακόπιστος και αιτούνται την διαγραφή του ονόματος Χώρου [mont-parnes.gr] από τον σημερινό φορέα του την εταιρεία «CANDERNE LIMITED». η) την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 572/009/21-7-2010 με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.» και της Εταιρείας «CANDERNE LIMITED», με σκοπό τη διερεύνηση παραβάσεων διατάξεων του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 351/76 απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 717/B/27-5-2005) σχετικά με το Όνομα Χώρου [mont-parnes.gr]». θ) την υπ. αρ. πρ. ΕΕΤΤ 31189/Φ. 391/27-7-2010 Πράξη της Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων περί ορισμού προθεσμίας υποβολής γραπτού υπομνήματος σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 536/175/15-10-2009. ι) την υπ’ αρ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 32433/Φ.391/5-8-2010 Πράξη Διεξαγωγής Ακροάσεως που εκδόθηκε βάσει της υπ’ αρ. 572/009/21-7-2010 Αποφάσεως της ΕΕΤΤ και η οποία επεδόθη νομίμως και εμπροθέσμως στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.» δυνάμει της υπ’ αρ. 4522/30-8-2010 Εκθέσεως Επιδόσεως της Δικ. Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Αναστασίας Ζουγανέλη και στην εταιρεία «CANDERNE LIMITED», δυνάμει της υπ’ αρ. 4139/3-9-2010 εκθέσεως επιδόσεως του Δικ. Επιμελητού του Πρωτοδικείου Αθηνών Ι. Παπακωνσταντίνου. ια) την διεξαχθείσα Ακρόαση μεταξύ των ανωτέρω μερών βάσει της ανωτέρω διαδικασίας της Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων, κατά την οποία η Αιτούσα υπέβαλε το υπ’ αρ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 39727/24-9-2010 Υπόμνημα τη Αιτούσας εντός της οριζόμενης προθεσμίας του ενός μηνός από την κοινοποίηση σε αυτή της ανωτέρω Πράξεως Διεξαγωγής Ακροάσεως. Η Καθής δεν υπέβαλε Υπόμνημα. ιβ) το γεγονός ότι η Αιτούσα προσκόμισε και υπέβαλε τα υπ’ αριθμ. 1112585, 1112586 και 1112584 Σειρά Α παράβολα Δημοσίου ποσού τριακοσίων (300) Ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 9 του Κανονισμού. Ιγ) την υπ’ αρ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 21271/22-11-2010 Εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ.

Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

1. Η Ακρόαση διεξήχθη εγγράφως βάσει της διατάξεως του άρθρου 7 της Α.Π. 536/175/15-10-2009 (ΦΕΚ 477/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) Σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου η Διαρκής Επιτροπή εξήτασε μόνο το σχετικό υπ’ αρ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 39727/24-9-2010 Υπόμνημα και έγγραφα της Αιτούσας, εφόσον η Καθής δεν υπέβαλε Υπόμνημα και συνέταξε το παρόν Πόρισμα το οποίο υποβάλλεται στην Ολομέλεια της ΕΕΤΤ προς λήψη σχετικής αποφάσεως επί της διαδικασίας Ακροάσεως.

ΙΙ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

2. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 του Κανονισμού, η Εκχώρηση των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr διέπεται από την αρχή της χρονικής προτεραιότητας. Το δικαίωμα επί του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr αποκτάται από την εκχώρησή του, ανατρέχει όμως στο χρόνο υποβολής της Αίτησης Εκχώρησης στον Καταχωρητή.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 β. του Κανονισμού, ένα Όνομα Χώρου με κατάληξη [.gr] διαγράφεται οριστικά, μεταξύ άλλων, μετά από καταγγελία τρίτου έχοντος προς τούτο έννομο συμφέρον, που εξετάζεται στα πλαίσια του Κανονισμού Ακροάσεων, οσάκις συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις εξής περιοριστικά οριζόμενες περιπτώσεις: (iii) Εφόσον συντρέχει λόγος που δεν θα επέτρεπε την Εκχώρηση του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας Απόφασης. (v) αν η αίτηση για την εκχώρηση Ονόματος Χώρου έγινε κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστης εκτός και εάν το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr έχει εκχωρηθεί μέχρι και την 30.12.2002. (νi) Σε περίπτωση που ο Φορέας έχει προβεί σε χρήση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr , η οποία αντιβαίνει στις αρχές της καλής πίστης ή είναι κακόπιστη και ιδιαίτερα όταν έχει επιτρέψει ή ανεχθεί τη χρήση από τρίτο του ιδίου ονόματος χώρου με κατάληξη .gr ή ονόματος χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου με κατάληξη .gr το οποίο συντίθεται από το εκχωρηθέν στο Φορέα Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr, κατά τρόπο ο οποίος θα συνιστούσε λόγο διαγραφής του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

4. Σύμφωνα με το άρ. 7 παρ. 2 του Κανονισμού, η αίτηση εκχώρησης συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή του Καταχωρούμενου, ότι όσα δηλώνει είναι ακριβή και αληθή και ότι, στην έκταση που δύναται να γνωρίζει, με το αιτηθέν Όνομα Χώρου δεν παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων.

ΙΙΙ. ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

5. Ισχυρισμοί της Αιτούσας: Οι ισχυρισμοί της Αιτούσας όπως προβλήθηκαν με την υπό κρίση καταγγελία και με το υποβληθέν ως ανωτέρω Υπόμνημά της συνοψίζονται στα εξής:

5.1. Η Αιτούσα ισχυρίζεται ότι έχει το διακριτικό τίτλο [Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.], ο οποίος αποδίδεται στην αγγλική και ως [Casino Mont Parnes] και είναι δικαιούχος του υπ’ αρ. 162876 ημεδαπού σήματος με την ένδειξη [Mont Parnes Casino Resort] που κατοχυρώθηκε το 2002 στην αρχική δικαιούχο «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε» και μεταβιβάσθηκε στην Αιτούσα το 2003.

5.2. Η ένδειξη [Mont Parnes] αποτελεί διακριτικό γνώρισμα φήμης λόγω της ευρείας καθιερώσεώς της στις συναλλαγές και της μοναδικότητάς της σε χρήση.

5.3. Η κατοχύρωση της εν λόγω ενδείξεως ως όνομα χώρου από τρίτο πρόσωπο πλην της Αιτούσας αποτελεί κακόπιστη κατοχύρωση. Αποτελεί παραποίηση του διακριτικού γνωρίσματος φήμης και απομίμηση του διακριτικού τίτλου και του νομίμως κατοχυρωθέντος σήματος της Αιτούσας.

5.4. Περαιτέρω, η Αιτούσα ισχυρίζεται ότι η Καθής είναι κακόπιστη αφού στην ιστοσελίδα που ανήρτησε στο όνομα χώρου εμφανίζει περιεχόμενο για παροχή ομοίων υπηρεσιών με αυτές του καζίνο της Αιτούσας, η δε ιστοσελίδα αποτελεί υπερσύνδεσμο που οδηγεί σε άλλο όνομα χώρου.

6. Ισχυρισμοί της Καθής: Η Καθής δεν πρόβαλε ισχυρισμούς αφού δεν υπέβαλε Υπόμνημα.

V. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

7. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 β του Κανονισμού της ΕΕΤΤ για τα Ονόματα Χώρου, ένα Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr διαγράφεται οριστικά οσάκις συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις εξής περιοριστικά οριζόμενες περιπτώσεις: (iii) Εφόσον συντρέχει λόγος που δεν θα επέτρεπε την Εκχώρηση του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας Απόφασης. (v) αν η αίτηση για την εκχώρηση Ονόματος Χώρου έγινε κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστης εκτός και εάν το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr έχει εκχωρηθεί μέχρι και την 30.12.2002. (νi) Σε περίπτωση που ο Φορέας έχει προβεί σε χρήση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr , η οποία αντιβαίνει στις αρχές της καλής πίστης ή είναι κακόπιστη και ιδιαίτερα όταν έχει επιτρέψει ή ανεχθεί τη χρήση από τρίτο του ιδίου ονόματος χώρου με κατάληξη .gr ή ονόματος χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου με κατάληξη .gr το οποίο συντίθεται από το εκχωρηθέν στο Φορέα Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr, κατά τρόπο ο οποίος θα συνιστούσε λόγο διαγραφής του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

7.1. Η Αιτούσα απέδειξε ότι είναι η νόμιμη δικαιούχος του διακριτικού τίτλου [Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.], ο οποίος αποδίδεται στην αγγλική και ως [Casino Mont Parnes] και είναι δικαιούχος του υπ’ αρ. 162876 ημεδαπού σήματος με την ένδειξη [Mont Parnes Casino Resort] που κατοχυρώθηκε το 2002 στην αρχική δικαιούχο «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε» και μεταβιβάσθηκε στην Αιτούσα το 2003.

7.2. Η Καθής παρουσιάζει όντως στην ιστοσελίδα που ανήρτησε στο επίδικο όνομα Χώρου παροχή υπηρεσιών πανομοιότυπων με τις υπηρεσίες της Αιτούσας, εκμεταλλευόμενη την μεγάλη αναγνωρισιμότητα της ένδειξης της Αιτούσας που καθιερώθηκε ως σήμα φήμης στις συναλλαγές στην πορεία των τελευταίων 40 ετών.

7.3. Η Καθής δεν αποδεικνύει περαιτέρω έννομο συμφέρον στην κατοχύρωση του επίδικου Ονόματος Χώρου

V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

8. Η Αιτούσα υπέβαλε νομίμως, δια του Πληρεξουσίου Κωνσταντίνου Σπυρόπουλου, την υπό κρίση καταγγελία, αιτούμενη να διαγραφεί το Όνομα Χώρου [mont-parnes.gr] από την σημερινή φορέα του την Καθής εταιρεία «CANDERNE LIMITED»,

9. Για την εξέταση της υπό κρίση καταγγελίας έχει καταβληθεί το απαιτούμενο σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 9 του Κανονισμού παράβολο.

10. Αποδείχθηκε ότι η Αιτούσα είναι δικαιούχος του διακριτικού τίτλου [Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.], ο οποίος αποδίδεται στην αγγλική και ως [Casino Mont Parnes] και είναι δικαιούχος του υπ’ αρ. 162876 ημεδαπού σήματος με την ένδειξη [Mont Parnes Casino Resort].

11. Αποδείχθηκε ότι η Καθής υπέβαλε αίτηση εκχώρησης του επίδικου Ονόματος Χώρου, χωρίς η ίδια να έχει οιαδήποτε δικαιώματα επί της επωνυμίας και του σήματος, παρά μόνο με αποκλειστικό σκοπό την εκμετάλλευση της φήμης της Αιτούσας.

Αποφασίζει:

1. Διαγράφει το Όνομα Χώρου [mont-parnes.gr] από την σημερινή φορέα του την εταιρεία «CANDERNE LIMITED», επειδή η εκχώρησή του αντίκειται στο άρθρο 9 παρ.1 περ. β, iii iv, και vi της υπ’ αριθμ 351/76 Απόφασης της ΕΕΤΤ.

2. Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί σε αμφότερα τα μέρη, ήτοι στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.» και στην εταιρεία «CANDERNE LIMITED»,ως νόμος ορίζει.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.