Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εξάλειψη / άρση υποθήκης και προσημείωσης υποθήκης από ακίνητο (διαδικασία και υπόδειγμα δικογράφου)

Είναι συνήθης πρακτική των τραπεζών όταν χορηγούν ένα δάνειο να φροντίζουν να εξασφαλίσουν την αποπληρωμή του με την εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης επί ενός ακινήτου του δανειολήπτη ή του εγγυητή.

Στα πλαίσια μάλιστα αυτής της εξασφάλισης το ποσό για το οποίο γράφεται υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε ένα ακίνητο είναι μεγαλύτερο από το ποσό του δανείου που χορηγήθηκε στο δανειολήπτη. Σε εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης μπορεί επίσης να προβεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εις βάρος της ακίνητης περιουσίας οποιουδήποτε τους οφείλει χρήματα.

Η εγγραφή υποθήκης και προσημείωσης υποθήκης σε κάποιο ακίνητο γίνεται κυρίως με δικαστική απόφαση. Η εγγραφή υποθήκης ή και προσημείωσης υποθήκης μπορεί να γίνει συναινετικά, δηλαδή με τη συναίνεση του δανειολήπτη / οφειλέτη ή αναγκαστικά, χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη, με μονομερή ενέργεια της τράπεζας / δανειστή. Όταν ο δανειολήπτης αποπληρώσει το δάνειό του στην τράπεζα ή εξοφλήσει την οφειλή του προς τον δανειστή του, μπορεί να προβεί στην εξάλειψη / άρση της υποθήκης ή της προσημείωσης υποθήκης, η οποία γίνεται συνήθως δικαστικά.

Ο δανειολήπτης / οφειλέτης καταθέτει μέσω του πληρεξουσίου του δικηγόρου αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο, με την οποία ζητεί να εκδοθεί δικαστική απόφαση, η οποία διατάζει ουσιαστικά τη διαγραφή της υποθήκης ή της προσημείωσης υποθήκης από το ακίνητό του, όπως αυτό το βάρος αποτυπώνεται στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου ή στα κτηματολογικά φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την κατάθεση της δικαστικής απόφασης στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο, προκειμένου να «διαγραφεί» από το βιβλίο υποθηκών ή το κτηματολογικό φύλλο αντίστοιχα η εγγραφείσα εμπράγματη ασφάλεια.

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει το δικαστικό χειρισμό υποθέσεων σχετικά με την εξάλειψη / άρση υποθήκης και προσημείωσης υποθήκης από κάθε ακίνητο, με συνέπεια και ταχύτητα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δικαστική διαδικασία και το κόστος αυτής, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - Δικηγορικά Γραφεία

Γραφείο Αθηνών : Τηλ. 210 3810 723 | Δ. Σολωμού 58 και Πατησίων, 10682, 6ος όροφος

Γραφείο Θεσσαλονίκης : Τηλ. 2310 525 720 | Πολυτεχνείου 21, 54626, 6ος όροφος

Παρακάτω τίθεται ενδεικτικά ένα υπόδειγμα δικογράφου Αίτησης και Απόφασης εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης.

Α. Αίτηση εξάλειψης προσημείωσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ...

ΑΙΤΗΣΗ (εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης)

Του …, κατοίκου … παροστάμενος μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της ... ΚΑΤΑ Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…», που εδρεύει … και εκπροσωπείται νόμιμα, παριστάμενης δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της ... .

Με την υπ’ αριθμ. … απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, η καθ’ ης ενέγραψε προσημείωση υποθήκης, μέχρι του ποσού των ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (350.000,00) ΕΥΡΩ, για την ασφάλιση απαίτησής της, που προέρχεται από την με αριθμό … σύμβαση πίστωσης με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, που μου είχε χορηγήσει η καθ’ ης. Η παραπάνω προσημείωση, μη τραπείσα ακόμη σε υποθήκη, έχει εγγραφεί στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου …, την … στον τόμο … , φύλλο … και αύξ. αριθμό … . Επειδή εξέλειπαν οι λόγοι για τους οποίους ενεγράφη η παραπάνω προσημείωση αφού ήδη εξοφλήθηκε η από την παραπάνω αιτία απαίτηση της καθ’ ης και δεν έχει η τελευταία καμία άλλη απαίτηση εναντίον μου. Επειδή η καθ’ ης συναινεί στην εξάλειψη της παραπάνω προσημείωσης. Επειδή επομένως συντρέχει νόμιμη περίπτωση να διαταχθεί δικαστικά η ανάκληση της με αριθμό … απόφασης αυτού του Δικαστηρίου και η εξάλειψη της εγγραφείσης προσημείωσης υποθήκης. Επειδή η παρούσα αίτηση μου είναι νόμιμη και ουσιαστικά βάσιμη, φέρεται δε για συζήτηση στο αρμόδιο δικαστήριο.

Για τους λόγους αυτούς Και όσα θα προσθέσω στη συζήτηση της παρούσης και με τη ρητή επιφύλαξη και κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματος μου. Ζητώ: Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου. Να ανακληθεί η με αριθμό … απόφαση αυτού του δικαστηρίου Σας. Να διαταχθεί η εξάλειψη της παραπάνω προσημείωσης υποθήκης, που είναι εγγεγραμμένη επί του ακινήτου, που περιγράφεται στην παραπάνω απόφαση, στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου …, την … στον τόμο … , φύλλο … και αύξ. αριθμό … .

Β. Απόφαση εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ...

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ... ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ: ... , που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δεν ορίσθηκε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ: ...

ΑΙΤΩΝ: Ο … , κάτοικος, που παρίσταται μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του … .

ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία «…», που εδρεύει … και εκπροσωπείται και παρίσταται νόμιμα δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της … .

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ: ...

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΗΣ: Εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης.

Ο αιτών άσκησε ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού την με αριθμό έκθεση κατάθεσης … αίτηση εξαλείψεως προσημειώσεως υποθήκης. Κατά την συζήτηση της υπόθεσης οι διάδικοι όπως ως άνω παρίστανται ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί. Αφού άκουσε τους διαδίκους ως άνω παρίστανται. ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ.

Ο αιτών ζήτησε, ως ασφαλιστικό μέτρο, να ανακληθεί η υπ’ αριθ. … απόφαση αυτού του Δικαστηρίου, με την οποία χορηγήθηκε στην καθ’ ης το δικαίωμα να εγγράψει προσημείωση υποθήκης ποσού ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (350.000,00) ΕΥΡΩ για την ασφάλιση απαίτησής της, που προέρχεται από την με αριθμό … σύμβαση πίστωσης με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, που είχε χορηγήσει η καθ’ ης στον αιτούντα. Ο αιτών ζητά την ανάκληση της παραπάνω απόφασης επειδή έχει εξοφληθεί η απαίτηση της καθ’ ης από την ως άνω σύμβαση. Η αίτηση αρμοδίως και παραδεκτώς φέρεται για συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την προκείμενη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 686 επ. Κ.Πολ.Δ), είναι νόμιμη (άρθρα 1323 και 1330 ΑΚ) και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσία. Από την ομολογία της καθ’ ης η αίτηση και όσα αναπτύχθηκαν προφορικά στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου (άρθρο 352 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ) τα έγγραφα που μετ’ επικλήσεως προσκομίζει ο αιτών και όσα ο πληρεξούσιος δικηγόρος αυτού ανέπτυξε προφορικά στο ακροατήριο, πιθανολογήθηκε η ουσιαστική βασιμότητα της ένδικης αιτήσεως καθόσον πράγματι έχει εξοφληθεί η απαίτηση της καθ’ ης. Επομένως η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως κατ’ ουσία βάσιμη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων. ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. ΑΝΑΚΑΛΕΙ την υπ’ αριθμό … απόφαση αυτού του Δικαστηρίου τούτου, δυνάμει της οποίας χορηγήθηκε στην καθ’ ης το δικαίωμα για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί του ακινήτων του αιτούντος που περιγράφεται στην παραπάνω ανακαλούμενη διακστική απόφαση. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης που γράφτηκε με την απόφαση αυτή την … στον τόμο … , φύλλο … και αύξ. αριθμό … των βιβλίων υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου … για το αναφερόμενο σ’ αυτή ακίνητο.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - Δικηγορικά Γραφεία

Γραφείο Αθηνών : Τηλ. 210 3810 723 | Δ. Σολωμού 58 και Πατησίων, 10682, 6ος όροφος

Γραφείο Θεσσαλονίκης : Τηλ. 2310 525 720 | Πολυτεχνείου 21, 54626, 6ος όροφος

Ρωτήστε μας για οποιοδήποτε νομικό ζήτημα σας απασχολεί ! | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.