Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Περιβαλλοντικοί όροι διάνοιξης παραλιακής οδού - Τριτανακοπή

Συμβούλιο της Επικρατείας, αριθμός απόφασης 1003/2014.

Περίληψη: Κατ΄ ακυρωτικής αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας δικαιούται ν΄ ασκήσει τριτανακοπή τρίτος, ο οποίος εδικαιούτο να παρέμβει στην ακυρωτική δίκη, επειδή είχε έννομο συμφέρον να διατηρηθεί η ισχύς της προσβληθείσας πράξεως, δεν τελούσε δε με κάποιον από τους διαδίκους σε νομική σχέση, από την οποία να μπορεί να θεωρηθεί ότι ο διάδικος αυτός εκπροσώπησε και το συμφέρον του τριτανακόπτοντος. Δεν συντρέχει εν προκειμένω νόμιμος λόγος εξαφάνισης της αποφάσεως 601/2007 του Ε΄ Τμήματος του Δικαστηρίου, με την οποία ακυρώθηκε απόφαση του Γενικού Δ/ντή Περιφέρειας Κρήτης. Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για τη διάνοιξη παραλιακής οδού στην περιοχή Τριόπετρας Περιφέρειας Δήμου Λάμπης (ήδη Δήμου Αγ. Βασιλείου) Ν. Ρεθύμνου.

[…] 2. Επειδή με την παρούσα τριτανακοπή ζητείται η εξαφάνιση της αποφάσεως 601/2007 του Ε΄ Τμήματος του Δικαστηρίου, με την οποία ακυρώθηκε η απόφαση 3721/19.2.2004 του Γενικού Δ/ντή Περιφέρειας Κρήτης. Με απόφαση αυτή εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για τη διάνοιξη παραλιακής οδού μήκους 375,86 τ.μ. στην περιοχή Τριόπετρας Περιφέρειας Δήμου Λάμπης (ήδη Δήμου Αγ. Βασιλείου) Ν. Ρεθύμνου.

[…] 6. Επειδή όπως κρίνεται παγίως, από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθ. 49 παρ. 1 και 51 παρ. 1 και 2 ΠΔ 18/1989 (ΦΕΚ Α΄ 8), προκύπτει ότι κατά ακυρωτικής αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας δικαιούται ν΄ ασκήσει τριτανακοπή τρίτος, ο οποίος εδικαιούτο να παρέμβει στην ακυρωτική δίκη, επειδή είχε έννομο συμφέρον να διατηρηθεί η ισχύς της προσβληθείσας πράξεως, δεν τελούσε δε με κάποιον από τους διαδίκους σε νομική σχέση, από την οποία να μπορεί να θεωρηθεί ότι ο διάδικος αυτός εκπροσώπησε και το συμφέρον του τριτανακόπτοντος (ΣτΕ Ολ 2035/2011, ΣτΕ 1048/2011, 2965/2006 κ.ά.).

7. Επειδή εν προκειμένω, οι αιτούντες φέρονται ως κάτοικοι και δημότες του Δήμου Λάμπης (ήδη Αγ. Βασιλείου) και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων στην περιοχή, η οποία εξυπηρετείται από την επίμαχη παραλιακή οδό και ειδικότερα ο πρώτος ως ιδιοκτήτης ταβέρνας στην περιοχή Τριόπετρας του ΔΔ Ακουμίων, ο δε δεύτερος ως ιδιοκτήτης επιχείρησης ενοικιαζομένων δωματίων και ταβέρνας στην περιοχή Λίγκρες του ΔΔ Αρδάκτου Δήμου Λάμπης, προβάλλουν δε ότι εδικαιούντο σε παρέμβαση στην ακυρωτική δίκη ως ωφελούμενοι από τη διάνοιξη της επίμαχης οδού, δεδομένου ότι αυτή διευκόλυνε την πρόσβαση πελατών και τουριστών στις επιχειρήσεις τους και συντελούσε στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Με τα δεδομένα αυτά οι τριτανακόπτοντες έχουν έννομο συμφέρον για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως, δεδομένου ότι είχαν δικαίωμα παρεμβάσεως υπέρ του κύρους της ακυρωθείσας πράξεως, το οποίο δεν άσκησαν, δεν προκύπτει δε ότι εκλήθησαν να μετάσχουν στην ακυρωτική δίκη.

8. Επειδή κατά τη διάταξη του άρθ. 51 παρ. 1 ΠΔ 18/ 1989 η τριτανακοπή ασκείται εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση της ακυρωτικής αποφάσεως στον τρίτο ή αφ΄ ότου αυτός έλαβε γνώση της αποφάσεως με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

9. Επειδή στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Με την τριτανακοπτόμενη απόφαση ΣτΕ 601/2007 ακυρώθηκε, κατόπιν της από 11.5.2004 αιτήσεως των καθ΄ ων, φερομένων ως κατοίκων Λάμπης Ρεθύμνου, η απόφαση 3721/19.2.2004 του Γενικού Δ/ντή Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για τη διάνοιξη παραλιακής οδού μήκους 375,86 μ. στην περιοχή Τριόπετρας Δήμου Λάμπης Ν. Ρεθύμνου, για τον λόγο ότι παραβιάσθηκαν οι διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και οι διατάξεις του περιφερειακού σχεδιασμού Κρήτης. Στη συνέχεια, επί σχετικής από 8.4.2008 αιτήσεως των καθ΄ ων, το τριμελές Συμβούλιο του άρθ. 2 Ν 3068/2002 του Δικαστηρίου, με το Πρακτικό …/2009, διαπίστωσε ότι η Περιφέρεια Κρήτης δεν συμμορφώθηκε προς την ακυρωτική απόφαση διότι: «… δεν έχει προβεί στην επαναφορά της φυσικής καταστάσεως του εδάφους με την αποξήλωση του τσιμέντου και την άρση της σφράγισης του εδάφους», χορήγησε δε στη Διοίκηση τρίμηνη προθεσμία συμμορφώσεως προς την ακυρωτική απόφαση. Εν όψει τούτου με το …/25.11.2009 έγγραφο του Γενικού Δ/ντή Περιφέρειας Κρήτης εκλήθη ο Δήμαρχος Λάμπης να προβεί στην καταστροφή του επίμαχου δρόμου μέχρι τις 30.11.2009. Με το …/7.12.2009 έγγραφο ο Δήμος Λάμπης ανέφερε ότι μετά την απόφαση ΣτΕ 601/2007 ο Δήμος, με σκαπτικά μηχανήματα, κάλυψε με άμμο και χώμα το οδόστρωμα και τοποθέτησε οδόφραγμα για την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας, πλην «… κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού [2009] και υπό την πίεση της τουριστικής περιόδου, δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος δρόμος εξυπηρετεί τα μέγιστα τους επιχειρηματίες, αλλά και τους επισκέπτες της περιοχής, κάτοικοι και επιχειρηματίες προχώρησαν με αποκλειστικά δικά τους μέσα, στην αποκατάσταση του επίμαχου οδικού τμήματος, καθιστώντας εκ νέου αυτό βατό και δίνοντάς το ξανά στην κυκλοφορία». Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται περαιτέρω ότι όταν ο Δήμος Λάμπης πληροφορήθηκε την αυθαιρεσία αυτή και έπειτα από το προαναφερθέν έγγραφο …/25.11.2009 της Περιφέρειας, ο Δήμος προγραμμάτισε για τις 4.12.2009 την καταστροφή του επίμαχου τμήματος του δρόμου με σκαπτικά μηχανήματα, πλην όμως «… το έργο των μηχανημάτων παρεμποδίστηκε από κατοίκους και ενδιαφερόμενους, οι οποίοι προτάσσοντας τα σώματά τους μπροστά από τα μηχανήματα κατέστησαν το έργο των χειριστών αδύνατο. Ο Δήμαρχος Λάμπης, ευρισκόμενος μπροστά σε αυτό το δυσάρεστο σκηνικό έντασης και προκειμένου ν΄ αποφευχθούν περιπτώσεις σοβαρών τραυματισμών πολιτών, προτίμησε εν μέσω προσωπικών ύβρεων, απειλών και προπηλακισμών, την αποχώρηση των μηχανημάτων. Τα ανωτέρω περιγραφόμενα γεγονότα υπάρχουν καταγεγραμμένα από τα τοπικά κανάλια της περιοχής, τα βίντεο των οποίων είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου …». Ακολούθως εν όψει των αποσταλέντων στοιχείων, σύμφωνα με τα οποία το επίμαχο τμήμα του δρόμου αποξηλώθηκε, το Συμβούλιο, με την 110/2010 απόφαση διαπίστωσε ότι η Διοίκηση συμμορφώθηκε προς την ακυρωτική απόφαση (βλ. όμως …/17.11.2011 πρωτόκολλο κατεδάφισης του ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με το οποίο αποφασίσθηκε η καταστροφή του επίμαχου τμήματος δρόμου καθώς και συνεχόμενου τμήματος δρόμου, μήκους 845 μ., το οποίο στερείται περιβαλλοντικής αδειοδότησης και …/23.4.2012 έγγραφο απόψεων της Διοικήσεως προς το Δικαστήριο περί μη υλοποιήσεως εισέτι του …/2011 πρωτοκόλλου κατεδάφισης).

10. Επειδή η τριτανακοπτόμενη απόφαση δημοσιεύθηκε στις 28.2.2007, δεν προκύπτει δε ότι κοινοποιήθηκε στους τριτανακόπτοντες. Από τα εκτεθέντα πραγματικά περιστατικά, όμως και ειδικότερα από το γεγονός ότι το καλοκαίρι του 2009 επιχειρηματίες της περιοχής προέβησαν αυθαίρετα στη διάνοιξη με δικά τους μέσα του επίμαχου τμήματος του δρόμου, το οποίο είχε κλείσει ο Δήμος Λάμπης και ιδίως των εκτεταμένων επεισοδίων της 4.12.2009, όταν κάτοικοι της περιοχής εμπόδισαν τα σκαπτικά μηχανήματα να εκτελέσουν την αποξήλωση του έργου, τα οποία όπως δεν αμφισβητείται, έτυχαν ευρείας δημοσιότητας και κάλυψης από τον τοπικό Τύπο (βλ. ιδίως φύλλα της 8ης Δεκεμβρίου 2009 των εφημερίδων … και …), τεκμαίρεται ότι οι τριτανακόποτοντες, εν όψει της ιδιότητάς τους ως κατοίκων του οικείου Δήμου και επιχειρηματιών δραστηριοποιουμένων στην περιοχή που εξυπηρετείται αμέσως από την επίδικη παραλιακή οδό και του ευλόγου ενδιαφέροντός τους για την τύχη της υποθέσεως, είχαν πλήρη γνώση της τριτανακοπτόμενης αποφάσεως τουλάχιστον από το τέλος Δεκεμβρίου του 2009, δεδομένου άλλωστε ότι το θέμα της διανοίξεως του επίμαχου δρόμου και της τύχης της αιτήσεως ακυρώσεως, επί της οποίας εκδόθηκε η τριτανακοπτόμενη απόφαση, και της συναφούς αιτήσεως αναστολής, λόγω της σημασίας τους για την τοπική κοινωνία, έτυχαν ευρείας δημοσιότητας και πριν την έκδοση της τριτανακοπτόμενης αποφάσεως, κατά τον χρόνο της εκκρεμοδικίας (βλ. ενδεικτικώς εφημερίδα … της 8.6.2004, 24.6.2004, 11.11.2004, 17.11.2004, 24.11.2004, 28.1.2005 κ.λπ.). Συνεπώς, η κρινομένη από 29.7.2011 αίτηση, η οποία ασκήθηκε περίπου ενάμιση έτος μετά τα εκτεταμένα επεισόδια του Δεκεμβρίου 2009 και τεσσσεράμιση έτη μετά τη δημοσίευση της τριτανακοπτόμενης αποφάσεως, είναι απορριπτέα ως εκπρόθεσμη (πρβλ. ΣτΕ 2700/2006 7μ. κ.ά.), όλα δε τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα είναι απορριπτέα ως αβάσιμα.

[Απορρίπτει την αίτηση.]

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.