Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Διεκδίκηση αποκλειστικής γονικής μέριμνας και διατροφής ανήλικου τέκνου από ελληνίδα μητέρα κατά αλλοδαπού πατέρα

Διεκδίκηση αποκλειστικής γονικής μέριμνας και διατροφής ανήλικου τέκνου από Ελληνίδα μητέρα κατά αλλοδαπού πατέρα.

Κάθε Έλληνας και Ελληνίδα που κατοικούν στην Ελλάδα μαζί με το ανήλικο παιδί τους μπορούν να διεκδικήσουν από τον έτερο γονέα που κατοικεί στο εξωτερικό σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατροφή για το ανήλικο τέκνο τους, με τη μορφή της μηνιαίας καταβολής χρημάτων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις το σημαντικό είναι ότι κατά τόπο αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά την εκδίκαση εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο. Δεν τίθεται ζήτημα τοπικής αρμοδιότητας κάποιου δικαστηρίου του εξωτερικού, ούτε εφαρμόζεται το δίκαιο κάποιας τρίτης χώρας. Υπό προϋποθέσεις μπορούν να αξιώσουν και την ανάθεση της αποκλειστικής γονικής μέριμνας του παιδιού τους. Προς επίρρωση τούτων, παρακάτω τίθεται μια σχετική δικαστική απόφαση που έχει δημοσιευτεί από ελληνικό δικαστήριο. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | Αθήνα 2103810723 | Θεσσαλονίκη 2310525720. 

Νομολογία. Εφετείο Θεσσαλονίκης. Αριθμός απόφασης 1299/2020.

Περίληψη: Αγωγή μητέρας περί ανάθεσης της αποκλειστικής γονικής μέριμνας ανήλικου τέκνου λόγω μεταβολής των συνθηκών και επιδίκασης διατροφής κατά του πατέρα αλβανικής υπηκοότητας, ήδη κατοίκου Βελγίου. Μητέρα και τέκνο ελληνικής ιθαγένειας με συνήθη διαμονή στη Θεσσαλονίκη. Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων για την ανάθεση της γονικής μέριμνας. Κανονισμός Ε.Ε. 2201/2003. Συνήθης διαμονή του τέκνου. Εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό ως δίκαιο της τελευταίας κοινής διαμονής, ελλείψει κοινής ιθαγένειας των διαδίκων. Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων επί της αξίωσης διατροφής. Κανονισμός 4/2009. Συνήθης διαμονή του δικαιούχου διατροφής. Εφαρμοστέο δίκαιο. Πρωτόκολλο της Χάγης του έτους 2007. Εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο ως δίκαιο του τόπου της συνήθους διαμονής του δικαιούχου διατροφής.

[...] Στην προκείμενη περίπτωση, με την κρινόμενη αγωγή, η ενάγουσα εκθέτει ότι από την εκτός γάμου σχέση της με τον εναγόμενο, αλβανικής υπηκοότητας, απέκτησε ένα ανήλικο τέκνο, τον ..., που γεννήθηκε στις ... και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Ότι ακολούθως, στις ..., τέλεσε νόμιμο πολιτικό γάμο με τον εναγόμενο, ο οποίος παράλληλα αναγνώρισε εκούσια το ως άνω τέκνο στις ... και ως εκ τούτου το ανήλικο τέκνο της θεωρείται ως εντός γάμου γεννηθέν. Ότι δυνάμει αμετάκλητης απόφασης, ο γάμος της με τον εναγόμενο λύθηκε και δυνάμει της ... απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, της ανατέθηκε μόνον η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου, ενώ οι λοιποί τομείς της γονικής μέριμνας του ανηλίκου ασκούνταν από αμφότερους τους γονείς. Ότι η τελευταία κοινή, κατά τη διάρκεια του γάμου διαμονή των συζύγων και του ανηλίκου τέκνου τους, βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη.

Ότι ήδη έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς οι συνθήκες, που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της προρρηθείσας απόφασης, καθόσον ο εναγόμενος πατέρας του ανηλίκου ασκεί πλημμελώς τα απορρέοντα από τη συνάσκηση της γονικής μέριμνας -πλην της επιμέλειας- καθήκοντά του. Με βάση το ιστορικό αυτό, ζητεί, αφενός ατομικά, κατ’ εκτίμηση του δικογράφου, να μεταρρυθμιστεί η ... απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, ώστε να της ανατεθεί το σύνολο της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου της, διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον του ανηλίκου, αφετέρου ζητεί, ως αποκλειστικά ασκούσα την επιμέλεια του ανηλίκου, να αναγνωριστεί, μετά την τροπή του αιτήματος από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό, η υποχρέωση του εναγομένου πατέρα του ανηλίκου, να καταβάλλει σε εκείνη, ως νόμιμη αντιπρόσωπο του ανηλίκου τέκνου της, την πρώτη ημέρα εκάστου μηνός, ως συμμετοχή του στη μηνιαία διατροφή του ανηλίκου, το ποσό των ... ευρώ μηνιαία, για το χρονικό διάστημα από ..., οπότε και οχλήθηκε για καταβολή διατροφής, μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου, επικουρικά από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την ενηλικίωση, να απειληθεί κατά του εναγομένου χρηματική ποινή ... ευρώ και προσωπική κράτηση ενός (1) μηνός, για κάθε παραβίαση της παρούσας.

Η συγκεκριμένη διαφορά έχει στοιχεία αλλοδαπότητας, διότι όπως προκύπτει από την επισκόπηση του φακέλου της δικογραφίας και δη από το ... δικαστικό πληρεξούσιο του Προξενικού Γραφείου της Πρεσβείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες και από το ... πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ..., η μεν ενάγουσα έχει την ελληνική ιθαγένεια, ο δε εναγόμενος την αλβανική ιθαγένεια, το δε ανήλικο τέκνο έχει την ελληνική ιθαγένεια. Όμως, με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, το Δικαστήριο έχει διεθνή δικαιοδοσία προς εκδίκαση της κρινόμενης αγωγής, στην οποία σωρεύονται παραδεκτά αγωγή ανάθεσης γονικής μέριμνας και αγωγή διατροφής.

Καταρχάς, αναφορικά με τη σωρευόμενη αγωγή ανάθεσης γονικής μέριμνας, το Δικαστήριο έχει διεθνή δικαιοδοσία για εκδίκαση της διαφοράς, βάσει της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, δοθέντος ότι το ανήλικο τέκνο των διαδίκων έχει τη συνήθη διαμονή του στη Θεσσαλονίκη. Εφαρμοστέο δε δίκαιο στη σωρευόμενη αγωγή γονικής μέριμνας, είναι το ελληνικό δίκαιο, ως το δίκαιο της τελευταίας κοινής, μεταξύ των διαδίκων και των ανηλίκων τέκνων, συνήθους διαμονής τους, το οποίο υποδεικνύεται ως εφαρμοστέο δίκαιο, με βάση τον κανόνα συνδέσεως του άρθρου 18 αρ. 2, δοθέντος ότι οι διάδικοι γονείς και το ανήλικο τέκνο, κατά το χρόνο άσκησης της κρινόμενης αγωγής, δεν έχουν κοινή ιθαγένεια.

Αναφορικά δε με τη σωρευόμενη αγωγή διατροφής ανηλίκου τέκνου, το Δικαστήριο έχει διεθνή δικαιοδοσία, σύμφωνα με το άρθρο 3 περ. β’ του Κανονισμού 4/2009 της 18ης Δεκεμβρίου 2008, δοθέντος ότι το ανήλικο τέκνο, που είναι δικαιούχος διατροφής, έχει τη συνήθη διαμονή του στη Θεσσαλονίκη. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 4/2009 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής, ο οποίος ισχύει και εφαρμόζεται στην Ελλάδα από τις 18.6.2011, που παραπέμπουν στις διατάξεις του Πρωτοκόλλου της Χάγης, η υπό κρίση σωρευόμενη αγωγή διατροφής ανηλίκου τέκνου διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, ως το δίκαιο του τόπου της συνήθους διαμονής του ανηλίκου τέκνου.

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος της ενάγουσας, που εξετάστηκε στο ακροατήριο του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την εκκαλούμενη απόφαση πρακτικά και από όλα τα έγγραφα, που προσκομίζει και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά, ενώ το δικαστήριο έλαβε υπόψη τη γνώμη του ανηλίκου, γιατί έχει αυτός την κατάλληλη ωριμότητα (ηλικίας 15 ετών): Οι διάδικοι από την εκτός γάμου σχέση τους απέκτησαν ένα τέκνο, τον ..., που γεννήθηκε στις ... . Στη συνέχεια, οι διάδικοι, στις ... τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο, ενώ παράλληλα, ο εναγόμενος προέβη, στις ..., με την ... συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ..., σε εκούσια αναγνώριση του ως άνω τέκνου, με τη συναίνεση της ενάγουσας. Ενόψει δε του επιγενόμενου γάμου των γονέων του τέκνου, το τελευταίο θεωρείται ως τέκνο γεννημένο εντός γάμου. Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων δεν εξελίχθηκε ομαλά και δυνάμει της ... αμετάκλητης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ο μεταξύ των διαδίκων γάμος λύθηκε. Δυνάμει δε της ... απόφασης του ως άνω Δικαστηρίου, μεταξύ άλλων, ανατέθηκε στην ενάγουσα η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου της, ενώ οι λοιποί τομείς της γονικής μέριμνας συνασκούνταν από αμφότερους του γονείς του ανηλίκου. Επομένως, νόμιμα η ενάγουσα εκπροσωπεί το ανήλικο τέκνο της στη δίκη διατροφής.

Περαιτέρω, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος ήδη από το έτος ... έχει μεταναστεύσει στο Βέλγιο, όπου και εργάζεται. Κατά τα έτη ... έως ... διατηρούσε κυρίως τηλεφωνική επικοινωνία με τον ανήλικο ..., τον οποίο επισκέφθηκε ελάχιστες φορές. Εξάλλου και κατά τη διάρκεια των ελάχιστων επαφών, που διατηρούσε ο εναγόμενος με το ανήλικο τέκνο του μέχρι το έτος ..., δεν προσπάθησε ουσιαστικά να ενδυναμώσει τη συναισθηματική σχέση με τον υιό του. Περαιτέρω, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος επικοινώνησε τηλεφωνικά τελευταία φορά με το ανήλικο τέκνο του τον Οκτώβριο του έτους ..., οπότε και ανακοίνωσε στον ανήλικο ... ότι απέκτησε και άλλο τέκνο (ένα κοριτσάκι το οποίο ποτέ ο ανήλικος ... δεν έχει συναντήσει). Έκτοτε, ο εναγόμενος έχει διακόψει κάθε είδους επικοινωνία με το ανήλικο, με αποτέλεσμα να έχει αποδυναμωθεί πλήρως η συναισθηματική σχέση του ανηλίκου με τον πατέρα του, καθόσον ο τελευταίος εκδηλώνει πλήρη αδιαφορία για το τέκνο του, μη συνάδουσα με το γονεϊκό του ρόλο, γεγονός που τόνισε ο ανήλικος στην έκφραση της γνώμης του προς τον δικαστή του δικαστηρίου αυτού.

Εξάλλου, η πλήρης απουσία, ψυχική και φυσική, του εναγομένου από τη ζωή και την ανατροφή του ανηλίκου, πέραν του γεγονότος ότι έχει τραυματίσει βαθύτατα το ανήλικο τέκνο, ουδόλως συμβαδίζει με τα απορρέοντα από το γονεϊκό του ρόλο καθήκοντα, τα οποία επιτάσσουν ενεργό ενδιαφέρον και συμμετοχή του γονέα στην ανατροφή και διαπαιδαγώγηση του τέκνου. Προσθέτως, ο εναγόμενος αρνείται να καταβάλλει την καθορισθείσα με δικαστικές αποφάσεις διατροφή του ανηλίκου τέκνου, επιδεικνύοντας αδιαφορία και για τις βιοτικές ανάγκες του τέκνου του, καίτοι έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για την πράξη της παραβίασης υποχρέωσης διατροφής. Αντιθέτως, η ενάγουσα έχει πλήρη συναίσθηση του ρόλου της ως μητέρας και της απορρέουσας από αυτόν ευθύνης έναντι του ανηλίκου τέκνου της και είναι απολύτως επαρκής και κατάλληλη για την άσκηση του συνόλου της γονικής μέριμνας του ανηλίκου, την οποία άλλωστε ασκεί εν τοις πράγμασι επιτυχώς από το τέλος του έτους ... και εφεξής.

Επομένως, από το χρόνο έκδοσης της προρρηθείσας ... απόφασης του ως άνω Δικαστηρίου, δυνάμει της οποίας ανατέθηκε στην ενάγουσα η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου, έως το χρόνο συζήτησης της αγωγής, έχουν μεταβληθεί πλήρως οι συνθήκες, δοθείσας της πλήρους αδιαφορίας του εναγομένου για το τέκνο του και της πλήρους αποδυνάμωσης της συναισθηματικής σχέσης πατέρα - τέκνου και, συνακόλουθα, με βάση το συμφέρον του τέκνου, όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες αυτού, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να ανατεθεί στην ενάγουσα το σύνολο της γονικής μέριμνας του ανηλίκου, καθόσον η ενάγουσα παρέχει όλα τα εχέγγυα για τη σωστή ανατροφή, την ορθή διαπαιδαγώγηση του ανηλίκου, τη διαχείριση των περιουσιακών θεμάτων του ανηλίκου και την εκπροσώπηση αυτού.

Συνακόλουθα, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που ομοίως έκρινε, ορθά το νόμο ερμήνευσε και σωστά τις αποδείξεις εκτίμησε και, συνεπώς, πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμος ο πρώτος λόγος της κρινόμενης έφεσης. Περαιτέρω, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκε ότι το ανήλικο τέκνο των διαδίκων διαμένει μαζί με την ενάγουσα μητέρα του και τη γιαγιά του από τη μητρική γραμμή, σε διαμέρισμα, επί της οδού ..., στη Θεσσαλονίκη, συγκυριότητας κατ’ ισομοιρία της ενάγουσας και της μητέρας της και, συνεπώς, το ανήλικο τέκνο δεν επιβαρύνεται με έξοδα στέγασης. Ωστόσο, το ανήλικο τέκνο επιβαρύνεται με τις λειτουργικές δαπάνες της κατοικίας του, οι οποίες είναι ιδιαίτερα αυξημένες, ιδίως ως προς τη θέρμανση και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και καλύπτονται εξ ολοκλήρου από την ενάγουσα μητέρα του. Ο ..., κατά το σχολικό έτος ..., ήτοι κατά το χρόνο συζήτησης της αγωγής στον α’ βαθμό, φοιτά στη Β’ Τάξη του Γυμνασίου, σε δημόσιο σχολείο. Παρακολουθεί μαθήματα αγγλικών στο φροντιστήριο ..., έναντι ετησίων διδάκτρων ... ευρώ, δηλαδή ... ευρώ μηνιαία και μαθήματα πληροφορικής και ρομποτικής, έναντι του ποσού των ... ευρώ μηνιαία.

Η ενάγουσα, λόγω του ότι δεν εργάζεται, δεν δικαιούται ασφαλιστικής κάλυψης και συνακόλουθα δεν μπορεί να ασφαλίσει τον ανήλικο ... . Ως εκ τούτου, για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη του ανηλίκου, η ενάγουσα έχει προβεί σε ιδιωτική ασφαλιστική σύμβαση για ιατρική περίθαλψη, έναντι ετησίων ασφαλίστρων, ύψους ... ευρώ περίπου. Οι λοιπές δαπάνες συντήρησης του ανηλίκου τέκνου, ήτοι τροφής, ένδυσης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ψυχαγωγίας, αξίας σχολικών ειδών και παραθέρισης, είναι οι συνήθεις δαπάνες παιδιών της ίδιας ηλικίας με το ανήλικο, των οποίων οι γονείς έχουν τις ίδιες οικονομικές δυνατότητες με αυτές των διαδίκων.

Δεν μπορεί, όμως, το ανήλικο τέκνο των διαδίκων να εξασφαλίσει μόνος του τη διατροφή του, διότι στερείται περιουσίας και εισοδημάτων από αυτή και λόγω της ανηλικότητάς του είναι ανίκανο προς εργασία. Επομένως, αυτό έχει δικαίωμα διατροφής σε χρήμα κατά μήνα προκαταβαλλομένης, έναντι των γονέων του, οι οποίοι ενέχονται ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνάμεις. Ο εναγόμενος, ηλικίας ... ετών, ζει μόνιμα στις Βρυξέλλες, όπου διατηρεί ατομική επιχείρηση ... . Από την εργασία του κερδίζει μηνιαία καθαρό ποσό, που δεν υπολείπεται των ... ευρώ, όπως κρίνει το παρόν δικαστήριο από το γεγονός ότι αυτός διαμένει σε μια ακριβή πρωτεύουσα, έχει δε δύο οχήματα ακριβής μάρκας, εξάλλου ο εκκαλών στις προτάσεις του συνομολογεί ότι είναι υπάλληλος σε ... με μηνιαίο μισθό .. ευρώ. Μισθώνει διαμέρισμα στις Βρυξέλλες και επομένως επιβαρύνεται με έξοδα στέγασης, καθώς και με τα λειτουργικά έξοδα της κατοικίας του. Είναι ιδιοκτήτης ενός οχήματος, εργοστασίου κατασκευής ..., έτους πρώτης κυκλοφορίας ..., και μίας μηχανής μεγάλου κυβισμού. Πρόσφατα, ο εκκαλών αγόρασε στις Βρυξέλλες διαμέρισμα, πληρώνει δε τις δόσεις του ενυπόθηκου δανείου και ισχυρίζεται ότι του απομένει για να ζήσει εισόδημα μόλις ... ευρώ ετησίως, όμως το παρόν δικαστήριο δεν πείθεται ότι μια ευρωπαϊκή τράπεζα θα χορηγούσε δάνειο, χωρίς να απομένει στον δανειολήπτη κάποιο σημαντικό ποσό για να ζήσει. Περιουσία ή εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή δεν αποδείχθηκε ότι έχει ο εναγόμενος.

Εξάλλου, ο εναγόμενος δεν επιβαρύνεται με ιδιαίτερες δαπάνες, εκτός από τις συνήθεις, δηλαδή δαπάνες διατροφής και δαπάνες για την εν γένει κάλυψη των προσωπικών του αναγκών, ενώ, πλην του ανηλίκου τέκνου, που απέκτησε με την ενάγουσα, ο εναγόμενος επιβαρύνεται με τη διατροφή και έτερου ανηλίκου τέκνου, που απέκτησε το έτος ... . Η δε ενάγουσα, ηλικίας ... ετών, είναι πτυχιούχος φιλόλογος και δεν εργάζεται. Ωστόσο, είναι υγιής και μπορεί αξιοποιώντας το πτυχίο της, την εμπειρία, τις δεξιότητές της και τις ικανότητες της, να ανεύρει εργασία, είτε συναφή με το πτυχίο της, όπως η παράδοση μαθημάτων σε φροντιστήρια ή κατ’ οίκον είτε οποιαδήποτε άλλη εργα σία, όπως ενδεικτικά η μερική απασχόληση σε υπεραγορά, η φύλαξη ανηλίκων τέκνων, από την οποία θα κερδίζει μηνιαία ποσό, που δεν θα υπολείπεται των ... ευρώ, το οποίο, ακόμη και αν δεν το αποκτά, τούτο θεωρείται ότι το πράττει δολίως και για το λόγο αυτό θα συνυπολογιστεί για την εξεύρεση των οικονομικών της δυνάμεων (ΕφΠειρ 956/1989, Ελλ/νη 31.1494, ΕφΠατρ 707/2002, ΑΧΑΝΟΜ 2003/207, Στ. Ματθία, «Η συμβολή των συζύγων στις οικογενειακές ανάγκες και η αξίωση διατροφής» σε ΝοΒ 31.1480 επ.), λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι η ενάγουσα είναι μητέρα ανηλίκου τέκνου και κατά συνέπεια οφείλει να εξαντλήσει κάθε περιθώριο ανεύρεσης εργασίας και να εκμεταλλευτεί κάθε εργασιακή ευκαιρία, που θα προσφερθεί.

Διαμένει δε η ενάγουσα στην προρρηθείσα κατοικία, συγκυριότητας της ίδιας και της μητέρας της και συνεπώς η ενάγουσα δεν επιβαρύνεται με έξοδα στέγασης, επιβαρύνεται, όμως, με τις λειτουργικές δαπάνες της ως άνω οικίας, οι οποίες, λόγω της συνοίκησης της ενάγουσας με το ανήλικο τέκνο της, είναι ιδιαίτερα αυξημένες, ιδίως ως προς τη θέρμανση και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Προσθέτως, η ενάγουσα, πέραν του ποσοστού 50% εξ αδιαιρέτου επί του προρρηθέντος διαμερίσματος, επί της οδού …, στη Θεσσαλονίκη, είναι κυρία ενός διαμερίσματος, εμβαδού 46 τ.μ., επί της οδού …, στη Θεσσαλονίκη, το οποίο δεν είναι μισθωμένο και ενός ισογείου διαμερίσματος, εμβαδού 49 τ.μ., στη ..., το οποίο αποτελεί παραθεριστική κατοικία (βλ. το έντυπο Ε2 του φορολογικού έτους ...). Άλλη περιουσία ή εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή δεν αποδείχθηκε ότι έχει η ενάγουσα. Εξάλλου, η ενάγουσα δεν βαρύνεται με υποχρέωση διατροφής τρίτου προσώπου, πλην του ως άνω ανηλίκου τέκνου της, ενώ δεν επιβαρύνεται με ιδιαίτερες δαπάνες, εκτός από τις συνήθεις, δηλαδή, δαπάνες διατροφής και δαπάνες για την εν γένει κάλυψη των προσωπικών της αναγκών.

Περαιτέρω, η ενάγουσα επιμελείται αυτοπροσώπως το ανήλικο τέκνο της και παρέχει σε αυτό κάθε είδους εξυπηρετήσεις και φροντίδες, οι οποίες κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, συνδέονται με τη συνοίκηση και είναι αποτιμητές σε χρήμα. Οι προσωπικές αυτές υπηρεσίες αποτιμώνται σε ... ευρώ μηνιαία. Εν όψει των συνθηκών της ζωής του ανηλίκου, όπως αυτές προσδιορίζονται όχι μόνο από την ηλικία του, την κατάσταση της υγείας του και των αναγκών του για τη διατροφή, ένδυση, εκπαίδευση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχαγωγία, αλλά και από τις συνθήκες και τις δυνάμεις των γονέων του, ως αυτές προαναφέρθηκαν, η απαιτούμενη, ανάλογη με τις συνθήκες αυτές διατροφή του, ανέρχεται στο ποσό των ... ευρώ μηνιαία. Στο ποσό αυτό συνυπολογίζεται και η παροχή προσωπικής εργασίας και φροντίδας της μητέρας του για την ανατροφή του, οι οποίες είναι αποτιμητές σε χρήμα, ανερχόμενες στο προαναφερόμενο ποσό, καθώς και η αποτίμηση των συναφών με τη συνοίκηση δαπανών, ήτοι δαπάνη ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, θέρμανσης, τηλεφώνου, κοινοχρήστων και όλων εν γένει των δαπανών, που απαιτούνται για τη συντήρηση και λειτουργία του οίκου, στον οποίο διαμένει το ανήλικο τέκνο των διαδίκων.

Σημειωτέον ότι το μέρος που αναλογεί στην κάλυψη των τελευταίων αυτών αναγκών του ανηλίκου, λόγω της συστεγάσεώς του με τη μητέρα του, καταβάλλεται από την τελευταία και τούτο είναι επιπλέον εκείνου, το οποίο θα δαπανούσε αυτή, εάν διέμενε μόνη της. Με το ανωτέρω ποσό μπορούν να καλυφθούν όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση, την ανατροφή (δαπάνες τροφής, ένδυσης, στέγης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ψυχαγωγίας, παραθερισμού) και εκπαίδευσης του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, ώστε να εξασφαλισθεί επίπεδο διαβίωσής του ανταποκρινόμενο προς το επίπεδο που αρμόζει στην ηλικία του, τις συνθήκες υπό τις οποίες έζησε πριν από το χωρισμό των γονέων του και προς το επίπεδο ζωής των τελευταίων.

Για τον προσδιορισμό της συνεισφοράς που βαρύνει τους γονείς του ανηλίκου, ενόψει του ότι με την αγωγή ζητείται μόνο η επιδίκαση ποσού, που κατά τους αγωγικούς ισχυρισμούς αντιστοιχεί στην προς συνεισφορά υποχρέωση του εναγομένου στην ανάλογη διατροφή του ανήλικου τέκνου του και όχι το προσδιοριζόμενο από τις ανάγκες αυτού συνολικό ποσό της διατροφής του, πρέπει να γίνει αναγωγή της οικονομικής δυνατότητας κάθε γονέα στο σύνολο των εισοδημάτων τους. Από την εκτίμηση και τη σύγκριση των δυνάμεων των υπόχρεων προς διατροφή γονέων του ανήλικου, βαρύνει τον εναγόμενο μέρος της αιτούμενης συνολικής διατροφής του και δη το ποσό των ... ευρώ μηνιαία, ενώ με το υπόλοιπο μέχρις συμπληρώσεως της ως άνω ανάλογης διατροφής του, στο οποίο περιλαμβάνεται και η αποτίμηση των προσωπικών υπηρεσιών και λοιπών παροχών που προσφέρει σε αυτό η ενάγουσα, βαρύνεται η τελευταία.

Συνακόλουθα, το πρωτόδικο δικαστήριο που ομοίως έκρινε ορθά το νόμο ερμήνευσε και σωστά τις αποδείξεις ερμήνευσε και, συνεπώς, πρέπει να απορριφθούν ως ουσία αβάσιμοι οι δεύτερος, τρίτος και τέταρτος λόγοι της κρινόμενης έφεσης. Συνακόλουθα, εφόσον δεν υφίσταται άλλος λόγος έφεσης προς εκτίμηση, πρέπει η υπό κρίση έφεση να απορριφθεί ως κατ’ ουσία αβάσιμη. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων στο σύνολό τους, του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας, πρέπει να συμψηφισθούν, διότι ο ενήλικος εκκαλών και ο ανήλικος εφεσίβλητος είναι συγγενείς εξ αίματος α’ βαθμού (πατέρας και τέκνο). [...]

Πηγή: nomos, περιοδικό ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 2021/665.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.