Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Προϋποθέσεις για να διαταχθεί τρίτος πλειστηριασμός (ΜΠρΑθ 8111/2013)

Διατάξεις: άρθρα 686 επ., 933, 954, 959-960, 966 παρ. 2 και 3, 1003 παρ. 4 ΚΠολΔ

Περίληψη: Εάν και ο τρίτος πλειστηριασμός απέβη άκαρπος ή δεν επιτεύχθηκε η ελεύθερη εκποίηση,

το Δικαστήριο μπορεί κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ να άρει την κατάσχεση ή να διατάξει τη διενέργεια τέταρτου πλειστηριασμού σε απώτερο χρονικό σημείο, το οποίο δεν προσδιορίζεται εκ του νόμου για να ευρεθεί προφανώς ο προσφορότερος για τη διενέργεια του πλειστηριασμού και την επιτυχή έκβασή του χρόνος. Ο τέταρτος πλειστηριασμός θα διεξαχθεί κατά τις διατυπώσεις και όρους των άρθρων 959-960 ΚΠολΔ, κατόπιν αίτησης όποιου έχει έννομο συμφέρον. Η αίτηση πρέπει να περιέχει την τιμή πρώτης προσφοράς και αν έχει ήδη γίνει προηγούμενη μείωση αυτής με την παρ. 3 του άρθρου 966 ΚΠολΔ. Ως τιμή πρώτης προσφοράς νοείται όχι εκείνη που ορίστηκε με την αρχική κατασχετήρια έκθεση, αλλά η τιμή πρώτης προσφοράς που ορίστηκε αργότερα είτε με την ανακοπή του άρθρου 954 ΚΠολΔ, είτε με την τυχόν μείωση αυτής από το Δικαστήριο κατ’ άρθρο 966 παρ. 3, δηλαδή την τιμή πρώτης προσφοράς του προηγούμενου τρίτου πλειστηριασμού.

[…] Κατά τη διάταξη του άρθρου 966 παρ. 2 του ΚΠολΔ, η οποία εφαρμόζεται και επί πλειστηριασμού ακινήτων κατά τη διάταξη του άρθρου 1003 παρ. 4 του αυτού ως άνω Κώδικα «Αν δεν παρουσιασθούν πλειοδότες το πράγμα που πλειστηριάζεται, κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς σε εκείνον του οποίου έγινε η εκτέλεση αν το ζητήσει. Αν δεν υποβληθεί αίτηση γίνεται νέος πλειστηριασμός μέσα σε σαράντα (40) ημέρες», κατά δε την παρ. 3 του αυτού άρθρου «Αν στο νέο πλειστηριασμό δεν γίνει κατακύρωση το αρμόδιο δικαστήριο του άρθρου 933 που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να διατάξει να γίνει νέος πλειστηριασμός μέσα σε τριάντα (30) μέρες με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς ή να επιτρέψει μέσα στην ίδια προθεσμία να πουληθεί ελεύθερα το πράγμα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού με τίμημα που ορίζεται από το δικαστήριο το οποίο μπορεί να ορίσει και να πληρωθεί με δόσεις μέρος του τιμήματος», ενώ κατά την παρ. 4 του αυτού άρθρου «Αν και ο νέος πλειστηριασμός έμεινε χωρίς αποτέλεσμα ή δεν κατορθώθηκε η ελεύθερη εκποίηση το δικαστήριο μπορεί να άρει την κατάσχεση ή να διατάξει να γίνει αργότερα νέος πλειστηριασμός με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς». Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η διάταξη του άρθρου 966 παρ. 3 ΚΠολΔ έχει εφαρμογή εφόσον και ο κατά το άρθρο 966 παρ. 2 εδάφ. β΄ ΚΠολΔ δεύτερος πλειστηριασμός δεν τελειώθηκε δια κατακυρώσεως, προϋποθέτει δε δύο προηγούμενους πλειστηριασμούς που ματαιώθηκαν λόγω αδυναμίας κατακυρώσεως, η οποία οφείλεται στην μη προσέγγιση πλειοδοτών και στην απροθυμία του επισπεύδοντος να ζητήσει την κατακύρωση σ’ αυτόν, οπότε παρεμβάλλεται πλέον το κατά το άρθρο 933 ΚΠολΔ αρμόδιο δικαστήριο που διατάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 686 επ. του δικαστηρίου είναι περιορισμένη, δηλαδή το δικαστήριο στην περίπτωση αυτή δύναται είτε να διατάξει τη διενέργεια νέου (τρίτου) πλειστηριασμού μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφορά είτε να επιτρέψει την ελεύθερη εκποίηση του πράγματος μέσα στην ίδια προθεσμία (βλ ΕφΑθ 3599/1988 αδημ., ΜΠρΑθ 2824/1985 ΕλλΔνη 26,322, ΜΠρΚοζ 874/1987 αδημ.).

Αν το αίτημα συνίσταται μόνο στη διενέργεια πλειστηριασμού το δικαστήριο οφείλει να προβεί στην παραδοχή του, οπότε καθορίζει κατά την κρίση του αν ο νέος πλειστηριασμός θα γίνει με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου της σχετικής αποφάσεως στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο (βλ I. Μπρίνια, Αναγκ. Εκτ., κατ’ άρθρο 1003, σελ. 688). Από την ίδια ως άνω διάταξη προκύπτει ότι για να διαταχθεί νέος (τρίτος) πλειστηριασμός με τις παραπάνω διαφοροποιήσεις απαιτείται η διαπίστωση αδυναμίας κατακυρώσεων στην τιμή που είχε καθορισθεί ως τιμή πρώτης προσφοράς (βλ. I. Μπρίνια, ό.π., παρ. 365). Τέλος αν και ο νέος (τρίτος) πλειστηριασμός απέβη χωρίς αποτέλεσμα ή δεν επιτεύχθηκε η ελεύθερη εκποίηση, το ίδιο ως άνω δικαστήριο και κατά την ίδια διαδικασία του άρθρου 686 επ. ΚΠολΔ, μπορεί να άρει την κατάσχεση ή να διατάξει την ενέργεια νέου (τέταρτου) πλειστηριασμού σε απώτερο χρονικό σημείο (παρ. 4), το οποίο δεν προσδιορίζεται από το νόμο για να ευρεθεί προφανώς ο προσφορότερος για την ενέργεια του πλειστηριασμού και επιτυχή έκβαση αυτού χρόνος. Και ο τέταρτος πλειστηριασμός θα διεξαχθεί κατά της διατυπώσεις και όρους των άρθρων 959-960 ΚΠολΔ με την προσθήκη στην άνω διάταξη (παρ. 4) της φράσεως «με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς» παρέχεται η δυνατότητα σε όποιον έχει έννομο συμφέρον να ζητήσει από το άνω δικαστήριο, μετά την άκαρπη προσπάθεια του τρίτου πλειστηριασμού ή της ελεύθερη εκποίησης, την ενέργεια νέου (τέταρτου) πλειστηριασμού με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς. Η αίτηση πρέπει να περιέχει την τιμή πρώτης προσφοράς και αν έχει γίνει ήδη προηγούμενη μείωση της τιμής αυτής με την παρ. 3 του άρθρου 966 ΚΠολΔ. Ως τιμή πρώτης προσφοράς νοείται ότι εκείνη που ορίστηκε με την αρχική κατασχετήρια έκθεση αλλά η τιμή πρώτης προσφοράς που ορίστηκε αργότερα είτε με την ανακοπή ταυ άρθρου 954 ΚΠολΔ (παρέμβαση του δικαστηρίου), είτε με την τυχόν μείωση αυτής από το δικαστήριο κατ’ άρθρο 966 παρ. 3, δηλαδή με αφετηρία την τιμή πρώτης προσφοράς του προηγούμενου τρίτου πλειστηριασμού (βλ. ΜΠρΑθ 2824/1985 ΕλλΔνη 26,322). Στην προκειμένη περίπτωση, η αιτούσα τραπεζική εταιρία, με την κρινόμενη αίτησή της, ζητάει, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει, να οριστεί νέος (τέταρτος) πλειστηριασμός της ακίνητης περιουσίας που περιγράφεται επακριβώς στο δικόγραφο, με τιμή πρώτης προσφοράς κατώτερη της καθορισθείσας με τη με αριθμό 3948/2013 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, με την οποία διατάχθηκε, κατ’ άρθρο 966 παρ. 3 ΚΠολΔ, η διενέργεια τρίτου πλειστηριασμού με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 63.000 ευρώ (ήτοι κατώτερης εκείνης που είχε καθορισθεί με τη με αριθμό 286/26.10.2012 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ***), ο οποίος (πλειστηριασμός), ορισθείς για την 8.5.2013, ματαιώθηκε και πάλι λόγω μη εμφανίσεως πλειοδοτών. Η υπό κρίση αίτηση, με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, εισάγεται παραδεκτά για να συζητηθεί, κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ), ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, που είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο, είναι δε νόμιμη, στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 933 και 966 παρ. 4 του ΚΠολΔ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, ερήμην του καθ’ ου, ο οποίος δεν εμφανίσθηκε κατά τη σημερινή συζήτηση της υπόθεσης, παρότι κλητεύθηκε προς τούτο νόμιμα και εμπρόθεσμα (βλ. την προσκομιζόμενη και επικαλούμενη με αριθμό 8426Β/26.6.2013 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείου Αθηνών ***), η συζήτηση, όμως, της υπόθεσης πρέπει να προχωρήσει σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρο 699, σε συνδυασμό με άρθρα 696 και 698 του ΚΠολΔ, βλ. και Π. Τζίφρα, Ασφαλιστικά Μέτρα, έκδ. 4η, σελ. 50).

Από την εκτίμηση των εγγράφων, τα οποία προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, από όσα ανέπτυξε προφορικά στο ακροατήριο και με το έγγραφο σημείωμά του ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας, καθώς και αυτεπάγγελτα (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), πιθανολογήθηκαν, κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με επίσπευση της αιτούσας σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 7182/1998 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και δυνάμει της υπ’ αριθμ. 286/26.10.2012 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ***, επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση σε βάρος του καθ’ ου, επί της περιγραφόμενης στην αίτηση ακίνητης περιουσίας του και συγκεκριμένα επί του υπό στοιχεία Δ-1 διαμερίσματος, επιφανείας 81 τ.μ., του τετάρτου υπέρ το ισόγειο ορόφου, της πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών *** και *** αρ. ***, της περιφέρειας του Δήμου *** Αττικής, το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στην αναφερομένη κατασχετήρια έκθεση. Η αξία της ανωτέρω οριζόντιας ιδιοκτησίας του καθ’ου εκτιμήθηκε στο ποσό των 105.300 ευρώ και η τιμή της πρώτης προσφοράς στο ποσό των 73.355,62 ευρώ. Περαιτέρω, με τη με αριθμό 287/2012 περίληψη κατασχετήριας εκθέσεως ακίνητης περιουσίας του ιδίου δικαστικού επιμελητή, ορίσθηκε ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού η 12.12.2012, πλην όμως ο πλειστηριασμός αυτός ματαιώθηκε, λόγω έλλειψης πλειοδοτών. Στη συνέχεια, δυνάμει της με αριθμό 294/2012 Α΄ επαναληπτικής περιλήψεως κατασχετήριας εκθέσεως του ιδίου δικαστικού επιμελητή, ορίσθηκε ημερομηνία πλειστηριασμού του επιδίκου ακινήτου, η 16.1.2013, ο οποίος όμως δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω μη εμφανίσεως πλειοδοτών. Στη συνέχεια, μετά από τη με αριθμό κατάθεσης 1047/2013 αίτηση της νυν αιτούσας, κατ’ άρθρο 966 παρ. 3 ΚΠολΔ, εκδόθηκε η με αριθμό 3948/2013 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, η οποία όρισε την τιμή πρώτης προσφοράς της παραπάνω ακίνητης περιουσίας της καθής στο ποσό των 63.000 ευρώ και διέταξε τη διενέργεια νέου πλειστηριασμού μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση στην παραπάνω συμβολαιογράφο της παραπάνω αποφάσεως.

Περαιτέρω, κατόπιν σχετικής εντολής της αιτούσας εκδόθηκε η με αριθμό 302/2013 Β΄ επαναληπτική περίληψη κατασχετήριας έκθεσης του ιδίου δικαστικού επιμελητή, με την οποία ορίσθηκε νέα ημερομηνία πλειστηριασμού η 8.5.2013, ο οποίος, όμως, και πάλι ματαιώθηκε, λόγω μη εμφανίσεως πλειοδοτών. Ακολούθως εκδόθηκε η με αριθμό 304/2013 Γ΄ επαναληπτική περίληψη κατασχετήριας έκθεσης του ιδίου δικαστικού επιμελητή, με την οποία ορίσθηκε νέα ημερομηνία πλειστηριασμού η 19.6.2013, ο οποίος, όμως, και πάλι ματαιώθηκε, λόγω μη εμφανίσεως πλειοδοτών. Επομένως, με βάση όλα τα ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι υπάρχει αδυναμία κατακύρωσης στην ανωτέρω τιμή των 63.000 ευρώ, που έχει οριστεί ως τιμή πρώτης προσφοράς του κατασχεθέντος ακινήτου (δυνάμει της με αριθμό 3948/2013 απόφασης του Δικαστηρίου αυτού) και συνεπώς και ολοκλήρωσης του πλειστηριασμού, λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών, η οποία οφείλεται στο ότι η παραπάνω καθορισθείσα τιμή πρώτης προσφοράς του προαναφερομένου ακινήτου, είναι αρκετά υψηλή. Συντρέχει, επομένως, νόμιμη περίπτωση να ορισθεί νέος πλειστηριασμός σε απώτερο χρόνο, και να καθορισθεί τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 50.000 ευρώ για το προπεριγραφέν ακίνητο, καθόσον με την τιμή αυτή κρίνεται, ενόψει του είδους, της θέσης, της κατάστασης και της δυνατότητας αξιοποίησης του κατασχεθέντος ακινήτου, ότι είναι δυνατόν να προχωρήσει η διαδικασία του πλειστηριασμού με την εμφάνιση ενδιαφερομένων πλειοδοτών.

[Δέχεται την αίτηση.]

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.