Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Καταδολιευτική μεταβίβαση και δικαστική μεσεγγύηση

Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός απόφασης 1092/2013.

Περίληψη: Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης - Δικαστική μεσεγγύηση - Καταδολιευτική μεταβίβαση - Οφειλή από αλληλόχρεο λογαριασμό - Καταγγελία λογαριασμού. Οι δανειστές εκείνου που μεταβιβάζει καταδολιευτικά την περιουσία του σε τρίτους, μπορούν να επιδιώξουν την προστασία του δικαιώματός τους για διάρρηξη της καταδολιευτικής δικαιοπραξίας (δικαίωμα προσδοκίας) ζητώντας με αίτησή τους από το δικαστήριο, τη λήψη του κατάλληλου ασφαλιστικού μέτρου, που στην προκειμένη περίπτωση είναι αυτό της δικαστικής μεσεγγύησης προς εξασφάλιση της μελλοντικής άμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης της μη χρηματικής απαίτησής τους. Για τη δικαστική μεσεγγύηση νομιμοποιούνται ενεργητικώς αυτός που διατείνεται ότι είναι δικαιούχος του ασφαλιστέου δικαιώματος και παθητικώς όποιος, κατά τους ισχυρισμούς του αιτούντος, είναι υπόχρεος ως προς το ασφαλιστέο δικαίωμα και ο μη υπόχρεος διάδικος.

[...] Από την υπ' αριθ. ... …, έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης …, που προσκομίζεται νόμιμα με επίκληση από την αιτούσα, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στον καθ' ου η αίτηση. Ο τελευταίος, όμως, δεν εμφανίσθηκε στη δικάσιμο αυτή, κατά την οποία εκφωνήθηκε η υπόθεση από τη σειρά του οικείου εκθέματος και, συνεπώς, πρέπει να δικαστεί ερήμην. Το Δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρα 687 παρ. 1, 690 παρ. 1, 691 παρ. 1 του ΚΠολΔ). Κατά τη διάταξη του άρθρου 939 ΑΚ, οι δανειστές έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν τη διάρρηξη κάθε απαλλοτρίωσης, που έγινε από τον οφειλέτη προς βλάβη τους, εφόσον η υπόλοιπη περιουσία δεν αρκεί για την ικανοποίησή τους. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 941 ΑΚ η απαλλοτρίωση υπόκειται σε διάρρηξη αν αυτός υπέρ του οποίου έγινε (τρίτος) γνώριζε ότι ο οφειλέτης απαλλοτριώνει προς βλάβη των δανειστών του. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 943 παρ. 1 ΑΚ, το αποτέλεσμα της διάρρηξης είναι ότι ο τρίτος έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τα πράγματα στην κατάσταση που ήταν. Η διάρρηξη ενεργεί μόνον υπέρ των δανειστών που προσέβαλαν την απαλλοτρίωση. Ως απαλλοτρίωση κατά την έννοια του άρθρου 937 ΑΚ νοείται μεταξύ των άλλων κάθε διάθεση ή εκποίηση με δικαιοπραξία ή άλλη ενέργεια που επιφέρει μείωση της υπέγγυας στους δανειστές περιουσίας. Περιλαμβάνονται δε τόσον οι επαχθείς, όσον και οι χαριστικές διαθέσεις (941, 942 ΑΚ). Η σχετική αγωγή διάρρηξης είναι διαπλαστική και η καταγόμενη με αυτή για δικαστική διάγνωση αξίωση είναι ανεπίδεκτη χρηματικής αποτιμήσεως, μπορεί δε να ασκηθεί κατά του οφειλέτη και του τρίτου. Στην παραπάνω περίπτωση οι δανειστές εκείνου που μεταβιβάζει καταδολιευτικά την περιουσία του σε τρίτους, μπορούν να επιδιώξουν την προστασία του δικαιώματός τους για διάρρηξη της καταδολιευτικής δικαιοπραξίας (δικαίωμα προσδοκίας) ζητώντας με αίτησή τους από το δικαστήριο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 682 επ. ΚΠολΔ, τη λήψη του κατάλληλου ασφαλιστικού μέτρου, που στην προκειμένη περίπτωση είναι αυτό της δικαστικής μεσεγγύησης προς εξασφάλιση της μελλοντικής άμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης της μη χρηματικής απαίτησής τους (βλ. ΜΠρΑθ 39415/ 1997 ΝοΒ 48, 64 - ΜΠρΑθ 20415/ 1997 ΕλλΔνη 39, 953 - ΜΠρΒερ 659/ 1996 Αρμ 1996, 1371). Για τη δικαστική μεσεγγύηση νομιμοποιούνται ενεργητικώς αυτός που διατείνεται ότι είναι δικαιούχος του ασφαλιστέου δικαιώματος και παθητικώς όποιος, κατά τους ισχυρισμούς του αιτούντος, είναι υπόχρεος ως προς το ασφαλιστέο δικαίωμα και ο μη υπόχρεος διάδικος.

Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση αίτηση, κατ΄ ορθή εκτίμηση του συνόλου του περιεχομένου και του αιτήματός της, η αιτούσα, επικαλείται επικείμενο κίνδυνο και ζητεί να διαταχθεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης μέχρι του ποσού των 130.000,00 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, επί του περιγραφόμενου ακινήτου του καθ' ου η αίτηση, το οποίο ακίνητο μεταβίβασε προς αυτόν, αιτία δωρεάς, ο γιος του …, με σκοπό και εν γνώσει του τελευταίου, να ματαιωθεί η ικανοποίηση της ληξιπρόθεσμης και απαιτητής απαίτησής της (αιτούσας) κατά του οφειλέτη της …, ποσού 240.807,55 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, για την οποία εκδόθηκε σε βάρος του παραπάνω η υπ' αριθ. 22199/2012 διαταγή πληρωμής της Δικαστού αυτού του Δικαστηρίου, γεγονός που γνώριζε ο καθ' ου, κατά το χρόνο κατάρτισης του συμβολαίου, ότι δηλαδή ο ανωτέρω οφειλέτης απαλλοτρίωσε την εν λόγω περιουσία του προς βλάβη των συμφερόντων της (αιτούσας), λόγο για τον οποίο έχει ασκήσει αυτή εναντίον τόσο του …, όσο και του καθ' ου σχετική αγωγή διάρρηξης της άνω καταδολιευτικής μεταβίβασης, εφόσον η υπολειπόμενη περιουσία του οφειλέτη της δεν επαρκεί για την ικανοποίηση της απαίτησής της. Επικουρικά, ζητεί να τεθεί το ανωτέρω ακίνητο σε δικαστική μεσεγγύηση. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αίτηση αρμοδίως κατά τόπον και καθ΄ ύλην φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 683 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με το άρθρο 22 ΚΠολΔ και το άρθρο 31 ΚΠολΔ, καθόσον εκκρεμεί στο εδώ Πολυμελές Πρωτοδικείο και η κυρία υπόθεση, είναι δε νόμιμη ως προς το επικουρικό αίτημά της, για τους λόγους που αναφέρθηκαν στη μείζονα σκέψη και στηρίζεται στα άρθρα 725, 726 και 727 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ). Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα …, που εξετάσθηκε νόμιμα στο ακροατήριο και όλων των προσκομισθέντων από την αιτούσα εγγράφων, πιθανολογήθηκαν τα εξής: Η αιτούσα έχει κατά του …, απαίτηση, ύψους 240.807,55 ευρώ, πλέον νομίμων τόκων και εξόδων, η οποία προέρχεται από κατάλοιπο πίστωσης για κεφάλαιο κίνησης, που καταρτίσθηκε μεταξύ της αιτούσας και του προαναφερόμενου οφειλέτη της. Ο ως άνω λογαριασμός καταγγέλθηκε από την αιτούσα, στις 19-4-2012, το κλείσιμό του δε γνωστοποιήθηκε στον οφειλέτη της. Ακολούθως η αιτούσα πέτυχε την έκδοση σε βάρος του ως άνω οφειλέτη της, της υπ' αριθ. 22199/2012 διαταγής πληρωμής της Δικαστού του Δικαστηρίου τούτου. Ήδη, όμως, ο …, γνωρίζοντας ότι δεν πρόκειται να καταβάλει στην αιτούσα το οφειλόμενο προς αυτήν ποσό, έσπευσε να αποξενωθεί από το παρακάτω περιγραφόμενο ακίνητό του, μεταβιβάζοντας αυτό στον καθ' ου η αίτηση, πατέρα του.

Ειδικότερα με το υπ' αριθ. …, συμβόλαιο δωρεάς της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης …, που μεταγράφηκε νόμιμα, μεταβίβασε στον καθ' ου η αίτηση ένα αυτοτελές οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του άλλοτε Δήμου Πολίχνης και, ήδη σήμερα, της Δημοτικής Κοινότητας Πολίχνης, της Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης, του Δήμου Παύλου Μελά, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στη θέση «…», στο υπ΄ αριθ. 1302 Ο.Τ., με κτημ. Αρ. οικοπέδου …, (αριθμός οικοπέδου …,) και στην οδό …, περιφέρειας Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης, ολικής έκτασης 155,13 τ.μ., το οποίο συνορεύει γύρωθεν, ΒΑ, σε πλευρά ΓΔ 24,40 γραμ. μέτρων, με οικόπεδο του ίδιου Ο.Τ., ιδιοκτησίας …, ΝΑ, επί πλευράς ΔΕ 5,66 γραμ. μέτρων, με οικόπεδο του ίδιου Ο.Τ., ιδιοκτησίας …, …, ΝΔ, επί τεθλασμένης πλευράς Α-Ζ-Ε και, ειδικότερα, σε πλευρά Α-Ζ 13,15 γραμ. μέτρων και Ζ-Ε 11,13 γραμ. μέτρων, με οικόπεδο του ίδιου Ο.Τ., ιδιοκτησίας …, και ΒΔ, επί τεθλασμένης πλευράς Α-Β-Γ και, ειδικότερα, Α-Β 7,01 γραμ. μέτρων και Β-Γ 0,06 γραμ. μέτρων, με την οδό …, στην οποία έχει πρόσοψη, μετά της επ΄ αυτού οικοδομής, αποτελούμενης από: 1) ισόγειο ακάλυπτο χώρο (πυλωτή), που περιλαμβάνει την είσοδο της οικοδομής, 2) ένα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου της οικοδομής, πάνω από τον ισόγειο ακάλυπτο χώρο (πυλωτή), που καταλαμβάνει ολόκληρο τον όροφο αυτό, πλην των κοινοχρήστων και του χώρου του ανελκυστήρα, με πρόσοψη επί της οδού …, εμβαδού καθαρού 54,56 τ.μ. και μικτά 79,23 τ.μ., αποτελούμενο από δύο (2) δωμάτια, καθιστικό - κουζίνα, αποτελούμενο ενιαίο χώρο και λουτροαποχωρητήριο, το οποίο συνορεύει, με την οδό …, στην οποία έχει πρόσοψη, με οπίσθιο ακάλυπτο χώρο, με πλατύσκαλο του ορόφου, φρεάτιο ανελκυστήρα, φωταγωγό, κλιμακοστάσιο της οικοδομής και όρια του οικοπέδου, μετά του αναλογούντος ποσοστού επί του οικοπέδου 49/100 εξ αδιαιρέτου, 3) ένα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα του 2ου ορόφου πάνω από τον ισόγειο ακάλυπτο χώρο (πυλωτή), που καταλαμβάνει ολόκληρο τον όροφο αυτό πλην των κοινοχρήστων και του χώρου ανελκυστήρα, με πρόσοψη επί της οδού …, εμβαδού καθαρού 54,56 τ.μ. και μικτών 79,23 τ.μ., αποτελούμενο από 2 δωμάτια, καθιστικό - κουζίνα (αποτελούμενο ενιαίο χώρο) και λουτροαποχωρητήριο, συνορευόμενου με την οδό …, στην οποία έχει πρόσοψη, με οπίσθιο ακάλυπτο χώρο, με πλατύσκαλο του ορόφου, φρεάτιο ανελκυστήρα, φωταγωγό, κλιμακοστάσιο της οικοδομής και όρια του οικοπέδου, με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 49/100 εξ αδιαιρέτου και 4) το δικαίωμα της μελλοντικής καθ΄ οιονδήποτε τρόπο καθ΄ ύψος επεκτάσεως της άνω οικοδομής, με ποσοστό εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 2/100. Το παραπάνω ακίνητο είχε περιέλθει στην πλήρη κυριότητα του …, δυνάμει του υπ΄ αριθ. …, συμβολαίου αγοράς της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης …, που μεταγράφηκε νόμιμα, στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης, στον τόμο …, και αριθμό …, σε συνδυασμό με το υπ΄ αριθ. …, συμβόλαιο αγοράς της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου, που μεταγράφηκε νόμιμα, στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης, στον τόμο …, και αριθμό … Η μεταβίβαση αυτή έγινε από τον …, με σκοπό τη βλάβη της αιτούσας και, συγκεκριμένα, προκειμένου να μην ικανοποιηθεί η προαναφερόμενη απαίτησή της, αφού αυτό ήταν το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο του και η υπόλοιπη περιουσία του δεν επαρκούσε για την ικανοποίηση της αιτούσας ενώ ο καθ' ου η αίτηση γνώριζε την πρόθεσή του αυτή και, παρά ταύτα, συνήργησε στη μεταβίβαση. Επίσης το γεγονός ότι κατά το χρόνο της μεταβίβασης του ακινήτου δεν είχε ακόμη καταγγελθεί η προαναφερόμενη σύμβαση ούτε είχε κλείσει ο τηρούμενος λογαριασμός, δεν ασκεί καμία έννομη επιρροή, αφού όποιος έχει απαίτηση από λογαριασμό στο τυχόν κατάλοιπο που θα προκύψει, εφόσον η σύμβαση έχει συντελεστεί μέχρι το χρόνο της απαλλοτρίωσης και η απαίτηση με το κλείσιμο του λογαριασμού έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη μέχρι την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο της αγωγής, μπορεί με τη συνδρομή των λοιπών προϋποθέσεων του νόμου, να ζητήσει τη διάρρηξη της απαλλοτριωτικής πράξης (ΑΠ 862/ 1988 ΕλλΔνη 40, 124). Πιθανολογείται, λοιπόν, ότι θα γίνει δεκτή η αγωγή της αιτούσας που άσκησε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ως βάσιμη και κατ' ουσίαν και θα διαταχθεί η διάρρηξη της ένδικης απαλλοτρίωσης. Επομένως, πρέπει η αίτηση να γίνει δεκτή και ως ουσία βάσιμη ως προς το επικουρικό αίτημά της και να διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο προς εξασφάλιση της αιτούσας το αρμόζον στη συγκεκριμένη περίπτωση, που, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, είναι η δικαστική μεσεγγύηση του προαναφερόμενου ακινήτου, για να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα της αιτούσας, που αμφισβητούνται, όπως ορίζεται, ειδικότερα, στο διατακτικό. Ο καθ' ου η αίτηση, που χάνει τη δίκη, πρέπει να καταδικασθεί στα δικαστικά έξοδα της αιτούσας (άρθρο 176 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του καθ' ου η αίτηση. ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη δικαστική μεσεγγύηση του παρακάτω ακινήτου, δηλαδή ενός αυτοτελούς οικοπέδου, άρτιου και οικοδομήσιμου, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του άλλοτε Δήμου Πολίχνης και, ήδη, σήμερα, της Δημοτικής Κοινότητας Πολίχνης, της Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης, του Δήμου Παύλου Μελά, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στη θέση «…», στο υπ΄ αριθ. 1302 Ο.Τ., με κτημ. Αρ. οικοπέδου …, (αριθμός οικοπέδου …) και στην οδό …, αρ. …, περιφέρειας Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης, ολικής έκτασης 155,13 τ.μ., το οποίο συνορεύει γύρωθεν, ΒΑ, σε πλευρά ΓΔ 24,40 γραμ. μέτρων, με οικόπεδο του ίδιου Ο.Τ., ιδιοκτησίας …, ΝΑ, επί πλευράς ΔΕ 5,66 γραμ. μέτρων, με οικόπεδο του ίδιου Ο.Τ., ιδιοκτησίας …, …, ΝΔ, επί τεθλασμένης πλευράς Α-Ζ-Ε και, ειδικότερα, σε πλευρά Α-Ζ 13,15 γραμ. μέτρων και Ζ-Ε 11,13 γραμ. μέτρων, με οικόπεδο του ίδιου Ο.Τ., ιδιοκτησίας …, και ΒΔ, επί τεθλασμένης πλευράς Α-Β-Γ και, ειδικότερα, Α-Β 7,01 γραμ. μέτρων και Β-Γ 0,06 γραμ. μέτρων, με την οδό …, στην οποία έχει πρόσοψη, μετά της επ΄ αυτού οικοδομής, αποτελούμενης από: 1) ισόγειο ακάλυπτο χώρο (πυλωτή), που περιλαμβάνει την είσοδο της οικοδομής, 2) ένα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου της οικοδομής, πάνω από τον ισόγειο ακάλυπτο χώρο (πυλωτή), που καταλαμβάνει ολόκληρο τον όροφο αυτό, πλην των κοινοχρήστων και του χώρου του ανελκυστήρα, με πρόσοψη επί της οδού …, εμβαδού καθαρού 54,56 τ.μ. και μικτά 79,23 τ.μ., αποτελούμενο από δύο (2) δωμάτια, καθιστικό - κουζίνα, αποτελούμενο ενιαίο χώρο και λουτροαποχωρητήριο, το οποίο συνορεύει, με την οδό …, στην οποία έχει πρόσοψη, με οπίσθιο ακάλυπτο χώρο, με πλατύσκαλο του ορόφου, φρεάτιο ανελκυστήρα, φωταγωγό, κλιμακοστάσιο της οικοδομής και όρια του οικοπέδου, μετά του αναλογούντος ποσοστού επί του οικοπέδου 49/100 εξ αδιαιρέτου, 3) ένα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα του 2ου ορόφου πάνω από τον ισόγειο ακάλυπτο χώρο (πυλωτή), που καταλαμβάνει ολόκληρο τον όροφο αυτό πλην των κοινοχρήστων και του χώρου ανελκυστήρα, με πρόσοψη επί της οδού Πόντου, εμβαδού καθαρού 54,56 τ.μ. και μικτών 79,23 τ.μ., αποτελούμενο από 2 δωμάτια, καθιστικό - κουζίνα (αποτελούμενο ενιαίο χώρο) και λουτροαποχωρητήριο, συνορευόμενου με την οδό …, στην οποία έχει πρόσοψη, με οπίσθιο ακάλυπτο χώρο, με πλατύσκαλο του ορόφου, φρεάτιο ανελκυστήρα, φωταγωγό, κλιμακοστάσιο της οικοδομής και όρια του οικοπέδου, με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 49/100 εξ αδιαιρέτου και 4) το δικαίωμα της μελλοντικής καθ΄ οιονδήποτε τρόπο καθ΄ ύψος επεκτάσεως της άνω οικοδομής, με ποσοστό εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 2/100. ΔΙΟΡΙΖΕΙ μεσεγγυούχο του ανωτέρω ακινήτου τον καθ' ου η αίτηση. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον καθ' ου η αίτηση στα δικαστικά έξοδα της αιτούσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων σαράντα τριών ευρώ (343,00 ευρώ).

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.