Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Προσωρινή διαταγή που απαγορεύει την έναρξη καταδιωκτικών μέτρων - Έκδοση διαταγής πληρωμής

Ειρηνοδικείο Πειραιά, Προσωρινή Διαταγή της 17ης.06.2013.

Περίληψη: Οφειλέτης ζήτησε και έλαβε προσωρινή διαταγή που απαγορεύει την έναρξη καταδιωκτικών μέτρων καθώς είχε υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο Ν. 3869/2010. Εν τούτοις, η πιστώτρια τράπεζα καταθέτει αίτηση και εκδίδεται διαταγή πληρωμής. Με την έκδοση διαταγής πληρωμής, η πιστώτρια μπορούσε να εγγράψει προσημείωση υποθήκης, παρακάμπτοντας την προσωρινή διαταγή. Πιθανολογείται ότι είναι άκυρη η διαταγή πληρωμής καθώς παραβιάζει την προσωρινή διαταγή. Επειδή η πιστώτρια έχει και κατά το παρελθόν επιδείξει παρόμοια συμπεριφορά, διαβιβάζεται η δικογραφία στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών προς διερεύνηση ποινικών ευθυνών.

[...] Επειδή η καθ` ης τραπεζική εταιρία μολονότι είχε ήδη εκδοθεί η από 19.9.2012 προσωρινή διαταγή της Κας Ειρηνοδίκη Πειραιά, η οποία, μεταξύ άλλων, απαγορεύει την έναρξη των ατομικών καταδιωκτικών μέτρων της καθ` ης σε βάρος της αιτούσας (η οποία μάλιστα είναι πολίτης χαμηλού εισοδήματος υπαγόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,2,3, 8 και 9 Ν 3226/2004), τη λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, καθώς επίσης και τη μεταβολή της πραγματικής και νομικής καταστάσεως της περιουσίας της αιτούσας, προέβη, παρά ταύτα, στην κατάθεση της από 16.4.2013 αίτησης προς έκδοση Διαταγής Πληρωμής και πέτυχε την έκδοση της υπ`αριθμ. 922/23.4.2013 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Πειραιά, Επειδή στην έννοια της αναστολής των ατομικών καταδιωκτικών μέτρων των πιστωτών κατά της αιτούσας-οφειλέτιδος, την έναρξη των οποίων (καταδιωκτικών μέτρων) απαγόρευσε η ως άνω από 19.9.2012 προσωρινή διαταγή, είναι πρόδηλο ότι υπάγεται και η απαγόρευση κατάθεσης αίτησης προς έκδοση Διαταγής Πληρωμής (βλ. άρθρα 10 παρ. 1 και 25 ΠτωχΚ, τα οποία είχε υπόψη του ο Ιστορικός Νομοθέτης κατά τη θέσπιση του Ν 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων),

Επειδή η ως άνω προσωρινή διαταγή είχε ως εκ περισσού, δοθέντος ότι η ισχύς της προσωρινής διαταγής στην Εκούσια Δικαιοδοσία και η εκτελεστότητά της επιβάλλονται αυτοδικαίως και αμέσως, κοινοποιηθεί στην καθ' ης, όπως προκύπτει από την υπ` αριθμ. .../27.9.2012 Έκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ... , η δε καθ` ης γνώριζε την ύπαρξη της ως άνω προσωρινής διαταγής και τούτο αποδεικνύεται από το γεγονός ότι επέδωσε στην αιτούσα αντίγραφο εκ του απογράφου της ανακοπτόμενης Διαταγής Πληρωμής χωρίς Επιταγή προς εκτέλεση, Επειδή πιθανολογείται η ευδοκίμηση της ασκηθείσας από την αιτούσα ανακοπής, δοθέντος ότι πράξεις που έγιναν κατά παράβαση της ως άνω προσωρινής διαταγής είναι αυτοδικαίως άκυρες, Επειδή η καθ` ης τραπεζική εταιρία, λόγω της ως άνω απαγόρευσης περί λήψεως οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου σε βάρος της περιουσίας της αιτούσας, γνώριζε ότι αν αιτούνταν ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων την εγγραφή αναγκαστικής προσημείωσης στην ακίνητη περιουσία της αιτούσας, η αίτηση αυτή δεν θα γινόταν δεκτή, προέβη στην κατάθεση της αίτησης προς έκδοση Διαταγής Πληρωμής, ώστε με την ανακοπτόμενη Διαταγή Πληρωμής να δύναται κατ` άρθρον 724 παρ. 1 ΚΠολΔ και 29 παρ. 2 ΕισΝΚΠολΔ, και παρακάμπτοντας το γράμμα της ως άνω προσωρινής διαταγής, να εγγράψει αναγκαστική προσημείωση στην ακίνητη περιουσία της αιτούσας, στην περίπτωση δε που η καθ` ης τραπεζική εταιρία εγγράψει τελικώς αναγκαστική προσημείωση ματαιώνει τον σκοπό του Ν 3869/2010, αφού την ακίνητη αυτή ακριβώς περιουσία επιθυμεί η αιτούσα να διασώσει από την εκποίηση. Γίνεται δε μνεία πως η καθ` ης τραπεζική εταιρία, νομίμως εκπροσωπούμενη, δεν είναι η πρώτη φορά που επιδεικνύει αντίστοιχη συμπεριφορά (βλ. την υπ` αριθμ. 989/29.4.2013 Απορριπτική Διάταξη που εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Πειραιά επί της υπ`αριθμ. 3803/767/4.4.2013 αίτησης της ίδιας καθ` ης τραπεζικής εταιρίας προς έκδοση Διαταγής Πληρωμής),

Επειδή πρέπει κατ` εφαρμογή του άρθρου 38 παρ. 1 ΚΠΔ να διαταχθεί επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου τούτου η διαβίβαση των κατωτέρω αναφερομένων εγγράφων στον Κο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά προς διερεύνηση ποινικών ευθυνών κατ` άρθρον 232Α ΠΚ των νομίμων εκπροσώπων της αιτούσας τραπεζικής εταιρίας και κατά παντός άλλου υπευθύνου, Για τους λόγους αυτούς Αναστέλλει την εκτέλεση της υπ` αριθμ. 922/23.4.2013 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Πειραιά μέχρι την έκδοση απόφασης επί της παρούσας, με αριθμ. καταθ. 6574/1698/10.6.2013, αιτήσεως αναστολής. Διατάσσει τη διαβίβαση επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου τούτου προς τον Κο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά αντιγράφου α) της υπ` αριθμ. ...../23.4.2013 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Πειραιά, β) της από 19.9.2012 προσωρινής διαταγής της Κας Ειρηνοδίκη Πειραιά επί της υπ`αριθμ. .../1029/2012 αίτησης της αιτούσας περί υπαγωγής της στον Ν 3869/2010, γ) της υπ` αριθμ. .../27.9.2012 Εκθεσης Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ε. Τ., δ) της ως άνω με αριθμ. καταθ. .../1029/2012 αίτησης της αιτούσας περί υπαγωγής της στον Ν 3869/2010 και ε) της υπ`αριθμ. 6574/1698/10.6.2013 αίτησης αναστολής της αιτούσας που ασκήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.