Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Πώς μπορώ να γίνω Έλληνας πολίτης;

Πώς μπορώ να γίνω Έλληνας πολίτης;

Παρακάτω ακολουθούν απλές οδηγίες για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. Οι οδηγίες αυτές αφορούν τις συχνότερες κατηγορίες πολιτών που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια και δεν περιλαμβάνουν όλες τις περιπτώσεις δικαιούχων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

1. Πολίτες με καταγωγή από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποιοι δεν μπορούν να κάνουν αίτηση: Όσοι δεν έχουν καθόλου ή έχουν μόνο προσωρινή άδεια διαμονής. Όσοι έχουν καταδίκες από 6 μήνες και πάνω για συγκεκριμένα αδικήματα ή από 1 χρόνο και πάνω για κάθε αδίκημα που έγινε με δόλο.

Πότε μπορώ να κάνω αίτηση: α) Μετά από 7 χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα. β) Μετά από 3 χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα εάν έχω γάμο και παιδί με έλληνα ή ελληνίδα. γ) Μετά από 3 χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα εάν έχω ανήλικο παιδί που έχει ελληνική ιθαγένεια (όχι όμως εξαιτίας φοίτησης ελληνικό σχολείο). δ) Μετά από 3 χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής αν είμαι πρόσφυγας ή έχω χαρακτηριστεί από Ελληνική Αρχή ως ανιθαγενής.

Τι δικαιολογητικά έγγραφα χρειάζονται: 1) Δήλωση Πολιτογράφησης από το Δήμο κατοικίας μου. 2) Αίτηση Πολιτογράφησης. 3) Άδεια Διαμονής (α) επί μακρόν διαμένοντος ή δεύτερης γενιάς ή (β) ως μέλος οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε. ή ως γονέας ανήλικου Έλληνα πολίτη ή (γ) ως πρόσφυγας ή σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή (δ) ως ανιθαγενής. 4) Διαβατήριο. 5) Εάν έχω γεννηθεί στο εξωτερικό: πιστοποιητικό γέννησης, επικυρωμένο μαζί με την επίσημη μετάφρασή του στα ελληνικά. Ενώ εάν έχω γεννηθεί στην Ελλάδα, ελληνική ληξιαρχική πράξη γέννησης. 6) Εκκαθαριστικά της Εφορίας των τελευταίων ετών. 7) Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και 8) Άλλα αποδεικτικά έγγραφα που δείχνουν τη σχέση μου με την Ελλάδα και τους Έλληνες.

2. Με καταγωγή από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποιοι δεν μπορούν να κάνουν αίτηση: Όσοι δεν έχουν Βεβαίωση εγγραφής πολιτών της Ε.Ε. ή Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ε.Ε.. Όσοι έχουν καταδίκες από 6 μήνες και πάνω για συγκεκριμένα αδικήματα ή από 1 χρόνο και πάνω για κάθε αδίκημα που έγινε με δόλο.

Πότε μπορώ να κάνω αίτηση: Μετά από 3 χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα.

Τι δικαιολογητικά έγγραφα χρειάζονται: 1) Δήλωση Πολιτογράφησης από το Δήμο κατοικίας μου. 2) Αίτηση Πολιτογράφησης. 3) Βεβαίωση εγγραφής πολιτών της Ε.Ε. ή Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ε.Ε.. 4) Διαβατήριο. 5) Εάν έχω γεννηθεί στο εξωτερικό: πιστοποιητικό γέννησης, επικυρωμένο μαζί με την επίσημη μετάφρασή του στα ελληνικά. Ενώ εάν έχω γεννηθεί στην Ελλάδα: ελληνική ληξιαρχική πράξη γέννησης. 6) Εκκαθαριστικά της Εφορίας των τελευταίων ετών. 7) Αριθμό μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και 8) Άλλα αποδεικτικά έγγραφα που δείχνουν τη σχέση μου με την Ελλάδα και τους Έλληνες.

3. Ομογενείς κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) από Αλβανία, Τουρκία και χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (ΕΣΣΔ).

Ποιοι δεν μπορούν να κάνουν αίτηση: Όσοι δεν έχουν Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ). Όσοι έχουν καταδίκες από 6 μήνες και πάνω για συγκεκριμένα αδικήματα ή από 1 χρόνο και πάνω για κάθε αδίκημα που έγινε με δόλο. Όσοι δεν διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

Πότε μπορώ να κάνω αίτηση: Οποτεδήποτε.

Τι δικαιολογητικά έγγραφα χρειάζονται: 1) Αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας ή Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ). 2) Διαβατήριο. 3) Ληξιαρχική πράξη γέννησης ιδίου και γονέων επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη. 4) Ληξιαρχική πράξη γάμου γονέων επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη. 5) Άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την ομογενειακή μου ιδιότητα (π.χ. στρατιωτικό βιβλιάριο, πιστοποιητικό ιθαγένειας, ελληνικό προξενικό διαβατήριο, έγγραφα σοβιετικών αρχών με ένδειξη εθνικότητας κ.α.).

4. Ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (ΕΣΣΔ) που μένουν σε αυτές.

Ποιοι δεν μπορούν να κάνουν αίτηση: Όσοι δεν έχουν ελληνική καταγωγή.

Πότε μπορώ να κάνω αίτηση: Οποτεδήποτε.

Τι δικαιολογητικά έγγραφα χρειάζονται: 1) Αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας ή του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ). 2) Διαβατήριο. 3) Ληξιαρχική πράξη γέννησης ιδίου και γονέων επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη. 4) Ληξιαρχική πράξη γάμου γονέων επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη. 5) Άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την ομογενειακή μου ιδιότητα (π.χ. στρατιωτικό βιβλιάριο, πιστοποιητικό ιθαγένειας, ελληνικό προξενικό διαβατήριο, έγγραφα σοβιετικών αρχών με ένδειξη εθνικότητας κ.α.).

5. Ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (ΕΣΣΔ) που έχουν έρθει στην Ελλάδα πριν τις 2/5/2001 ή είναι γονείς ή τέκνα δημοτολογημένων ομογενών.

Ποιοι δεν μπορούν να κάνουν αίτηση: Όσοι έχουν έρθει στην Ελλάδα μετά τις 2/5/2001 και δεν είναι γονείς ή τέκνα δημοτολογημένων ομογενών.

Πότε μπορώ να κάνω αίτηση: Οποτεδήποτε.

Τι δικαιολογητικά έγγραφα χρειάζονται: 1) Αίτηση κτήσης ελληνικής ιθαγένειας. 2) Διαβατήριο. 3) Ληξιαρχική πράξη γέννησης ιδίου και γονέων επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη. 4) Ληξιαρχική πράξη γάμου ιδίου και γονέων επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη. 5) Απόφαση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σε περίπτωση δημοτολογημένου γονέα και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του γονέα από το Δήμο στον οποίο είναι γραμμένος. 6) Άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την ομογενειακή μου ιδιότητα (π.χ. στρατιωτικό βιβλιάριο, πιστοποιητικό ιθαγένειας, ελληνικό προξενικό διαβατήριο, έγγραφα σοβιετικών αρχών με ένδειξη εθνικότητας κ.α.).

6. Με πρόγονο που ήταν ομογενής.

Ποιοι δεν μπορούν να κάνουν αίτηση: Όσοι διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και δεν μπορούν να θεωρηθούν ομογενείς.

Πότε μπορώ να κάνω αίτηση: Οποτεδήποτε.

Τι δικαιολογητικά έγγραφα χρειάζονται: 1) Δήλωση Πολιτογράφησης ενώπιον του Προξένου. 2) Αίτηση Πολιτογράφησης. 3) Ποινικό μητρώο αλλοδαπών αρχών επικυρωμένο μαζί με μετάφρασή του στα ελληνικά. 4) Διαβατήριο. 5) Πιστοποιητικό γέννησης επικυρωμένο μαζί με μετάφρασή του στα ελληνικά. 6) Έγγραφα που αποδεικνύουν τη σχέση μου με τον Έλληνα πρόγονο.

7. Με πρόγονο που είχε ελληνική ιθαγένεια (καθορισμός/διαπίστωση ιθαγένειας).

Ποιοι δεν μπορούν να κάνουν αίτηση: 

Πότε μπορώ να κάνω αίτηση: Οποτεδήποτε.

Τι δικαιολογητικά έγγραφα χρειάζονται: 1) Εγγραφή άμεσου ανιόντος σε ελληνικό Δήμο. 2) Έγγραφα που αποδεικνύουν τη σχέση μου με τον έλληνα πρόγονο.

8. Με φοίτηση σε ελληνικό σχολείο.

Ποιοι δεν μπορούν να κάνουν αίτηση: Όσοι δεν έχουν καθόλου ή έχουν μόνο προσωρινή άδεια διαμονής. Όσοι έχουν καταδίκες από 6 μήνες και πάνω για συγκεκριμένα αδικήματα ή από 1 χρόνο και πάνω για κάθε αδίκημα που έγινε με δόλο. Όσοι ολοκλήρωσαν τις 6 ή 9 σχολικές τάξεις όσο ήταν ανήλικοι και έχουν πλέον συμπληρώσει τα 21 έτη. Όσοι ολοκλήρωσαν τις 6 ή 9 σχολικές τάξεις μετά τα 23 έτη. Όσοι ολοκλήρωσαν τις 6 ή 9 σχολικές τάξεις μετά τα 18 και πριν τα 23 έτη αλλά έχουν περάσει 3 έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απαιτούμενης φοίτησης. Έχουν περάσει πάνω από 3 έτη από την ημερομηνία αποφοίτησης από τμήμα ή σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Πότε μπορώ να κάνω αίτηση: Αφού ολοκληρώσω με επιτυχία τις 9 σχολικές τάξεις στο Δημοτικό και Γυμνάσιο ή/και Λύκειο ή Αφού ολοκληρώσω με επιτυχία τις 6 σχολικές τάξεις στο Γυμνάσιο και Λύκειο ή Όταν έχω αποφοιτήσει από το Λύκειο και τελειώσω και Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Τι δικαιολογητικά έγγραφα χρειάζονται: 1) Δήλωση Πολιτογράφησης από το Δήμο. 2) Αίτηση Πολιτογράφησης. 3) Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης σχολικής φοίτησης που θα μου εκδώσει η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 4) Άδεια διαμονής. 5) Εάν έχω γεννηθεί στο εξωτερικό: πιστοποιητικό γέννησης, επικυρωμένο μαζί με την επίσημη μετάφρασή του στα ελληνικά. Ενώ εάν έχω γεννηθεί στην Ελλάδα: ελληνική ληξιαρχική πράξη γέννησης. 6) Διαβατήριο. 7) Υπεύθυνη δήλωση για εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου μου, εφόσον είμαι πάνω από 18 χρονών όταν κάνω την αίτηση και επιθυμώ να αλλάξω το όνομα ή/και το επώνυμό μου.

9. Με γέννηση στην Ελλάδα και φοίτηση σε ελληνικό σχολείο.

Ποιοι δεν μπορούν να κάνουν αίτηση: Όταν οι γονείς δεν έχουν καθόλου άδεια διαμονής ή έχουν μόνο προσωρινή άδεια διαμονής. Όταν ούτε ένας απ' τους γονείς του ανήλικου δεν έχει συμπληρώσει, είτε 5 χρόνια στην Ελλάδα με άδεια διαμονής πριν από τη γέννηση του παιδιού, είτε 10 χρόνια στην Ελλάδα με άδεια διαμονής συνολικά, πριν και μετά την γέννηση του παιδιού.

Πότε μπορώ να κάνω αίτηση: Από την εγγραφή στην Α ́ τάξη του Δημοτικού Σχολείου.

Τι δικαιολογητικά έγγραφα χρειάζονται: 1) Δήλωση Πολιτογράφησης που υποβάλλεται από τους γονείς του παιδιού. 2) Αίτηση Πολιτογράφησης που υποβάλλεται από τους γονείς του παιδιού. 3) Πιστοποιητικό γάμου των γονέων, επικυρωμένο με μετάφραση στα ελληνικά, ή αν ο γάμος έγινε στην Ελλάδα, την ελληνική ληξιαρχική πράξη γάμου. 4) Άδειες διαμονής των γονέων. Του ενός τουλάχιστον γονέα η άδεια διαμονής πρέπει να είναι μία από τις παρακάτω: Άδεια Διαμονής επί μακρόν διαμένοντος ή δεύτερης γενιάς ή αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας ή πρόσφυγα ή σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή ανιθαγενούς ή δελτίο μόνιμης διαμονής ως μέλος οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε. ή Ε.Δ.Τ.Ο. ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ε.Ε.. 5) Διαβατήριο των γονέων μαζί με επίσημη μετάφραση και επικύρωσή του. 6) Βεβαίωση εγγραφής - παρακολούθησης ελληνικού σχολείου από την Α ́ σχολική τάξη του Δημοτικού. Την εκδίδει ο διευθυντής του σχολείου που φοιτά το παιδί.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.