Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ανάθεση προσωρινής γονικής μέριμνας και καταβολή διατροφής σε μητέρα διπλής ιθαγένειας από πατέρα διπλής ιθαγένειας

Ανάθεση προσωρινής αποκλειστικής γονικής μέριμνας και καταβολή διατροφής σε μητέρα διπλής ιθαγένειας από πατέρα διπλής ιθαγένειας.

Κάθε πολίτης διπλής ιθαγένειας (ελληνικής και ιορδανικής), που κατοικεί στην Ελλάδα μαζί με το ανήλικο παιδί του, μπορεί να διεκδικήσει από τον έτερο γονέα επίσης διπλής ιθαγένειας (ελληνικής και ιορδανικής), που κατοικεί είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, διατροφή και υπό προϋποθέσεις την αποκλειστική γονική μέριμνα για το ανήλικο τέκνο, με τη μορφή της μηνιαίας καταβολής χρημάτων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τόπο αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά την εκδίκαση εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο. Δεν τίθεται ζήτημα τοπικής αρμοδιότητας κάποιου δικαστηρίου του εξωτερικού, ούτε εφαρμόζεται το δίκαιο κάποιας τρίτης χώρας. Προς επίρρωση τούτων, παρακάτω τίθεται μια σχετική δικαστική απόφαση που έχει δημοσιευτεί από ελληνικό δικαστήριο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | Αθήνα 2103810723 | Θεσσαλονίκη 2310525720.

Νομολογία. Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (ασφαλιστικά μέτρα). Αριθμός απόφασης 2097/2015.

Περίληψη: Ασφαλιστικά μέτρα. Αίτηση για προσωρινή ανάθεση της γονικής μέριμνας ανήλικου τέκνου και προσδιορισμού προσωρινής διατροφής αυτού. Διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων. Διπλή ιθαγένεια διαδίκων, Ελληνική και Ιορδανική. Δωσιδικία διατροφής. Επείγουσα περίπτωση. Λόγω διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης και χωριστής διαμονής συντρέχει λόγος ρύθμισης της άσκησης της γονικής μέριμνας του ανήλικου τέκνου. Διατάσσει προσωρινή ανάθεση της αποκλειστικής γονικής μέριμνας στη μητέρα και υποχρεώνει τον καθού σε προσωρινή καταβολή διατροφής.

[...] Η αιτούσα, υπήκοος Ιορδανίας και Ελλάδος, με την κρινόμενη αίτησή της, όπως αυτή διορθώθηκε, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση και για τους λόγους που ειδικότερα εκτίθενται στο δικόγραφο της αίτησης, ζητεί: α) να ανατεθεί προσωρινά στην ίδια η αποκλειστική άσκηση της γονικής μέριμνας, άλλως της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου, που γεννήθηκε την ... και που απέκτησε από το γάμο της με τον καθού - σύζυγό της, υπήκοο Ιορδανίας και Ελλάδος, διότι, όπως ισχυρίζεται, αυτό επιβάλλεται από το πραγματικό συμφέρον του ανηλίκου και β) να υποχρεωθεί προσωρινά ο καθού να της προκαταβάλει τις πέντε πρώτες ημέρες κάθε μήνα το ποσό των ... ευρώ κατά μήνα, ως διατροφή του ως άνω ανηλίκου τέκνου τους με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αίτησης και μέχρι την εξόφληση. Τέλος, ζητεί να καταδικαστεί ο αντίδικός της στη δικαστική της δαπάνη.

Με το παραπάνω περιεχόμενο και τα αιτήματα, η κρινομένη αίτηση, όπως αυτή παραδεκτά διορθώθηκε κατ’ άρθρο 223 και 224 ΚΠολΔ, αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, το οποίο έχει διεθνή δικαιοδοσία [άρθρο 3β΄ του Κανονισμού (ΕΚ) 4/2009 του Συμβούλιου της 18.12.2008 για τη διεθνή δικαιοδοσία], ως καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιου, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 39Α, 682 παρ. 1, 683 παρ. 1 ΚΠολΔ). Είναι δε επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, που διέπει τις σχέσεις των διαδίκων, ως δίκαιο της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής τους, των άρθρων 1389, 1390, 1391, 1485, 1486 παρ. 2, 1487, 1488, 1489 παρ. 2, 1493, 1496, 1498, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514 και 1518 ΑΚ, 176, 728 παρ. Ια`, 729, 735 ΚΠολΔ και επομένως, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Ο καθού, με το νομίμως κατατεθέν σημείωμά του, αρνείται την εναντίον του αίτηση και ειδικότερα το ύψος της αιτούμενης διατροφής για το ανήλικο τέκνο του και ισχυριζόμενος ότι, για τους λόγους που εκθέτει στο σημείωμά του, οι οικονομικές του δυνατότητες δεν επαρκούν να καλύψουν το ύψος της αιτούμενης διατροφής, το οποίο θεωρεί υπέρογκο. Τέλος, ζητεί κατ' ένσταση, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 1496 εδ. β` ΑΚ, άλλο τρόπο καταβολής από αυτόν διατροφής, ενόψει του ότι τα έσοδά του κυμαίνονται κάθε μήνα και δεν έχει συγκεκριμένο μόνιμο μισθό, να του υποδεικνύει η αιτούσα κάθε φορά τις ανάγκες που έχει και να προβαίνει αυτός στην κάλυψη αυτών, άλλως ζητεί να υποχρεωθεί να καταβάλει διατροφή σε είδος και παράλληλα ένα μικρό ποσό για αγορά ειδών πρώτης ανάγκης.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα του καθού ..., που εξετάστηκε νομότυπα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού και όλων των εγγράφων που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι-σύζυγοι έχουν διπλή ιθαγένεια και συγκεκριμένα Ιορδανική και Ελληνική. Η μεν αιτούσα είναι Ελληνίδα υπήκοος, απέκτησε δε την ελληνική ιθαγένεια την  ... και είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν ... δελτίου ταυτότητας. Ο καθού είναι Έλληνας υπήκοος με πολιτογράφηση και απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια την ... με την υπ' αριθμόν ... απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Οι διάδικοι τέλεσαν γάμο στην Παλαιστίνη και ήρθαν μαζί στην Ελλάδα το έτος ..., όπου ήδη ζούσε ο καθού, με πρόθεση να ζήσουν μόνιμα στην Ελλάδα. Ακολούθως, την ... τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο στο ..., κατά τη διάρκεια του οποίου ο καθού, κατά τα ανωτέρω, ήταν ήδη Έλληνας υπήκοος.

Από το γάμο τους αυτό απέκτησαν πέντε ανήλικα τέκνα, ..., τα οποία γεννήθηκαν όλα στην Ελλάδα και φέρουν την ελληνική υπηκοότητα. Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων-συζύγων δεν εξελίχθηκε ομαλά και ήδη διακόπηκε οριστικά από ... και ενώ οι διάδικοι-σύζυγοι και τα τέκνα τους βρίσκονταν στην Ιορδανία. Η αιτούσα μετά από επεισόδιο που έλαβε χώρα στην Ιορδανία την ... εγκατέλειψε την Ιορδανία, κυοφορώντας το ανήλικο τέκνο που γεννήθηκε στην Ελλάδα την ... . Κατά την επιστροφή της στην Ελλάδα, αρχικά εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, φιλοξενούμενη σε φιλικό σπίτι και αργότερα μίσθωσε κατοικία στην Καλλιθέα, ενώ σήμερα διαμένει, μαζί με το ανήλικο τέκνο, σε μισθωμένη κατοικία στο Μαρούσι.

Το υπόλοιπα ανήλικα τέκνα των διαδίκων παρέμειναν στην Ιορδανία και μετά από αίτηση του καθού, με την υπ’ αριθμόν ... απόφαση ανώτατου δικαστηρίου της Ιορδανίας, που προσκομίζεται από τον καθού σε πιστή μετάφραση στην ελληνική, απαγορεύτηκε η έξοδος αυτών από την Ιορδανία από την αιτούσα. Ο καθού επιστρέφει κατά διαστήματα στην Ελλάδα και διαμένει στη ..., χωρίς, όμως, τα υπόλοιπα τέσσερα τέκνα των διαδίκων, τα οποία παραμένουν μόνιμα στην Ιορδανία, εξαιτίας της άρνησης του καθού να τα φέρει στην Ελλάδα. Ο καθού προσκομίζει σε πιστή μετάφραση στην ελληνική την υπ’ αριθμόν ... απόφαση ανώτατου δικαστηρίου της Ιορδανίας, περί λύσης του γάμου του με την αιτούσα. Η απόφαση αυτή αφορά το γάμο που τέλεσαν στην Παλαιστίνη και δεν αναγνωρίστηκε η ισχύ της στην Ελλάδα.

Η αιτούσα έχει ασκήσει ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου την από ... αίτησή της σε βάρος του καθού, με αίτηση την προσωρινή ανάθεση σε αυτήν της επιμέλειας των υπολοίπων τεσσάρων ανηλίκων τέκνων τους, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν ... απόφαση του ανωτέρω Δικαστηρίου, με την οποία έκρινε εαυτό κατά τόπο αναρμόδιο και παρέπεμψε την εκδίκαση της υπόθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Λόγω της διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων και της χωριστής πλέον διαμονής αυτών, συντρέχει λόγος ρύθμισης της άσκησης της γονικής μέριμνας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε την ... .

Πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα τρέφει αισθήματα αγάπης και στοργής για το ως άνω ανήλικο τέκνο της, είναι δε ικανή και άξια να δείξει το αναγκαίο ενδιαφέρον για τη φροντίδα και την ανατροφή του. Ο καθού στο με ημερομηνία ... σημείωμα που κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο της ... στα πλαίσια εκδίκασης της από ... αίτησης της αιτούσας με αντικείμενο τον προσωρινό προσδιορισμό διατροφής για την ίδια και το τότε κυοφορούμενο τέκνο της, στη σελίδα ... αυτού αμφισβητεί την πατρότητά του, αναφέροντας «και με την παρούσα όλως θρασύτατα και καταχρηστικά ζητά να της καταβάλλω διατροφή για το τέκνο που δεν είναι δικό μου, αφού συνήψε ερωτικές σχέσεις με τον κουνιάδο της...», παρότι κατά τη συζήτηση της κρινομένης αίτησης δεν έθεσε τέτοιο θέμα.

Πιθανολογείται ότι ο καθού μέχρι σήμερα δεν έχει συναντήσει και γνωρίσει το ανήλικο τέκνο του, ούτε και επιδιώκει κάτι τέτοιο. Μέχρι την έκδοση της προσωρινής διαταγής από αυτό το Δικαστήριο δεν κατέβαλε οποιοδήποτε ποσό για τα έξοδα της διατροφής του, αδιαφορώντας παντελώς για την ύπαρξη αυτού και από το ... καταβάλει πλέον το ποσό των ... ευρώ. Ήδη συμβιώνει με άλλη γυναίκα, την οποία πιθανολογείται ότι έχει παντρευτεί κατά το δίκαιο της Ιορδανίας. Το ανήλικο τέκνο είναι περίπου ... μηνών και είναι δεδομένο ότι έχει ανάγκη τη φυσική παρουσία της μητέρας του. Δεν έχει δική του περιουσία και δεν προβλέπεται ή υπάρχει ή με πιθανότητα θα υπάρξει στο προβλεπόμενο μέλλον οποιοδήποτε συγκεκριμένο σημαντικό θέμα σχετικά με την εκπροσώπησή του σε οποιαδήποτε υπόθεση, δικαιοπραξία ή δίκη, στο οποίο θα μπορούσε να είναι ωφέλιμη γι’ αυτό η αντιμετώπισή του με κοινή απόφαση και των δύο γονέων του, ώστε να συμφέρει στο ανήλικο να ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του μόνο στην αιτούσα μητέρα του και να διατηρηθεί η γονική μέριμνα και στους δύο γονείς, ως προς τα υπόλοιπα αντικείμενά της, δηλαδή τη διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπησή του σε οποιαδήποτε υπόθεση, δικαιοπραξία ή δίκη σχετική με το πρόσωπο ή την περιουσία του.

Αντίθετα, το Δικαστήριο κρίνει ότι, ένας τέτοιος τεμαχισμός στην άσκηση της γονικής μέριμνας του ανηλίκου μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, ιδίως στις πολύ πιθανές περιπτώσεις που θα υπάρχει αμφισβήτηση μεταξύ των γονέων του, αν ένα σχετικό θέμα, ακόμη και το πιο ασήμαντο, αποτελεί αντικείμενο της επιμέλειας του ανηλίκου ή αντικείμενο του υπολοίπου της γονικής μέριμνας, με ενδεχόμενες, λόγω του διαφορετικού τόπου διαμονής αυτών (η αιτούσα διαμένει στην Αθήνα και ο καθού τόσο στην ..., όσο και στην Ιορδανία) και των πολύ κακών σχέσεων μεταξύ τους, δυσμενείς επιπτώσεις και στη σύννομη, ταχεία και σωστή αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος, αλλά και στην ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητάς του ανηλίκου.

Κατ’ ακολουθίαν, λοιπόν, των ανωτέρω πραγματικών περιστατικών που πιθανολογήθηκαν, το Δικαστήριο, με αποκλειστικό γνώμονα το αληθινό συμφέρον του ανήλικου, όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες αυτού, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως την ηλικία του, την προσωπικότητα και την πραγματική αυτοπρόσωπη δυνατότητα της αιτούσας για την άσκηση του δύσκολου λειτουργικού καθήκοντος της γονικής μέριμνας, τη σταθερότητα της εξέλιξης και διαπαιδαγώγησης του ανηλίκου (άρθρα 1511 ΑΚ, ΑΠ 1986/1988 ΝοΒ 37.1044) κρίνει ότι, πρέπει ν’ ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της γονικής μέριμνας του πιο πάνω ανήλικου αποκλειστικά στην αιτούσα μητέρα του, η οποία παρέχει κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα εχέγγυα για την καλή ανατροφή του, την εν γένει ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξή του και για την εξασφάλιση σταθερότητας, συνέχειας και ενότητας στις συνθήκες ανάπτυξης του ανηλίκου.

Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι το ως άνω ανήλικο τέκνο των διαδίκων, όπως και ανωτέρω αναφέρεται, από τη γέννησή του, κατά την οποία είχε ήδη επέλθει η διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων-συζύγων και μέχρι σήμερα, διαμένει μαζί με την αιτούσα μητέρα του σε μισθωμένο διαμέρισμα στο Μαρούσι Αττικής, έναντι μηνιαίου μισθώματος ... ευρώ και συνεπώς το ανήλικο βαρύνεται με αναλογία δαπανών στέγασης, ενώ οι υπόλοιπες συνολικές δαπάνες για την εύρυθμη λειτουργία της κατοικίας, όπου διαμένει, όπως καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, κοινόχρηστα, εκτιμάται ότι ανέρχονται, κατά μέσο όρο, στο ποσό των ... ευρώ περίπου μηνιαίως, για τις οποίες βαρύνεται αναλόγως.

Το ανήλικο τέκνο, όπως προαναφέρθηκε, είναι μόλις ... μηνών περίπου και οι μηνιαίες δαπάνες συντήρησης, τροφής, ένδυσης και υπόδησης, καθώς και τα ιατρικά του έξοδα, είναι οι συνήθεις παιδιού της αντίστοιχης ηλικίας με το ως άνω ανήλικο, που ζει υπό παρόμοιες με αυτό συνθήκες και ανέρχονται στο ποσό των ... ευρώ μηνιαίως, ενόψει του ότι το ανήλικο δεν πιθανολογήθηκε ότι έχει ασφαλιστεί από τον καθού πατέρα του και συνεπώς βαρύνεται με τις μηνιαίες δαπάνες για την ιατρική του περίθαλψη. Πιθανολογήθηκε ότι, το ανήλικο τέκνο των διαδίκων δεν μπορεί να εξασφαλίσει μόνο του τη διατροφή του, διότι δεν έχει δικά του εισοδήματα, από περιουσία του ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή και αδυνατεί, λόγω της ηλικίας του να εργαστεί για να καλύψει τις ανάγκες της διατροφής του.

Επομένως, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, το ανήλικο έχει δικαίωμα διατροφής σε χρήμα, έναντι του καθού πατέρα του, ο οποίος ενέχεται ανάλογα με τις δυνάμεις του. Ο καθού είναι φαρμακοποιός και διατηρεί φαρμακείο στο ... σε ιδιόκτητο ακίνητο. Το φαρμακείο αυτό είναι το μοναδικό στην περιοχή και εξυπηρετεί περίπου πέντε (5) όμορα χωριά. Από το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις προσκομιζόμενες από την αιτούσα δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του καθού για τα έτη ... εκτιμάται ότι το εισόδημα του καθού από την πιο πάνω δραστηριότητά του ανέρχεται κατά μέσο όρο στο ποσό των ... ευρώ μηνιαίως.

Παράλληλα, όπως προοναφέρθηκε, δραστηριοποιείται επαγγελματικά και στην Ιορδανία, διατηρώντας μαζί με συνέταιρο ταξιδιωτικό γραφείο και γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων, ενώ πρόσφατα δραστηριοποιήθηκε και στην εμπορία φρούτων και λαχανικών. Τις δραστηριότητες του αυτές στην Ιορδανία δεν αμφισβήτησε ο καθού, ωστόσο από τα αποδεικτικά στοιχεία δεν πιθανολογηθήκαν τα εισοδήματα του καθού από αυτές. Έχει στην κατοχή του το υπ’ αριθμόν ... ΙΧΕ αυτοκίνητο. Επιπλέον, πιθανολογήθηκε ότι ο καθού είναι κύριος: α) ενός διώροφου κτίσματος μέσα στο ..., επί οικοπέδου ... τ.μ., επί του οποίου ήταν η οικογενειακή στέγη των συζύγων διαδίκων και στεγάζεται το φαρμακείο του καθού, β) ενός οικοπέδου, έκτασης ... τ.μ. εντός οικισμού ..., επί του οποίου έχει ανεγείρει έξι μεζονέτες για εμπορική εκμετάλλευση και γ) ένα αγροτεμάχιο, έκτασης ... τ.μ., εκτός σχεδίου στη θέση ... .

Άλλο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή και περιουσία δεν πιθανολογήθηκε ότι έχει, ούτε και βαρύνεται με δαπάνη στέγασης. Αντιθέτως, πιθανολογείται ότι ο καθού βαρύνεται με την κατά νόμο υποχρέωση διατροφής τρίτων προσώπων, ενόψει ότι τα υπόλοιπα τέσσερα τέκνα του διαδίκων είναι ανήλικα και βρίσκονται στον τόπο καταγωγής των διαδίκων, υπό τις φροντίδες της μητέρας του καθού. Με βάση τις προεκτεθείσες οικονομικές δυνατότητες του ο καθού είναι σε θέση να καταβάλει προσωρινά το ποσό των ... ευρώ κατά μήνα για τη διατροφή του ανωτέρω ανήλικου τέκνου του, το οποίο προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του δικαιούχου ανήλικου τέκνου του, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του και ανταποκρίνονται στα απαραίτητα και αναγκαία έξοδα για την συντήρηση αυτού.

Συνεπώς, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, ο καθού πρέπει να υποχρεωθεί να καταβάλλει ως διατροφή στο ανήλικο τέκνο του το ανωτέρω ποσό, χωρίς στην προκείμενη περίπτωση να ληφθούν υπόψη οι οικονομικές δυνάμεις της αιτούσας μητέρας του ανήλικου, δεδομένου ότι με την κρινόμενη αίτηση επιδιώκεται η επιδίκαση του συνολικού ποσού της ανάλογης διατροφής, ενώ δεν προβλήθηκε από τον καθού σχετική ένσταση συνεισφοράς και ως εκ τούτου, το Δικαστήριο, δεν υποχρεούται αυτεπαγγέλτως να ερευνήσει και τις οικονομικές δυνάμεις της αιτούσας, προκειμένου να ορίσει το ανάλογο ποσό διατροφής σε βάρος του καθού (ΑΠ 804/1994 ΕλλΔνη 37.98). Άλλωστε η αιτούσα επιμελείται για την ανατροφή του τέκνου της αυτοπροσώπως και παρέχει σ’ αυτό κάθε είδους εξυπηρέτηση και φροντίδα, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας συνδέονται με τη συνοίκηση και είναι αποτιμητές σε χρήμα και εκτιμάται κατά την κρίση του Δικαστηρίου στο ποσό των ... ευρώ μηνιαίως.

Κατ’ ακολουθία όλων των ανωτέρω και εφόσον συντρέχει επείγουσα περίπτωση που συνίσταται στην κάλυψη των δαπανών διατροφής του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, η κρινόμενη αίτηση θα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη, να ανατεθεί προσωρινά στην αιτούσα αποκλειστικά η άσκηση της γονικής μέριμνας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων που γεννήθηκε την ... και να υποχρεωθεί ο καθού να καταβάλει προσωρινά στην αιτούσα, υπό την ιδιότητά της ως αποκλειστικά ασκούσας τη γονική μέριμνα του ως άνω ανηλίκου τέκνου τους, το ποσό των ... ευρώ κατά μήνα για την προσωρινή σε χρήμα διατροφή του τέκνου του, το οποίο πρέπει να προκαταβάλλεται από αυτόν εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα και για το μεταγενέστερο από την επίδοση της αίτησης χρονικό διάστημα και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της τακτικής αγωγής που υποχρεούται να ασκήσει η αιτούσα εντός της νόμιμης προθεσμίας, με τους νόμιμους τόκους από την επομένη της κρινόμενης αγωγής, κατόπιν σχετικού αιτήματος της αιτούσας, μέχρι την εξόφληση. Τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων πρέπει να συμψηφισθούν στο σύνολο τους λόγω της συγγενικής τους σχέσης (άρθρο 179 ΚΠολΔ).

Πηγή: nomos, περιοδικό ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 2015/1916.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.