Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ακατάσχετο πόρων ΟΤΑ που προορίζονται για την κάλυψη υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου

Ειρηνοδικείο Πρέβεζας, αριθμός απόφασης 52/2013.

Περίληψη: Εκτέλεση σε βάρος ΟΤΑ. Κατάσχεση σε βάρος ΟΤΑ στα χέρια Τράπεζας ως τρίτης. Αναστολή εκτελέσεως. Διάκριση της περιουσίας των ΟΤΑ σε δημόσια και ιδιωτική ως προϋπόθεση για τη δυνατότητα της κατασχέσεως. Πράγματα εκτός συναλλαγής που εξαιρούνται εκ του νόμου. Ακατάσχετοι πόροι. Επενδυτικές δαπάνες από ΣΑΤΑ. Εξειδικευμένες πιστώσεις για δράσεις πολιτικής προστασίας. Επενδυτικές δαπάνες προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ". Ποσά για κάλυψη μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών των υπαλλήλων.

[...] Με την κρινόμενη αίτηση ο αιτών Δήμος ζητεί την αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται από τους καθού η αίτηση σε βάρος του δυνάμει της από 19-11-2010 επιταγής προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου του υπ` αριθμ. 246/2010 Α` απογράφου εκτελεστού της υπ` αριθμ. 36/2009 αποφάσεως του παρόντος Ειρηνοδικείου, κατά της από 25-5-2012 επιταγής προς πληρωμή του πληρεξουσίου δικηγόρου των καθ`ων και του από 30-10-2012 κατασχετηρίου εγγράφου του καθ` ου σε βάρος του και εις χείρας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ".... Α.Ε", η οποία εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, διατηρώντας υποκατάστημα στην Πρέβεζα και εν γένει κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης που επιβλήθηκε σε βάρος του εις χείρας της Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία "..... Α.Ε" δυνάμει του από 30-10-2012 κατασχετηρίου μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της ακηθείσας ανακοπής κατά της επισπευδόμενης σε βάρος του αναγκαστικής εκτέλεσης για το λόγο ότι η διενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης θα επιφέρει σ` αυτόν ανεπανόρθωτη βλάβη ενώ πιθανολογείται η ευδοκίμηση της ανακοπής του για τους λόγους που αναφέρει και ειδικότερα στην αίτηση. Η αίτηση αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση στο παρόν Δικαστήριο που είναι καθ`ύλην και κατά τόπο αρμόδιο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 686 επ ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις του των άρθρων 933 και 938 ΚΠολΔ με εξαίρεση το αίτημα να διαταχθεί αναστολή της εκτέλεσης μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της από 22.11.2012 ανακοπής, το οποίο δεν είναι νόμιμο καθόσον το άρθρο 938 παρ.4 εδ α` ΚΠολΔ ορίζει ρητά ότι η αναστολή μπορεί να διαταχθεί μόνο ως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής. Οι καθ`ού η ανακοπή αρνούνται την αίτηση και με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου τους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, που καταχωρήθηκε στα οικεία πρακτικά συνεδριάσεως υπέβαλαν την ένσταση απαραδέκτου της ένδικης αίτησης αναστολής για το λόγο ότι δεν ασκήθηκε εμπρόθεσμα η ανακοπή κατά άρθρο 933 ΚΠολΔ. Η ως άνω ένσταση πρέπει ν`απορριφθεί για το λόγο ότι δεν ασκήθηκε εμπρόθεσμα κατά άρθρο 933 παρ. β και παρ. γ του άρθρου 934 ΚΠολΔ κατά το μέρος το οποίο στρέφεται κατά της εγκυρότητας των πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης που επιχειρήθηκαν από την πρώτη μετά την επιταγή πράξη εκτέλεσης και μετά. Οι καθων η ανακοπή ισχυρίζονται ότι νομίμως επιβλήθηκε η κρινόμενη κατάσχεση εις χείρας της .... και αφορά την ιδιωτική περιουσία του Δήμου και όχι ακατάσχετο πόρο. Ισχυριζόμενη επίσης ότι οι ανακόπτων δεν δικαιούται να προβάλει την κατάσχεση εις χείρας τρίτων δικαίωμα το οποίο κατά άρθρον 987 έχει μόνο ο τρίτος στα χέρια του οποίου επιχειρήθηκε η κατάσχεση.

Εν προκειμένω, όπως προκύπτει από το σώμα της ανακοπής αλλά και της αίτησης αναστολής ο Δήμος Πρέβεζας νομιμοποιείται ενεργητικά στην άσκηση του κρινόμενου ένδικου μέσου, κατά το μέρος που η ανακοπή και η αίτηση στρέφονται κατά των πράξεων της εκτέλεσης και όχι κατά τη δήλωση του τρίτου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας. Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης .... και την ανωμοτί κατάθεση του τέταρτου των καθ`ων ...... στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου που περιέχονται στα οικεία πρακτικά συνεδριάσεως, τα νομίμως επικαλούμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα και την όλη διαδικασία πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: οι καθ`ών η ανακοπή δυνάμει της από 19-11-2010 επιταγής προς πληρωμή κάτωθεν αντιγράφου του υπ` αριθμ. 246/2010 Α- απογράφου εκτελεστού της υπ` αριθμ. 36/2009 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας επέταξαν τον ανακόπτοντα να τους καταβάλει το συνολικό ποσόν των 92.880,24 ευρώ. Δυνάμει της από 25-5-2012 δεύτερης επιταγής προς πληρωμή επιβλήθηκε εις χείρας της ..... της Ελλάδος αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος, του υπ` αριθμ. .... λογαριασμού του ανακόπτοντα τον οποίο αυτός τηρεί στην ως άνω Τράπεζα. Στη συνέχεια και στα πλαίσια της κατάσχεσης αυτής η ...... υπέβαλε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών την από 8-11-2012 με αριθμό κατάθεσης 54719/2012 δήλωση της, με την οποία βεβαιώνει ότι δέσμευσε το ποσό των 69.625,78 ευρώ στον ως άνω λογαριασμό του ανακόπτοντα υπό τον όρο ότι το ως άνω ποσό δεν έχει ταχθεί για την άμεση εξυπηρέτηση ειδικού σκοπού (άρθρο 4 του ν.3068/2002). Κατά το άρθρο 966 AK `` πράγματα εκτός συναλλαγής είναι τα κοινά σε όλους, τα κοινόχρηστα και τα προορισμένα στην εξυπηρέτηση δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών ή θρησκευτικών σκοπών. Το άρθρο 966 AK αναφέρεται μεν στα ενσώματα πράγματα, επιβάλλεται όμως αναλογική εφαρμογή του και στις απαιτήσεις των ΟΤΑ που πηγάζουν από έννομες σχέσεις δημοσίου δικαίου, διότι δια των δημοτικών και κοινοτικών εσόδων από έννομες σχέσεις δημοσίου δικαίου χρηματοδοτούνται δημόσιες λογικές αποκλειστικές δαπάνες, απαραίτητες για την λειτουργία των ΟΤΑ, οι οποίες δεν είναι ανεκτό να παραμείνουν ανεκπλήρωτες και επομένως πρόκειται για έσοδα ειδικού σκοπού, ο οποίος τους προσδίδει το χαρακτήρα εκτός συναλλαγής για το λόγο δε αυτό τα ποσά που είναι κατατεθειμένα στον ειδικό αυτό λογαριασμό, προοριζόμενα εν γένει για την εξυπηρέτηση των δημοτικών ή κοινοτικών σκοπών, είναι ακατάσχετα. Η περιουσία των ΟΤΑ διακρίνεται ι)στα πράγματα(ενσώματα αντικείμενα) , που έχουν ως προορισμό να εξυπηρετούν με τη χρήση τους δημοτικούς ή κοινοτικούς σκοπούς και 2) στην ιδιωτική περιουσία, η οποία περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία που έμμεσα μόνο, με την αξία ή τις προσόδους τους παρέχουν στους ΟΤΑ οικονομικά μέσα για την αντιμετώπιση των αναγκών τους και τη λειτουργία τους. Η Ιδιωτική περιουσία των ΟΤΑ υπόκειται στους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου και είναι υπέγγυα στους δανειστές των ΟΤΑ.

Αντίθετα, τα πράγματα που ανήκουν στη δημόσια περιουσία είναι εκτός συναλλαγής και δεν μπορούν να υποθηκευτούν ή ενεχυριασθούν ή κατασχεθούν από τους δανειστές. Στην Ιδιωτική περιουσία των OTA περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, άσχετα από την αιτία γεννήσεως τους , είτε δηλαδή ανάγεται στο ιδιωτικό είτε στους δημόσιο δίκαιο. Τα χρηματικά ποσά (έσοδα) από τις απαιτήσεις αυτές εγγράφονται στον προϋπολογισμό των ΟΤΑ, οι οποίοι και έχουν την ευχέρεια να τα αυξάνουν μονομερώς, προκειμένου να επαρκούν για τις χρηματικές τους ανάγκες. Αυτή είναι και η βασική διαφορά από τη δημόσια περιουσία διότι τα πράγματα που περιλαμβάνονται σ` αυτήν είναι ατομικώς προσδιορισμένα, εξυπηρετούν το δημοτικό ή κοινοτικό σκοπό με τη χρήση τους και δεν είναι δεκτικά μονομερούς επαυξήσεως. Τυχόν αποστέρηση των ΟΤΑ από τη δυνατότητα χρήσεως των πραγμάτων που απαρτίζουν τη δημόσια περιουσία τους θα διατάρασσε την ομαλή λειτουργία της δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας, γι`αυτό δε το λόγο ο νόμος κατέστησε τα πράγματα αυτά εκτός συναλλαγής με συνέπεια να απαγορεύεται, λόγω αυτής της ιδιότητας τους η αναγκαστική κατάσχεση τους. Στην κατηγορία των ακατάσχετων πόρων εντάσσονται και τα χρήματα που προορίζονται για την κάλυψη των υποχρεωτικών δαπανών του δήμου και έχουν συμπερυληφθεί στον προϋπολογισμό αυτού κατά της διάταξης των άρθρων 159 επ Ν 3463/2006 (αποδοχές προσωπικού, γραφική ύλη, δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τέλη ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, δημόσιες επενδύσεις κλπ). Τα χρήματα αυτά, μέρος των οποίων είναι κατατεθειμένα στην ταμειακή υπηρεσία των δήμων ενώ τα λοιπά τηρούνται σε λογαριασμούς εντόκων καταθέσεων σε τραπεζικά ιδρύματα (άρθρο 28 του Ν.3202/2003) είναι ακατάσχετα διότι είναι αφιερωμένα στην εξυπηρέτηση των ανωτέρω αναγκών μη υποκείμενα σε επαύξηση, ενώ ενδεχόμενη κατάσχεση τους θα είχε βαρύτατες κοινωνικές επιπτώσεις, αφού στην ουσία θα οδηγούσε στην αναστολή της λειτουργίας του Δήμου, δεδομένου ότι τα έργα και οι υπηρεσίες που πρέπει να εκτελούνται (ακόμη και αυτές που έχουν σχέση με την αντιμετώπιση της απλής καθημερινότητας των πολιτών) δεν θα μπορούν να εκτελεστούν ελλείψει της επερχόμενης ανικανότητας του δήμου να προμηθευτεί πρώτη ύλη (ad hoc 123/2012 Μ.Πρ.Θήβας, 1574/2012 Μ.Πρ. Ηρακλείου, ad hoc). Εξάλλου η κατάσχεση εις χείρας τρίτων επιτρέπεται πλέον τόσο στην περίπτωση κατά την οποία ο καθ`ού η εκτέλεση είναι το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ όσο και όταν ο τρίτος στα χέρια του οποίου επιβάλλεται η κατάσχεση είναι το Δημόσιο ή άλλο ΝΠΔΔ ενόψει των διατάξεων του άρθρου 94 παρ.4β του Συντάγματος, όπως συμπληρώθηκε με την αναθεώρηση του 2001, του άρθρου 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ , του άρθρου παρ.1 του πρώτου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και του άρθρου 2 παρ.3 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα που κυρώθηκε με το Ν. 2462/1997 (ΑΠ ολ21/2001, ΕλλΔνη 43, 83 και Πελαγία Γέσιου Καλτσή Ελλ Δνη 43,1242 επ.).

Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 4 παρ.1 του Ν.3068/2002 η αναγκαστική εκτέλεση για να ικανοποιηθεί χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που γίνεται με κατάσχεση της ιδιωτικής περιουσίας αυτών. Αποκλείεται η κατάσχεση απαιτήσεων που πηγάζουν έννομη σχέση δημοσίου δικαίου ή απαιτήσεως χρημάτων ή μη αντικειμένου το οποίο έχει ταχθεί για την άμεση εξυπηρέτηση ειδικού δημοσίου σκοπού (Εφ. Αθ. 5494/2008, ΕΠοΛΔ 2010, 538, Μ.Πρ.Θήβας 50/2008, Δ 2008, 532, 1574/2012 Μ.Πρ.Ηρακλείου ad hoc). Στο λογαριασμό στον οποίο έγινε η κατάσχεση από τους καθ`ων η ανακοπή, με αριθμό 448/540406-13 και φέρονται την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ κατά την ημερομηνία που επιβλήθηκε η κατάσχεση ήταν κατατεθειμένα τα κάτωθι ποσά που αναλύονται ειδικότερα στην προσκομιζόμενη κατάσταση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας. 1) Επενδυτικές δαπάνες από ΣΑΤΑ ποσού 1814, 847, 07 ευρώ για έργα που έχουν ανατεθεί με αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. Οι πιστώσεις αυτές δεν επιτρέπεται να κατασχεθούν, αφού αφορούν εξειδικευμένες επιχορηγήσεις προς τους ΟΤΑ, προοριζόμενες για την εκτέλεση, συγκεκριμένων επενδυτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων καθώς και το Τμήμα εκείνο των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που προορίζεται για επενδυτικούς σκοπούς (ΣΑΤΑ) αφού με τις πιστώσεις αυτές εξυπηρετείται ο δημοτικός σκοπός (άρθρο 966 AK, (Γνωμ.Ν.Σ.Κ 454/2005, Μ.Πρ.Ζακύνθου 147/2011). Τα χρήματα αυτά διατίθενται στους δήμους όχι ως γενικά έσοδα προς κάλυψη των εν γένει αναγκών τους αλλά ως πιστώσεις τις οποίες απλώς διαχειρίζεται προς την κάλυψη των εξειδικευμένων κάθε φορά δημοτικών σκοπών. Προς τούτο έχει θεσπισθεί και ο περιορισμός του άρθρου 176 παρ.5 του ν3463/2006 (πρώην άρθρο 237 παρ.5 του Π.Δ 410/1995) συμφωνα με το οποίο, η εξυπηρέτηση του δανείου (των ΟΤΑ) δεν επιτρέπεται να γίνεται από έσοδα που προέρχονται από εξειδικευμένες επιχορηγήσεις ή από τα ανταποδοτικά τέλη ή από το Τμήμα των Κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές δραστηριότητες των ΟΤΑ(ΣΑΤΑ). Επιτρέπεται η λήψη δανείου με ασφάλεια της από εξειδικευμένες επιχορηγήσεις ή από το τμήμα των κεντρικών αυτοτελών πόρων (ΚΑΠ) που προορίζεται για επενδυτικές δραστηριότητες των ΟΤΑ με την προϋπόθεση ότι το δάνειο συνάπτεται για την εξυπηρέτηση εκτέλεσης συγκεκριμένων έργων ή προμηθειών που προβλέπουνται από τη ΣΑΤΑ ή των εξειδικευμένων επιχορηγήσεων και στην οποία (διάταξη) επαναλαμβάνεται η ίδια, ως άνω αρχή των ειδικών προορισμών των εσόδων για επενδυτικές δραστηριότητες (ΑΠ 2354/2009, ΝΟΜΟΣ ΑΠ ολ17/2002, ΕλλΔνη 43,1009, 1574/2012 ΜΠρ.Ηρακλείου ad hoc). Άρα αποτελούν δημόσια περιουσία, δεν μπορούν να διατεθούν για καμμία άλλη δαπάνη (ΥΠΕΣΔΔΑ 13654/98) και άρα είναι ακατάσχετα τα παραπάνω έσοδα των Δήμων, που προέρχονται από εξειδικευμένες επιχορηγήσεις και από την ΣΑΤΑ, εφόσον αποδεδειγμένα εξυπηρετούν τη χρήση τους για τον δημοτικό σκοπό, είναι ατομικώς προσδιορισμένα και δεν είναι δεκτικά μονομερούς επαύξησης. 2) Δράσεις πολιτικής προστασίας (ποσού 48.858 ευρώ). Το ποσό αυτό αποτελεί εξειδικευμένη πίστωση ατομικώς προσδιορισμένη, προοριζόμενη για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού και δεν είναι δυνατόν να διατεθεί για άλλο σκοπό από αυτόν για τον οποίο διατέθηκε (απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με αριθμ.πρωτ.20740/15-6-2012 στην οποία ρητά αναφέρεται επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι φορείς θα χρησιμοποιήσουν τις εν λόγω πιστώσεις αποκλειστικά για δράσεις πυροπροστασίας και θα γνωστοποιούν άμεσα τα σχετικά έργα στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 3) Επενδυτικές δαπάνες του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ ποσού 58.535,81 ευρώ. Οι εξειδικευμένες πιστώσεις του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ των Δήμων σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 412/2012 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, προορίζεται για την εξυπηρέτηση ειδικών δημοσιών σκοπών και δεν κατάσχονται. 4) Ασφαλιστικές εισφορές και ΦΜΥ, υπέρ τρίτων ποσού 179.150,15 ευρώ. Σύμφωνα με το άρθρο 982 ΚΠολΔ παρ.2 εξαιρούνται από την κατάσχεση απαιτήσεις μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών παροχών, εκτός εάν πρόκειται να ικανοποιηθεί απαίτηση για διατροφή εκ του νόμου, εκ διαθήκης ή για συνεισφορά στις ανάγκες της οικογένειας. Η εξαίρεση αυτή ισχύει και όταν η καταβολή του ποσού γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη σε πιστωτικό ίδρυμα. Στην παρ.3 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι "'Ή εξαίρεση της περίπτωσης 8 της παραγράφου 2 ισχύει και όταν η καταβολή του ποσού γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη σε πιστωτικό ίδρυμα. Η εξαίρεση ισχύει μόνο στην έκταση που ο λογαριασμός παρουσιάζει υπόλοιπο που δεν υπερβαίνει κατά το χρονικό διάστημα από την επιβολή της κατάσχεσης έως την επόμενη ημέρα της καταβολής το ποσό της εξαιρουμένης από την κατάσχεση απαίτησης". Η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 3 του Ν.3714/2008 ΦΕΚ Α 231/7-9-2008. Άρα τα έσοδα του Δήμου που προορίζονται αποκλειστικά για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών των υπαλλήλων του Δήμου είναι ακατάσχετα. Κατά συνέπεια τυχόν αποστέρηση του αιτούντος ΟΤΑ από τη δυνατότητα χρήσεως των πραγμάτων που απαρτίζουν τη δημόσια περιουσία τους θα διατάρασσε την ομαλή λειτουργία της δημοτικής υπηρεσίας. Τα παραπάνω επιβεβαιώνει με την κατάθεση του ο μάρτυρας απόδειξης ο οποίος καταθέτει ότι τα χρήματα που δεσμεύτηκαν αποτελούν ειδικό λογαριασμό από τον οποίο γίνονται καταβολές σε έργα και αποτελούν εξειδικευμένα έσοδα δημοσίων επενδύσεων στα οποία επεβλήθη η κατάσχεση (βλ. κατάθεση στα οικεία πρακτικά συνεδριάσεως). Επειδή πιθανολογείται η ευδοκίμηση τουλάχιστον του (6) έκτου λόγου της ανακοπής περιτεύουσας της ανάγκης εξέτασης των υπολοίπων και επίσης ότι ο ενάγων θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη λόγω της επικράτησης δυσχερούς οικονομικής κατάστασης πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή ως ουσία βάσιμη και να διαταχθούν ό,τι ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας. Να απορριφθεί όπως το αίτημα του αιτούντος για την αποδέσμευση του κατασχεθέντος ποσού αφού αυτό θα κατέτεινε στην πλήρη ικανοποίηση του δικαιώματος του αιτούντος Δήμου. Να συμψηφισθεί η δικαστική δαπάνη των διαδίκων λόγω της δυσχέρειας εφαρμογής του νομικού κανόνα και της μερικής νίκης των διαδίκων (άρθρο 176 ΚΠολ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ κατ` αντιμωλία των διαδίκων. ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. Αναστέλλει 1) την εκτέλεση της από 19-11-2010 επιταγής προς πληρωμή τεθείσης κάτωθεν αντιγράφου του υπ` αριθμ. 246/2010 Α` απογράφου εκτελεστού της υπ` αριθμ. 36/2009 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας. 2) Την από 25-5-2012 επιταγή προς πληρωμή τεθείσης κάτωθεν αντιγράφου του υπ` αριθμ. 246/2010 Α` απογράφου εκτελεστού της υπ`αριθμ. 36/2009 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας 3) Του από 30-10-2012 κατασχετηρίου εγγράφου των καθ`ων σε βάρος του Δήμου και εις χείρας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ........  4) Της αναγκαστικής εκτέλεσης που επεβλήθη σε βάρος του αιτούντος Δήμου εις χείρας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ...... ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ την μεταξύ των διαδίκων δικαστική δαπάνη.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.