Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ακύρωση περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου

Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός απόφασης 12587/2013.

Περίληψη: Απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτου που χρησιμεύει ως πρώτη κατοικία, μέχρι το χρονικό όριο που θέτει νόμος, ακόμη και όταν ο πλειστηριασμός επισπεύδεται σε βάρος φυσικού προσώπου που δεν στερείται πτωχευτικής ικανότητας. Αναγκαστική κατάσχεση ακινήτου, που αποτελεί την πρώτη κατοικία του οφειλέτη και της οικογενείας του, αλλά και το μοναδικό ακίνητό του. Ο ανακόπτων εμπίπτει στη ρύθμιση του άρθρου 19 του Ν 3869/2010. Δεκτή εν μέρει η ανακοπή κατά το μέρος που στρέφεται κατά της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης του ανωτέρω ακινήτου. Ακύρωση της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης.

Διατάξεις: άρθρα 635 επ., 933 [παρ. 1, 2] ΚΠολΔ, 1-4, 9 Ν 3869/2010.

[...] Με την κρινόμενη ανακοπή και για το λόγο που προβάλλεται με αυτήν, ο ανακόπτων ζητεί την ακύρωση των από 22.9.2011 και 27.9.2011 επιταγών προς πληρωμή, που του επιδόθηκαν, αντίστοιχα, κάτω από πιστά αντίγραφα των απογράφων των με αριθμούς 10883/2010 και 10580/2011 διαταγών πληρωμής του Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης και της με αριθμό 4505/2011 περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης, δυνάμει της οποίας, σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 4317/2010 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας και τη με αρ. 13578/9.12.2011 δήλωση επίσπευσης μη γενόμενου πλειστηριασμού, επισπεύδεται από την καθής η ανακοπή ο πλειστηριασμός ενός ακινήτου, ιδιοκτησίας του, το οποίο βρίσκεται στο δημοτικό διαμέρισμα Καρδίας, Δήμου Μίκρας, Νομού Θεσσαλονίκης. Η υπό κρίση ανακοπή, στο δικόγραφο της οποίας παραδεκτά σωρεύονται αντιρρήσεις κατά περισσοτέρων πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας, που επισπεύδεται σε βάρος του ανακόπτοντος και δη κατά των από 22.9.2011 και 27.9.2011 επιταγών προς πληρωμή και της με αριθμό 4505/2011 περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης, αρμόδια εισάγεται για συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου [άρθρα 45 και 933 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ, όπως η παράγραφος 1 του άρθρου 933 ίσχυε πριν από την τροποποίησή της με το άρθρο 19 παρ. 1 Ν 4055/2012 (ΦΕΚ Α’ 51/12.3.2012) λόγω του χρόνου κατάθεσης της ανακοπής], κατά την προκείμενη ειδική διαδικασία των διαφορών από πιστωτικούς τίτλους των άρθρων 635 επ. ΚΠολΔ [βλ. άρθρο 938 παρ. 3 ΚΠολΔ, όπως η παρ. 3 προστέθηκε με το άρθρο 19 παρ. 4 Ν 4055/2012 και εφαρμόζεται εν προκειμένω, επειδή η συζήτηση της ανακοπής έγινε μετά την έναρξη ισχύος του προαναφερόμενου νόμου (βλ. άρθρο 113 αυτού)], με τις ειδικές ρυθμίσεις των άρθρων 933 παρ. 4 και 937 ΚΠολΔ. Η ανακοπή, ασκήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Πρέπει, επομένως, να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί, περαιτέρω, ως προς το παραδεκτό και τη βασιμότητα του μοναδικού προβαλλόμενου λόγου της. Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν 3869/2010 «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», «1. Φυσικά πρόσωπα που δεν (έχουν) πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους (εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών και απαλλαγή. Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής. 2. Δεν επιτρέπεται η ρύθμιση οφειλών που: α) έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για την έναρξη διαδικασίας κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και β) που προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τέλη προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. 3. Απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου μπορεί να γίνει μόνο μία φορά».

Ακολούθως στις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ίδιου νόμου, γίνεται αναφορά στη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού, το αρμόδιο δικαστήριο και ακολούθως την κατάθεση των εγγράφων στη γραμματεία του δικαστηρίου και ιδίως της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον αυτού. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 9 του ιδίου Νόμου, ορίζεται η διαδικασία ρευστοποίησης της περιουσίας και προστασίας της κύριας κατοικίας και ειδικότερα: «2. Ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ρυθμίζει την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών μέχρι συνολικό ποσό που ανέρχεται στο ογδόντα πέντε τοις εκατό της εμπορικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας, όπως αυτή αποτιμάται από το δικαστήριο. Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει και περίοδο χάριτος. Η μη τήρηση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου αυτής, επιτρέπει στον πιστωτή να κινήσει διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη και της μοναδικής κατοικίας του. Δεν επιτρέπεται η καταγγελία της ρύθμισης της παρούσας παραγράφου αν δεν υπάρχει καθυστέρηση τεσσάρων τουλάχιστον μηνιαίων δόσεων. Αν ο οφειλέτης κατοικεί ή διαμένει σε ξένο ακίνητο και ο σύζυγος αυτού δεν διαθέτει ακίνητο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία, τότε οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για το μοναδικό ακίνητο του οφειλέτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία. Εξάλλου, κατ’ άρθρο 19 παρ. 1 του ίδιου νόμου όπως αντικαταστάθηκε, αρχικά, με το άρθρο 36 του Ν 3910/2011 (ΦΕΚ Α’ 11/8.2.2011), στη συνέχεια, με το άρθρο 46 του Ν 3986/2011 (ΦΕΚ Α’ 152/1.7.2011) και, ακολούθως, με το άρθρο 1 παρ. 2 της από 16.12.2011 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 262/16.12.2011), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν 4047/2012 (ΦΕΚ Α’ 31/23.2.2012), «Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 απαγορεύεται ο πλειστηριασμός του ακινήτου της παραγράφου 2 του άρθρου 9. ...». Τέλος, δυνάμει της παρ. 2 του ως άνω άρθρου 46 του Ν 3986/2011, στο τέλος της προπαρατεθείσας διάταξης, προστέθηκε το ακόλουθο εδάφιο: «Η διάταξη εφαρμόζεται για κάθε φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως αν στερείται πτωχευτικής ικανότητας.». Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, συνάγεται ότι πλέον έως το χρονικό όριο που θέτει ο νόμος απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτου που χρησιμεύει ως πρώτη κατοικία, κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν 3869/2010, ακόμη και όταν τούτος (πλειστηριασμός) επισπεύδεται σε βάρος φυσικού προσώπου που δεν στερείται πτωχευτικής ικανότητας, ήτοι δεν εμπίπτει στις ρυθμίσεις του προαναφερόμενου Ν 3869/2010 (βλ. ΜΠρΠατρ 285/2013, ΜΠρΘεσ 4964/2012, ΜΠρΘεσ 21248/2011 δημοσιευμένες στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ).

Ο ανακόπτων, με την ανακοπή του, όπως το περιεχόμενο της εκτιμάται από το Δικαστήριο, αφού εκθέτει ότι με την υπ’ αριθμό 1440/8.11.2010 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Α.Π., κατασχέθηκε αναγκαστικά ένα διαμέρισμα, ιδιοκτησίας του, το οποίο βρίσκεται στο δημοτικό διαμέρισμα Καρδίας, Δήμου Μίκρας, Νομού Θεσσαλονίκης και ότι, με την υπ’ αρ. 1447/2010 περίληψη της ως άνω κατασχετήριας έκθεσης, το πιο πάνω διαμέρισμα εκτίθεται σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό την 1.2.2012, προς ικανοποίηση απαιτήσεων της επισπεύδουσας την εκτέλεση, καθής η ανακοπή, σε βάρος του, που πηγάζουν από τις με αριθμούς 10883/2010 και 10580/2011 διαταγές πληρωμής του Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης, ζητεί την ακύρωση των από 22.9.2011 και 27.9.2011 επιταγών προς πληρωμή, που του επιδόθηκαν κάτω από πιστά αντίγραφα των απογράφων των ανωτέρω διαταγών πληρωμής και της με αριθμό 1447/2010 περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης, ισχυριζόμενος ότι ακύρως και καταχρηστικά επισπεύδεται ο πλειστηριασμός του κατασχεθέντος διαμερίσματος του, καθόσον αυτό αποτελεί την κύρια κατοικία του ιδίου και της οικογένειάς του, αλλά και το μοναδικό ακίνητο του και, συνεπώς, εμπίπτει στη ρύθμιση του άρθρου 19 του Ν 3869/2010 «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», κατά την οποία, μέχρι την 31.12.2012, δεν επιτρέπεται ο πλειστηριασμός της πρώτης ή της μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη. Ο λόγος αυτός ανακοπής, κατά το μέρος που στρέφεται κατά των από 22.9.2011 και 27.9.2011 επιταγών προς πληρωμή, πρέπει, όμως, να απορριφθεί ως μη νόμιμος, δεδομένου ότι η επικαλούμενη από τον ανακόπτοντα αναστολή των πλειστηριασμών, υπό τις προϋποθέσεις που ο ανωτέρω νόμος θέτει, στην οποία επιχειρείται να θεμελιωθεί η καταχρηστικότητα, δεν αφορά σε αυτήν την πράξη εκτέλεσης (επίδοση επιταγής προς πληρωμή), παρά ειδικά στον πλειστηριασμό και, συνεπώς, δεν αρκεί για να καταστήσει αντικείμενη στα αντικειμενικά όρια του άρθρου 281 ΑΚ, την επίδοση των προσβαλλόμενων επιταγών προς πληρωμή στον ανακόπτοντα - οφειλέτη. Αντίθετα, κατά το μέρος που στρέφεται κατά της με αριθμό 1447/2010 περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης, θεμελιώνει νόμιμο λόγο ανακοπής, στηριζόμενο στις διατάξεις που μνημονεύονται στη νομική σκέψη της απόφασης και σε αυτήν του άρθρου 281 ΑΚ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν. Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα που εξετάστηκε με επιμέλεια του ανακόπτοντος στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την απόφαση αυτή πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης (η καθής η ανακοπή δεν πρότεινε μάρτυρα για εξέταση), από τα έγγραφα που οι διάδικοι νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν και από τις άμεσες ή έμμεσες ομολογίες αυτών, όπου ειδικά και περιοριστικά αναφέρονται παρακάτω (άρθρα 352 παρ. 1 και 261 ΚΠολΔ), αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει της με αριθμό 4317/2010 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Α.Π. και με εκτελεστό τίτλο τη με αριθμό 6247/2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης, η καθής η ανακοπή κατάσχεσε αναγκαστικά μία οριζόντιο ιδιοκτησία, κύριος της οποίας είναι ο ανακόπτων και ειδικότερα ένα διαμέρισμα του ισογείου ορόφου, εμβαδού 44,65 τετραγωνικών μέτρων, που καταλαμβάνει ολόκληρο τον όροφο αυτό και αποτελείται από δύο δωμάτια, σαλοκουζίνα σε ενιαίο χώρο, χωλ, λουτρό, μετά του αναλογούντος σε αυτό ποσοστού συγκυριότητας στο οικόπεδο και στους λοιπούς κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους, μέρη και εγκαταστάσεις της οικοδομής των 96,97‰ εξ αδιαιρέτου. Το πιο πάνω διαμέρισμα βρίσκεται σε οικόπεδο, εμβαδού 998,90 τ.μ., κείμενο στο δημοτικό διαμέρισμα Καρδίας, Δήμου Μίκρας, Νομού Θεσσαλονίκης, στην οδό ... αρ. ..., επί του οποίου, το έτος 2005, ανεγέρθηκε συγκρότημα τριών οικοδομών, με τα στοιχεία «1», «2» και «3», σε αυτό δε ανήκει, ως παρακολουθημα, ένας αποθηκευτικός χώρος, εμβαδού 21,62 τ.μ., στο υπόγειο της υπό στοιχ. «3» οικοδομής, όπου το διαμέρισμα κείται. Η παραπάνω οριζόντιος ιδιοκτησία περιήλθε στην κυριότητα του ανακόπτοντος, δυνάμει του με αριθμό ... αγοραπωλητήριου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, Α.Α., που μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βασιλικών, στον τόμο 1701, με αριθμό 71, σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 7816/2008 πράξη κανονισμού και διοίκησης συγκροτήματος της ιδίας συμβολαιογράφου, που μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του πιο πάνω Υποθηκοφυλακείου, στον τόμο 1701, με αριθμό 72 και επ’ αυτής υφίστανται τα ακόλουθα βάρη: α) προσημείωση υποθήκης, για ποσό 150Ό00 ευρώ, εγγραφείσα την 13.12.2006, υπέρ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», και β) προσημείωση υποθήκης για ποσό 5.663,21 ευρώ, εγγραφείσα την 13.12.2011, υπέρ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «EFG Eurobank-Ergasias ΑΕ.». Η αξία του άνω διαμερίσματος, μετά του παρακολουθήματός του, εκτιμήθηκε από το δικαστικό επιμελητή στο ποσό των 72.000 ευρώ, η δε αντικειμενική του αξία ανέρχεται σε 36.318,79 ευρώ. Το Δεκέμβριο του έτους 2011, μετά την εξόφληση της απαίτησης της καθής η ανακοπή από τη με αριθμό 6247/2010 διαταγή πληρωμής με την υπ’ αρ. 13578/9.12.2011 δήλωση επίσπευσης μη γενόμενου πλειστηριασμού, στην οποία η καθής η ανακοπή προέβη ενώπιον της συμβολαιογράφου Βασιλικών, Β.Τ., σε συνδυασμό με την υπ αριθμό 4505/21.12.2011 περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Α.Π, ορίσθηκε νέα ημερομηνία για τη διενέργεια του πλειστηριασμού του κατασχεθέντος ακινήτου η 1.2.2012, προς ικανοποίηση απαιτήσεων της επισπεύδουσας από τις με αριθμούς 10883/2010 και 10580/2011 διαταγές πληρωμής του Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι το κατασχεθέν διαμέρισμα αποτελεί την κύρια κατοικία του ανακόπτοντος και της οικογενείας του (συζύγου και δύο ανηλίκων τέκνων, ηλικίας 7 ετών και 2 ετών) και, σύμφωνα με τη ανωτέρω διάταξη του άρθρου 19 του Ν 3869/2010, απαγορεύεται μέχρι την 31.12.2012, ο πλειστηριασμός ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία του καλόπιστου υπερχρεωμένου οφειλέτη κατά την έννοια του άρθρου 9 του ιδίου νόμου, εφόσον η αξία της δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας προσαυξημένο κατά 50 τοις εκατό.

Ειδικότερα, το κατασχεθέν διαμέρισμα, αποτελεί την κύρια κατοικία του ανακόπτοντος και της οικογένειας του, όπως δεν αμφισβητείται από την καθής η ανακοπή (άρθρο 261 ΚΠολΔ), ενώ η αξία του, λαμβανομένης υπόψη και της αναγραφόμενης στην κατασχετήρια έκθεση αξίας του ακινήτου, εκτιμάται ότι υπολείπεται από το όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας (το οποίο για τον έγγαμο ανέρχεται σε 250.000 ευρώ) προσαυξημένο κατά 50 τοις εκατό. Επιπροσθέτως, πέραν της οφειλής προς την καθής η ανακοπή, υπάρχουν και άλλες οφειλές του ανακόπτοντος προς τρίτους και δη οφειλή από στεγαστικό δάνειο, ποσού 123.253,03 ευρώ, προς την «Ε. Τ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», από πιστωτικές κάρτες, ποσού 2.272,95 ευρώ και ποσού 5.908,70 ευρώ, προς τις «A. BANK Α.Ε.» και «EFG E.-E. ΑΕ», αντίστοιχα και από επαγγελματικό δάνειο, ποσού 12.381,19 ευρώ, προς την «A. BANK ΑΕ». Επίσης, δεν αποδείχθηκε ότι υπάρχει δόλια αποφυγή εκ μέρους του ανακόπτοντος της πληρωμής των οφειλών του και δη της οφειλής του προς την καθής η ανακοπή, καθώς δεν προέκυψε ότι έχει την οικονομική δυνατότητα να καταβάλει το οφειλόμενο προς την αντίδικο του ποσό, αφού, από τον Ιανουάριο του έτους 2010, οπότε απολύθηκε από την εργασία του ως εργάτης σε εταιρία νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων, το μοναδικό του εισόδημα, με το οποίο κάλυπτε τις δαπάνες διαβίωσης της οικογένειάς του, ενόψει του ότι η σύζυγος του δεν εργάζεται, αποτελούσε το επίδομα ανεργίας που ελάμβανε από τον ΟΑΕΔ. Επιπλέον, το ζήτημα αν ο ανακόπτων είναι έμπορος και, άρα, έχει πτωχευτική ικανότητα, όπως η καθής η ανακοπή ισχυρίζεται, είναι πλέον άνευ αντικειμένου, μετά την επέκταση κατά την παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν 3986/2011 της ευεργετικής (και μόνο αυτής και όχι όλων των διατάξεων του νόμου αυτού) μεταβατικής διάταξης του άρθρου 19 του Ν 3869/2010 και σε πρόσωπα που έχουν την πτωχευτική ικανότητα (βλ. νομική σκέψη της απόφασης). Πάντως, ο ανακόπτων, με τη συνδρομή του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ» («Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.»), έκανε προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές του, όπως ορίζει το άρθρο 2 παρ. 1 του ως άνω νόμου, η οποία απέτυχε (βλ. την από 12.1.2012 βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού, που συνέταξε η νόμιμη εκπρόσωπος της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ) και, στη συνέχεια, κατέθεσε, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βασιλικών, τη με αριθμό κατάθεσης 7/2012 αίτηση για ρύθμιση των οφειλών του και απαλλαγή, δικάσιμος για τη συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε η 25.9.2012.

Με βάση τα παραπάνω, ο εξεταζόμενος λόγος ανακοπής πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος κατ’ ουσίαν. Στη συνέχεια δε, η κρινόμενη ανακοπή, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσίαν και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη με αριθμό 4505/21.12.2011 περίληψη κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας. Η καθής η αίτηση, που εν μέρει ηττήθηκε, πρέπει να καταδικασθεί στην πληρωμή του μέρους των δικαστικών εξόδων του ανακόπτοντος, που αναλογεί στην έκταση της ήττας της (άρθρα 178 παρ. 1 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της απόφασης. [...]

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.