Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Διαταγή πληρωμής για δεδουλευμένες αποδοχές δυνάμει σύμβασης αορίστου χρόνου

Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός απόφασης 21711/2013.

Περίληψη: Δεκτή η αίτηση διαταγής πληρωμής για δεδουλευμένες αποδοχές δυνάμει σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, με βάση τα επισυναπτόμενα έγγραφα, ήτοι τη σχετική σύμβαση εργασίας, τη λογιστική κατάσταση-βεβαίωση μη καταβαλλόμενων αποδοχών της αιτούσας, που υπογράφεται από την καθ’ ης και έχει θεωρηθεί από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο της αιτούσας, επέχουσα θέση εξώδικης ομολογίας της καθ’ ης και το αντίγραφο της κίνησης του λογαριασμού μισθοδοσίας. Η αίτηση αποδεικνύεται από τον συνδυασμό των ιδιωτικών εγγράφων που προσκομίζει η αιτούσα, τα οποία έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το νόμο και από τα οποία συνάγεται εξώδικη ομολογία της καθ’ ης ως προς την οφειλή της απέναντι στην αιτούσα, δεδομένου ότι ως ιδιωτικά έγγραφα, κατά την έννοια των άρθρων 443 επ. ΚΠολΔ, για την έκδοση διαταγής πληρωμής, νοούνται όχι μόνο τα έγγραφα διαθέσεως που περιέχουν δικαιοπρακτική δήλωση βούλησης, αλλά και τα έγγραφα μαρτυρίας, αυτά δηλαδή που περιέχουν μαρτυρία ή βεβαίωση του εκδότη τους, επέχουσα θέση εξώδικης ομολογίας για συγκεκριμένο γεγονός.

Διατάξεις: άρθρα 242, 341 [παρ. 1], 345, 346 ΑΚ, 443 επ., 656 [εδ. β’], 623 επ. ΚΠολΔ

[...] Tην από 17.10.2013 αίτηση της ... , κατοίκου Εύοσμου Θεσσαλονίκης (οδός …), σε βάρος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «...», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός …) και εκπροσωπείται νόμιμα. Η αιτούσα ζητάει, για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν, να εκδοθεί κατά της καθής, με βάση συνδυασμό των σε αυτή αναφερόμενων εγγράφων, που επισυνάπτονται στην υπό κρίση αίτηση, μεταξύ των οποίων ιδίως είναι η από 13.5.2011 σύμβαση εργασίας που η αιτούσα κατήρτισε με την καθής στη Θεσσαλονίκη, η από 31.12.2012 λογιστική κατάσταση – βεβαίωση μη καταβαλλόμενων αποδοχών της αιτούσας της χρονολογικής περιόδου 1.1.2012 έως 31.12.2012, που υπογράφεται από την καθής, έχει θεωρηθεί από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο της αιτούσας και επέχει θέση εξώδικης ομολογίας της καθής σε σχέση με την αξιούμενη από την αιτούσα να της επιδικαστεί οφειλή της, δεδομένου άλλωστε ότι από αυτή προκύπτουν με σαφήνεια τα πρόσωπα του δανειστή (αιτούσας) και του οφειλέτη (καθής) της ένδικης απαίτησης, καθώς επίσης και αντίγραφο της κίνησης του αριθμ. 34702810 λογαριασμού μισθοδοσίας της αιτούσας από την καθής, διαταγή πληρωμής του ποσού των 28.618,74 €, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 24.6.2013 (επομένη λήξης εργασιακής σχέσης μεταξύ της αιτούσας και της καθής) και με το νόμιμο τόκο επιδικίας από την επίδοση αυτής (της διαταγής πληρωμής), στην περίπτωση που η καθής ασκήσει ανακοπή κατ’ αυτής, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή της εξόφληση.

Η αιτούσα με την ένδικη αίτησή της ισχυρίζεται ειδικότερα ότι, με βάση την από 13.5.2011 σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, την οποία συνήψε με την καθής, ως εργοδότριάς της, προσλήφθηκε από αυτήν ως μισθωτή, με την ειδικότητα της φαρμακοποιού, προκειμένου να της παρέχει για αόριστο χρονικό διάστημα την εργασία της με την πιο πάνω ειδικότητα, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, στις κλινικές μονάδες που η καθής διατηρεί στη Θεσσαλονίκη, ότι, με βάση τη σύμβαση αυτή, απασχολήθηκε στην κλινική με την επωνυμία «…» που η καθής διατηρεί στον … Θεσσαλονίκης με πλήρες ωράριο κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, υπαγόμενη σε σύστημα πενθήμερης απασχόλησης, ότι, σύμφωνα με ειδικότερο όρο της πιο πάνω σύμβασης εργασίας και σε εκτέλεση των υποχρεώσεών της από αυτήν, η καθής όφειλε να καταβάλει προς την αιτούσα, ως μηνιαίο μισθό, τις αποδοχές που καθορίζονταν με βάση τις εκάστοτε συλλογικές συμβάσεις εργασίας της πιο πάνω ειδικότητάς της, ότι κατά τον κρίσιμο χρόνο, για τον οποίο ζητείται η έκδοση διαταγής πληρωμής, ο ακαθάριστος μισθός της αιτούσας ανερχόταν στο συνολικό ποσό των 2.488,59 €, ότι η καθής δεν της έχει καταβάλει, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της αιτούσας, τις δεδουλευμένες αποδοχές της (βασικό και επιδοματικό μισθό) τουλάχιστον ολόκληρου του διαστήματος από το Φεβρουάριο του έτους 2012 έως και τις 31.12.2012, ούτε το επίδομα αδείας έτους 2012, τα οποία (μισθοί και επίδομα αδείας έτους 2012) με απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς ανέρχονται στο ποσό των 28.618,74 €, για το οποίο αιτείται την έκδοση διαταγής πληρωμής, και μάλιστα νομιμότοκα, όπως ειδικότερα ορίζεται στην υπό κρίση αίτηση, ότι η καθής έχει συνομολογήσει, άλλως αναγνωρίσει την οφειλή, προς την αιτούσα του πιο πάνω ποσού, με βάση τα επισυναπτόμενα στην υπό κρίση αίτηση έγγραφα, και, τέλος, ότι στις 26.6.2013 αυτή αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία της.

[...] Η αίτηση είναι νόμιμη (άρθρα 623 επ. ΚΠολΔ και 655 εδ. β’, 341 παρ. 1, 345, 242 και 346 ΑΚ, όπως το τελευταίο άρθρο τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν 4055/2012) και αποδεικνύεται από το συνδυασμό των ιδιωτικών εγγράφων που προσκομίζει η αιτούσα, τα οποία έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το νόμο και από τα οποία συνάγεται εξώδικη ομολογία της καθής ως προς την οφειλή της απέναντι στην αιτούσα, σημειουμένου δε επί τούτου ότι ως ιδιωτικά έγγραφα, κατά την έννοια των άρθρων 443 επ. ΚΠολΔ, για την έκδοση διαταγής πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 623 ΚΠολΔ, νοούνται όχι μόνο τα έγγραφα διαθέσεως που περιέχουν δικαιοπρακτική δήλωση βούλησης, αλλά και τα έγγραφα μαρτυρίας, αυτά δηλαδή που περιέχουν μαρτυρία ή βεβαίωση του εκδότη τους, επέχουσα θέση εξώδικης ομολογίας για συγκεκριμένο γεγονός (ΜΠρΑθ 2161/1985 ΔΕΝ 1985,774. Βλ. επίσης, για την προτίμηση της διαδικασίας διαταγής πληρωμής επί εργατικής απαίτησης αντί της συνήθως ακολουθούμενης ειδικής διαδικασίας των εργατικών διαφορών, Στ. Πανταζόπουλο, Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, σ. 82, σημ. 209).

Επομένως, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, γιατί είναι ουσιαστικά βάσιμη, αποδεικνυόμενη άμεσα από τα ιδιωτικά έγγραφα που επισυνάπτονται σε αυτή, οπότε, κατά παραδοχή αυτής, θα πρέπει η καθής να καταβάλει στην αιτούσα το αξιούμενο ποσό των 28.618,74 €, και μάλιστα με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από τις 24.6.2013, που είναι η επομένη εργάσιμη ημέρα της λήξης της συναφθείσης μεταξύ της αιτούσας και της καθής εργασιακής σχέσης (κατά παραδοχή, με βάση την αρχή διαθέσεως, σχετικού αιτήματος της αιτούσης, και πέραν του ότι, ως προς το επίδομα αδείας, τελευταία, και άρα δήλη, ημέρα καταβολής του είναι η τελευταία μέρα του ημερολογιακού έτους που η εργοδότρια έπρεπε να της χορηγήσει προβλεπόμενη άδεια, με βάση τα άρθρα 3 παρ. 8 και 4 παρ. 1 Ν 539/1945 και μέχρι πλήρους εξοφλήσεώς της. Για το αντικείμενό της καταβλήθηκε το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου, μαζί με τα αναλογούντα ποσοστά υπέρ τρίτων (βλ. αριθμ. 4186743Χ/17.10.2013 διπλότυπο είσπραξης της Β’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, αριθμ. 98/17.10.2013 απόδειξη είσπραξης, υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και αριθμ. 4247414/17.10.2013 γραμμάτιο είσπραξης, υπέρ Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Ν., της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.»), και το προβλεπόμενο; υπ’ αριθμ. 352463 γραμμάτιο προείσπραξης του οικείου δικηγορικού συλλόγου του πληρεξουσίου δικηγόρου της αιτούσης (άρθρο 64 παρ. 1 Ν 4194/2013). [...]

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.