Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη της βεράντας/μπαλκονιού

Άρειος Πάγος, αριθμός απόφασης 1223/2012.

Περίληψη: Οριζόντια ιδιοκτησία. Προσδιορισμός των δικαιωμάτων του ιδιοκτήτη αφ΄ ενός επί του ορόφου και αφετέρου στα κοινόχρηστα μέρη. Υπάρχει δυνατότητα ένα κοινόχρηστο πράγμα να αποτελέσει αντικείμενο χωριστής ιδιοκτησίας. Η βεράντα αποτελεί αντικείμενο χωριστής ιδιοκτησίας. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη της βεράντας. Οταν αποτελεί δώμα για το διαμέρισμα του κάτω - ορόφου και έχει υποστεί βλάβες η βεράντα, τότε ο κύριος αυτής υποχρεούται να αποκαταστήσει αυτές. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απέλαση λόγω ελλείψεως νομίμου βάσεως. (Αναιρεί την υπ΄ αριθμ. 1901/2009 απόφαση ΕφΑθ).

... Από την προσκομιζόμενη και επικαλούμενη από τον αναιρεσείοντα υπ` αριθμ. 3488/3-12-2010 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιώς ...... προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της ένδικης αιτήσεως αναιρέσεως με την πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση για εμφάνιση κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον αναιρεσίβλητο. Ο τελευταίος όμως, όπως προκύπτει από τα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου δεν εμφανίσθηκε ούτε κατέθεσε έγγραφη δήλωση κατά το άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ κατά την παραπάνω συνεδρίαση, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του πινακίου. Επομένως, πρέπει να προχωρήσει η συζήτηση παρά την απουσία του αναιρεσιβλήτου (άρθρο 576 παρ.2 ΚΠολΔ). Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1002 και 1117 του ΑΚ και 1, 2 παρ.8, 4 παρ.1, 5 και 13 του ν. 3741/1929, που διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του ΑΚ με το άρθρο 54 του εισαγωγικού του Νόμου, συνάγεται σαφώς ότι επί οριζόντιας ιδιοκτησίας ιδρύεται κυρίως μεν χωριστή (διαιρεμένη) κυριότητα σε όροφο οικοδομής ή διαμέρισμα ορόφου, παρεπομένως δε και αναγκαστική συγκυριότητα που αποκτάται αυτοδικαίως κατ` ανάλογη μερίδα στα μέρη του όλου ακινήτου, που χρησιμεύουν σε κοινή από όλους τους οροφοκτήτες χρήση μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ενδεικτικώς στη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 και η στέγη. Από τη διάταξη όμως του άρθρου 4 παρ. 1 του ιδίου νόμου σε συνδυασμό προς το άρθρο 13 αυτού προκύπτει ότι επιτρέπεται είτε με τη συστατική της οριζόντιας ιδιοκτησίας πράξη είτε με ιδιαίτερες συμφωνίες όλων των συνιδιοκτητών, λόγω του ενδοτικού χαρακτήρα των ως άνω διατάξεων, κοινόκτητο κατά το νόμο μέρος της οικοδομής να αποτελέσει αντικείμενο χωριστής ιδιοκτησίας ανήκον σε ένα ή σε ορισμένους από τους συνιδιοκτήτες, εκτός αν με διάταξη άλλου νόμου και ιδίως διατάξεις πολεοδομικές, τούτο απαγορεύεται και απαγγέλλουν ρητώς ακυρότητα δικαιοπραξίας, που έγινε κατά παράβαση τους (βλ. ΑΠ 478/2011). Ετσι και η βεράντα που είναι ανοικτό μέρος και επέκταση του δαπέδου ενός ορόφου μέχρι του κατακόρυφου επιπέδου των όψεων του κτιρίου, αποτελεί δε δώμα (πλάκα οροφής) για τον κάτω από αυτή όροφο ή διαμέρισμα, είναι δυνατόν να καταστεί αντικείμενο χωριστής ιδιοκτησίας, ενώ άλλως επ` αυτής θα εφαρμόζετο ότι και επί στέγης (άρθ. 7 παρ.1 ν. 3741/1 929), δηλαδή θα ανήκε στα κοινόκτητα μέρη κατ` άρθρο 2 παρ. 1 του ίδιου νόμου.

Εξάλλου από τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 και 6 παρ.1 του ν. 3741/29, κατά το μέρος που ορίζουν ότι ο ιδιοκτήτης ορόφου έχει όλα τα ανήκοντα στον κύριο δικαιώματα, εφόσον η άσκηση αυτών δεν παραβλάπτει τη χρήση των άλλων ιδιοκτητών και ότι κατασκευάζει ή διατηρεί με δική του δαπάνη το πάτωμα, επί του οποίου βαίνει, συνάγεται ότι ο οροφοκτήτης που είναι αποκλειστικός κύριος της βεράντας του διαμερίσματος του, δεν έχει μόνο δικαίωμα να τη ` διατηρεί και να την επισκευάζει αλλά οσάκις η μη επισκευή της έχει ως αποτέλεσμα να παραβλάπτεται η χρήση του ιδιοκτήτη του κάτω από αυτή διαμερίσματος, υποχρεούται να την επισκευάσει με δική του δαπάνη. Σε περίπτωση παράλειψής του, ο βλαπτόμενος από τη μη επισκευή της βεράντας διαμερίσματος έχει δικαίωμα να αξιώσει την επισκευή αυτής, ώστε να αρθεί η προσβολή του (βλ. και άρθ.1108 εδ.α ΑΚ). Το γεγονός ότι η επισκευή αυτή κατέστη αναγκαία από ελαττωματική αρχική κατασκευή, υπαιτίως ή ανυπαιτίως, από τον εργολάβο της όλης οικοδομής, προτού καταστεί ιδιοκτήτης ο κύριος της βεράντας, δεν έχει έννομη επιρροή ως προς την υποχρέωση που έχει αυτός προς επισκευή έναντι του βλαπτόμενου ιδιοκτήτη του κάτω διαμερίσματος της ίδιας οικοδομής. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήματα που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγματος, προκύπτει ότι ο προβλεπόμενος απ` αυτό λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού δεν εκτίθενται καθόλου πραγματικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέμενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγματικού του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννομης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν αντιφάσκουν μεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) (Ολ.ΑΠ 1/1999). Δεν υπάρχει όμως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές, αλλά πλήρεις αιτιολογίες (ΑΠ 622/1983). Εξάλλου, το κατά νόμο αναγκαίο περιεχόμενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρμοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου τα πραγματικά περιστατικά πρέπει να καλύπτονται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισμα και να μη καταλείπονται αμφιβολίες (ΑΠ 413/1993). Ελλείψεις δε αναγόμενες μόνο στην ανάλυση και στάθμιση των αποδεικτικών μέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσματος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες (Ολ.ΑΠ 861/1984). Δηλαδή, μόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε (ΑΠ 1547/1997).

Στην προκειμένη περίπτωση, το Εφετείο όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφασή του, δέχθηκε τα ακόλουθα: Ο ενάγων είναι συνιδιοκτήτης της πολυκατοικίας επί της διασταυρώσεως των οδών ... και ... στο ..., η οποία διέπεται από τους όρους του ν. 3741/29, τα άρθρα 1002 και 1117 Α.Κ. και τους όρους της .../78 πράξεως συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας του συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Κων/νου Κουνέλη, που μετεγράφη νόμιμα. Η εναγομένη είναι διαχειρίστρια της πολυκατοικίας αυτής μετά από νόμιμη εκλογή της από τη Γενική Συνέλευση των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας της 18-12-2006 και 1-2-2007. Στον ενάγοντα, ως οικοπεδούχο, περιήλθε εξ αντιπαροχής η αποκλειστική κυριότητα της υπό στοιχείο Ε1 οριζοντίου ιδιοκτησίας του πέμπτου ορόφου. Στην προαναφερόμενη πράξη συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας, που κατήρτισε ο ενάγων, ως μοναδικός οικοπεδούχος, ο "ΠΕΜΠΤΟΣ (Ε) ΥΠΕΡ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟΝ ΟΡΟΦΟΣ" περιγράφεται ως εξής: "Ούτος εμφαίνεται εις το από μηνός Μαΐου έτους 1977 σχεδιάγραμμα κατόψεως του πέμπτου (Ε) υπέρ το ισόγειον ορόφου του Πολ. Μηχανικού Τ. Δ., όπερ επισυνάπτεται εις το υπ` αριθμ. .../1977 συμβόλαιον μου και θα περιλαμβάνη: α) τους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους, ήτοι τας συνεχιζόμενος κλίμακας, εξ ων η μία φθάνει μόνον μέχρι του ορόφου τούτου, τους χώρους των ανελκυστήρων, δύο (2) βοηθητικός κλίμακας προς επίσκεψιν των τροχαντλιοστασίων και τα πλατύσκαλα του ορόφου και β) μίαν (1) αυτοτελή και ανεξάρτητον οριζόντιον ιδιοκτησίαν, ήτοι εν (1) διαμέρισμα, εμφαινόμενο τόσον εις το μνησθέν σχέδιον, όσον και εις τον άνω πίνακα αναλογισμού, υπό το στοιχείον ΕΨΙΛΟΝ ΕΝ (Ε1) και θα έχη τούτο τα κάτωθι χαρακτηριστικά στοιχεία, ήτοι: Το διαμέρισμα τούτο μετά των βεραντών του καταλαμβάνει ολόκληρον τον πέμπτον (Ε) υπέρ το ισόγειον όροφον, θέλει αποτελεσθεί εξ ενός (1) λίβινγκρουμ ... . Επίσης με τον ίδιο τρόπο, εξ αντιπαροχής περιήλθε στον ενάγοντα και το δώμα της πολυκατοικίας αυτής, το οποίο περιγράφεται ως ακολούθως: "ΔΩΜΑ: Τούτο εμφαίνεται εις το από μηνός Μαΐου έτους 1977 σχεδιάγραμμα κατόψεως του δώματος του Πολιτικού Μηχανικού Τ. Δ., όπερ επισυνάπτεται εις το υπ` αριθμ. ...... έτους 1977 συμβόλαιον μου και θα περιλαμβάνη: α) τους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους, ήτοι τα τροχαντλιοστάσια των ανελκυστήρων, τας απολήξεις των βοηθητικών κλιμάκων των τροχαντλιοστασίων, τα απολήξεις του καπναγωγού των λεβητοστασίων κεντρικής θερμάνσεως και των τριών πολλαπλών καπναγωγών των τζακιών, όσων διαμερισμάτων θα έχουν τζάκια, η κεντρική κεραία τηλεοράσεως ... και β) Μίαν (1) αυτοτελή και ανεξάρητον οριζόντιον ιδιοκτησίαν, ήτοι εν διαμέρισμα, εμφαινόμενον τόσον εις το μνησθέν σχεδιάγραμμα, όσον και εις τον άνω πίνακα αναλογισμού υπό τα στοιχεία ΣΙΓΜΑ ΤΑΥ ΕΝ (ΣΤ1) και θα έχη τούτο τα κάτωθι χαρακτηριστικά στοιχεία, ήτοι: Το διαμέρισμα τούτο θέλει αποτελεσθή ... Επί του δώματος θα κατασκευασθή κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα), προς αποκλειστικήν χρησιν των άνω οριζοντίων ιδιοκτησιών υπό τα στοιχεία ΕΨΙΛΟΝ ΕΝΑ (Ε1) και ΣΙΓΜΑ ΤΑΥ ΕΝΑ (ΣΤ1). Σημειούται ότι τα υπό στοιχεία Έψιλον ένα (Ε1) και ΣΙΓΜΑ ΤΑΥ ΕΝΑ (ΣΤ1) διαμερίσματα επικοινωνούν μεταξύ των δι` εσωτερικής κλίμακος. Όσον αφορά το υπό στοιχεία ΣΙΓΜΑ ΤΑΥ ΕΝΑ (ΣΤ1) διαμέρισμα τούτο δεν επικοινωνεί απευθείας με το κεντρικόν κλιμακοστάσιον. Διευκρινίζεται ότι το τμήμα του κεντρικού κλιμακοστασίου από του δαπέδου του πέμπτου (Ε) ορόφου, μέχρι του δώματος είναι ιδιόκτητον και προορίζεται προς αποκλειστικήν χρήσιν του οικοπεδούχου. Ρητώς ενταύθα καθορίζεται ότι ο οικοπεδούχος υποχρεούται οποτεδήποτε να επιτρέπη την δίοδον δια των διαμερισμάτων του εις τεχνίτας δια την επισκευήν των επί του δώματος κοινοχρήστων εγκαταστάσεων. Συμφωνείται ότι: α) ... β) ο οικοπεδούχος δικαιούται δαπάναις του επί του δώματος να κατασκευάση πέργκολαν ή στέγαστρον ..." Με την αυτήν ως άνω πράξη, στην οποία συμμετείχαν ως συμβαλλόμενοι και οι εργολήπτες - κατασκευαστές Α. Ζ. και Π. Δ. και υπό τον τίτλον ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ορίζεται ρητώς (σελ. 18) ότι: "Εκ των προπεριγραφεισών οριζοντίων ιδιοκτησιών περιέρχονται και ανήκουν: 1ον) Εις τον οικοπεδούχον Δ. Σ., κατά τους όρους του προρρηθέντος υπ` αριθμ. .../77 προσυμφώνου και εργολαβικού συμβολαίου μου, ως και κατά τους όρους της παρούσης πράξεως μου αι κάτωθι αυτοτελείς και ανεξάρτητοι ιδιοκτησίαι, ήτοι: α) ... β) ... γ) του υπό στοιχεία ΕΨΙΛΟΝ ΕΝ (Ε1) διαμέρισμα του πέμπτου (Ε) υπέρ το ισόγειον ορόφου ... και δ)το υπό στοιχεία ΣΙΓΜΑ ΤΑΥ ΕΝ (ΣΤ1) διαμέρισμα του δώματος ... Ωσαύτως εις τον οικοπεδούχον Δ. Σ. περιέρχεται κατά πλήρη κυριότητα, νομήν και κατοχήν και κατ` αποκλειστικήν χρήσιν, ολόκληρον το δώμα, μεθ` απασών των επ` αυτού κατασκευών, πλην των επ`αυτού κοινοχρήστων εγκαταστάσεων, ως ανωτέρω αύται περιγράφονται ...". Εκ των προαναφερομένων όρων της ως άνω πράξεως συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας, την οποία ο ενάγων κατήρτισε, ως μοναδικός τότε οικοπεδούχος και στην οποία προσεχώρησαν οι λοιποί συνιδιοκτήτες με τα συμβόλαια αγοράς των διαμερισμάτων τους, προκύπτει ότι: α) τροποποιήθηκαν επιτρεπτώς κατ` άρθρα 4§1 και 13 του ν. 3741/1929 οι διατάξεις των άρθρων 1, 2§1 του νόμου αυτού, β)η οριζόντια ιδιοκτησία του πέμπτου (Ε) πάνω από το ισόγειο ορόφου, καταλαμβάνει με τις βεράντες της, ολόκληρο τον πέμπτο όροφο, ο οποίος ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα του ενάγοντος, γ) ολόκληρο το δώμα, πλην των επ` αυτού ρητώς αναφερομένων κοινόχρηστων εγκαταστάσεων, ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα του ενάγοντος, δ) οι αναφερόμενες κοινόχρηστες και κοινόκτητες εγκαταστάσεις στο τμήμα της πολυκατοικίας από τον πέμπτο όροφο και πάνω, που ανήκει ολόκληρο κατά πλήρη κυριότητα στον ενάγοντα, καθορίζονται περιοριστικά, ε) οι βεράντες του Ε1 οροφοδιαμερίσματος, που είναι ανοικτό μέρος και επέκταση του δαπέδου του μέχρι του κατακόρυφου επιπέδου των όψεων του κτιρίου και αποτελούν δώμα (πλάκα οροφής) για τα κάτω από αυτές διαμερίσματα του τετάρτου ορόφου, ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα του ενάγοντος. Περαιτέρω κατά το έτος 2003 παρατηρήθηκαν ίχνη υγρασίας στην οροφή του υπό στοιχεία Δ3 διαμερίσματος του τετάρτου ορόφου, τα οποία στη συνέχεια επεκτάθηκαν και παρουσιάστηκε διαρροή ύδατος μετά από βροχή. Η πλάκα οροφής του ανωτέρω διαμερίσματος αποτελεί το δάπεδο της βεράντας του Ε1 εν εσοχή διαμερίσματος του ενάγοντος. Αιτία δε της προκληθείσης ως άνω καταστάσεως ήταν η έλλειψη στεγανότητος του δαπέδου της βεράντας του Ε1 διαμερίσματος.

Για την αποκατάσταση των εμφανισθέντων προβλημάτων, ο ενάγων προέβη σε εργασίες επισκευής της βεράντας του και ειδικότερα: α) βαφή των στηθαίων της βεράντας του Ε` ορόφου, β) στεγανοποίηση στο ύψος του ΣΤ ορόφου της οροφής του δυτικού κλιμακοστασίου και γ) διάφορες άλλες εργασίες στεγανοποίησης βαφής και συντήρησης της μονώσεως, του δαπέδου αυτής κλπ, για τις οποίες κατέβαλε το ποσό των 5.278,45 ευρώ. Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, εν όψει ότι οι προαναφερόμενες επισκευές έγιναν σε χώρους της αποκλειστικής κυριότητας του ενάγοντος και όχι σε κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους της πολυκατοικίας όπως αυτός διατείνεται αβασίμως, μόνος αυτός φέρει το βάρος της αποκατάστασης των ζημιών και όχι και οι λοιποί συνιδιοκτήτες κατά την αναλογία τους. Ο ενάγων για να θεμελιώσει την ευθύνη και των άλλων συνιδιοκτητών ισχυρίζεται ότι οι οριζόντιες πλάκες δηλαδή τα δάπεδα και οι οροφές όλων των χώρων της πολυκατοικίας και διαμερισμάτων περιλαμβάνονται στον εξ οπλισμένου σκυροδέματος κοινόκτητο και κοινόχρηστο σκελετό της πολυκατοικίας. Ο ισχυρισμός αυτός όμως είναι αβάσιμος καθώς σύμφωνα με το άρθρο 6§1 του ν. 3741/29 ο ιδιοκτήτης εκάστου ορόφου ή μέρους αυτού κατασκευάζει ή διατηρεί ιδία δαπάνη το πάτωμα εφ` ού βαίνει ... τα δωμάτια και τας οροφάς των δωματίων αυτών". Ανεξαρτήτως βέβαια του γεγονότος ότι στην ένδικη υπόθεση ο ίδιος ο ενάγων ουδόλως αναφέρεται σε φθορά της εξ οπλισμένου σκυροδέματος πλάκας αλλά σε ρηγματώσεις του δαπέδου της βεράντας ή του τοίχου, σε στεγανοποιήσεις οροφών ή άλλων τμημάτων της ιδιοκτησίας του και σε εργασίες συντηρήσεως της μονώσεως. Με τις παραδοχές του αυτές το Εφετείο διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφαση του ανεπαρκείς και ασαφείς αιτιολογίες σχετικά με το ουσιώδες για την έκβαση της δίκης ζήτημα αν οι επικαλούμενες με την αγωγή από τον αναιρεσείοντα εργασίες επισκευής και συντηρήσεως έγιναν σε κοινόκτητα μέρη της οικοδομής ή σε μέρη που εξαιρέθηκαν με τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και τον κανονισμό από την κοινοκτησία, η δε ασάφεια και ανεπάρκεια αυτή καθιστούν ανέφικτο τον αναιρετικό έλεγχο της ορθής ή μη εφαρμογής των διατάξεων ουσιαστικού δικαίου που εφαρμόστηκαν. Ειδικότερα 1) ενώ δέχεται ότι όλες οι επισκευές που ενήργησε ο αναιρεσείων αναφέρονται σε χώρους της αποκλειστικής κυριότητας του και όχι σε κοινόχρηστους και κοινόκτητους, επομένως και αυτές που έγιναν στο δυτικό κλιμακοστάσιο και τη μόνωση του δαπέδου της βεράντας του διαμερίσματος Ε1 δεν διευκρινίζει αν το δυτικό κλιμακοστάσιο εξαιρέθηκε από την κοινοκτησία με τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και τον κανονισμό της πολυκατοικίας και β) αν η επισκευή της μονώσεως αφορά στη στεγανοποίηση του δαπέδου της βεράντας του Ε1 διαμερίσματος ή και σε επισκευή της μονώσεως (θερμομονώσεως ή ηχομονώσεως), η οποία δεν αναφέρεται ότι ανήκει στα εξαιρεθέντα της κοινοκτησίας μέρη της οικοδομής. Επίσης, αναφέρεται και σε άλλες διάφορες εργασίες με τη συντομογραφία "κ.λ.π." χωρίς να προσδιορίζει τα μέρη της οικοδομής στα οποία αναφέρονται οι εν λόγω εργασίες ώστε να είναι εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος αν τα μέρη αυτά ανήκουν σύμφωνα με το νόμο ή τη συστατική της οροφοκτησίας πράξη, στην αποκλειστική κυριότητα του αναιρεσείοντος. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτός ο από τον αριθμό 19 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ λόγος αναιρέσεως, που προτάθηκε από τον Εισηγητή, να αναιρεθεί στο σύνολό της η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα εκδίκαση στο ίδιο δικαστήριο που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, εκτός εκείνων που δίκασαν προηγουμένως (άρθρο 580 παρ.3 ΚΠολΔ, όπως αυτό ίσχυε πριν την τροποποίησή του με τον 4055/2012), παρελκούσης μετά ταύτα της έρευνας των λοιπών εκ του άρθρου 559 αρ. 1 και 8 (κατ` εκτίμηση εκ του αριθμ. 9) του ΚΠολΔ λόγων της αιτήσεως αναιρέσεως. Τέλος πρέπει να καταδικασθεί ο αναιρεσίβλητος στα δικαστικά έξοδα του αναιρεσείοντος (άρθρα 176 και 183 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: Αναιρεί την υπ` αριθμ. 1901/2009 απόφαση του Εφετείου Αθηνών. Παραπέμπει την υπόθεση για νέα εκδίκαση στο ίδιο δικαστήριο που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, εκ τις εκείνων που δίκασαν προηγουμένως. Και Καταδικάζει τον αναιρεσίβλητο στα δικαστικά έξοδα του αναιρεσείοντος, που ορίζει σε δύο χιλιάδες επτακόσια (2.700) ευρώ.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.