Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υποχρέωση παροχής πληροφοριών μεταξύ των συζύγων για τα εισοδήματά τους σε υποθέσεις διατροφής

Σύμφωνα με το άρθρο 1445 του Αστικού Κώδικα

«Ο καθένας από τους πρώην συζύγους είναι υποχρεωμένος να δίνει στον άλλο ακριβείς πληροφορίες για την περιουσία του και τα εισοδήματά του, εφόσον είναι χρήσιμες για τον καθορισμό του ύψους της διατροφής. Με αίτηση ενός από τους πρώην συζύγους, που διαβιβάζεται μέσω του αρμόδιου εισαγγελέα, ο εργοδότης, η αρμόδια υπηρεσία και ο αρμόδιος οικονομικός έφορος είναι υποχρεωμένοι να δίνουν κάθε χρήσιμη πληροφορία για την περιουσιακή κατάσταση του άλλου συζύγου και προπάντων για τα εισοδήματά του.».

Η ανωτέρω υποχρέωση υφίσταται για τον αρχικό καθορισμό του ύψους της διατροφής, για κάθε μεταγενέστερη μεταβολή του ύψους της διατροφής και για την παύση της. Σε περίπτωση άρνησης ενός εκ των συζύγων ή αμφότερων των συζύγων να παράσχουν στον έτερο σύζυγο τις δέουσες πληροφορίες σχετικά με την περιουσιακή και εισοδηματική τους κατάσταση, ο υπόχρεος σε παροχή πληροφοριών μπορεί να εξαναγκαστεί στην παροχή τους με έγερση σχετικής αγωγής εις βάρος του από τον έτερο σύζυγο. Σε αυτή την περίπτωση αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αγωγής είναι το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της αγωγής διατροφής. Επιπλέον, μπορεί να ασκηθεί παρεμπίπτουσα αγωγή και ανταγωγή στη δίκη της αγωγής διατροφής, ενώ είναι δυνατή και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

Επίσης, κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης του/ης συζύγου ο αρμόδιος εισαγγελέας δύναται να διατάξει οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία (π.χ. εφορίες) ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οργανισμό κοινής ωφέλειας (π.χ. εταιρίες του δημοσίου, ΔΕΗ κ.λπ.), στην οποία ο/η σύζυγος προσφέρει τις υπηρεσίες του με αμοιβή ή μισθό, ή οποιοδήποτε φορέα χορηγεί κύρια ή επικουρική σύνταξη ή οποιαδήποτε άλλη παροχή (Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε. κ.λπ.) να χορηγήσει στον/ην αιτούντα οποιαδήποτε πληροφορία αφορά την περιουσιακή και οικονομική κατάσταση του έτερου πρώην συζύγου.

Οι ανωτέρω πληροφορίες περιορίζονται μόνο στην περιουσιακή και εισοδηματική κατάσταση του άλλου συζύγου και δεν εκτείνονται σε άλλα περιστατικά. Η άρση του φορολογικού απορρήτου δεν ισχύει υπέρ άλλων προσώπων παρά μόνο μεταξύ των συζύγων. Δεν επιτρέπεται η άρση του τραπεζικού απορρήτου για να διαπιστωθεί η περιουσιακή κατάσταση του συζύγου. Τέλος, το δικαίωμα για παροχή πληροφοριών βάσει του εν λόγω άρθρου 1445 του Αστικού Κώδικα συνδέεται αποκλειστικά με την διατροφή λόγω διαζυγίου και όχι με την αγωγή λόγω συμμετοχής στα αποκτήματα του άρθρου 1400 του Αστικού Κώδικα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.